Brann og beredskap

Brann og beredskap er delt inn i to arbeidsområder; brannforebyggende arbeid og brann- og redningsarbeid.

Brannforebyggende sitt arbeid bidrar til å redusere sannsynligheten for brann og samtidig begrense konsekvensen for liv, helse, miljø og materielle verdier om brann oppstår. Brannforebyggende består av 1 branninspektør, 3 brannforebyggere som utfører tjenester som tilsyn og feiing av fyringsanlegg, tilsyn med objekt med særskilt høy risiko for tap av liv, helse, miljø eller materielle verdier, veiledning og høringsuttalelse i enkeltsaker og mye mer.

Det ble i 2021 utført 1620 feiing av bolig og fritidsboliger, 120 tilsyn med bolig og fritidsboliger samt 40 tilsyn med objekter med særskilt høy risiko.

Brann og beredskap sin viktigste oppgave er å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann, ulykker og andre uønskede hendelser. Det var i 2021 gjennomsnittlig 4,4 aksjoner hver uke fordelt på våre tre brannstasjoner. De tre stasjonene er lokalisert i Bud, Elnesvågen og Eide. Det er ingen ved stasjonene i Hustadvika som er stasjonerte. Dette vil si at alle brannkonstablene har det som en tilleggsjobb til sitt daglige virke. Ved Bud og Eide stasjon er det boplikt maksimalt 5 minutter unna brannstasjonen, mens i Elnesvågen er det både bo- og arbeidsplikt maksimalt 5 minutter unna brannstasjonen.

Viktige hendelser i 2021:

For brannforebyggende avdeling ble det implementert og planlagt iverksatt et nytt fagsystem for feiing og tilsyn av private boliger og fritidsboliger. Dette systemet ble satt i gang 1. januar 2022, som innebærer en effektivisering av varsling ved feiing/tilsyn, samt risikovurdering av hver enkelt bolig i kommunen. Risikovurderingen vil benyttes til å fastsette hyppigheten for feiing og/eller tilsyn ved hver enkelt bolig.

Brannberedskapen fikk i slutten av 2021 ny tankbil til Eide brannstasjon, og kunne dermed pensjonere den gamle tankbilen ved stasjonen. Utskifting av lastebiler er en kostbar affere og vi tar sikte på å bytte ut en lastebil hvert 4. år. Om vi opprettholder dette intervallet vil lastebilene som byttes ut være 20 år gamle.

Videre planlegging av Elnesvågen brannstasjon var også sentral i 2021. Elnesvågen brannstasjon skal være hjemmet både for brannforebyggende avdeling, samt senter for brannberedskapen i Elnesvågen. Stasjonen vil dermed kunne oppfylle krav satt av arbeidstilsynet, og være en fremtidsrettet stasjon som både innbyggere og ansatte kan nyte godt av.

Forbedringer i 2021:

Forbedringsarbeidet ved brannforebyggende og beredskapen er utfordrende å gjøre på kort sikt. Som ved implementering av nytt fagsystem, vil vi trolig ikke se umiddelbare forbedringer, men heller langsiktige på 2-3 års perspektiv. Brannberedskapen generelt fikk et løft ved at 5 personer ved henholdsvis Elnesvågen og Eide brannstasjon påbegynte grunnutdanningen for brannkonstabel. Utdanningen vil være fullført i starten av 2022.

Brann og beredskap sine hovedoppgaver er å drive brannforebyggende arbeid samt å redde liv og materielle verdier om uhellet er ute. Vi vil fortsette arbeidet med å bygge en enda bedre beredskap og en sikrere kommune ved systematisk brannforebyggende arbeid.

Utfordringer i 2021:

Pandemien har også i 2021 vært utfordrende med tanke på utføring av tilsyn både ved private boliger og noen særskilte brannobjekt. Samtidig har vi hatt en videre økning i antall hendelser i Hustadvika kommune. Type hendelser som øker i størst grad er trafikkhendelser og assistanse for ambulansetjenesten. Da dette ikke er hendelser som brannforebyggende avdeling jobber imot, er dette også utfordrende å få redusert.