Kommunens første driftsår

2020 er Hustadvika kommunes første driftsår. Vi har derfor ikke gode sammenlignbare tall for tidligere år. Den nye kommunen er organisert annerledes enn de to gamle kommunene og først fra neste år blir det mulig å gjøre slike vurderinger fra år til år. Eide kommune og Fræna kommune gikk inn i den nye kommunen med et samlet merforbruk i 2019 på ca. 20 mill. kroner. Da har vi korrigert for prosjektmidler i forbindelse med kommunesammenslåingen. Kommunen var klar over dette forholdet ved sammenslåingen og det ble satt i gang mange tiltak for å redusere driftsnivået i 2020.

Regnskapsåret 2020 har vært et veldig spesielt år som følge av pandemien, se kommentarer under. I tillegg har den nye organisasjonen nå begynt å sette seg.

Tall i hele tusen

Utvikling driftsutgifter

Kommunens totale utgifter er mindre i 2020 enn hva den var i 2019. Dette skyldes nok at det er mindre fakturering mellom Eide og Fræna enn tidligere. Vi ser at lønn og sosiale utgifter har økt med i underkant av 11 millioner fra 2019. Dette er noe mer enn hva som ble lagt i budsjettet for 2020. Det kan nevnes at økningen fra tidliger år i periode 2016-2019 var mellom 35 millioner og 40 millioner. Så det er en vesentlig nedgang etter kommunesammenslåingen.

Tall i hele tusen

Utvikling driftsinntekter

I 2020 var nesten 68% av kommunens driftsinntekter Rammetilskudd eller skatteinntekter. Tilsvarende tall for 2017 er 64,5%. Vi ser også at eiendomsskatt, og salgsinntekter og brukerbetalinger utgjør en litt mindre andel av kommunens inntekter enn hva det gjorde for 5 år siden.