Oppvekst felles

Bjørnsund leirskole, opplæringssenteret og kulturskolen hører til dette rammeområdet.

Rammeområdet for oppvekst består også av kommunalsjef, skolefaglig rådgiver og barnehageansvarlig rådgiver, kostnader til private barnehager, skolesamarbeid med Aukra kommune, Tøndergård og inntekter og utgifter for barn i samarbeid med andre kommuner.

Bjørnsund leirskole

Leverte tjenester:

Leirskole med over 100 sengeplasser. Leirskole med besøk fra Lillehammer område, Østerdalen, Gudbrandsdalen, Gauldalen og generelt Møre og Romsdal.

Viktige hendelser i 2021: Ny bookingrekord i 2021 med over 1800 besøkende på leirskole (mot normalt rundt 1500).

Forbedringer i 2021: Oppussing av husa med ny maling på det meste av bryggene og skole/ internatbygg. Fornying av flere nye (brukte færinger). Økning i elevtall var også en av de positive forbedringene i 2021.

Utfordringer i 2021: Koronapandemien, samt stormskade på vårt kaianlegg i påsken. Koronapandemien resulterte i at ca 200 besøkende avlyste sitt opphold. Videre ble det lite av konferansedrift/ reiseliv og sommerpensjonat i 2021.

Som følge av stormskade, frafall i sommer/ konferansedrift og frafall i besøkstallene klarte vi ikke helt å holde målene i budsjettplanen. Noe koronatilskudd og generell økning i elevtall rettet allikevel på resultatet.

Hustadvika opplæringssenter

Hustadvika Opplæringssenter skal sikre spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn etter barnehageloven §31 og voksne etter Opplæringsloven § 4A-2, § 4A-1 og § 5-1. Det ytes logopedhjelp til alle som har rett på det og opplæring for de som får utdelt diverse hjelpemidler som kommunikasjonsutstyr og hukommelseshjelpemidler.

Vi skal sørger for at fremmedspråklige som bosetter seg i kommunen får norskopplæring og tilbud om grunnskoleopplæring. Voksenopplæringen er en av våre viktigste integreringsarenaer. Språk og kvalifisering er avgjørende for at mennesker som kommer til landet kan bidra til samfunnet og leve meningsfulle liv.

Voksenopplæringen gir voksne mulighet til å tilegne seg nødvendige kunnskaper og ferdigheter for videre utdanning, for deltakelse i arbeidslivet og personlig utvikling.

Viktige hendelser i 2021: I samarbeid med Familien hus, Haukås skole og Fræna ungdomsskole har det blitt søkt om, og innvilget, midler for sertifisering innen COS-P og ICDP minoritetsversjon. Programmene har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge.

Forbedringer i 2021: Enheten har satset på økt kompetanse innen tegnspråk og sendt lærer på kurs og nettverk, for å imøtekomme behov som er i kommunen både blant førskolebarn, skoleelever og voksne.

Utfordringer i 2021: Behovet for spesialpedagogisk hjelp i barnehagen etter Lov om Barnehager har økt drastisk siste året, fra 5000 til 8000 årstimer uten at tjenesten har fått tilført ekstra ressurser.

Hustadvika kulturskole

Leverte tjenester: Undervisning individuelt og i gruppe på til sammen 375 elevplasser.

Viktige hendelser i 2021:

 • Gjennomført to ukers sommerskole «samskap» sammen med enhet for integrering hvor barn i alder 10-18 fikk møtes på tvers med ulik kulturbakgrunn, språk og ferdigheter for å skape noe sammen. Hovedvekt på musikkproduksjon og sosial samskaping
 • Oppstart kulturskolekor i SFO-tid på Eide og i Elnesvågen. Tilbudet er lekbasert og er en del av vårt breddetilbud som har en lavere kostnad enn våre kjerne og fordypningstilbud
 • Deltagelse på Klangfestivalen 2021
 • 1.pris på regional UMM for kulturskoleelev Tobias Eikrem Råmkes, og videre kvalifisering til finale som gjennomføres i 2022
 • Nytt samarbeid med FUSK for gjennomføring av musikkundervisning for 9.trinn. Prosjektet gjennomføres i 2022

Forbedringer i 2021:

 • Alle elever har hel/halvårsplaner individuelt eller gruppevis utarbeidet i samarbeid med eleven(e)
 • Økt fra 350 til 375 elevplasser. Dette er i all hovedsak på våre gruppetilbud dans og visuelle kunstfag

Ha ordninger for å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller:

 • Mulighet for å søke plass i kulturskolen gjennom kontaktkassa
 • Gratis sommerskole
 • Opprettelse av kulturskolekor på Eide og i Elnesvågen
 • Gratis samspill til flere elever som betaler for ordinær 1-1 undervisning

Utfordringer i 2021:

 • Covid19 gjorde at vi i for liten grad kunne gjennomføre konserter og forestillinger som planlagt
 • Lekkasje i lokalene på Eide gjorde at en del utstyr gikk tapt og det skapte noe kaos i en periode