Bofellesskap

Bo- og habilitering yter omsorg, opplæring og tjenester til de med funksjonsnedsettelser i egen bolig.

Rammeområdet består av disse enhetene:

 • Mikalmarka med 29,38 årsverk og 38 medarbeidere
 • Hestehovvegen 38 med 14,56 årsverk og 24 medarbeidere
 • Holalia/ Hestehovvegen 14/ Setbakken 27,85 årsverk, 41 medarbeidere
 • Haukås med 29,58 årsverk og 38 medarbeidere
 • Knausvegen med 13,8 årsverk og 16 medarbeidere
 • Eidem med 9,1 årsverk og 14 medarbeider

Arbeidsoppgaver:

 • Bistå tjenestemottakeren i det daglige og aktivt bidra til tjenestemottakerens hverdagsmestring
 • Sikre at tjenestene utøves på faglig forsvarlig måte etter gjeldene lover og forskrifter og i tråd med virksomhetens målsetting
 • Yte tjenester i henhold til gjeldende vedtak
 • Vurdere behov og planlegge tjenestetilbudet, iverksette tiltak
 • Oppfølging av tiltaksplaner, prosedyrer og øvrige planer
 • Oppfølging av kapittel 9 (tvang og makt)
 • Samhandling med spesialisthelsetjenesten
 • Samarbeid med øvrige tjenester innen kommunehelsetjenesten
 • Medisinsk oppfølging
 • Jobbe målrettet og systematisk etter miljøterapeutiske tiltak
 • Samarbeid med tjenestemottakeren, pårørende og eksterne samarbeidspartnere
 • Delta i kvalitetsutvikling av tjenesten, samarbeide med kollegaer og ledelsen med søkelys på forbedring av tjenesten
 • Aktiv deltakelse i innovasjon og utviklingsarbeid
 • Medansvar for internkontroll, kvalitetssikring og HMS
 • Bruk av velferdsteknologi

Utfordringer i 2021:

 • Driften det siste året har vært preget av pandemi. Mye arbeid med smittevernstiltak i enheten
 • Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen: Det var utfordrende å gå igjennom medarbeiderundersøkelsene med personalet på grunn av pandemien
 • Å håndtere nye utfordrende saker i trange økonomiske tider
 • Enhetene får nye brukergrupper, tidligere hadde de fleste en psykisk utviklingshemming, slik er det ofte ikke lenger
 • Integrering og normalisering i tjenesten kan oppleves utfordrende, f.eks retten på et arbeidstilbud gjennom NAV
 • Etablere et bedre samarbeid med frivillige lag og organisasjoner, for å etablere flere kulturtilbud som er tilrettelagt for denne gruppen
 • Det er stort etterslep av vedlikehold både ute og inne

Positiv utvikling i 2021:

 • Aktivitetshuset har blitt oppgradert med lett oppussing, og skiftet ut en del møbler og utstyr
 • Det er ansatt koordinator 100% stilling på Aktivitetshuset. Dette fungerer bra i dag. Har fått mange positive tilbakemeldinger på at det er et godt dagtilbud Brukere som ikke tidligere var på Aktivitetshuset, kommer dit i dag. Dette gir en meningsfull hverdag for mange
 • Alle omsorgsboligene på alle enheter er utleid
 • Kompetanseheving på tvers av enheter – Mitt livs ABC har mange fullført
 • De fleste av brukere og ansatte takket ja til vaksine mot Covid-19
 • Økt fokus på hverdagsmestring for å selvstendig gjøre brukerne, og å ta i bruk velferdsteknologi der det er mulig
 • Økt fokus på fysisk aktivitet, kost og ernæring
 • Det har vært jobbet godt med å sikre bedre overganger, dette for å gjøre tjenesten bedre forberedt til å ta imot nye beboere/brukere

Mikalmarka

Yter tjenester til 24 personer, der 19 bor på Mikalmarka. Tre beboere ble ferdig med videregående, og har fått annet tilbud på dagtid.

Enheten opplever å få brukere med andre utfordringer, som gir oss endret kompetansebehov.

