Bygg og eiendom

Leverte tjenester:

Boligforvaltning av alle formålsbygg. Drift av bygg i form av vaktmestertjenester og renhold. Rehabilitering og vedlikehold, samt tilbygg og ombygging av eksisterende bygningsmasse. Ansvar for kommunale utleieboliger. Forsikring og innkjøpstjenester. Kjøp og salg av grunneiendom. Vedlikehold av grøntarealer.

Forbedringer i 2021:

Oppstart innfasing av forvaltningssystem og kvalitetssystem. Fokus på innkjøpsordninger. Digitalisering av tegningsgrunnlaget for flere bygg. Tiltak for å hindre følgeskader og verdiforringelser på bygninger.

Utfordringer i 2021:

Covid-19 har gitt betydelig utfordringer. I tillegg sykefravær, og akkumulert etterslep grunnet sykefravær. Definere og avklare nivå på tjenesteytelse i forhold til brukere av enhetens tjenester.