Brann og beredskap

Leverte tjenester:

Hustadvika brann og redning har som hovedoppgave å sørge for at innbyggerne i kommunen mottar gode tjenester innenfor forebyggende brannvern og utrykning ved brann og ulykker.

Viktige hendelser i 2020:

Tilsatt branninspektør for å ivareta de brannforebyggende oppgavene til kommunen. Inspektøren gjennomførte tilsyn ved alle barnehager, skoler og aldershjem i kommunen.

Forbedringer i 2020:

Investering i utstyr til beredskapsavdelingen har resultert i mer effektiv brann og redningsarbeid. Ansvarsbevisstgjøring blant befal i beredskapen har også blitt forbedret.

Utfordringer i 2020:

COVID-19 pandemien gjorde at brann og beredskapsavdelingen måtte iverksette mange tiltak for å redusere smitterisikoen både mellom eget personell samt til publikum. Mange av øvelsene til beredskapsavdelingen ble omgjort til digitale, mens noen måtte utgå.

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Hustadvika brann og redning skal etableres. Tjenesten skal ivareta sikkerheten til innbyggerne våre.

100% Sikkerheten til innbyggerne i kommunen ble godt ivaretatt

Hustadvika brann og redning skal levere sine tjenester innenfor vedtatt budsjett

100% På grunn av kostnader i forbindelse med å tilrettelegge trygg innsats under COVID-19 pandemien og samtidig at budsjettrammen generelt var for lav, holdt ikke Brann og beredskapsavdelingen sitt målbudsjett for 2020

Utdanning og videreutdanning av mannskapene skal følge utdanningsplanen

100% Utdanning og videreutdanning av personellet måtte utsettes på grunn av pandemien. Utdanningsplanen blir videreført for 2021