Skoler

Skoleområdet i Hustadvika kommune har et særlig ansvar for at barn og unge har den kompetansen som skal styrke dem i møte med fremtidens utfordringer. Lesing, skriving og muntlige ferdigheter er sammen med regning og digitale ferdigheter en del av den faglige kompetansen, og nødvendige redskaper i læring og utvikling av faglig forståelse.

Kunnskapsløftet 2020

Skoleåret 2020/2021 ble det innført nye læreplaner i grunnskolen - Kunnskapsløftet 2020. Samfunnet endrer seg raskt og det elevene lærer skal være relevant og framtidsrettet. Læreplanene er derfor endret slik at kompetansen elevene utvikler skal kunne brukes også på områder som i dag er ukjent. "Å lære å lese" er vesentlig i de nye læreplanene fordi det gir grunnlag for læring gjennom hele livet. De nye læreplanene beskriver det aller viktigste elevene skal lære i hvert fag. Da kan de bruke mer tid på å lære ting godt og det blir enklere å forstå sammenhenger slik at de kan bruke det de har lært også i nye situasjoner. De nye læreplanene legger dermed bedre til rette for dybdelæring. Nye læreplaner har ført til en diskusjon om hvilke læremidler man skal bruke i Hustadvikaskolen, og i hvor stor grad disse skal være analoge og digitale. Skolene har i 2020 prøvd ut ulike læremiddel, og vi er i gang med en prosess der vi skal velge ut hva som skal være felles læremidler for Hustadvikaskolen i tiden fremover.

Språkplan

Siden 2019 har lærerne jobbet med en felles språkplan for alle skolene i Hustadvika. Språkplana skal sikre sammenheng fra lovverk og nasjonale styringsdokument, til lokale planer til skolene. Den skal også sørge for en god sammenheng med det nye læreplanverket LK20. Den har som hovedmål å kvalitetssikre opplæringen gjennom å øke lærerens kompetanse innenfor språk, lesing og skriving, slik at alle elever i Hustadvikaskolen får like muligheter for kunnskapsutvikling, ferdighetsutvikling, danning og livslang læring. Tidlig innsats og fokus på kvalitetsheving gjennom hele opplæringsløpet skal bidra til sosial utjevning. Språkplanen skal i tillegg bidra til å styrke den ordinære opplæringen, øke lærerens kompetanse til å tidlig identifisere samt legge til rette for elever med ulike forutsetninger. Språkplana skal ferdigstilles våren 2022. I tillegg til arbeidet med Språkplana har vi fortsatt jobbet mot målet om at alle skoler i Hustadvika skal bli dysleksivennlige skoler innen 2023.

Ressursteam

Skolene i Hustadvika etablerte høsten 2021 ressursteam på alle skoler. I Hustadvika kommune skal vi gi barn og unge mulighet til å mestre eget liv. Dette handler blant annet om å sikre tidlig innsats og vektlegge forebyggende arbeid for alle barn. Vårt mål er at flest mulig barn skal få tilpasset opplæring og oppfølging innenfor det ordinære opplæringstilbudet. Barnet skal være en del av fellesskapet. Foreldre skal være trygge på at barnet deres får den oppfølging og tilpasning i skolen som det har rett til. Dette skal vi sikre ved å mobilisere de riktige ressursene rundt barna, og gjennom kompetanseheving av personalet. Ressursteamet skal jobbe både systemrettet og individrettet. Temaer for møtene skal omhandle både problemer i det sosialpedagogiske miljøet på skolen og enkeltelever med behov for tilpasset opplæring eller spesialundervisning. Teamet skal medvirke til å styrke spesialpedagogisk kompetanse hos de ansatte, ta initiativ til forebyggende arbeid og drive veiledning.

Kunnskapsnett Romsdal

Hustadvika kommune er en del av Kunnskapnett Romsdal, der vi sammen med andre kommuner i Romsdalsregionen gjennom en desentralisert ordning for kompetanseutvikling skal gjennomføre et skolebasert kompetanseutviklingstiltak. Dette er et utviklingsarbeid som involverer hele personalet på alle skolene i regionene, og hovedhensikten er å skape en positiv endring i klasserommet, der vi jobber helt ned på teamnivå. På bakgrunn av dette samarbeidet startet skolene i Hustadvika med Romsdalsmodellen våren 2021. Dette er en modulopplæring i Profesjonsfaglig digital kompetanse for Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020. Arbeidet vil fortsette også i 2022, og er et samarbeid med Høgskulen i Volda. Skolene har i tillegg til dette jobbet godt med programmering i alle fag i 2021.