Vi gir dagtilbud til 6 beboere, 2 dager i uken drar 2 - 4 av de til Aktivitetshuset i Elnesvågen, 6 beboere har plass ved Aspekt, 2 har annet arbeid i ordinær bedrift. 4 beboere mangler jobb/aktivitetstilbud, venter på avklaring ifra Nav.

Enheten har fortsatt høyt sykefravær 13,87% i 2021. Det har vært jobbet godt med oppfølging, og tilrettelegging for å få ansatte tilbake i jobb, og få avklart arbeidsevne.

Holalia 5 / Hestehovveien 14 / Setbakken 18:

Gir døgnkontinuerlige tjenester til 14 mennesker med funksjonsnedsettelser av ulik grad.

Hestehovvegen 14: Ny bruker tilknyttet bofellesskapet («satellitt»).

Holalia 5: Ny bruker tilknyttet bofellesskapet («satellitt»).

Enhetsleder deltok i vaksineringsteamet og ansatte samt tjenestemottagere fikk etter hvert tilbud om vaksine på arbeidsplassen/hjemme. Turnuser med utvidet arbeidstid ble godkjent. Vedtakene etter HOTL kap ble godkjent. Ansatt en sykepleier fast i 100% stilling –noe som gav økt og bredere fagkompetanse i enheten

På grunn av stort fokus og mye arbeid med rekruttering av vikarer og ansettelser i enheten så har vi i 2021 hatt tilfredsstillende tilgang på vikarer.

Utfordringer i 2021:

 • Høyt sykefravær med snitt på 9,49% grunnet tre langtidssykemeldte og fravær grunnet Korona.
 • Skysstilbudet til/fra Aspekt har/er begrenset og enheten må bruke tid på kjøring til/fra Aspekt.
 • Informasjonsflyten mellom avdelingene i forbindelse med smittevernstiltak. Vansker med å gjennomføre personalmøter grunnet smittevernstiltak.

Eidem

Har 5 brukere + hyppig brukt hybel.

Sykefraværet: 17,55 %. Eidem har hatt et høyt sykefravær i 2021. Dette har ført til noen utfordringer når det gjelder å få tak i nok vikarer.

Vi har også hatt en høyere trykk en normalt på bruk av hybelen (korttids/avlastnings opphold) Tidligere skulle ikke dette utløse ekstra innleie, men personene som har vært på hybelen har vært sykere og hatt andre utfordringer enn vi har hatt tidligere. Har derfor måttet leie inn ekstra personal knyttet til bruk av hybel.

Har også opplevd en forverring i den psykiske helsen til noen av beboere, da de normale rutinene og noen av tjenestene har blitt begrenset grunnet koronaen.

Grunnet det høye sykefraværet samt begrensninger i tjenesten og vansker med å få tak i vikarer, har vi fått mye refusjon sykefravær. (Sendt inn mange søknader på fritak fra arbeidsgiverperioden). Dette førte til en mye større inntekt enn antatt noe som igjen førte til ett budsjett i balanse.

Knausvegen

Har 5 brukere.

Sykefraværet 8,39%.

Det er opprettet et nytt tiltak som ligger under Knausveien. Bruker har kjøpt seg egen leilighet. Det er turnus med døgnvakter.

Hestehovveien 38

Har 7 brukere.

Sykefravær har vært høyt: 14.59%, en del langtidsfravær.

Utfordringer å få ansatt nattevaktstilling.

Haukås

Har 12 brukere.

Sykefraværet: Ser ut som det endelige resultatet ble 9,16%.

Har fått rustet opp uteområdet vårt. Vi har fått asfalt på alle veier, utbedret og fått bredere veg- bak Haukås 1 og foran Haukås 2. Opprusting og asfaltert parkeringsplasser, og fått en flott plen med opp gruset plass til å ha utebenker og bålpanne.

Vi fikk også montert tvillingslys på lyktestolpene langs gangvegen, slik at parkeringsplassene våre ble opplyst i mørketida.