Kommunale barnehager

Barnehagene i Hustadvika har et viktig ansvar med tanke på å skape et tilgjengelig og likeverdig tilbud for alle barnehagebarn i kommunen, og sørge for at barn gis mulighet til å delta, medvirke og utvikle seg som medmenneske i samfunnet allerede fra tidlig alder av. I Hustadvika har vi 15 barnehager, hvorav 8 er kommunale og 7 er private. Barnehagene samarbeider godt på tvers og har jevnlig felles styrernettverk. I samarbeid er det utarbeidet en kompetanseplan gjeldene frem til 2025 hvor området livsmestring og psykososialt barnehagemiljø står sentralt. Dette er også felles satsningsområde ut 2022 i samarbeid med de øvrige kommunene i Romsdal og Høgskulen i Volda (Regional kompetanseutvikling).

Siden kommunesammenslåingen i 2020 har særlig de kommunale barnehagene jobbet med å endre og samkjøre retningslinjer og rutiner. Dokumentbiblioteket til barnehagesektoren Compilo har tatt form og fylles stadig opp med felles dokumenter. Dette er med på å styrke og skape et likeverdig tilbud for barna og likeverdige arbeidsforhold for de ansatte.

Covid-19 har påvirket både drift og hverdagen i barnehagen siden pandemien traff oss. Høyt sykefravær og mangel på vikarer har i den seneste tiden av pandemien gjort det krevende for barnehagene å opprettholde ordinære åpningstider, med tanke på forsvarlig drift. I den forbindelse har barnehagene noen dager måtte sende ut varsel om reduserte åpningstider til foresatte, og heldigvis blitt møtt med stor forståelse.

Bud barnehage

Bud barnehage er barnehage med tre avdelinger, og har i snitt 53 plasser. Antall årsverk har variert i løpet av året, men har et snitt rundt 11-12 (inkludert enhetsleder), samt 2 stillinger til ekstraressurser.

Viktige hendelser i 2021:

Bud barnehage fikk flytte inn i et nyrenovert bygg den 1.februar 2021, dette var en viktig og positiv hendelse i 2021. Covid-19 var utfordrende ved at det påvirket den daglige drift på alle områder. Barnehagen har hatt mye fokus på å komme i orden etter innflytting, og få på plass ting etter utbyggingen. Barna som skulle begynne på skolen i 2021 var godt kjent på Bud skole etter at de hadde hatt et opphold der under renovering av Bud barnehage.

Barnehagen gjennomførte i 2021 Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse. Barnehagen scorer bra på foreldretilfredshet. Til tross for ei krevende tid med avstand og lite møter, har barnehagen hatt et godt samarbeide med foreldrene.

Barnehagen startet i 2021 utviklingsprosjekt knyttet til Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagene (ReKomp).

Forbedringer i 2021:

Barnehagen er i gang med utviklingsprosjekt knyttet til ReKomp. Dette vurderer vi som en positiv måte å jobbe med kompetanseutvikling på, da det involverer alle ansatte, og alle er med i refleksjonene og utviklingen av arbeidet i avdelingene og i barnehagen.

Utfordringer i 2021:

 • Stort sykefravær har vært krevende for det pedagogiske arbeidet, men også i forhold til nye rutiner og innhold i rutiner som skal forankres i hverdagen.
 • Covid -19 har skapt utfordringer i samarbeidet på tvers av avdelingene i barnehagen
 • Barnehagen tok inn 5 nye barn våren 2021 som det ikke var budsjettert for. Det ble krevende for økonomien.
 • Budsjettet gav lite muligheter for innkjøp av det mest elementære som lekemateriell o.l., lønnsutgifter tok det meste.

Eide barnehage

Eide barnehage er Hustadvikas største kommunale barnehage med 5 avdelinger og 18 ansatte og 15,5 årsverk pr. dags dato.

