Barnehagene i Hustadvika

Opplæringsløpet og dannelsesløpet starter i barnehagen og grunnlaget for god utvikling og god overgang til grunnskole begynner her. Barnehagene i Hustadvika har et viktig ansvar med tanke på å skape et tilgjengelig og likeverdig tilbud for alle barnehagebarn i kommunen, og sørge for at barn gis mulighet til å delta, medvirke og utvikle seg som medmenneske i samfunnet allerede fra tidlig alder av. Gjennom barnehageløpet skal barnet bli møtt på sine behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse. Barndommen har sin egenverdi, og barnehagene i Hustadvika skal ha en helhetlig tilnærming til barnet sin utvikling, hvor lek, omsorg, læring og danning sees i sammenheng.

Bud barnehage

Barnehagen hadde siste år gitt et tilbud til 48 barn. 32 barn over 3 år og 16 barn. Barnehagen har hatt stillingshjemler på 14 årsverk, og har inkludert i dette ekstraressurser på 2,16 årsverk. Barnehagen oppfyller pedagognormen og har kun en ansatt på dispensasjon med 0,5 årsverk.

Viktige hendelser i 2020:

Ny kommune, med mange nye oppgaver med ansvar for. Bud barnehage måtte flyttet ut fra barnehagen til Bud skole på grunn av oppstart byggeprosess. Korona med alle de utfordringer det førte med seg for barn, ansatte og foreldre. Et stort løft for å få dette til å gå såpass knirkefritt som det har gjort, og med store bygningsmessige utfordringer. Treårig kommunal kompetanseplan for å øke den faglige kompetansen hos ansatte med fokus på bedre barnas fysiske og psykiske helse

Forbedringer i 2020:

 • Godt for barna at ansatte har vært tett på i Koronatida
 • Fokus på systematisk gjennomgang rutiner, Hms og systemer
 • Godt samarbeide mellom kommunale barnehager
 • God støtte fra faggrupper på kommunehuset ved behov.

Utfordringer i 2020:

Koronatiden med alle sine regler har gjort at det har vært krevende med å få til nok bemanning for å følge grupper barna er inndelt i og svært adskilte arenaer der å det ikke har vært mulig å hjelpe hverandre. Ansatte som hadde tilholdssted på Bud skole avviklet ikke pause i tidsrommet fra april og ut året.

Eide barnehage

Eide barnehage er Hustadvikas største kommunale barnehage med 5 avdelinger og 22 ansatte. Barnehagen er primært et pedagogisk tilbud til førskolebarn.

Viktige hendelser i 2020:

Eide barnehage fikk ny styrer 01.12.19. Våren 2020 ble derfor en travel tid med overgang til ny og større kommune med alle de forandringer som det innebar, samtidig som ny styrer skulle bli kjent med Hustadvikas største kommunale barnehage. Og i mars kom Corona-pandemien og barnehagene ble nedstengt. Vi åpnet igjen på rødt nivå og reduserte åpningstider, noe som selvfølgelig skapte noen utfordringer, både for barnehagen, men også for foreldrene og barna. Etter hvert kom vi på gult nivå og der er vi ennå. Mye av det som var planlagt (som ledermøter og andre møter, kompetanseheving, etc) i den nye kommunen ble enten utsatt eller avlyst. Det har vært en utfordrende tid for veldig mange.

Forbedringer i 2020:

For Eide barnehage vil det forhåpentligvis være en forbedring at det er ansatt styrer i fast 100% stilling. Det blir mer stabilitet og fremgang på prosjekter. Mer trygghet og forutsigbarhet for enheten.

Corona-pandemien har lært oss mye om digitale løsninger. Mange møter blir nå holdt på Teams og vi sparer mye reisetid.

I begynnelsen av 2020 satt barnehagen i gang med en nedbemanningsprosess, der antallet faste ansatte måtte ned med ca 2 100%-stillinger. Faste ansatte er nå redusert med 100% pedagog, 100% fagarbeider, 20% ufør, 20% oppsigelse. Vi fikk overført 100% assistent fra Hustad i nedbemanningsprosessen høsten 2020, og målet ble nådd.

Utfordringer i 2020:

I mars 2020 kom Corona-pandemien og barnehagene ble nedstengt. Vi åpnet igjen på rødt nivå med reduserte åpningstider, noe som selvfølgelig skapte utfordringer, både for barnehagen og også for foreldrene og barna. Etter hvert kom vi på gult nivå og der er vi ennå. Mye av det som var planlagt (som ledermøter, personalmøter, foreldremøter og andre møter, kompetanseheving, etc) i den nye kommunen ble enten utsatt eller avlyst. Det har vært en utfordrende tid for veldig mange.

