Netto driftsresultat

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat i 2021 endte med et positivt resultat på 55,4 mill. kroner. Det er 50,9 mill. kroner bedre enn budsjett og utgjør 4,6% av driftsinntektene. Kommunestyrets målsetting er et netto driftsresultat på 1,75% som utgjør 15 mill. kroner.


Viktige momenter ved vurdering av årets resultat:

  • Rammeområdene i Hustadvika kommune hadde samlet et merforbruk i forhold til budsjett på 23 mill. kroner i 2021. Rammeområdene ble tilført 12 mill. kroner i sak om revidert budsjett I våren 2021. Merforbruket i 2020 var på 8 mill. kroner.
  • · De statlige overføringene i forbindelse med pandemien har dekt inn økte utgifter og tapte inntekter for kommunen i 2021. Overføringene utgjør om lag 21 mill. kroner.
  • · Skatteinntektene, inkludert skatteutjevningsmidler, har gitt oss en merinntekt på 38 mill. kroner. Størsteparten av denne inntektsøkningen kom på slutten av året.

  • · Renteutgiftene har vært lavere enn forventet.

  • · Avkastning på plasserte midler og renteinntekter er betydelig høyere enn budsjettert.

  • · Pensjonsutgiftene ble 9 mill. kroner lavere enn forventet. Dette skyldes økt avkastning og ny innretning av pensjonsordningen.

Det er viktig å poengtere at merforbruket på rammeområdene gir kommunen utfordringer inn i det nye året.


Netto driftsresultat % - sammenlignet med andre kommuner

Utvikling netto drifsresultat i prosent av driftsinntekter