Kommunalteknikk

Vei:

Enheten har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale veier og gangveger (ca 200 km). Det aller meste av sommervedlikehold blir utført i egen regi. Hustadvika har rammeavtaler med entreprenører som benyttes i perioder med kapasitetsproblemer.

Vann:

Drikkevannet til innbyggerne leveres både fra egne vannverk og fra Eide Vassverk SA.

Avløp:

Kommunen drifter avløpsledninger, pumpestasjoner og renseanlegg. Kommunen samarbeider med Eide Vassverk SA om deler av ledningsnettet.

Viktige hendelser i 2020

  • Oppstart med prosjektering av 2 nye Høydebasseng i kommunen.
  • Avløpshåndtering på Indre Harøy
  • Utbygging av del 2 på Indre Eide Industriområde

Forbedringer i 2020:

  • Få gjennomført prosjektene hurtigere de neste årene enn det vi greide i 2020
  • Kortere tid mellom oppstart og handling

Utfordringer i 2020:

Kommunesammenslåing og omstrukturering av enhetene gjorde at det var en del usikkerhet om hvem som hadde ansvar for de forskjellige prosjektene. Dett spesielt fordelingen mellom prosjektgruppe, bygg og eiendom og kommunalteknikk. Dette er noe som er avklart nå. Så 2021 blir nok et mer effektivt år enn det 2020 ble.

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat
Vei

Vedlikehold av kommunale veger

I henhold til den kommunale vedlikeholdsplikten i vegloven Kommunale veger blir vedlikeholdt så godt det lar seg gjøre med de vedlikeholdsmidlene vi har i henhold til vedlikeholdsplikten i vegloven

Gjennomføre flere oppgaver med eget personell og utstyr.

Få oversikt over innleide tjenester
Vann

Løse utfordringene med å drifte vannsektoren Hustadvika.

Samordne driften innen vannsektoren Samordning av driften på vannsektoren er gått bra

Drifte og levere vann i henhold til gjeldende regelverk.

Ingen avvik Ingen avvik på kvalitet på drikkevann i 2020

Gjennomføre investeringsprosjekt som er politisk vedtatt.

100% Vi ligger litt etter når det gjelder fremdrift på våre investeringsprosjekt

Fortsette arbeidet med lekkasjesøk og utbedring

Kontinuerlig kartlegging og utskifting av dårlige vannledninger Vi greier ikke å gjennomføre lekkasjesøk så kontinuerlig som målsatt. Dette vil bli tatt tak i fremover
Avløp

Ta stilling til når Hustadvika kommune skal ta over drift av avløp i den delen av Hustadvika som i dag er Eide kommune.

Flytte overvåking av RA og pumpestasjoner i fra Eide vassverk og over på det overvåkingssystem som er i bruk i gamle Fræna i dag Utfordringen med flytting av overvåking og drift av avløpsanlegg i det som tidligere var Eide kommune gikk greit. Vi hadde dette gjennomført og på egen overvåking allerede 05 januar 2020

Gjennomføre investeringsprosjekt som er politisk vedtatt

100% Her har vi heller ikke greid å gjennomføre alt av investeringstiltak som har blitt vedtatt. Dette vil bli satt større fokus på i 2021

Vedlikehold av kommunale veger

Kommunale veger blir vedlikeholdt så godt det lar seg gjøre med de vedlikeholdsmidlene vi har i henhold til vedlikeholdsplikten i vegloven. Her må det større bevilgninger til for å utføre denne oppgaven tilfredsstillende. Utkast til hovedplan på veg som ble utarbeidet i 2020 viser klart dette.