Nasjonal rammeplan SFO

Høsten 2021 ble det innført en nasjonal rammeplan for SFO. Denne er forpliktende, og skal sørge for at alle barn får et godt SFO-tilbud, uansett hvor de bor. Rammeplanene ivaretar det lokale handlingsrommet, egenarten og tradisjonene hos den enkelte SFO. Dermed kan hver SFO fortsette å gjøre det de er gode på, i tillegg til å bruke rammeplanen som et arbeidsverktøy for å gjøre tilbudet enda bedre. I forbindelse med innføringen av rammeplanen har alle tilsatte ved skoler med SFO-tilbud gjennomført en kompetansepakke som er utarbeidet av Utdannningsdirektoratet.

Eide ungdomsskole

Tjenester:

 • Grunnskoleopplæring for 153 elever i aldersgruppen 13 – 16 år
 • Kommunal svømmehall
 • Kantine
 • MOT i Hustadvika kommune

Viktige hendelser i 2021:

Skolen arbeider fortsatt godt med klassemiljø og skolemiljø. Resultatene fra nasjonale prøver viser svært god faglig fremgang i norsk og matematikk fra 8. til 9. trinn.

Skolens 8. trinn deltok i DNT’s «UT-dag» og vant i den forbindelse en overnatting på en av DNT’s hytter for en av klassene. Denne premien tas ut i 2022.

Skolen har egne MOT-coacher som gjennomfører gode økter for elevene. Ved oppstart august 2021 arrangerte skolen en MOT-dag for alle elevene. Her var det ulike aktiviteter med fokus på samspill og trygghet. I sammenheng med «Mot til å glede dagen» som ble markert for elevene og personalet, fikk også skolen tildelt en ekstra «drømmedag» for personalet. Her var det relasjon og ledelse og ulike samspillsøvelser/teambuilding.

Skolen arrangerte også konsert der elevene sto for gjennomføringen. Dette gjøres fast to ganger pr år.

Ved skolestart august 2021 hadde alle klassene fokus på samspill og relasjonsbygging. 8 trinn hadde bare dette som fokus den første uka.

Skolen ble i 2021 tildelt juryoppgaver i forbindelse med utdeling av årets beste ungdomsbok for 2022. Dette arbeidet starter for fullt i 2022.

Forbedringer i 2021:

Ny plan for skolens spesialpedagogiske arbeid er tatt i bruk. Implementering av ny språkplan har startet.

Vi har arbeidet med vurdering og hvordan terminprøver skal gjennomføres. Dette har blitt evaluert underveis.

Utfordringer:

 • Det er utfordrende å opprettholde god nok kvalitet faglig og sosialt med ytterligere nedskjæringer av budsjett
 • Ressurser og tid til å følge opp vedtaket om å bli en dysleksivennlig skole
 • Ca. halvparten av oppvarmingen av vann og rom skjer fortsatt ved oljefyring
 • Flere lekkasjer i løpet av 2021
 • Mye kopiering våren 2021 pga. utdaterte læreverk
 • Opplevelse av at det er dårlig luftkvalitet og mye støy fra ventilasjon på enkelte rom

Fræna ungdomsskole

Fræna ungdomsskole har dette skoleåret 222 elever fordelt på 9 klasser og 3 trinn. Det er 112 jenter og 110 gutter.

Leverte tjenester:

Skolen har fokus på gode relasjoner til elevene og et godt samarbeid mellom hjem og skole. Satsingsområdene til skolen har i flere år vært å kunne tilby alternative læringsarenaer som båtgrupper, trivselsgrupper, «mekke – grupper», kantinegrupper, elevbedrifter og det å ha et godt kantinetilbud til elevene. Vi prøver også å få arbeidslivsfaget mest mulig praktisk og gjerne utplassert i bedrift i perioder.

Skolen gir opplæring i tråd med Opplæringslova og dens forskrifter. Vi jobber hele tiden systemrettet og har fått på plass mange gode rutiner for det arbeidet vi driver med. Vi har et godt etablert ressursteam og innsatsteam på skolen, og samarbeider godt med BUP, barnevern, skolehelsetjenesten, mestringsenheten og andre samarbeidspartnere om et best mulig tilbud til alle våre elever.

På Fræna ungdomsskole er vi opptatt av trivsel for alle og økt læringsutbytte for elevene våre. Elevråd, administrasjon og lærere jobber kontinuerlig med dette for å opprettholde og forbedre resultatene. FAU og SMU er også involverte i arbeidet mot mobbing og det å skape trivsel. I samarbeid med skolen arrangeres hvert år en TRIVSELSKVELD for alle elever, foresatte og ansatte. På grunn av korona – restriksjoner ble det arrangert en del klassevise tilstelninger gjennom hele året.

