Bo- og habilitering

Bo- og habilitering yter omsorg, opplæring og tjenester til de med funksjonsnedsettelser i egen bolig.

Leverte tjenester:

 • Bistå tjenestemottakeren i det daglige og aktivt bidra til tjenestemottakerens hverdagsmestring
 • Sikre at tjenestene utøves på faglig forsvarlig måte etter gjeldene lover og forskrifter og i tråd med virksomhetens målsetting
 • Yte tjenester i henhold til gjeldende vedtak
 • Vurdere behov og planlegge tjenestetilbudet, iverksette tiltak
 • Oppfølging av tiltaksplaner, prosedyrer og øvrige planer
 • Oppfølging av kapittel 9 (tvang og makt)
 • Samhandling med spesialisthelsetjenesten
 • Samarbeid med øvrige tjenester innen kommunehelsetjenesten
 • Medisinsk oppfølging
 • Jobbe målrettet og systematisk etter miljøterapeutiske tiltak
 • Samarbeid med tjenestemottakeren, pårørende og eksterne samarbeidspartnere
 • Delta i kvalitetsutvikling av tjenesten, samarbeide med kollegaer og ledelsen med søkelys på forbedring av tjenesten
 • Aktiv deltakelse i innovasjon og utviklingsarbeid
 • Medansvar for internkontroll, kvalitetssikring og HMS
 • Bruk av velferdsteknologi

Rammeområdet består av disse enhetene:

 • Mikalmarka
 • Hestehovvegen 38
 • Holalia
 • Hestehovvegen 14
 • Setbakken
 • Haukås
 • Knausvegen
 • Eidem

Mikalmarka

Mikalmarka har pr. 31.12.20:

 • 35 ansatte fordelt på 27,18 årsverk.
 • Gir tjenester til 20 brukere, 16 på Mikalmarka, 4 som bor andre steder i kommunen.
 • 20 omsorgsleiligheter: 3 står ledig (en benyttet av annen enhet)
 • Et dagsenter: gir tilbud til 5 brukere
 • Ei fellesleilighet med sanserom.

Viktige hendelser i 2020:

 • Mikalmarka fikk ferdigstilt 5 nye omsorgsboliger i fra 01.09.2020
 • Nyrenovert og utvidet administrasjonsfløy/kontorer i fra 01.03.20
 • Flytte dagsenteret ifra Eide rådhus til Mikalmarka, våren 2020.

Forbedringer i 2020:

 • Å få kontroll på økonomien, gjennomgang av vedtak, og rett tjenestenivå
 • Å organisere Mikalmarka på nytt, bygge opp team, tilsette teamledere, utarbeide nye turnuser mm.
 • Oppgradering av hele brannvarslingsanlegget i forbindelse med ferdigstilling av ny-boligene, ny adressering, varsling til alle vakttelefoner, og direktekobling til brannvesenet
 • Ansatte har jobbet tett sammen med Spesialisert habilitering, for å forbedre kvaliteten i tjenesten rundt 10 av vårebeboerne.

Utfordringer i 2020:

Utvidet med 5 nye boliger, fikk flere beboere med store hjelpebehov, ikke budsjett til drift/bemanning.

Covid19 har gitt oss en del utfordringer, med nedstengte skoletilbud. Mikalmarka har 4 beboere på Fræna vg skole. I en periode var også Aspekt stengt. Når tilbud stenger ned, så må vi sette inn bemanning på dagtid, noe som medførte ekstrautgifter.

Store tøffe brukersaker, som har vært tøft for ansatte å stå i, som medført store økonomiske kostnader i 2020, men som nå er under kontroll.

Hestehovvegen 38

Viktige hendelser i 2020:

 • Rehabiliteringsteamet har vært på personalmøte, satt i gang ett tiltak på hverdagsmestring. Internndervisning i Compilo. Gode skår på medarbeiderundersøkelsen.
 • Smittevernkurs NHI

Forbedringer i 2020: Stillingsprosent har økt til 83,7 i gjennomsnitt. Deltidsansatte har fått økt sin stilling.

Utfordringer i 2020: Det har vært utfordringer med nye dataprogram inn i Hustadvika kommune. Covid-19. har skapt en del utfordringer, spesielt å få nok vikarer og utstyr.

Holalia, Hestehovvegen 14 og Setbakken

Leverte tjenester:

Per d.d: 27, 87 årsverk fordelt på 40 stillinger/ansatte som gir døgnkontinuerlige tjenester til 12 mennesker med funksjonsnedsettelser av ulik grad. Praktisk bistand og opplæring i dagliglivets gjøremål og renhold. Veiledning og opplæring i sosial ferdigheter. Ivaretagelse av helse og helsetjenester. Følgepersonell til arbeid og dagaktiviteter.

Viktige hendelser i 2020:

 • Sammenslåing av Fræna og Eide kommune med større omorganisering og nye strukturer
 • Bo- og habilitering ble eget rammeområde og mer adskilt fra institusjonstjenesten og hjemmetjenesten (hjemmesykepl og omsorgssenter)
 • Tre ansatte gikk av med pensjon. To stillinger ble gjort om til vernepleierstillinger og en fikk økt kompetansen i enheten (jfr kompetanseplan)
 • Det ble utarbeidet ny turnus på Holalia med oppstart fra 5 jan 2020. Her var det gjort større kutt som følge av at Holalia har ett mindre følgepersonell til Aspekt fem dager i uken.