Viktige hendelser i 2021:

Vi har vel ikke opplevd noen spesifikk hendelse, men vi ser at vi har klart å samarbeide godt på tvers av avdelingene og har klart å holde barnehagen åpen uten å redusere åpningstidene. Vi har hatt mange utfordringer, men har klart å stå i di og samarbeidet dag for dag. Vi er nå forhåpentligvis kommet til enden av pandemien og kan være stolte over at vi har klart oss gjennom denne tiden uten for mange problemer, kun veldig mange utfordringer.

Forbedringer i 2021:

Vi brukte mye tid på å omrokere på personalet til nytt barnehageår. Det var jo noen som protesterte, men vi ser nå at vi har fått mer stabilitet inn på avdelingene, noe som var målet.

Utfordringer i 2021:

Koronaen har styrt mye av hverdagen i barnehagen vår. Det har gjort det vanskelig å få gjennomført ulike møter etc, og det har vært krevende med foreldresamarbeid. Vi har opplevd høyt sykefravær og det har vært mange, både kjente og ukjente, vikarer. Og det er ikke alltid vi har fått vikar heller, noe som har ført til underbemanning. Det har vært et krevende år for barnehagene, ikke bare i Hustadvika.

Hustad barnehage

Hustad barnehage er en barnehage med tre avdelinger, og har til sammen 58 plasser. Antall årsverk har variert i løpet av året, men har et snitt rundt 12 (inkludert enhetsleder). I tillegg utløser ekstraressurser jf. vedtak ca. 1 stilling.

Leverte tjenester:

 • Helsefremmende arbeid, bl.a. ernæring, fysisk fostring og skole- og livsforberedende aktiviteter. Psykisk helse og livsmestring i fokus p.t.
 • Forebyggende arbeid (vold og omsorgssvikt)
 • Tidlig innsats er noe vi synes er viktig
 • Samarbeid med foreldre og nærmiljø
 • Tverrfaglig jobbing til barns beste
 • Jobber for å ha en inkluderende praksis
 • Overgang barnehage-skole

Viktige hendelser i 2021:

 • Utvidet åpningstid etter forespørsel fra foreldre
 • Til tross for Covid-19 fikk barnehagen gjennomført foreldremøte og høstfesten med foreldre og barn
 • Barnehagen har vært mye ute på tur og laget mat i lavvo og gapahuk som vi har i nærmiljøet

Forbedringer i 2021:

 • Klarsignal til å kjøpe sklie som foreldre har etterspurt over lenger tid

Utfordringer i 2021:

 • Sykefravær: Vi ser nødvendigheten av å styrke grunnbemanningen for barns beste. Det gjelder ressurser for å få møte barnas behov, det gjelder å forebygge sykefravær og få stabile personalgrupper. Barna trenger stabilitet og trygghet i hverdagen for å bli robuste.
 • Utfordrende å måtte avlyse enkelte aktiviteter på grunn av koronarestriksjoner
 • Flere familier ønsker barnehageplass i Hustad barnehage, noe som har resultert i venteliste og tilbud om plass ved andre barnehager
 • Ytringer fra foreldregruppe: Flere utelekeapparat har vært fjernet og ikke erstattet i barnehagen. Ønske om mer lekeapparater/ klatremuligheter for de større barna og tilpasset utstyr for de yngste på utelekeplassen for å ha mulighet for fysisk aktivitet og bedre helse
 • Stort behov for utbedre kjøkkenfasiliteter for å sikre mulighet for gode, praktiske, effektive, sosiale og lærende arenaer hvor en kan tilberede ernæringsrike måltider sammen med barna

Jendem barnehage

Leverte tjenester:

I underkant og i overkant av 40 barn har hatt barnehageplass hos oss i 2021.

Blant disse barna har vi noen barn med behov for ekstra hjelp og støtte (en til en), via ekstra assistenter og spesialpedagoger. Vi har oppnådd gode resultater, og får skryt fra de ulike faginstansene som er knyttet opp mot disse barna.

Viktige hendelser i 2021:

Vi har beholdt våre 3 pedagoger som startet hos oss i august 2020. Dette er bra med tanke på at det tidligere har vært noe «gjennomtrekk» når det gjelder pedagoger ved vår barnehage.