Hustad barnehage

Leverte tjenester:

 • Pedagogisk arbeid med barn i alderen 0-6 år.
 • Omsorg, lek, danning og læring er sentrale tema.
 • Vi er en tre avdelings barnehage: Småbarnsavdeling med 1-2 åringer, 3 og 4 åringer og 4 og 5 åringer.
 • Vi jobber blant annet med å forebygge mobbing. Danning og sosial kompetanse er viktig. Språk og lek er viktig for barnas utvikling. Kreative aktiviteter og fysisk aktivitet er gøy! Det er mye vi er innom i løpet av året. Dette er noe av det.
 • Vi lever her og nå og forbereder barnet på livet etter barnehagen (skolen i første omgang)

Viktige hendelser i 2020:

 • Hustadvika kommune blir «igangsatt» – og godt samarbeid mellom de kommunale barnehagene får utvikle seg
 • Positivt for de kommunale barnehagene å ha flere å spille på lag med
 • Utarbeidelse av felles rutiner på tvers av barnehagene
 • Felles kompetanseplan ble utarbeidet- felles fokusområder
 • Digitale møter er effektivt og fungerer godt
 • Korona epidemien varer fra mars og ut året- tilbakemeldinger om at det å jobbe i små kohorter er positivt for da er en tettere på barna (og foreldrene)
 • Barnetallet gikk ned og mindre ekstra ressurser i barnehagen noe som førte til at vi måtte omplassere ansatte til andre enheter.

Forbedringer i 2020:

 • Samarbeidet mellom barnehagene slik sett at vi har startet på et godt faglig samarbeid og at vi har ett større nettverk
 • Prosessen rundt omplassering av medarbeidere
 • Det er belastende å være i en nedbemanningssituasjon på flere måter
 • Korona som var nytt og ukjent for oss

Utfordringer i 2020:

 • Prosessen rundt omplassering av medarbeidere
 • Det er belastende å være i en nedbemanningssituasjon på flere måter
 • Korona som var nytt og ukjent for oss

Jendem barnehage

Ca. 40 barn har hatt barnehageplass på Jendem barnehage i 2020. Blant disse barna har vi noen barn med behov for hjelp via ekstra assistenter. Dette mener vi har gått bra, og at samarbeidet med de ulike faginstansene har gitt resultater.

Viktige hendelser i 2020:

Fra mai 2020 hadde vi ikke utdannede pedagoger på gruppene våre. Vi har søkt om dispensasjon fra utdanningskravet for en eller flere ansatte i mange år. Fra august 2020 fikk vi tre pedagoger med utdanning, derav en er mann. En stor hendelse var jo det å bli sammenslått til en storkommune!

Forbedringer i 2020: Det at vi fikk utdannede pedagoger inn i barnehagen har høynet kvaliteten i det pedagogiske arbeidet med barna.

Utfordringer i 2020:

Omplassering av personalet i vår nedbemanningsplan gjorde at det ble en del usikkerhet blant de ansatte. Dette ble en prosess som strakte seg over en del måneder, så for enkelte ble dette en tøff tid. Som hos alle andre så har Koronaepidemien satt sin stopper for større samlinger som foreldremøter og ulike samlinger der familiene kommer inn i barnehagen. Dette gir kvalitet i foreldresamarbeidet, så dette har vi så klart savnet.

Lyngstad og Vevang barnehager

Leverte tjenester: 4 avdelinger, 72 plasser fordelt på 6 årsverk. Grunnet vedtak har vi hatt 2, 5 årsverk ekstra deler av året.

Vi har som mål og ha et godt pedagogisk innhold som samsvarer med barnehageloven og rammeplanen for barnehagene. I tillegg har vi som mål og ha en stabil og forutsigbar personalgruppe noe som er svært viktig i forhold til jobben med barna.

Viktige hendelser i 2020: Man kommer ikke utenom å sette korona opp som en viktig hendelse som preget hverdagen vår mye. Dagene var preget av at utfordringer og store strukturelle endringer. Å barnehagens lave bemanning ble enda tydeligere, grunnet kohortinndeling og begrensninger knytt til samarbeid.

Forbedringer i 2020:

Etter kommunesammenslåing har vi startet og bygge opp en dokumentbank i Compilo, det tar tid, men det vil bli veldig bra til slutt. Dette er med på gi de ansatte et likere arbeidsforhold og barna et likere barnehagetilbud.

Vi har helt klart blitt mye flinkere på å tenke nytt i forhold til digitale hjelpemidler og møtevirksomhet. Dette er både tid og plass sparende, og noe som vi må ta med oss videre.