MOT er også en viktig del av det skolen jobber med. Skolen har utdannede MOT–coacher. MOT sin satsing «Skolen som Samfunnsbygger» er inne i sitt femte år- alle ansatte inkluderes i dette arbeidet.

Vi er også veldig stolte over å ha en flott kantine med salg av frokost og varm-mat til lunsj hver dag. TINE–produkter selges i tillegg hver dag. Kantina er i sin helhet drevet av assistenter, arbeidslivsfag og elevbedrifter. Fra august i 2021 har vi vært så heldig å få ansatt en barne– og ungdomsarbeider som også er utdannet kokk, noe som har vært veldig positivt for kantinedrifta.

Skolen har ikke eget skolebibliotek, men kjøper denne tjenesten hos Fræna Folkebibliotek da dette er i nabobygget, og både elever og lærere foretrekker å bruke denne muligheten. Biblioteket har i samarbeid med skolen et fast opplegg i de oppsatte timene, der elevene får presentert nyere ungdomslitteratur. Lærere og elever kan også be om hjelp til aktuell litteratur i forbindelse med faglige opplegg. I tillegg kan de selvsagt bruke Folkebiblioteket i tillegg til disse timene, men da gjerne etter avtale.

Vi er også opptatt av å rekruttere nye lærere, så vi forsøker å legge til rette for dette på best mulig måte. Dette året har vi også hatt en mannlig lærerutdannet fra Syria inne på språktrening. I tillegg har vi hatt flere lærerstudenter i praksisveiledning. De eksterne vikarene vi har benyttet, er lærerstudenter som er født og oppvokst i Hustadvika, og som vi håper vil komme tilbake etter endt utdanning.

Viktige hendelser i 2021

Vi har opprettet en skolelos-stilling i Hustadvika og det er ansatt en sosionom i denne stillingen fra 01.08.21. Skolelosen er ansatt på Fræna ungdomsskole og skal først og fremst jobbe for å forhindre skolefravær.

Forbedringer gjennomført i 2021

 • Fræna ungdomsskole ble sertifisert som dysleksivennlig skole høsten 2019, og har i 2020/2021 investert i nye SMART – skjermer på alle klasserom. Alle klassene våre er nå heldigitale, dvs. at de har kun digitale læremidler med unntak av i matematikkfaget, der alle også har fysiske bøker i tillegg
 • Vi har etablert skolebasert kompetanseutvikling som en metode å drive utviklingsarbeid på. Dette er også metoden som blir brukt og videreutviklet i arbeidet med innføring av ny læreplan for 8. og 9.trinn høsten 2020
 • Skolen har fokus på systemrettet arbeid, som sikrer at vi ivaretar elevene og lovverket. Samtidig er dette med på å skape forutsigbarhet og trygghet for alle. Skolen har eget ressursteam og innsatsteam. Helsesykepleiertjenesten er styrka. Vi har helsesykepleier på skolen hver dag hele uka

Utfordringer:

Skolen mangler en full lærerstilling.

Det har vært nok et utfordrende år med tanke på Korona – situasjonen. I forbindelse med dette har det vært mer krevende å gjennomføre undervisning, møter og samarbeid slik vi gjør til vanlig. Både skriftlig og muntlig eksamen ble avlyst også i 2021.

Uteområdet vårt er et nærmiljøanlegg med flere flotte anlegg som alle kan benytte seg av. Vi har kunstgressbane, basketbane og skatebane plassert på skolens uteareal. Fræna fotball bruker kunstgressbanen hver dag mellom 16 og 20, og ellers er svømmebasseng og gymsal også utlånt hver dag. I tillegg låner vi ut en del klasserom til kor, kulturskole og seniordans. Flere organisasjoner låner også skolen på helg, da ofte hele skolen og med overnatting på klasserom.

Skolen blir brukt og sett av mange hver eneste dag året rundt, og særlig med tanke på dette har vi også noen utfordringer som vi gjerne skulle ha fått orden på:

 • Solskjerming i gymsalen – det blir veldig varmt de dagene sola står på
 • Utbedring av parkeringsplass - behov for drenering
 • Baksiden av skolebygget, området rundt fotballbanen, trapp ned mot bussholdeplass og ved bommen mot øst - generell utbedring og ferdigstilling
 • Oljetanker må graves opp og det er et sterkt behov for nytt asfaltdekke på gangveien
 • behov for tribune ved fotballbanen som er mye brukt av skolen, EOIL og ungdommer generelt

Bud barne- og ungdomsskole

Bud barne- og ungdomsskule:

Skolen har 145 elever fordelt på 10 klasser. Det er 54 på småskoletrinnet, 32 på mellomtrinnet og 59 på ungdomstrinnet. Det er 31 på SFO.

