Familiens hus

Familiens hus innbefatter tiltak funksjonshemmede, helsestasjon, skolehelsetjeneste, jordmortjeneste, barneverntjeneste og pedagogisk-psykologisk tjeneste, og leverer tjenester etter det gjeldende lovverk for de ulike tjenesteområdene.

Familiens hus som enhet har levert følgende tjenester:

Helsestasjon:

 • Svangerskapskonsultasjoner og hjemmebesøk til nyfødte
 • Helsestasjon for spe og småbarn
 • Familiestøttene helsestasjon
 • Skolehelsetjeneste i grunnskole og videregående skole
 • Helsestasjon for ungdom
 • Reisevaksinering og smittevernsarbeid.
 • Flyktningehelsetjeneste
 • Koordinatoransvar
 • Hopp

Tiltak funksjonshemmede

 • Avlastende tiltak til famille
 • Støttekontakt
 • Brukerstyrt personlig assistanse
 • Helsehjelp i hjemmet
 • Heldøgns omsorg
 • Koordinatoransvar

Barnevernstjeneste

 • Hjelpe og omsorgstiltak
 • Oppfølging og tilsyn i fosterhjem
 • Kjør for livet
 • Kjør for livet – hest
 • Akuttberedskap

PPT

 • Utreding av barn, unge og voksne som har behov for sakkyndige vurderinger
  • barnehage
  • grunnskole
  • voksne
 • Hjelpe barnehager og skoler med kompetanse og organisasjonsutvikling for å legge barnehagetilbudet og opplæringstilbudet bedre til rette for barn og elever med særskilte behov
 • Alle avdelinger deltar i ulike samarbeidsfora og møter knyttet til brukere.

Forbedringer i 2021:

 • Oppstart Tjenestestøtteprogrammet i Barnevernstjenesten
 • Oppstart av Familiestøttende helsestasjon, et forsterket tilbud til sårbare familier med sammensatte utfordringer.
 • PPT har ansatte kvalifiserte rådgivere i alle stillinger.

Utfordringer i 2021:

Fagmiljøet er spred på ulike lokasjoner på grunn av ombygging. Herunder også manglende mottak på huset. Utfordringer knyttet til støy og luft på grunn av utbygging. Covid-19 har preget året. Økende saksmengde på alle avdelinger. Bemanningsutfordringer.