Forbedringer i 2021:

De siste to årene har vi hatt natur, miljø og teknologi som vårt satsingsområde ut ifra fagområdene i rammeplanen. Vi hadde store planer om å dyrke egne grønnsaker, noe som ikke ble gjennomført i 2020. I 2021 ble det gjennomført, og ble til gode opplevelser og mye læring for barn og ansatte. Det er veldig kjekt å kunne høste egne grønnsaker og lage blant annet grønnsaks suppe sammen med barna.

Det ble ingen dugnad sammen med foreldrene i 2020. I juni 2021 fikk vi samlet en god gjeng ansatte og foreldre som fikk unna mye, med blant annet opprydding og diverse malearbeid. Det ble et bra løft for uteområdet vårt.

Utfordringer i 2021:

Mye langtidssykmeldinger spesielt fra januar til juni, gjorde det ekstra utfordrende. Det gjorde situasjonen sårbar for den ene avdelingen som ikke hadde pedagogisk leder på plass, men ble løst med en barnehagelærer på dispensasjon.

Før sommeren hadde vi et snitt på rundt 20% med sykefravær. Gjennomsnittet ble noe lavere etter sommerferien, men med et mål på 6,5% fravær, så har vi mye å jobbe med her.

Det at Koronaepidemien satte sin stopper for større samlinger, gjorde at vi ikke kunne ha sommerfest for alle familiene. Vi fikk heldigvis gjennomført en fin og verdig fest for fem førskolebarn og deres foreldre.

Deler av gjerdet er fortsatt i dårlig forfatning, og stakittgjerdet ved parkeringsplassen er noe lavt og de eldste barna greier å klatre over. Dette må løses i 2022.

Lyngstad og Vevang barnehager

Lyngstad og Vevang barnehager er to separate lokasjoner med felles enhetsleder.

Leverte tjenester:

Lyngstad og Vevang barnehager har to avdelinger på hver lokasjon. Det er 36 plasser i hver av dem, begge barnehagene har hatt fulle avdelinger med 9 småbarn og 18 storbarn i 2021.

Barnehagen har som mål å ha et godt pedagogisk innhold som samsvarer med barnehageloven og rammeplanen for barnehagene, i tillegg settes faglig utvikling høyt. Vi etterstreber å ha en stabil og forutsigbar personalgruppe noe som er svært viktig i forhold til jobben med barna.

Viktige hendelser i 2021:

Covid-19 har påvirket oss mest i 2021, både med tanke på samarbeid mellom avdelingene og på tvers av barnehagene, men også i forhold til samarbeid mellom barnehage og foreldre. Pandemien har også gjort at vi har hatt veldig uforutsigbare dager både med tanke på lite bemanning, men også til tider veldig lite barn.

Vi har gjennomført foreldreundersøkelse i denne perioden, der vi har skåret noe lavere enn tidligere. En årsak kan være at foreldre har vært mindre involvert i barnehagen under pandemien. Vi er glade for at vi fikk gjennomført foreldremøte høsten 2021.

Forbedringer i 2021:

 • Vi har også i år nyttet oss av digitale hjelpemidler til møter. Dette er tidsbesparende og enkelt med tanke på organisering. Dette gjelder både foreldre og andre kommunale tjenester som kommunen samarbeider med
 • Barnehagesektoren er i gang med utviklingsarbeid gjennom REKOMP og høgskolen i Volda
 • Fått gjennomført personalmøter, avdelingsmøter, foreldremøter, foreldresamtaler og eksterne webinar i 2021

Utfordringer i 2021:

 • Utfordringene skyldes stort sett Covid-19. Barnehagen har hatt veldig uforutsigbare dager
 • På grunn av mye vikarbruk, så har det vært vanskelig å drive frem gode pedagogiske prosjekter og tema. Til tross for dette har barnehagene gjennomført godt
 • På grunn av Covid-19 har vi ikke klart å få lagt til rette for en god overgang mellom barnehage og skole, verken i 2020 eller 2021. Dette håper vi på å få til i 2022
 • Har en del barn med behov for særskilt tilrettelegging. Det er utfordrende å løse dette i dagens lokaler

Svanviken barnehage

Svanviken barnehage er en barnehage med 4 avdelinger, med 75 plasser fordelt på 58 barn. Barnehagen har 16 årsverk og en enhetsleder.