Viktige hendelser i 2021:

Drifta ved skulen har i 2021 vore prega av korona-drift. Vi har drifta i kohortar store delar av året. Skulen har frå hausen 2021 etablert Ressursteam. Vi opplever dette som eit løft for å skape ein inkluderande skule for alle elevar. Kontaktlærarar og lærarar kan melde saker dit.

Elles har personalet vore igjennom mykje fagleg oppdatering i 2021. I løpet av våren jobba vi mykje med Fagfornyelsen. Dette skuleåret har vi deltatt på «Profesjonsfaglig digital kompetanse» gjennom høgskulen i Volda med oppstart hausten 2021. Arbeidet fortset våren 2022.

Gjennom arbeidet med ei kommunal språkplan har alle gjennomført store deler av «Språkløyper». Språkplana skal ferdigstillast på nyåret 2022. Vi gler oss til å ta den i bruk.

Forbetringar i 2021:

Skolen har fått kjøpt inn en del både analoge og digitale læremidler i forhold til Fagfornyelsen.

Utfordringer:

Covid-19 har påvirket skulen i 2021. Skolen hadde forholdsvis lavt og stabilt sykefravær på våren. Men det tok seg opp utover høsten. Alle kjekke førjulsaktiviteter som julefrokost, julegudstjeneste, juleball, klassevise juleavslutningar etc. måtte avlyses.

Garderobane i tilknytning til gymsalen er gamle og nedslitte. Dei har ikkje vært renovert på over 25 år. Gymsalen mangler lokaler/plass til oppbevaring av utstyr.

Hustad barne- og ungdomsskole

Skolen har 168 elever.

29 fast ansatte, der profesjonsfellesskapet består av rektor, inspektør, merkantil, vernepleier, fagarbeidere, lærere og vikarer.

Inspektør har undervisning i ungdomstrinnet, har en del vikartimer og deltar i vaktsystem. Rektor har noe undervisning skoleåret 2021/2022.

Ved SFO var det ved årsskiftet 2021/2022 35 elever fordelt på de ulike tilbudene.

Leverte tjenester: Skolen er en 1-10 skole med skolefritidsordning. Skolen har deltatt i Allemed og Weplay

Viktige hendelser i 2021

 • Svømmehall med de nyrenoverte garderobene (fra 2020) ble endelig tatt i bruk
 • Digital tyskundervisning
 • Relasjonsuker
 • Prosjekt- tilrettelagt skoledag for «pandemi» elever/hjemmesittere
 • Skolen bygger opp en spesialpedagogisk kompetanse innenfor elever med store og vedvarende behov
 • Skolen har lagt til rette for opplæringstilbud til flyktningbarn
 • Skolen arbeider aktivt inn mot opplæringsloven kap 9a. Det utarbeides aktivitetsplaner ved behov. Elevens stemme er bevisstgjort. Skolen har ikke hatt meldte saker inn til statsforvalter i 2021
 • Skolen samarbeider med PPT på systemnivå
 • Ny plan for overgang barnehage - skole er tatt i bruk
 • Tatt i bruk Udir sitt kartleggingsverktøy; Grunnleggende norsk
 • Våren 2021 ble 1. klasse delt i to klasser (totalt 25 elever)

Forbedringer gjennomført i 2021:

 • Nettverkoppgradering
 • Deltatt i språkplanarbeid
 • PDFK- kompetanseheving
 • Programmering- kompetanseheving

Utfordringer:

 • Tregt nettverk
 • Ikke serviceavtale på ventilasjonsanlegg. Skaper dårligere inneklima.
 • Å holde de økonomiske rammene
 • Skolen har fått ny PPT kontakt
 • Krevende perioder med håndtering av C19
 • Det har vært utfordrende å gjennomføre MOT etter oppsatt plan
 • Skolen har hatt et høyt sykefravær
 • Det har vært utfordrende å implementere fagfornyelsen og velge tilhørende læreverk - både digitalt og analogt

Eide barneskole

Leverte tjenester: Barneskole 1.-7.trinn. 209 elever fordelt på 14 klasser. SFO med 83 elever som benytter tilbudet.

Viktige hendelser i 2021:

 • Ferdigstilling av en felles språkplan
 • Implementering av nye læreplaner i grunnskolen
 • Vedtak i kommunestyret om å bygge ny skole og tildelte midler for utbedring av uteområde

Forbedringer i 2021:

Utarbeidelse og etablering av ressursteam og HMS-team på skolen.

Utfordringer:

Å drifte en skole og SFO under en pandemi. Til tider høyt sykefravær og mange ansatte borte på samme tid har gjort det til tider krevende å drifte skole og SFO. Organiseringer i kohorter og smittevernhensyn har vært utfordrende samtidig som vi skal drifte skolen.

