Andre økonomiske tall

Midler til tjenesteproduksjon – fordeling på fagområder

Kommentarer

Oversikten viser hvor mye av midlene i Hustadvika kommune som brukes på de ulike sektorene. Det er regnskapstallene som er brukt. Dette gir en god indikasjon på fordeling av midler til de ulike tiltakene men viser fordelingen slik kommunens organisering er bygd opp. Hvis en ønsker å vite hvor mye som brukes på de ulike tjenester er det KOSTRA tallene som gir de beste verdiene. KOSTRA tallene kan også sammenlignes mot andre kommuner. KOSTRA tall vises til slutt i dette kapitlet.

Premieavvik - Hustadvika kommune

Kommentar

Premieavviket utgjør 56,0 mill. kroner per 31.12.2021. Fra innføring av ordningen og fram til 2018, økte premieavviket hvert år. Premieavviket oppstår fordi kommunen utgiftsfører premiekostnaden og ikke premieutgiften i regnskapet. Da oppstår en saldo i regnskapet som vil belaste regnskapet i årene som kommer. Hvert års premieavvik blir utgiftsført over 10/7 år med like beløp. Dette er hensyntatt i kommunens økonomiplan. Det som nå skjer, innebærer en tilstramning av kommunens økonomi. I 2021 utgjorde amortisering av premieavvik tidligere år 11,7 millioner kroner.

Utgående faktura

Utgående faktura

Faktureringsmetoder Antall fakturaer 2020 Antall fakturer 2021
AvtaleGiro 14 862 15 971
eFaktura - privat 19 689 20 994
Blankett via epost 327 336
Blankett 235 73
Internfaktura direkte belastet 11 116
Internfaktura til fakturabehandling 0 0
Digital Postkasse Innbygger 1 330 847
Vipps 0 101
Visma Printtjeneste 6 811 4 749
EHF-faktura 2 419 2 240
SUM 45 695 45 427
Oversikten viser at antall papirfakturaer utgjør omlag 4800. Dette utgjør 10,6 % av totalen. Hele 89,4 % av fakturering skjer derfor elektronisk. Utviklingen her har vært eksplosiv i forhold til tidligere år, men flater nå ut. For 2020 var det 85% av fakturaene som ble sendt elektronisk.
Antall faktura - inngående - 95,1% er elektroniske. For 2020 var tallet 91,6%

Antall fakturaer - inngående

Regnskapskontoret har lagt ned mye arbeid de siste årene for å redusere antall papirfakturaer. Andelen elektroniske faktura er nå 95,1 % av totalt antall faktura. Dette er en oppgang 3,5 prosentpoeng fra 2020. Totalt mottok kommunen 21 667 fakturaer i 2021. Av disse var 20 608 EHF-fakturaer, mens 1 065 var papirfaktura eller faktura mottatt på e-post.