Forbedringer i 2020:

 • Større kontroll på budsjett/økonomi
 • Økt fokuset på hverdagsmestring for å selvstendiggjørelse av brukerne
 • Økt fagkompetanse i enheten.

Utfordringer i 2020:

 • COVID-19
 • Mye arbeid med smittevernstiltak i enheten
 • Høyt sykefravær og mangel på vikarer. Covid-19 har gitt store utfordringer på grunn av begrensninger av vikarbruk mellom enhetene
 • Skysstilbudet til/fra Aspekt har/er begrenset og enheten må bruke tid på kjøring til/fra Aspekt
 • Informasjonsflyten mellom avdelingene i forbindelse med smittevernstiltak
 • Vansker med å gjennomføre personalmøter grunnet fysiske rammer.

Haukås

Viktige hendelser i 2020:

 • Egen enhet i Hustadvika kommune

Forbedringer i 2020:

 • Stort fokus på og holde budsjettrammen
 • Deltidsansatte har fått økt stilling
 • Mange ansatte har gjennomført ulike e-lærings kurs.
 • Er blitt god på smittevern.
 • Har tatt i bruk noe velferdsteknologi, eks. medisindispenser, fallalarm.

Utfordringer i 2020:

 • Pandemien har skapt utfordringer, spesielt i forhold til sosiale aktiviteter for målgruppen. Flere aktivitetstilbud er blitt avlyst/satt på vent.
 • Å samle personalet til større møter-/ personalmøter har vært utfordrende, på grunn av at smittevernregler har satt begrensninger på antall personer i samme rom. Å få personal til å ta i bruk «teams» til møter, har vært utfordrende av ulike grunner, men det holder på å gå seg til.
 • Levering av nok og nødvendige smittevernsartikler eks. hansker og antibac, har til tider vært vanskelig

Knausvegen

Viktige hendelser i 2020: Fått oppdatert brannvarslingsanlegget.

Forbedringer i 2020: Redusere høyt sykefravær

Utfordringer i 2020: Korona, som har gått utover aktivitetstilbudet til brukerne, jobbet for å finne gode alternativ.

Eidem

Viktige hendelser i 2020: Sammenslåing til Hustadvika kommune, samt samarbeid med nye enheter og nye bekjentskaper. Hverdagsmestring ble satt på dagsplan i 2020. Grunnet ny beboer med ulike utfordringer, fikk vi også testet samarbeidet på tvers med ulike enheter. Vi fikk sett hvor nyttig og viktig kompetanse og erfaringsoverføring er. Enheter med kompetanse på ulike fagfelt har stilt opp og bistått i opplæringen til ansatte.

Forbedringer i 2020: Fokus på budsjett blant alle ansatte. Bevisstgjøring rundt hverdagsmestring ble også en større del av arbeidshverdagen dette året.

Utfordringer i 2020: Ny beboer med stort hjelpebehov både somatisk og psykisk. Personal måtte tilegne seg ny kunnskap og kompetanse. Innsparinger ved innleie ble derfor vanskelig, og budsjettarbeid og kunnskapsutvikling ble ett stort fokusområde. Endringer og hele tiden nye restriksjoner og tiltak knyttet til Korona, førte også til utfordringer i 2020. Det ble også utfordringer i å bruke teams til å begynne med. Informasjonsflyten til personal ble noe vanskelig da vi ikke kunne ha personalmøte, og teams ikke fungerte like godt i personalgruppen til å begynne med.

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat
Brukertilfredshet

Gjennomført bruker- og pårørendeundersøkelse

4,5 av 6
Gi rett tjenester til rett tid

Har kvalifisert helsepersonell i alle stillinger som blir utlyst

100% 100%

Rett kompetanse i forhold til bemanningsplaner og kompetanseplaner

100% Søker dispensasjon ifra krav om høyskoleutdanning, så her bør en del stillinger omgjøres ved ledighet
Hverdagsmestring

Ansatte har et rehabiliterende tankesett i sin utøvelse av tjenesten. Unngå hjelperollen og jobbe med "hendene på ryggen". Ansatte har fokus på mestring.

I løpet av 2020 Flere ansatte har tatt e-læring i hverdagsmestring, mestringsfokuset er etablert hos mange
Internkontroll og rutiner

Tatt i bruk internkontrollsystemet

I løpet av 2020 Ja, mange ansatte har tatt i bruk Compilo men ikke i mål på grunn av manglende opplæring
IPLOS/ADL

IPLOS/ADL er til enhver tid oppdatert.

Kvartalsvis eller oftere ved endring i bistandsbehovet Ja
e-læringskurs

Alle nyansatte har gjennomført e-læringskurs.

Gjennomføres før oppstart i kommunen Alle nytilsatte, må ta 2 – 4 kurs før oppstart