Haukås skole

Haukås skole har 243 elever. Det er 48 ansatte, samt noen faste vikarer. Av dette er det 27 lærere, 16 kontaktlærere. Pluss rektor, inspektør, spesialkoordinator og SFO- leder. En lærer tar lærerspesialistutdanningen innen spesialpedagogikk, og en lærer fullførte masterstudiet innen spesialpedagogikk.

Leverte tjenester:

 • Undervisning og veiledning til barn i undervisningssituasjoner.
 • Tilbud om SFO til vel 100 barn.
 • HOPP- aktiviteter i undervisningssammenheng.
 • TL- aktiviteter i langfriminuttet.
 • ART- grupper og klasseART.
 • SIM (skolens innsatsteam mot mobbing) er etablert. Består av skolens ledergruppe, ART- koordinator og 2 lærere. SFO- leder er med om det er elever som går der.
 • Ressursteam er etablert. Består av rektor, inspektør, spesialpedagogisk koordinator, helsesykepleier og spes.ped.lærer. PPT er med ved mulighet. Barnevernstjenesten 2 ganger i året.
 • Helsesykepleiertjeneste tilgjengelig 2 dag/uke.

Viktige hendelser i 2021:

2021 ble også et år med relativt strenge restriksjoner med utgangspunkt i koronapandemien. Klassene/ trinnene jobbet på tvers, men alt samarbeid med andre klasser/ trinn var fraværende. Kohorter og egne områder klassevis/ trinnvis også i friminuttene.

Det har vært jobbet med:

 • Ansatte har jobbet mye med prosjektering av nytt skolebygg. Både pedagogisk og fysisk utforming.
 • Startet arbeidet med «Inkluderende praksis». Et samarbeid med Statped, PPT og Haukås skole. Dette er et ledd i videreutdanningen som lærerspesialist og praksis inn mot nytt skolebygg.
 • Fortsatt arbeid knyttet til Fagfornyelsen som tredde i kraft august 2020.
 • Dekomp- utviklingsarbeids i samarbeid med Hivolda- Profesjonsfaglig digital kompetanse i tilpasset opplæring.
 • Språkplana- utviklingsarbeid der lærerne har vært med på å utarbeide språkplana gjennom samlinger og utprøvinger i egen klasse/ fag.
 • Markering av Verdensdagen klassevis.

Forbedringer i 2021:

 • Jobber mot en mer inkluderende praksis for våre elever.
 • Bedre rutiner på arbeid med elever som har spesialundervisning
 • Bedre rustet på samfunnsmessige påvirkninger

Utfordringer i 2021:

 • Stort antall ansatte med langtidsfravær.
 • Mangel på vikarer som har ført til at flere elever ikke har fått årstimetallet de har krav på mtp enkeltvedtak for spesialundervisning og andrespråksopplæringen. Særlig inspektør har hatt veldig mange vikartimer. Det har ført til at andre nødvendige oppgaver som f.eks. utviklingsarbeid må utsettes/ ikke skjer
 • Budsjett: Ramme for lav til å gi elevene retten til tidlig innsats og riktig antall spesialundervisningstimer
 • Merkantil sluttet i mars. Dens arbeidsoppgaver er ført over på rektor, inspektør og spesialkoordinator
 • Lite uteområde og få aktiviteter/ lekeapparater pga bygging av nytt skolebygg på eksisterende tomt
 • Flere elever med store utfordringer i skolehverdagen som trenger egne arealer. Disse arealene er ikke tilstrekkelige i dagens skole
 • Lite utstyr til de «nye» fagene i skolen
 • Tidlig tverrfaglig innsats overfor barn, unge og familier med behov. Samt å tilby livsmestringskonsept for barn og ungdom der vi styrker den enkeltes robusthet og bevissthet, og fremmer robuste og byggende relasjoner- trygge klassemiljø, inkluderende skolekulturer og bærekraftige lokalsamfunn. Kommunen har ikke etablert et godt nok tilbud. Det er det tverrfaglige samarbeidet som mangler

Lyngstad og Vevang barneskole

Leverte tjenester: skole for elever på 1-7 trinn.

Viktige hendelser i 2021:

 • Ferdigstilling av en felles språkplan
 • Implementering av nye læreplaner i grunnskolen
 • Oppstart av ressursteam på skolen

Forbedringer i 2021:

Startet arbeidet med å bli dysleksivennlig skole. Har økt resultater innenfor de fleste områder på elevundersøkelsen. Særlig bra å ha fremgang på elevmedvirkning, som var ett av satsingsområdene.

Utfordringer:

 • Drift av skole under pandemi
 • Reduserte budsjett.

