• Forside
  • Møter i kommunestyret, råd og utvalg

Møter i kommunestyret, råd og utvalg

Møter og saker i kommunestyret og utvalgene

Møter og saker i kommunestyret og utvalgene
Utvalg Antall møter/saker 2020
Kommunestyret Antall møter 9
Antall saker 117
Formannskap Antall møter 11
Antall saker 67
Hovedutvalg helse, sosial og omsorg Antall møter 7
Antall saker 24
Hovedutvalg oppvekst, kultur og kunnskap Antall møter 5
Antall saker 27
Hovedutvalg teknisk, miljø og næring Antall møter 7
Antall saker 30
Tall fra Elements - kommunens elektronisk arkiv og saksbehandlingssystem

Andre råd og utvalg

  • Eldrerådet
  • Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
  • Ungdomsrådet
  • Kontrollutvalget

Hustadvika eldreråd

Eldrerådet er et rådgivende organ, som skal behandle alle saker som gjelder levekårene for eldre. Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd § 1, fastslår at det skal være et eldreråd i hver kommune. Eldrerådet velges av kommunestyret. Flertallet av medlemmene skal være alderspensjonister i kommunen.

Sammensetting

Det nye eldrerådet ble valgt i kommunestyret 13.februar 2020, og har 7 medlemmer.

Møter og saker

Hustadvika eldreråd har i 2020 hatt 9 møter og leder har deltatt i dialogmøte med kommunestyrerepresentanter og administrasjon om oppbygging og omorganisering av helse- og omsorgstilbudet i kommunen. På tross av koronaepidemien har eldrerådet klart å opprettholde normal møteaktivitet. Med under 10 deltakere og gode smittevernregler vart det holdt åtte møter på kommunehuset og et videomøte. Koronapandemien har medført at eldrerådet ikke fikk arrangert Eldredagen i 2020, ikke har hatt samarbeid eller møter med andre organisasjoner, har ikke sjøl arrangert møter og har ikke deltatt på kurser eller konferanser. Eldrerådet har heller ikke hatt de planlagte besøkene på kommunens eldreinstitusjoner.

Representanter i 2020

Representanter i 2020
Rolle Fast medlem Personlig vara
Leder Gudrun Refstrup Kirsten Lyngstad
Nestleder Jon Skarvøy Brit Grell
Selma Solheim Per Magne Sæterøy
Sigmund Julshamn Ivar Lindseth
Sigrid Kristengård
Ola Kallmyr
Egil Ekhaugen gikk bort i 2020, Jan Arve Dyrnes innvalgt i hans sted

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Alle kommuner og fylkeskommuner skal etter kommuneloven § 5-12 opprette råd for personer med funksjonsnedsettelse.

Råd for personer med funksjonsnedsettelse er rådgivende medvirkningsorganer i kommuner og fylkeskommuner. Hver kommune og hver fylkeskommune skal ha råd for personer med funksjonsnedsettelse, og dette kravet følger av kommuneloven § 5-12. Alle saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse, skal forelegges for rådet for personer med funksjonsnedsettelse. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ. Formålet med rådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse. Det er kommunestyret i kommunene og fylkestinget i fylkeskommunene som selv velger rådet. Organisasjoner som representerer personer med funksjonsnedsettelse, har rett til å fremme forslag om medlemmer til det rådet som representerer deres interesser.

Sammensetting

Rådet har 6 medlemmer og varamedlemmer. Rådet ble innstilt fra valgnemnda til kommunestyret. Valgnemnd tok kontakt med ev. innsendte forslag fra brukerorganisasjonene og spurte potensielle medlemmer om deltakelse i rådet. Kommunestyret valgte representanter til råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i møte 12.12.2019. Rådet er sammensatt av enkelte politikere og representanter fra forskjellige brukerorganisasjoner som representerer følgende hovedgrupper: synshemmede, bevegelseshemmede, hørselshemmede og utviklingshemmede. Alle medlemmene i rådet har som oppgave å arbeide for alle grupper med nedsatt funksjonsevne i kommunen.

