Disposisjonsfond

Det er helt nødvendig å bygge opp et fond for å sikre kommunens økonomiske handlingsfrihet. Dette er en nødvendig buffer for å kunne møte endringer i rammevilkår, renter og uforutsette utgifter. Størrelsen på disposisjonsfondet er et uttrykk for hvor stor økonomisk buffer kommunen har for sin løpende drift. Hustadvika kommune har et disposisjonsfond som kan fungere som buffer mot uforutsette utgifter, svikt i finansinntektene og andre endringer i rammebetingelsene. Hustadvika kommune har som mål å ha 5% av driftsinntektene på disposisjonsfond.

Hustadvika kommune hadde ved oppstarten av den nye kommunen 58,3 mill. kroner i disposisjonsfond, men saldoen ble reedusert til 38,9 mill. kroner i 2020. Det ble i opprinnelig budsjett budsjettert med bruk av fond på 13,9 mill. kroner i 2021. Dette har i løpet av året blitt endret til en budsjettert avsetning på 15,4 mill. kroner. Resultatet ble 45 mill. bedre enn dette. Etter å ha satt av 61,4 millioner i løpet av 2021 har Hustadvika kommune nå et fond på 100 mill. kroner. Dette utgjør 8,1% av driftsinntektene.

Tall i hele kroner

Utvikling disposisjonsfond