Jendem skole

Leverte tjenester:

 • Grunnskole 1 – 7 trinn,
 • SFO for barn 1 - 4. trinn
 • Leksehjelp 2 - 7 trinn

Det er 133 elever på skolen, og det er 23 fast ansatte.

Viktige hendelser i 2021:

 • Oppstart av ressursteam
 • PfDk via høgskulen i Volda
 • Samarbeid med kulturskolen
 • Utprøving av digitale/analoge læreverk
 • Ny parkeringsplass

Forbedringer i 2021:

Forbedring på resultat på nasjonale prøver i engelsk da vi økte andelen av elever på nivå 3.

Utfordringer:

Sykefravær blant de ansatte var på 17,92%. Vi må ha fokus på jobbnærvær fremover.

Vi innfrir ikke lærenormen på småskolen. Vi må jobbe for å snu dette høsten 2022.

Det har generelt vært vanskelig å samle personalet til pedagogisk utviklingstid. Vi har jobbet med fagfornyelsen, men er ikke helt i mål ennå.

Samme utfordring har vi på SFO. Vi har jobbet gjennom rammeplanen for SFO som hadde virkning fra skolestart i år, men det har vært veldig få ganger vi har klart å være fulltallig.

Sylte skule

Skolen har 21 ansatte, derav 10 pedagoger. Assistentene jobber både i skole og SFO. I tillegg har vi vernepleier og en miljøterapeut. Vi har brukt tid på å «forene» to personalgrupper som skulle jobbe under samme tak. Det har gått veldig bra.

Leverte tjenester: Vi har 120 elever fordelt på årstrinnene 1.– 7. Leksehjelp for elever fra 4.-7. SFO har ca. 40 barn.

Viktige hendelser i 2021:

Nybygg og renovering av gamledelen av Sylte skule prega mykje av våren 2021. Mye støy og avgrensa uteområde for elevane var ei utfordring, men både elevar og ansatte håndterte dette bra. Hausten 2021 kunne 5. – 7. klassane ta i bruk den nye delen av Sylte skule, samtidig som elevane i 1.-4. kunne starte det nye skuleåret i nyrenoverte klasserom.

Forbedringer i 2021:

I tillegg til dei forbetringane som ny skule har gitt oss, jobba vi mykje mot målet om å bli ein dysleksivenleg skule. Gjennom korona-tiden fekk vi prøvd ut ulike digitale læringsressursar og erfaringane vi gjorde da, har gitt oss kunnskap om ulike verkty vi ønskjer å ta i bruk i undervisninga. Skulen har brukt både Ressursteam aktivt i sitt arbeid opp mot læringsmiljøsaker, og har hatt tverrfaglig fokus på elever som treng tett oppfølging.

Utfordringer:

På grunn av stort sykefravær blant ansatte, har det til tider vært vanskeleg å halde undervisninga i gang. Spesielt høsten har vært utfordrande med opp i mot 16% sykefravær i tillegg til permisjonar og lengre sjukemeldingar.

Tornes skule

Tornes skule har 100 elevar fordelt på 7 klassar. Det er 60 elevar på småtrinnet og 40 elevar på mellomtrinnet.

Skulen har 19 tilsette. 17 kvinner og 2 menn. Skulen har 19,31 årsverk fordelt på undervisning og barneveiledere. Alle barneveiledere arbeider og i SFO-ordninga ved skulen. SFO har tilbod til 48 barn.

Leverte tjenester:

 • Grunnskule: 1.-7.klasse
 • SFO-ordning: 1.-4.klasse (5.-7.klasse for elevar med særskilde behov)
 • Leksehjelp: 5.-7.klasse

Tornes skule jobbar målretta for å gje alle elevane ei oppleving av å høyre til. Eit inkluderande læringsmiljø er målet for alt arbeid. Vi har fokus på gode relasjonar på alle nivå. Skulen satsar på alternative opplæringsarenaer. Vi driv systematisk uteskule på småtrinnet. Skulen legg vekt på tidleg innsats, teambasert undervisning og aldersblanding. Året som har vore med korona, har gjort at aldersblanda undervisning har vore vanskeleg. Skulen bruker både analoge og digitale læringsressursar.

Viktige hendelser i 2021:

Skulen har frå hausen 2021 etablert Ressursteam. Vi opplever dette som eit løft for å skape ein inkluderande skule for alle elevar. Årets 5.klasse vart hausten 2021 plukka ut til å vere juryklasse for Bokslukarprisen. Mykje av opplæringa på det trinnet har vore prega av førebuingar til dette arbeidet. Elles har personalet vore igjennom mykje fagleg oppdatering i 2021. Vi har deltatt på «Profesjonsfaglig digital kompetanse» gjennom høgskulen i Volda med oppstart hausten 2021. Arbeidet fortset våren 2022. Gjennom arbeidet med ei kommunal språkplan har alle gjennomført store deler av «Språkløyper» gjennom Udir. Tilsette på SFO har gjennomført deler av kompetansepakke om ny rammeplan for SFO gjennom Udir. Dette arbeidet fortset i 2022.

