Samfunnsutvikling

Rammeområde samfunnsutvikling besto i 2021 av kommunalsjef, kommuneplanlegger og rådgiver folkehelse. Kulturenheten hører også til i rammeområdet. I tillegg rapporterer to prosjektrådgivere til kommunalsjefen.

Kommunalsjef for Samfunnsutvikling og bærekraft har ansvar for flere økonomiske rammeområder som hører til utvalg for teknisk, miljø og næring. Dette gjelder:

 • Kommunalteknikk
 • Bygg og eiendom
 • Plan og byggesak
 • Brann og beredskap
 • Landbruk og miljø

Når det gjelder næring, hører dette til rammeområdet til kommunedirektøren.

Kommuneplanleggeren jobber med å få et helhetlig plansystem som fremmer bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner. Hustadvika kommune skal ha et plansystem som ivaretar kommunen som samfunn og organisasjon. Hustadvika kommune skal følge opp kommunal planstrategi som sikrer prioritering av hvilke planer som er viktige å gjøre når, og hvordan.

Rådgiver folkehelse skal sørge for at kommunen driver et systematisk, langsiktig og kunnskapsbasert folkehelsearbeid der krav til kommunen i henhold til folkehelseloven er ivaretatt. Gjennom utarbeidelse av oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer, legges det til rette for at politikere og administrasjon enes om en felles retning for en bærekraftig og helsefremmende samfunnsutvikling for Hustadvika kommune og i samarbeid sørge for at det settes av midler slik at prioriterte tiltak styrkes og har ressurser til å gjennomføres.

Bærekraft

Hustadvika kommune er med i program for et bærekraftig fylke sammen med de andre kommunene i Møre og Romsdal.

I 2020 har var kommunen med på en U4SSC-kartlegging, der vi leverte inn datasett på mer enn 90 indikatorer. Dette er indikatorer innen de tre bærekraftsdimensjonene, der vi skal se miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng.

I 2021 fikk vi en rapport for kommunen. Dette er pionerarbeid også i FN-sammenheng, og det jobbes med å se hva vi kan bruke dette kunnskapsgrunnlaget til.

Målet er at FNs indikatorsett skal brukes som en del av vårt lokale indikatorsett, med de tilpasninger vi ser nødvendige.

Folkehelsearbeid

Rådgiver folkehelse skal bidra til å gjøre kommunen, gjennom kommunale tjenester og i samarbeid med andre, i stand til å innfri sine forpliktelser i henhold til folkehelseloven kap.2, spesielt §4.

 • Ha oversikt over faktorer som har betydning for helsetilstanden i befolkningen og jobbe systematisk med disse for å bedre folkehelsen i kommunen.
 • Ha oversikt over føringer fra sentrale myndigheter og hvordan status er i kommunen i forhold til disse.
 • Bidra til at kommunens identifiserte folkehelseutfordringer systematisk blir drøftet i forhold til mål og strategier i kommunal planlegging og tjenesteyting.
 • Jobbe for at kommunen iverksetter tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer.
 • Bidra til medvirkning og innflytelse fra innbyggerne i folkehelsespørsmål.
 • Legge til rette for samarbeid med frivillig sektor i folkehelsearbeidet
 • Informasjon og forankringsarbeid.
 • Tilrettelegging for og gjennomføring av opplæringstiltak.

Viktige hendelser i 2021:

 • Oppfølging av forslag fra «Alle med dugnad»: innføring av Kontantkasse, opprettelse av Aktivitetstilbud i Sfo i samarbeid med frivilligheten, synliggjøring av behovet for en nettportal med mer informasjon om tilbud som finnes i Hustadvika, søk om og fått økonomiske tilskudd til noen av disse tilbudene.
 • Oppstart og drift av tverrfaglig Rusgruppe
 • Oppstart av arbeid med forebygging av selvskading og selvmord, som oppfølging av utfordringer dokumentert i oversikt over helsetilstanden.
 • Arbeid i oppvekstplanen og i plan for helse- og velferd

Forbedringer i 2021:

Folkehelsearbeid er et stort og bredt arbeidsfelt. Det tar tid og det kan være vanskelig å dokumentere måloppnåelse for folkehelsearbeidet da mange faktorer spiller inn. Det er derfor forbedringspotensial innen alle områder som innbefatter folkehelse. Det er særlig viktig å bli bedre på å drive et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid, samt å skape forankring og drøfting av mål og strategier i kommunal planlegging og tjenesteyting, for å skape en felles retning for folkehelsearbeidet.

