NAV

NAV Hustadvika ivaretar kommunens oppgaver etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. De kommunale tjenestene som inngår i enheten er: råd og veiledning, økonomisk veiledning og gjeldsrådgivning, økonomisk stønad, midlertidig botilbud i en nødssituasjon, kvalifiseringsprogram, individuell plan, samt generelt forebyggende virksomhet.

NAV-kontoret driftes i partnerskap mellom kommunen og stat og leverer både kommunale og statlige tjenester.

Leverte tjenester:

NAVs visjon trekkes fram, og vi arbeider ut fra 3 punkt:

  • Mulighet for arbeid
  • Mulighet for meningsfull aktivitet
  • Mulighet for inntektssikring i henhold til lovfestede rettigheter