Forbetringar i 2021:

 • Vi set fokus på å stadig bli betre på tilpassa undervisning til den enkelte elev. Ressursteamet støtter opp under dette arbeidet
 • Skulen har dei siste åra tatt i bruk fleire digitale ressursar
 • Skulen har fått auka ressursen til helsesjukepleier. Ho er no på skulen to dagar i veka. Vi ser at dette har stor verdi for skulemiljøet vårt

Utfordringar:

Vi har hatt utfordringar i drifta i forhold til korona-situasjonen. Vi har auka sjukefråvær, og det har tidvis vore utfordrande å ha tilstrekkeleg bemanning. Det har gjort at leksehjelp-tilbodet har vore prioritert ned. Vi har ikkje hatt leksetilbod deler av hausten 2021. Drifta har vore lagt til klasserom for dei ulike kohortane. Ein mister på denne måten samspelet aldersblanding naturleg gir. Det same gjeld aldersblanding i skulen.

Når det gjeld læremiddel har nokre klassar ikkje hatt læreverk tilgjengeleg i norskfaget. Vi har vald å satse på Salto på alle trinn i norskfaget. Utfordringa ligg i at forlaget ikkje har ferdig utarbeida bøker til alle trinn. Vi manglar 4. og 7.klasse. Plana er å få dette på plass i 2022.

DELMÅL – SLIK VIL VI HA DET SLIK GJØR VI DET Status

I Hustadvika kommune opplever barn og unge trygghet, mestring, utvikling og læring

Hustadvikaskolen skal ha kvalifiserte lærere, og all undervisning skal bli gitt av en kvalifisert lærer, 0-tolleranse mot mobbing.
Alle skolene i Hustadvika kommune skal være dysleksivennlige skoler innen 2023

Hustadvika kommune gjennomførte i 2021 Ungdata og Ungdata Junior. Funn fra undersøkelsene viser at viser at de fleste elevene våre er tilfredse med livet og med nærmiljøet sitt.

I 2021 tok vi i bruk en felles prosedyre for overgangen mellom barnehage og skole. Denne skal styrke sammenhengen og gi barn en god overgang mellom barnehage og skole.

Skolenes innsatsteam mot mobbing ble avsluttet i 2021, men arbeidet med elevens psykososiale miljø fortsetter i ressursteamene og skolenes øvrige arbeid. I elevundersøkelsen høsten 2021 oppgir 79,2 % som oppgir at de ikke har blitt mobbet av andre elever på skolen de siste månedene.

Det var ikke alle skoler som oppfylte lærernormen i 2021. Dette er et mål at alle skoler i Hustadvika skal følge minstenormen for lærertetthet.

Arbeidet med barn og unge i Hustadvika kommune bidrar til utjevning av sosiale helseforskjeller, redusere konsekvenser av økonomiske forskjeller og stabile boforhold blant barnefamilier

Tverrfaglig samarbeid i kommunen

Høsten 2021 ble det etablert ressursteam på alle skoler i Hustadvika. Ressursteamet skal jobbe både systemrettet og individrettet.

I 2021 ble det også etablert en tverrfaglig rusgruppe som skal jobbe tverrfaglig med rusforebygging.

Hustadvika kommune fremmer god livskvalitet

Vi arbeider for inkludering i trygge og gode miljø, forebyggende med psykisk og fysisk helse, en helsefremmende oppvekst

Vi stimulerer og legger til rette for fysisk utfoldelse, aktivitet og kreativitet

Hustadvika kommune ønsker å gi alle barn og unge det beste grunnlaget for å lykkes og ha det bra i sine liv. Derfor har kommunene satset på HOPP- helsefremmende oppvekt. Gjennom HOPP skal vi gjøre skolehverdagen mer variert og sikre bedre grunnlaget for læring gjennom mer fysisk aktivitet i undervisningen og riktigere kosthold.

Ungdomstrinnene i Hustadvika er med i MOT-programmet. Mot er et holdningsskapende program som skal styrke den enkelte ungdoms robusthet og bevissthet, og skal fremme robuste og byggende relasjoner- trygge klassemiljø, inkluderende skolekultur og bærekraftige lokalsamfunn. Elevene får opplæring i hvordan de kan ta gode valg for seg selv og andre mennesker.