Kommuneplanlegging

Planleggingens samfunnsoppdrag er å fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner, med vekt på åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Planleggingen skjer i brytningssonen mellom ulike individuelle og kollektive interesser og verdier, og er avgjørende for bærekraftig bruk og fordeling av samfunnets ressurser.

Kommuneplanleggeren skal:

 • vise respekt for de folkevalgtes oppgaver og rolle, innenfor rammene av egen faglig integritet og planleggingens samfunnsoppdrag
 • bidra til å tydeliggjøre mulighetsrommet innenfor rammene av nasjonal politikk, lov- og regelverk og tilgjengelige ressurser
 • opptre profesjonelt, skille mellom sak og person og skape tillit mellom partene
 • møte alle med åpenhet, forståelse og veiledning og legge til rette for gode planprosesser som fremmer medvirkning
 • bidra til at svake grupper får delta og at ingen grupper eller interesser blir diskriminert
 • vise åpenhet og respekt for andre fagområders tilnærminger og innspill, og bidra til nyskaping og helhetlige løsninger gjennom samarbeid med fagkolleger og andre profesjoner
 • være bevisst sin egen faglige integritet, samt planleggingens verdier og samfunnsoppdrag

Viktige hendelser i 2021:

Etter vedtak av kommuneplanens samfunnsdel, begynte arbeidet med kommuneplanens arealdel. I følge plan- og bygningsloven skal det utarbeides et planprogram for kommunale planer. I planprogrammet gjøres det rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.

Formannskapet i Hustadvika kommune varslet oppstart av arbeidet med kommuneplanens arealdel den 2. februar 2021, og la forslag til planprogram ut til høring og offentlig ettersyn frem til 10. april 2021. Kommunestyret vedtok planprogrammet den 20. mai 2021 (PS 29/2021).

Utvalg for teknisk, miljø og næring er involvert spesielt i arbeidet med kommuneplanens arealdel. Involvering av utvalg for teknisk, miljø og næring er svært viktig ettersom dette er utvalget som skal bruke plankartet for å ta stilling til detaljreguleringsaker, områdereguleringer og klagesaker etter at kommuneplanen er vedtatt.

Det ble åpnet for å komme med innspill til kommuneplanen fra sommeren 2021, med frist den 31. desember. Det kom inn 93 innspill fra innbyggere, grunneiere og andre interessenter.

I november 2021 ble det gjennomført 10 folkemøter i samarbeid med grendeutvalgene:

 • Mandag 15. november, kl. 19 – Strand grendehus
 • Tirsdag 16. november, kl. 19 – Kantina på Hustad barne- og ungdomsskole
 • Onsdag 17. november, kl. 19 – Grendehuset på Vevang
 • Mandag 22. november, kl. 18 – Kommunestyresalen på rådhuset i Elnesvågen
 • Tirsdag 23. november, kl. 19 – Bygdahuset Vonheim i Malmefjorden
 • Onsdag 24. november, kl. 19 – Frodehuset på Eide
 • Torsdag 25. november, kl. 19 – Bud samfunnshus
 • Mandag 29. november, kl. 19 – Torshall på Tornes
 • Tirsdag 30. november, kl. 19 – Aulaen på Jendem skole
 • Onsdag 1. desember kl. 18 – Bollitun i Bollia

Forbedringer i 2021:

Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 (vedtatt i 2020) følges opp. Planen er kommunens felles, overordnede og helhetlige plan. Kommuneplanens samfunnsdel definerer de målsettinger Hustadvika kommune som tjenesteprodusent og samfunnsutvikler styrer etter. Planen er viktig for utvikling av kommunen de neste 12 årene. Her legges grunnlag for en positiv utvikling i Hustadvika kommune.

Kommunal planstrategi (vedtatt i 2020) følges opp. Kommunal planstrategi er et verktøy for kommunestyret til å drøfte og prioritere planoppgaver på overordna nivå i kommunestyreperioden (plan- og bygningsloven § 10-1).

Enhet for kultur

Leverte tjenester:

Kulturområdet i Hustadvika kommune innbefatter idrett- og friluftsliv, frivilligsentralen, frivillighet i lag og organisasjoner, folkebibliotek og Hustad fengselsbibliotek, ungdomsarbeid/UKM, kunst og kulturliv for profesjonelle og amatører, kirker, museum og kulturarv, kulturformidling og reiseliv.

