Helse og velferd felles

Helse og velferd sitt rammeområdet består av kommunalsjef, rådgiver, organisasjonsutvikler, forvaltningskontor og utgifter til Aspekt.

I tillegg hører enhet for integrering til i rammeområdet.

Kommunalsjef for helse og velferd har ansvar for flere økonomiske rammeområder som hører til helse og velferd. Dette gjelder:

  • Helse og mestring
  • Hjemmebaserte tjenester
  • Institusjoner og omsorgsleiligheter
  • Bo- og habilitering
  • NAV Hustadvika

Hustadvika kommune har ansvar for forsvarlige helse- sosial- og omsorgstjenester til alle innbyggere som trenger det, uavhengig av alder og diagnose. Samfunnet står overfor store demografiske og epidemiologiske utfordringer i årene framover, kanskje spesielt innenfor området helse- sosial og omsorg. Stadig flere komplekse helse- og omsorgstjenester skal ytes i kommunene. Strategiene er å forebygge mer, behandle tidligere og samhandle bedre.

Brukernes behov skal settes i sentrum for utvikling og endring av tjenestene, og Hustadvika kommune må legge til rette for å beholde, rekruttere og utvikle dyktige og kompetente medarbeidere. Hustadvika kommune må likevel ta innover seg at det vil bli en betydelig utfordring å skaffe nok arbeidskraft i årene framover. Struktur, innovasjon og velferdsteknologi må derfor få en sentral plass i utviklingen av tjenestetilbudet i kommunen.

Kommunen vil legge regjeringens kvalitetsreform "Leve hele livet" til grunn. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. "Leve hele livet" handler om de grunnleggende tingene i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

Det blir derfor viktig å utvikle tjenester som er helsefremmende, og som tar utgangspunkt i brukerens perspektiv. Erfaringer viser at aktiv deltakelse i utforming av egne mål, øker motivasjon og styrker egenmestring.

Forvaltningskontoret

Forvaltningskontoret består av leder og 5 saksbehandlere. Forvaltningskontoret er kommunens kontaktpunkt overfor sykehus og er kommunes koordinerende enhet. Enheten har delegert ansvar og myndighet til å saksbehandle søknader om helse- og omsorgstjenester og leie av kommunal bolig.

Leverte tjenester:

Saksbehandlere vurderer og behandler søknader og henvendelser om kommunale helse- og omsorgstjenester og kommunale boliger fortløpende.

Det legges vekt på at brukere og pasienter skal få koordinerte og helhetlige tjenester på rett nivå til rett tid på rett sted, basert på den enkelte sitt behov og individuell vurdering. Det er økt fokus forebyggende tjenester, og at hverdagsmestring gir økt livskvalitet. Det arbeides kontinuerlig med at teknologiske løsninger skal være en naturlig del av kommunes tjenestetilbud.

Enhet for integrering

Leverte tjenester:

Vår enhet bosetter flyktninger etter anmodning fra Integrerings -og mangfolds direktoratet. I 2021 ble vi anmodet om å bosette 24 flyktninger. Vi bosatte 22 inkludert familiegjenforening (9 voksne og 13 barn). På grunn av covid-situasjonen ble det færre bosettinger enn det som var planlagt.

Bosetting innebærer istandsetting av bolig, etablere kontakt mellom flyktningene og skole/barnehager/fritidstilbud. Vi tilbyr også introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger sammen med Opplæringssenteret som har ansvar for undervisning i norsk og samfunnskunnskap. Vi arrangerer også livsmestringskurs.

Viktige hendelser i 2021:

IMDi arrangerte kurs for veiledere i ICDP (International Child Development Programme) og en deltaker i introduksjonsprogrammet og en ansatt i enheten deltok på kurset. De underviste gruppen arabisk språklige gjennom 12 uker.

Vi fullførte websiden www.mittintro.no og lanserte den nasjonalt og solgte tilganger til flere kommuner (35) Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger og vi ser at trafikken på siden er stor. Dette var et arbeid vi har gjort for å kunne effektivt svare på utfordringene som ligger i ny Integrerings lov av 01.01.2021.

Utfordringer i 2021:

Utfordringene for oss i 2021 var som for resten av verden covid-situasjonen. Da de fleste flyktninger har liten, eller ingen digital kompetanse så førte det til mange utfordringer for våre deltakere. Vi opplevde også at kontakten med de frivillige hadde forsvunnet, og det er utfordrende å reetablere. Dette er utfordringer vi tar med oss inn i 2022.

Karantenesituasjonen ved nye bosettinger var også helt klart en utfordring, ikke minst for de som kom til nytt land med store forventninger. 10 dager i karantene og flere PCR testinger var en uheldig situasjon for de minste barna især.