Disposisjonsfond

Hustadvika kommune hadde 58,3 mill. kroner i disposisjonsfond per 31.12.2019. Det er helt nødvendig å bygge opp et fond for å sikre kommunens økonomiske handlingsfrihet. Dette er en nødvendig buffer for å kunne møte endringer i rammevilkår, renter og uforutsette utgifter. Størrelsen på disposisjonsfondet er et uttrykk for hvor stor økonomisk buffer kommunen har for sin løpende drift. Hustadvika kommune har et disposisjonsfond som kan fungere som buffer mot uforutsette utgifter, svikt i finansinntektene og andre endringer i rammebetingelsene. I økonomiplanen for 2020 - 2023 vedtok kommunestyret å bygge opp et disposisjonsfond på 5 % (av brutto driftsinntekter) og en stabil netto resultatgrad på 1,75 %. Disposisjonsfondet per 31.12.2020 utgjør nå 39 mill. kroner. Bruk av fond utgjør 19,4 mill. kroner i 2020. I prosent av driftsinntektene utgjør dette 3,7 %.

Tall i hele kroner

Utvikling disposisjonsfond