Kulturenheten består av 6,15 årsverk. Enheten drifter folkebibliotek, fengselsbibliotek, Frivilligsentral, BUA Utstyrssentral, Aktiv på Dagtid, Utescenå Tretind på Eide, utleie i idrettshallene i Eide og Elnesvågen, ungdomsklubber og ungdomsarrangementer som UKM.

Kultur leverer tjenester, råd og veiledning innen ungdomsarbeid, tilrettelegging for idrett, rekreasjon og friluftsliv, samt utvikler frivilligheten. Vi ivaretar og formidler kulturarv og kulturhistorien, både skriftlig og muntlig. Kultur organiserer den Kulturelle Spaserstokken for eldre og Den kulturelle skolesekken for grunnskolen. Veileder lag og foreninger i spillemiddelsøknader og følger opp kommunens egne spillemiddelprosjekt.

Viktige tjenester:

Enheten har arrangerte både UKM lokalmønstring og UKM Fylkesfinale. Dette samler ungdom fra hele kommunen og ellers i vår region.

Åpning av «Utescenå Tretind» på Eide. Åpningsfesten lyste opp i Eide sentrum, og vi tror at Tretind vil bli en yndet arrangementsarena i fremtiden.

«Gammalt fra Fræna og Eide» ble utgitt for 41. gang, i samarbeid med alle sogelagene i kommunen. Arbeidet med Bygdebok og sammenstilling av Kulturminneplanen

Arrangerte mange kulturkvelder med forfatterbesøk på bibliotekene våre. Kjøp av biblioteklokaler i Eide sentrum gir oss et nytt spennende handlingsrom for utvikling i 2022. Positivt at det er startet prosess med å finne tilsvarende løsning for biblioteket i Elnesvågen.

Organiserer StikkUT, både vinter og sommer og samarbeider med Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal. Bidrar til utvikling av gode friluftsområder, som Lauvåsen elvasti, Vevang kultursti, Vikan tursti, Langvatnet friluftsområde. Nå også ny offentlig badeplass i Eide. Samt bidrar til viktig drift av alle eksisterende anlegg. Trollkirka turparkering fikk virkelig kommet til sin rett i 2021. Det jobbes videre med toalettløsning.

Forbedringer i 2021:

Ferdigstilte Masterplan for reiseliv, som gir kommunen et spennende utgangspunkt for videre utvikling av vårt flotte friluftsliv – samskaping med næringsliv, lag og foreninger.

Utviklet Utstyrssentralen BUA til å ha rekordstort utlån, og forbedret BUA sitt samarbeid med skolene og flyktningtjenesten/voksenopplæringen.

God kommunikasjon med frivillige, lag og foreninger og innbyggere generelt er viktig for Kulturenheten. Vi har et utstrakt nettverk og er i kontakt med mange i alle våre bygder og grender. Vi har fokus på å være tilgjengelige for innbyggerne.

Kultur jobber mye med å få frem så mange gode spillemiddelsøknader som mulig. Dette skaper god utvikling i nærmiljø/bomiljø og anleggsutviklingen i kommunen. Spesielt med tanke på å legge til rette for fysisk aktivitet for alle; gjennom gode idrettsanlegg, universell utforming, rekreasjon- og friluftsområder og anlegg for uorganisert aktivitet. Reiselivsplanen var også en milepæl i så henseende, da den støtter opp om mange spennende prosjekter, som på sikt vil forbedre kommunens totale opplevelsestilbud. Slike opplevelser vil ikke bare gagne turister og reiseliv, de gir også bedre opplevelser og tilbud til våre egne innbyggere.

Utvikling av kulturarenaer og sosiale møteplasser er viktige mål for å gi bedre rammebetingelser for kulturen. Utescenå Tretind og Vevang kultursti er eksempel på slike spennende prosjekter, samt at vi støtter mange lag og foreninger med å holde liv i museer og andre lokale kulturbygg.

Utfordringer i 2021:

Bemanning og sykdom var en stor utfordring i 2021. Som igjen førte til liten fremdrift i planlagte prosjekter og planarbeid. Gjennomføring av toalettbygg på Trollkirka ble for eksempel forsinket.

Utfordrende å finne løsning på ungdomsklubblokale i kommunesenteret, etter vedtak fra 2020.