Møter og saker

Rådet har hatt 7 møter i 2020. Rådet har hatt 28 politiske saker oppe til behandling og har hatt 3 referatsaker.

Representanter i 2020

Representanter i 2020
Rolle Fast medlem Personlig vara
Leder Anne Jorunn Vågen Kari Nergård
Nestleder Heidi Anita Tornes Audny Langnes
Liv Kari Sandblost Ingrid Naas Rødseth
Ole Helge Nerland Anton Vågen
Ronny Svenøy Ola Kallmyr
Kai Corneliussen Ole Arne Sætervik

Ungdomsrådet i Hustadvika kommune

Alle kommuner og fylkeskommuner skal opprette ungdomsråd. Ungdomsrådet er et rådgivende medvirkningsorgan i kommuner og fylkeskommuner. Hver kommune og hver fylkeskommune skal opprette et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom, dette kravet følger av kommuneloven § 5-12. Alle saker som gjelder ungdom skal forelegges ungdomsrådet. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ. Formålet med ungdomsrådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder ungdom.

Sammensetting

Rådet har 9 medlemmer og 4 varamedlemmer. Rådet er valgt etter skolevalg rundt på skolene, hvor det var førende at alle skolene skulle bli representert. Grunnet sammenslåingen ble valget ikke i september som delegeringsreglementet tilsier, og konstituerende møte ble holdt 6. februar. Første møte valgte representantene selv leder og nestleder.

Møter og saker

Rådet har hatt 6 møter i 2020. Rådet har hatt 13 politiske saker oppe til behandling, har gitt 4 høringer og har hatt minst 8 orienteringer.

Representanter i 2020

Representanter i 2020
Navn Skole Styret
Reidar Andre Heilevang Fræna VGS Leder
Tina Hustad Holen Bud barne- og ungdomsskole Nestleder
Didrik Storvik Eide ungdomsskole Fast medlem
Veslemøy Pedersen Ørgesvik Eide ungdomsskole Fast medlem
Noa Vestad Aarø Fræna ungdomsskole Fast medlem
Sondre Åkvik Øvermo Fræna ungdomsskole Fast medlem
Hanne Sofie Rødal Hustad barne- og ungdomsskole Fast medlem
Markus Aas Aure Julsundet ungdomsskole Fast medlem
Andrine Myrstad Helseth Fræna VGS Fast medlem
Simen Farstad Liaskar Bud barne- og ungdomsskole Varamedlem
Erika Hansgård Hustad barne- og ungdomsskole Varamedlem
Lilja Elise Holberg Rødal Fræna ungdomsskole Varamedlem
Martin Aalberg Fræna VGS Varamedlem
Malin Kleppen Politisk representant
Emelie M. Langnes Holden Møtesekretær

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret, og har som oppgave å forestå løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen. Målet er å gi innbyggerne tillit til at den offentlige forvaltningen fungerer best mulig. Det vil blant annet si å følge opp at kommunen følger regelverk og har effektiv ressursutnyttelse, samt at politiske vedtak blir fulgt opp av administrasjonen.

Kontrollutvalgets møter er åpne for publikum

Medlemmer i kontrollutvalget

Kontrollutvalget i Hustadvika kommune består av fem medlemmer som er valgt av kommunestyret. Leder Sigrid Karin Gjendem Fjørtoft (H), Aud Oddrun Lindset Drågen (Sp), Jarle Ugelstad Klavenes (Ap), Jon Ivar Bøe (MDG) og Arnfinn Magne Ugelstad (Sv).

Møter i 2020

Kontrollutvalget har vanligvis 6 møter i løpet av et år. Flere av sakene som utvalget behandler går videre til endelig behandling i kommunestyret.

Kontrollutvalget har hatt 7 ordinære møter og behandlet i alt 54 protokollerte saker i 2020.

Kontrollutvalgets møteprotokoller legges frem for kommunestyret som referatsak.

For møteplan, møteinnkalling og møteprotokoll, se link under:

https://www.kontrollutvalgromsdal.no/hustadvika.50...