Kommunens andre driftsår

2021 er Hustadvika kommunes andre driftsår. Kommunen oppnådde et netto driftsresultat på 55,4 mill. kroner i 2021.

Eide kommune og Fræna kommune gikk inn i den nye kommunen med et samlet merforbruk i 2019 på ca. 20 mill. kroner. Kommunen var klar over dette forholdet ved sammenslåingen og det ble satt i gang mange tiltak for å redusere driftsnivået i 2020. Dette arbeidet ble videreført inn i 2021. Udekket underskudd fra tidligere år ble i løpet av regnskapsåret 2020 dekket inn.

Pandemien har også i 2021 påvirket kommunens drift. Kommunen har hatt smittesporing, vaksinering og utfordringer i forhold til pandemien på alle felt. Sentrale myndigheter har bevilget midler og det er lagt til rette for å takle situasjonen på mange områder.

Skatteinntektene har vært betydelig bedre enn forutsatt av myndighetene. Også på andre områder er inntektene økt. Samlet viser rammeområdene et betydelig merforbruk. Kommunedirektøren mener at regnskapsåret 2021, slik som i 2020, er betydelig påvirket av pandemien og store endringer i ytre forhold. Det er derfor vanskelig å bruke dette året som en god indikator på situasjonen i kommunen, det gjelder både tjenesteleveransen og økonomien. Kommunen vil dra med seg merforbruket på rammeområdene videre mens de store merinntektene ikke kan forventes å bli videreført.

Tall i hele tusen

Utvikling driftsutgifter

Kommunens totale utgifter har økt i 2021.

Tall i hele tusen

Utvikling driftsinntekter

I 2021 var 69 % av kommunens driftsinntekter Rammetilskudd eller skatteinntekter. Tilsvarende tall for 2020 var 68 %.