Kommunalteknikk

Leverte tjenester:

Vei: enheten har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale veier og gangveger (ca 200 km). Det aller meste av sommervedlikehold blir utført i egen regi. Hustadvika har rammeavtaler med entreprenører som benyttes i perioder med kapasitetsproblemer.

Vann: drikkevannet til innbyggerne leveres både fra egne vannverk og fra Eide Vassverk SA.

Avløp: kommunen drifter avløpsledninger, pumpestasjoner og renseanlegg. Kommunen samarbeider med Eide Vassverk SA om deler av ledningsnettet.

Renovasjon: Det er Romsdalhalvøya interkommunale renovasjonsselskap (RIR) som utfører denne tjenesten for Hustadvika kommune.

Viktige hendelser i 2021:

Vi er kommet i gang med bygging av 2 stk. høydebasseng. Basseng 1 ligger i Skarsetbotten og der har vi med eget mannskap ryddet skog og lagt om deler av veg og forsterket veg slik at den skal kunne tåle belastningen av betongbiler i byggepeioden av 2 nye Høydebasseng i kommunen.

Basseng 2 ligger på Freneidet og skal bygges for å øke leveringssikkerheten i fra Eide vassverk. Vi vil med dette bassenget kunne ha vann i en lengre periode om det skulle bli leveringsstopp i fra Eide vassverk på grunn av ledningsbrudd eller om det skal uføres vedlikehold på ledningsanlegg.

Det er satt ned en ny avløpspumpestasjon på Vevang. Denne ble satt i drift i april-mai. Stasjonen er plassert ved siden av småbåthavnen på Vevang og håndterer avløp i fra bebyggelsen nord for fylkesvegen. Pumpestasjonen er plassert i sjø og herfra blir avløpet pumpet sørover til slamavskiller.

Vi er i full gang med oppgradering av vann og avløpsanlegg i Vikan. Private avløpsanlegg og direkteutslipp blir erstattet med kommunalt VA anlegg.

Utvidelse av Varhol industriområde ved å forlenge eksisterende infrastruktur med 70 meter for å frigjøre 4 stk. industritomter.