Netto driftsresultat

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat i 2020 endte med et positivt resultat på 3,4 mill. kroner. Det er 0,9 mill. kroner bedre enn budsjett og utgjør 0,4% av driftsinntektene. Kommunestyrets målsetting er et netto driftsresultat på 1,75 % som utgjør 15 mill. kroner.

Pandemien har i betydelig grad påvirket Hustadvika kommunes økonomi og resultat i 2020. Det er samlet mottatt 15,5 mill. kroner i ekstra tilskudd gjennom året. Ekstra tilskudd på 15,5 mill. kroner og redusert arbeidsgiveravgift med 4 % i tredje termin på 5 mill. kroner antas å utgjøre tapte inntekter og økte utgifter i samband med pandemien. Verdt å merke seg er at redusert arbeidsgiveravgift har påvirket direkte inn på rammeområdene. Det samme har ekstra utgifter i forbindelse med pandemien. Bortsett fra kompensasjon for tapte inntekter på reduserte foreldrebetalinger på SFO og barnehage er ikke budsjettene på rammeområdene justert i 2020.

I tillegg fikk pandemien den konsekvens at forventet lønn- og prisstigning i 2020 ble betydelig nedjustert i revidert nasjonalbudsjett. Kommunal deflator ble redusert med 1,7 % fra 3,1 % til 1,4 %. Rammeoverføringen fra staten ble ikke nedjustert som følge av dette. I sak om revidert budsjett II ble rammene endret som følge av dette forholdet. Kommunedirektøren konkluderer med at Hustadvika kommune samlet har et resultat som er positivt påvirket av redusert lønns og prisstigning. Samlet er beløpet anslått til over 20 mill. kroner.

Netto driftsresultat % - sammenlignet med andre kommuner

Utvikling netto drifsresultat i prosent av driftsinntekter