Utfordringer i 2020: korona-pandemien har gjort det utfordrende for oss og få til personalmøter, avdelingsmøter, foreldremøter, foreldresamtaler o.l. For å løse barnehagen sine oppgaver må vi være fleksibel med tanke på lokalene og bruk av barnehagens kompetanse. I tillegg ser vi at vi må bli flinkere til å jobbe tverrfaglig.

Svanviken barnehage

Barnehage med 4 avdelinger i full drift. Totalt 57 barn / 77 plasser (høsten) 2020.

Viktige hendelser:

 • Vi taklet korona bra til tross for store utfordringer, og barnehagene samarbeidet strålende i den første fasen av epidemien
 • Sammenslåing til ny kommune med mye nytt
 • Vi hadde vernerunde, branntilsyn og el-tilsyn i høst, og har jobbet med å lukke avvik derfra
 • 10-faktorundersøkelse og brukerundersøkelse er gjennomført, og vi jobber med mål og tiltak til begge både i HMS-gruppa vår og i personalet som helhet
 • Intern opplæring i nye systemer som bl.a. Compilo, Elements og IK-bygg
 • Felles kompetanseplan

Forbedringer:

Vi startet året med å innføre at foreldre får informasjon digitalt og ikke på oppkopierte ark lengre. Dette fikk vi mange positive tilbakemeldinger på. Vi har i 2020 jobbet mye med å utarbeide nytt informasjonshefte til foreldre, og ny årsplan. Vi har jobbet med å sette nye mål for en lengre periode framover. Vi prøver å tenke minst 4 år fram i tid. Det har vært jobbet godt med målene i den gamle årsplan, og vårt hovedfokus er også i neste periode sosial kompetanse (inkludert livsmestring og psykisk helse) og språkutvikling, i tillegg til at vi jobber etter Reggio-Emilia-filosofi.

Utfordringer:

Vi ser at endringer i personalgruppen og i barnegruppene, samt store utfordringer i forhold til å drive utviklingsarbeid under korona, gjør at vi har veldig ulike avdelinger med tanke på hvordan vi jobber og på måloppnåelse. Det er svært nødvendig med mer samarbeid på tvers av avdelingene, for at vi skal kunne bli gode sammen. Korona har gjort at avdelingene har drevet mer fra hverandre enn ellers, og det merkes. Målet framover må være å jobbe mot at vi skal gjøre hverandre gode med fokus på kommunikasjon og relasjoner.

Tornes barnehage

Tornes barnehage er en barnehage med fire avdelinger, og har til sammen 56 plasser. Antall årsverk er 15, inkludert enhetsleder.

Barnehagen jobber i sammenheng med tanken om det helhetlige opplæringsløpet, og leverer tjenester etter de føringer som lover og retningslinjer for barnehagene gir. Barnehagens formålsparagraf gir barnehagens oppdrag om, i samarbeid og forståelse med hjemmet, skal barnas behov for omsorg og lek ivaretas, og læring og danning skal fremmes som grunnlag for en allsidig utvikling. Barnehagens årsplan gir retning for satsingsområdene våre som er inkluderende barnehagemiljø og HOPP. Dette er satsingsområder vi har jobbet med de senere år, og som knyttes til arbeid med holdninger, verdisyn, kompetanseheving m.m. Vi har også et fokusområde knyttet til barnehagens digitale praksis, med spesielt fokus på Ipad som pedagogisk verktøy.

Viktige hendelser i 2020: Av viktige hendelser i 2020 var selvsagt Covid- 19 og hvordan det har påvirket hverdagen og driften av barnehagene. 2020 var også første året som Hustadvika kommune, og mye har vært jobbet på plass i sammenheng med dette i løpet av 2020.

Forbedringer i 2020:

 • God utvikling i forhold til mangel som har vært på kvalifiserte barnehagelærere, det er ikke like mange dette året som er barnehagelærere med dispensasjon fra utdanningskravet som tidligere år
 • Utviklet oss i forhold til å bruke digitale verktøy og digitale plattformer for møtevirksomhet, kommunikasjon m.m.
 • Første år som Hustadvika kommune har bidratt til fortsatt samarbeid og god delingskultur i kommunalt styrernettverk.
 • Compilo og Elements blitt tatt i bruk. Gode løsninger for å holde dokumentasjon, rutiner, retningslinjer m.m. samlet, tilgjengelig og forsvarlig oppbevart m.m.
 • Kompetanseplan for barnehagesektoren i Hustadvika kommune ble utarbeidet i 2020. Positivt å ha denne planen som grunnlag for at alle barnehagene skal jobbe frem og ha fokus på like områder knyttet til blant annet livsmestring og psykisk helse, sosial kompetanse, inkluderende barnehagemiljø m.m. Dette blir et grunnlag som er felles for alle barnehagene i kommunen, og som gir en felles standard for drift, utviklingsarbeid og satsingsområder.

