Endring i demografi

Forventet endring i demografi frem til 2031 i Hustadvika kommune

Denne grafen viser endret utgiftsbehov for Hustadvika kommune fram til 2031. Kort fortalt forteller disse grafene oss at kommunen bør bruke betydelig mindre på grunnskole og barnehage fremover i tiårsperioden. Dette skyldes lavere barnetall.

På Pleie og omsorg vil behovet for midler øke betydelig i tiårsperioden.

Den lilla linjen viser nettovirkningen på kommunens økonomi. Vi kan kanskje forvente at rammetilskuddet vil dekke opp dette.

Det viktige budskapet i plansjen ovenfor er likevel at midler må flyttes fra grunnskole og barnehage til pleie og omsorg i denne tiårsperioden.

I denne plansjen vises endringer i kommunens utgiftsbehov i 1000 kroner. Dette er forrige plansje vist med tall. Samlet over 10 årsperioden er det altså forventet en økning i utgifter til Pleie og omsorg på 88,9 mill. kroner. På grunnskole og barnehage er det forventet en reduksjon i utgiftsbehovet på samlet 60,6 mill. kroner. Behovet for barnevernutgiftene er i samme periode forventet å bli redusert med 5,0 mill. kroner. Netto endring utgiftsbehov i løpet av 10 år utgjør 25,4 mill. kroner.