Befolkningsutvikling

Folketallsutvikling

Befolkningen i Hustadvika kommune ble redusert med 30 personer i løpet av 2021, fra 13 317 til 13 287. Det er en reduksjon på 0,23 prosent.

Siden 1992 har det stort sett vært positiv folketilvekst i Hustadvika kommune, bortsett fra 1996, 2003, 2015 og 2021. Befolkningsveksten de senere årene kommer som følge av både fødselsoverskudd og nettoinnflytting.

Antall innbyggere ved utgangen av året

Befolkningsutviklingen i Hustadvika kommune de siste 30 årene

Befolkningsreduksjonen i 2021 skyldes nettoutflytting. Kommunen har hatt et fødselsoverskudd på 21, men det er 58 flere som har flyttet ut av kommunen enn som har flyttet inn. Totalt har Hustadvika kommune hatt en reduksjon i befolkning på 30 personer i 2021.

Tall fra SSB, tall for de siste 10 årene

Befolkningsutvikling per 1. januar

Befolkningsutvikling per 1. januar

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Folketallet per 1. januar 12 926 13 090 13 191 13 250 13 184 13 195 13 215 13 233 13 279 13 317
Levendefødte 150 134 149 149 156 137 143 116 122 146
Døde 83 90 116 120 98 112 98 92 104 125
Fødselsoverskudd 67 44 33 29 58 25 45 24 18 21
Innflyttinger 660 635 620 567 560 592 540 528 500 544
Utflyttinger 563 578 599 663 606 597 567 505 479 602
Nettoinnflytting 97 57 21 -96 -46 -5 -27 23 21 -58
Folketilvekst 164 101 59 -66 11 20 18 46 38 -30
Folketallet - utgangen av året 13 090 13 191 13 250 13 184 13 195 13 215 13 233 13 279 13 317 13 287

Framskriving av befolkningstallet

Når vi ser fremover, kan det tyde på at befolkningsveksten flater mer ut. Ifølge SSB sine framskrivinger etter hovedalternativet (MMMM) vil befolkningen i Hustadvika kommune i år 2050 ligge på omtrent samme nivå som i dag.

Sammensettingen i befolkningen vil derimot endre seg. Forholdet mellom andelen av befolkningen som er i aldersgruppen 20 til 66 år vil synke vesentlig i forhold til andelen av befolkningen som er 67 og eldre. Denne utfordringen vil kreve oppmerksomhet og prioritet i Hustadvika kommune.

Flere lever lenger med god helse, og forventet levealder for Hustadvika kommune er tilnærmet likt fylkes- og landsgjennomsnittet for begge kjønn. I 2020 var andelen innbyggere som er 80 år eller eldre omtrent 4 prosent, mens det ifølge befolkningsframskrivingene vil være omtrent en andel på 10 prosent i 2040.

Boligbygging og befolkningsvekst henger sammen. I tillegg påvirker faktorer som arbeidsplasser, fødselstall og levealder folketallet. Det er derfor ikke noe entydig svar på hva som påvirker befolkningsvekst og boligproduksjon.

I kommuneplanen samfunnsdel er det vedtatt at Hustadvika kommune skal være et fremtidsrettet samfunn som ivaretar naturgitte fortrinn og kulturell identitet, og som har levende lokalmiljøer. Kommunen har høy bosteds-, arbeids- og besøksattraktivitet. Kommunen legger til rette for bo- og blilyst!