Utfordringer i 2020:

 • Situasjonen knyttet til Covid- 19 og smittevern brakte med seg utfordringer i forhold til å etablere nye måter å organisere barnehagegrupper, rutiner m.m. Utfordringer var knyttet til en usikker hverdag med hvordan Covid- 19 kunne ramme oss, organisering m.m.
 • Sykefravær var utfordrende med tanke på utfordring med å skape stabilitet i arbeid med barnegruppene. Samt at det tidvis var utfordrende å skaffe tilstrekkelig med vikarer for å innfri bemanningsnormen
 • Det har vært utfordrende å finne nok tid til å drive felles faglig utvikling i barnehagen. Dette da tiden til flere personalmøter har utgått, eller vi i stedet har vært nødt til å bruke tid til møter som normalt blir gjennomført i barnehagens åpningstid, men som på grunn av smittevern har vært gjennomført som kveldsmøter på teams eller avdelingsvis i stedet. Felles fagdag for alle ansatte i kommunenes barnehager utgikk på grunn av smittevernhensyn
 • Det har i 2020 vært utfordrende for pedagogiske ledere å finne tid til å gjennomføre de minimum fire timene de skal ha med plantid gjennom en uke, og for styrer å tilrettelegge for at dette skal kunne gjennomføres
 • Det blir videre utfordrende å jobbe frem gode profesjonsfellesskap når ansatte hovedsakelig er låst til barnegruppene i barnehagehverdagen. Det blir lite tid til å drive kompetanseheving, veiledning, og drøfting av ulike utviklingsområder, verdivalg m.m.
Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat
Kvalifisert personell

Barnehagene i Hustadvika skal ha kvalifisert og kompetent personale gjennom å oppfylle bemanningsnormen

1 voksen per 3 barn under 3 år
1 voksen per 6 barn over 3 år

Barnehagene i Hustadvika skal ha kvalifisert og kompetent personale gjennom å oppfylle pedagognormen

1 pedagog per 7 barn under 3 år
1 pedagog per 14 barn over 3 år

Barnehagene i Hustadvika skal etterstrebe og øke andelen ansatte med pedagogisk utdanning

Minimum 44 % av de ansatte i barnehagene i Hustadvika skal ha pedagogisk utdanning

Barnehagene i Hustadvika skal etterstrebe og øke den faglige kompetansen på alt personale

Det skal gjennomføres 1-2 felles fagdager per år Det er utarbeidet en felles kompetanseplan for de private og kommunale barnehagene
Barnehagene - et godt sted å være, og godt sted å lære

Barnehagene i Hustadvika skal ha utarbeidet egne handlingsplaner for det psykososiale miljøet knyttet til mobbing og krenkelser. Alle barn skal oppleve trivsel og trygghet i barnehagen sin

0-toleranse mot mobbing Barnehagene i Hustadvika skal ha utarbeidet egne handlingsplaner for det psykososiale miljøet knyttet til mobbing og krenkelser. Alle barn skal oppleve trivsel og trygghet i barnehagen sin. Barnehagens har fokus på et inkluderende og trygt miljø, og har erfaring og system for å følge opp. Dette er også en del av felles kompetanseutvikling i Hustadvika
Tidlig innsats

Tidlig innsats gjennom gode tiltak for å sikre barn et godt utviklingsløp

Utvikle gode systemer for å avdekke barn med utviklingsvansker, og sette inn raske og gode tiltak Barnehagene har arbeidet med inkluderende miljø i flere år, og har utviklet god kompetanse på å avdekke og stoppe negativ adferd. Barnehageansatte har god bevissthet hvordan stoppe og legge til rette for et godt miljø. Foreldresamarbeid er viktig for å avdekke og forebygge

Barnehagene i Hustadvika setter foreldresamarbeid høyt

Barnehagene legger til rette for minimum to foreldremøter per år og minimum 2 SU-møter (samarbeidsutvalget) Foreldresamarbeidet har vært vanskelig å gjøre optimalt etter koronaen kom, men vi har fått gjennomført foreldremøter og Su møter. Noe har foregått på teams, mens annet har vært ved fysisk oppmøte. Digitale verktøy som Forms har vært brukt for å etterspørre foreldres meninger og å kartlegge deres behov
Brukertilfredshet på foreldreundersøkelse skal være på 4 eller mer (på en skala fra 1-5, der 1 er dårligst) Mellom 4 og 5 på foreldreundersøkelsen fra 2019