Helse og mestring

Helse og mestring er ny enhet fra 2021. Enheten består av mestring, fysio- og ergoterapi, hverdagsrehabilitering, friskliv, hjelpemiddelforvaltning, legetjenesten og fengselshelsetjenesten. I tillegg har vi private fysikalske institutt i kommunen med driftsavtaler.

Leverte tjenester:

Alle tjenester i enheten leveres med tanke på å sette innbyggerne med behov bedre i stand til å mestre daglige gjøremål og utfordringer, gjerne i samhandling med andre instanser og kommunale tjenester. I tillegg er det søkelys på å bedre livskvalitet og ha meningsfulle aktiviteter.

Mestring har tjenester til alle brukergrupper, fra de med lett til moderate utfordringer til de som har store og vedvarende behov for tjenester innen psykisk helse og/eller rus.

Vårt hverdagsrehabiliteringsteam gir tverrfaglig oppfølging i hjemmet, hovedsakelig til innbyggere over 18 år.

Fysio- og ergoterapitjenesten leverer varierte tjenester til innbyggere i alle aldre og på ulike arenaer ut fra behov. Fysioterapitjenesten tilbyr i tillegg et bredt spekter av ulike gruppetreningstilbud, til sammen 19 timer per uke.

Frisklivssentralen sitt tilbud er først og fremst rettet mot de som ønsker livsstilsendring. Tilbudet omfatter helsesamtaler, gruppetreningstilbud samt ulike lærings- og mestringskurs. Sentralen har i tillegg en helsefremmende funksjon.

Hjelpemiddelforvaltningen har et bredt spekter av de vanligste hjelpemidlene på lager og et godt samarbeid med hjelpemiddellageret i Ålesund i forhold til det vi ikke lagerfører. De organiserer inn og utlevering og vedlikehold i forhold til behov.

De fysikalske instituttene med driftsavtale tilbyr fysikalsk behandling hovedsakelig til innbyggere over 16 år. I tillegg tilbys det gruppe- trening/ behandling

Legekontorene leverer fastlege tjenester til innbyggerne i kommunen. Det er daglegevakt ved legekontoret i både Eide og Fræna. På ettermiddagstid, kveld, natt, helger og høytider kjøper vi legevakt tjenester av Molde kommune.

Fengselshelsetjenesten følger opp helsebehovet, til de innsatte i Hustad Fengsel.

Viktige hendelser i 2021:

Selv om enheten sine tjenester på lik linje med andre tjenester har vært preget av Covid-pandemien, har det skjedd mye positivt. Det er ansatt kommunepsykolog i desember 2021, som på sikt vil styrke oppfølgingen av barn og unge. I tillegg vil kommepsykologen være en ressurs for veiledning for ansatte i kommunen og i annet relevant arbeid på system nivå.

Ergoterapitjenesten er styrket med 1 årsverk og det bl.a. resultert i bedre kvalitet og effektivitet i overgangene mellom korttidsavdelingene og hjemmetjenesten.

I Hjelpemiddelforvaltningen har 1 årsverk blitt gjort fast og det har gitt trygghet for en stabil og god tjeneste. En velfungerende Hjelpemiddelforvaltning vil være viktig for helsetjenesten i kommunen.

Det ble også vedtatt å slå sammen tidligere Mestringsenheten med tidligere Helse og Rehabilitering. Det vil gi enda større muligheter for samhandling. Friskliv etablerer nå aktivitetsgrupper mot målgruppen til rask psykisk helsehjelp og blir en del av oppfølgingen av assistert selvhjelp i Rask psykisk helsehjelp i 2022.

Fastlege ordningen er under sterkt press og vi har relativt høy alderssammensetning. Fikk i tillegg en oppsigelse rett før nyttår 2021 og to til rett etter nyttår. Dette blir utfordrende i 2022.

Fengselshelsetjenesten ble styrket med 40% sykepleier ressurs, som reduserer sårbarheten til tjenesten. Ressurs ved Mestring ble også koblet på i forhold til kontinuitetsplan og redusering av risiko i forbindelse med sykdom relatert til Covid.

Gnisten ble vedtatt flyttet til under etasjen på Bøtunet og det vil gi mange fine muligheter for å utvikle Gnisten dagtilbud videre.

Forbedringer i 2021:

Helse og Mestring leverer gode forbyggende og fremtidsrettede tjenester til innbyggerne i Hustadvika, som vil avlaste andre tjenester i kommunen. En ser allerede effekt i økning av ergoterapi ressurs. Dette er veldig viktig i forhold til de utfordringer som vil komme i årene som kommer. En ser også at en dreining i levering av tjenester i rask psykisk helsehjelp mot mer bruk av elæring, gir tjenester til flere med bruk av samme ressurs. Gnisten dagsenter har lagt opp til flere aktiviteter og flere aktivitetsdager med større utvalg av aktiviteter, som har ført til flere deltagere.

Mestring er inne i ordinær drift uten tilskudd og leverer fortsatt fremtidsrettede tjenester innen psykisk helse og rus. I 2021 er arbeidet spesielt styrket rundt barn og unge. Det er blant annet gjort en grenseoppgang mot Familiens Hus, for å fremme samhandling og systematikken i oppfølgingen i de krevende sakene. Det er også gjort vedtak om nye lokaler til Gnisten, som over tid har hatt lokaler i svært dårlig forfatning.

Helse og rehabilitering jobber med å fremme egenmestring og bidra til god livskvalitet gjennom satsning på forebyggende tiltak. Sentralt står reformen «Leve hele livet» sine intensjoner om økt søkelys på blant annet aktivitet, deltagelse og kosthold. Vi lykkes bra med dette i dag med et variert spekter av tjenester. Det vil være viktig i fortsettelsen å dimensjonere kapasiteten i dette arbeidet i forhold til de utfordringene vi vet står foran oss i årene som vil komme med press på helsetjenesten.

Utfordringer i 2021:

Corona-pandemien førte til redusert kapasitet og alternativ drift på alle tjenesteområda store deler av året.

De fysiske arbeidsforholdene har over tid vært uholdbare ved Gnisten dagsenter, men dette vil bli bedre i 2022.

Alle tjenester er under press kapasitetsmessig, men det jobbes kontinuerlig med å få best mulig effekt av de ressursene som er tilgjengelig. Det ligger inne i langtidsbudsjett med økning hvert år og det vil være nødvendig med tanke på å forbygge med fokus på å mestre eget liv, noe som også fører til at færre har behov for heldøgns omsorgs tilbud. Kapasittsutfordringer blir også signalisert fra de fysikalske instituttene, som har svært lange ventelister. Det er en kontinuerlig dialog med instituttene i forhold til hvordan en best mulig kan håndtere venteliste-problematikken.

Det er ønskelig å få koblet på frivilligheten i større grad, enn det vi klarer i dag.