Viktige hendelser:

Covid-19 gjorde dette til et unntaksår.

Vi er glade for at vi høsten 2021 endelig fikk til å gjennomføre fysiske foreldremøter avdelingsvis. Mange foreldre gledet seg til dette, og det var stort sett godt oppmøte.

Vi gjennomførte brukerundersøkelse på slutten av året. Vi fikk svarprosent på 70 %. Vår score på tilfredshet var 4,4, som er nøyaktig det samme som for Hustadvika totalt.

Forbedringer 2021:

Barnehagen ble malt utvendig.

Utfordringer 2021:

Covid-19 har ført til mindre samarbeid på tvers av avdelingene i barnehagen. Målet framover må være å jobbe mot at vi skal gjøre hverandre gode; ha mye fokus på kommunikasjon, relasjoner og bedre arbeidsmiljø.

Tornes barnehage

Tornes barnehage er en barnehage med fire avdelinger, og har til sammen 56 plasser. Antall årsverk var høsten 14,3 (inkludert enhetsleder).

Viktige hendelser i 2021:

Av viktige hendelser i 2021 var selvsagt Covid-19, og hvordan det påvirket hverdagen og driften av barnehagen.

Barnehagen gjennomførte i 2021 Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse.

Barnehagen startet i 2021 utviklingsprosjekt knyttet til Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagene (ReKomp).

Forbedringer i 2021:

Barnehagen er i gang med utviklingsprosjekt knyttet til ReKomp. Dette vurderer vi som en positiv måte og jobbe med kompetanseutvikling, da det involverer alle ansatte, og alle er med i refleksjonene og utviklingen av arbeidet i avdelingene og i barnehagen.

Utfordringer i 2021:

 • Sykefravær var utfordrende med tanke på arbeid for å skape stabilitet og kontinuitet i det pedagogiske arbeidet med barnegruppene. Samt at det tidvis var utfordrende å skaffe tilstrekkelig med vikarer for å innfri bemanningsnormen.
 • Barnehagen opplevde i løpet av 2021 en liten nedgang i antall barn i barnehagen. Dette er knyttet til et lavere fødselstall for barn i skolekretsen, samt familier som flyttet fra kretsen.
 • På grunn av retningslinjer knyttet til Covid-19 var det utfordrende å gjennomføre en god overgang fra barnehage til skole etter planen. Barnehagen og skolen fant likevel noen alternative løsninger for å ivareta barnas behov for å bli kjent med skolen, og oppleve trygghet i overgangen.
 • Budsjettrammen var lav, dette bidro til at det er mangelfullt i forhold til inventar, leker og utstyr.
DELMÅL – SLIK VIL VI HA DET SLIK GJØR VI DET Status

I Hustadvika kommune opplever barn og unge trygghet, mestring, utvikling og læring

Barnehagene i Hustadvika skal ha kvalifisert og kompetent personale gjennom å oppfylle bemanningsnormen

Barnehagene i Hustadvika skal ha kvalifisert og kompetent personale gjennom å oppfylle pedagognormen

Kommunen oppfylte i 2021 bemanningsnormen ved å ha tilstrekkelig personale ute i barnehagene. Barn per ansatt i Hustadvika var 5,9, mens det nasjonale snittet av på 5,8.

Kommunen har hatt noe lavere pedagogtetthet samlet sett i 2021, enn året i forveien, og ut fra det ikke oppfylt pedagognormen til enhver tid. For 2022/2023 ser dette bedre ut, da flere kommer tilbake fra svangerskapspermisjon og ansatte i kommunen fullfører sine barnehagelærerutdanninger.

