Bygg og eiendom

Leverte tjenester:

Boligforvaltning av alle formålsbygg. Drift av bygg i form av vaktmestertjenester og renhold. Rehabilitering og vedlikehold, samt tilbygg og ombygging av eksisterende bygningsmasse. Ansvar for kommunale utleieboliger. Forsikring og innkjøpstjenester. Kjøp og salg av grunneiendom. Vedlikehold av grøntarealer.

Viktige hendelser i 2020:

Generelt mye utfordringer og tilpasninger grunnet Covid-19. Utvidelse av barnehagen i Bud. Bygging av småhus i Eidemsbakken. Idriftsetting av Jendem Skole. Ombygging og tilrettelegging på Tornes skole. Riving og klargjøring av parkeringsplass Svenøyhuset. Idriftsetting av system for forvaltning, drift og vedlikehold. Flytting og tilrettelegging av lokaliteter for fagorganisasjoner i Elnesvågen sentrum. Gjennomgang og tegningsdokumentasjon av eksisterende bygningsmasse i gamle Eide som underlag for brannplaner og kommende teknisk dokumentasjon. Oppsetting av gjerde som sikringstiltak ved pumpestasjon i Bud. Oppgradering av sprinkleranlegg på Lundhaugen i Bud. Avslutning av oppgradering garderobeanlegg Hustad skole. Utbedring lekk tak og vegg Eide ungdomsskole. Utbedring og skifte lekk tak Fræna ungdomsskole. Kontraktsinngåelse for større oppgradering til ledbelysning Fræna sjukeheim og Eidehallen.

Forbedringer i 2020:

Oppstart innfasing av forvaltningssystem og kvalitetssystem. Fokus på innkjøpsordninger. Digitalisering av tegningsgrunnlaget for flere bygg. Tiltak for å hindre følgeskader og verdiforringelser på bygninger.

Utfordringer i 2020:

Covid-19 har gitt betydelig utfordringer. I tillegg sykefravær, og akkumulert etterslep grunnet sykefravær. Definere og avklare nivå på tjenesteytelse i forhold til brukere av enhetens tjenester. Samkjøring av to kommuner til en og finne formen på en ny organisasjon.