Arbeidet med å gi barn og unge opplevelsen av trygghet, mestring, utvikling og læring

Hustadvika kommune gjennomførte i 2021 Ungdata og Ungdata Junior. Funn fra undersøkelsene viser at viser at de fleste elevene våre er tilfredse med livet og med nærmiljøet sitt. De aller fleste er også godt fornøyd med foreldrene sine (95 % på ungdomsskolen og 86% på barnetrinnet). Ca 85% på ungdomstrinnet svarer at de trives på skolen og omtrent like mange føler at lærerne bryr seg om dem. Flere er fornøyd med skolen sin nå enn ved tidligere undersøkelser. De fleste tror de kommer til å fullføre videregående utdanning, mens antallet som tror de kommer til å ta høyere utdanning er langt lavere (41%). Barn og unge i Hustadvika bruker en god del mer tid foran skjerm etter skoletid, enn ungdom i resten av landet (74% bruker mer enn 3 timer etter skoletid).

Mellom 11 og 12% svarer at de ofte føler seg ensomme og flere opplever å ha psykiske helseplager nå enn ved forrige undersøkelse. 17 % oppgir å ha mange psykiske problemer. Særlig unge jenter rapporterer om utfordringer knyttet til psykisk helse. Mellom 10 og 13% av barn og unge opplever at de ikke har minst en fortrolig venn. Bare 54 % av ungdomsskoleelevene svarer at de er med på organiserte fritidsaktiviteter, dette er en nedgang. Elever ved ungdomsskolen har litt lavere framtidstro enn elever ved videregående. For 5.-7. klasse er det noen flere som opplever mobbing enn det som er gjennomsnittet i landet. For ungdomstrinnet er det motsatt, færre opplever mobbing i Hustadvika enn landssnittet. Langt færre av ungdomsskoleelevene i Hustadvika rapportere å ha vært beruset på alkohol i 2021 (13%) enn i 2018 (20%).

I 2021 tok vi i bruk en felles prosedyre for overgangen mellom barnehage og skole. Denne skal styrke sammenhengen og gi barn en god overgang mellom barnehage og skole.

Skolenes innsatsteam mot mobbing ble avsluttet i 2021, men arbeidet med elevens psykososiale miljø fortsetter i ressursteamene og skolenes øvrige arbeid. I elevundersøkelsen høsten 2021 oppgir 79,2 % som oppgir at de ikke har blitt mobbet av andre elever på skolen de siste månedene. 16,5% oppgir at de har opplevd mobbing en sjelden gang den siste tiden og 1,5% oppgir at har blitt mobbet av andre elever flere ganger i uken de siste månedene. Hustadvika kommune har fortsatt en nullvisjon om mobbing i skolene, og arbeidet for å sikre alle elever rett til et trygt og godt skolemiljø fortsetter.

Ressursteam

Høsten 2021 ble det etablert ressursteam på alle skoler i Hustadvika. Ressursteamet skal jobbe både systemrettet og individrettet. Temaer for møtene skal omhandle både problemer i det sosialpedagogiske miljøet på skolen og enkeltelever med behov for tilpasset opplæring eller spesialundervisning. Teamet skal medvirke til å styrke spesialpedagogisk kompetanse hos de ansatte, ta initiativ til forebyggende arbeid og drive veiledning.

Ressursteamets sammensetning vil være avhengig av skolens størrelse, men skal i det minste bestå av rektor, inspektør/spesialpedagogisk ansvarlig, PP-rådgiver og helsesykepleier og en representant fra lærere. I tillegg stiller relevant kontaktlærer, og barnevernet skal være med fast 4 møter i løpet av året. I enkelte møter vil det kunne være behov for også å invitere andre instanser for eksempel logoped, flyktningetjenesten og BUP. Disse møtene skal bidra til samarbeid i laget rundt eleven, og skal jobbe både på individ- og systemnivå. Dette skal sikre tidlig innsats og bidra til at alle elever i Hustadvikaskolen får den oppfølging og bistand som de trenger i sin utvikling og læring. Arbeidet i ressursteam er i tråd med prinsippet i den nye barnevernsloven, som også blir kalt oppvekstreformen, om at alle instanser skal i et tverrfaglig samarbeid arbeide for å fremme barn og unges oppvekst og levevilkår.

Tverrfaglig rusgruppe

I 2021 ble det også etablert en tverrfaglig rusgruppe som skal jobbe tverrfaglig med rusforebygging. Målet er å sørge for at hjelpeapparatet samarbeider godt på tvers av enheter og faggrupper, og at gruppen sørger for å koordinere kunnskap og ressurser mellom relevante kommunale enheter, NAV, politiet og andre samarbeidsinstanser. Rusgruppa skal jobbe på systemnivå, og sørge for at arbeidet på det utøvende nivået skjer på en målrettet og effektiv måte.