Arbeidet med barn og unge i Hustadvika kommune bidrar til utjevning av sosiale helseforskjeller, redusere konsekvenser av økonomiske forskjeller og stabile boforhold blant barnefamilier

Barnehagene skal bidra i det tverrfaglig samarbeidet i kommunen

I løpet av 2020 ble det utarbeidet en veileder knyttet til tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats. Dette arbeidet vil fortsette også de neste årene, da det er et sentralt område i kommunens kommende oppvekstplan. Tverrfaglig samarbeid, kvalitet og økt kompetanse er områder kommunen ønsker å utvikle. Dett er også i tråd med den nye oppvekstreformen som trer i kraft.

Barnehagene har hatt regelmessig samarbeidsmøter med barneverntjenesten og helsesykepleier (et møte per halvår). Gjennom 2021 ble organisering av ressursteam i de kommunale barnehage jobbet frem.

Samarbeidet mellom barnehage, foreldre og ulike instanser arbeides det mye med for å fremme barnas oppvekst og levevilkår i det daglige, men også fremover i tid. Kommunen har også en kompetanseplan for barnehagesektoren hvor vi gjennom å jobbe med tema knyttet til trygghetssirkelen, sosial kompetanse, livsmestring og psykisk helse, inkluderende barnehagemiljø, vold i nære relasjoner, helse og ernæring og språk skal bidra til å redusere sosiale ulikheter og gi en relativt lik standard for drift og kompetanseheving blant ansatte.

Hustadvika kommune fremmer god livskvalitet

Vi arbeider for inkludering i trygge og gode miljø, forebyggende med psykisk og fysisk helse, en helsefremmende oppvekst

Vi stimulerer og legger til rette for fysisk utfoldelse, aktivitet og kreativitet

Barnehagene har satsingsområde knyttet til livsmestring og inkluderende barnehagemiljø også i 2022. Som nevnt over er det også utarbeidet en egen kompetanseplan for å kunne jobbe målrettet med temaer som er med på å fremme god livskvalitet. Kompetanseplanen skal barnehagene i Hustadvika jobbe strukturert med frem til 2025.

I det den praktiske hverdagen planlegger, stimulerer og legger barnehagene til rette for varierte aktiviteter gjennom ulike typer lek, fysisk utfoldelse, turer og HOPP-aktiviteter. Med tanke på leke- og oppholdsareal per barn er kommunen på et nasjonale gjennomsnitt, med 5,9 kvm per barn.

Kommentarer til status på måloppnåelse

Barnehagene i har over tid jobbet, og jobber fortsatt strukturert med arbeide knytt til det psykososiale miljøet i barnehagen og med nulltoleranse for mobbing. Barnehagene har egen handlingsplan mot mobbing, samt verktøy som jobbes med gjennom året. Dette er godt implementert i barnehagene. Barnehagenes ansatte er reflekterte over hva som er barns behov, og bevisste i sin vurdering knyttet til hvordan faktorer i barnets omgivelser kan virke inn på barnets utvikling og læring. Gode refleksjoner fletter teori og praksis sammen.

Hensikten her er å implementere og videreføre bruk av ressursteam for å sikre tidlig innsats og arbeid for å forebygge utvikling som kan påvirke barns helse og/ eller allsidige utvikling.

Foreldreundersøkelsen fra 2021 forteller at foreldrene opplever at deres barn trives, at barnehagen legger til rette for allsidig lek og aktiviteter, at barnet deres har venner og at barnehagen bidrar til barnets sosiale utvikling. Skåren på foreldretilfredshet var på 4,4 av 5 i Hustadvika, og 4,5 av 5 nasjonalt. Hustadvika hadde en svarprosent over det nasjonale gjennomsnittet, med 69,5 % mot 65,4 nasjonalt.

Sykefraværet i kommunen har i 2021 vært høyt, og langt over målet om 6,5%. Gjennomgang viser at fraværet har bølget, både med tanke på perioder og i hvilke barnehager. Hovedårsakene er Covid-19, vaksinasjonsperioder og langtidssykemeldinger.