Grunnskolen i Hustadvika

Skoleområdet i Hustadvika kommune har et særlig ansvar for at barn og unge har den kompetansen som skal styrke dem i møte med fremtidens utfordringer. Lesing, skriving og muntlige ferdigheter er sammen med regning og digitale ferdigheter en del av den faglige kompetansen, og nødvendige redskaper i læring og utvikling av faglig forståelse.

Elevene i Hustadvika skal gjennom praktisk læring og kreative læringsformer få utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang. De skal lære seg å tenke kritisk og handle etisk og miljøbevisst. De skal ha medansvar, oppleve medvirkning og rustes for livslang læring. Dette fordi de skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger som bidrar til at de skal kunne utvikle sin egen identitet, mestre sine liv og for å kunne aktivt delta i videre utdanning, arbeid og samfunnsliv.

Alle elever i Hustadvikaskolen skal bli møtt med tillitt og respekt, og de skal føle trygghet, inkludering og medbestemmelse. Elevens beste skal alltid være et grunnleggende hensyn.

Eide ungdomsskole

Tjenester:

 • Grunnskoleopplæring for 160 elever i aldersgruppen 13 – 16 år
 • Kommunal svømmehall
 • Aula
 • Kantine
 • MOT i Hustadvika kommune

Viktige hendelser:

 • Startet skolebasert kompetanseutvikling i forhold til Kompetanseløftet
 • Erfaringer som kan tas med videre i forhold til heldigitalisert undervisning (covid 19)
 • Kompetanseheving innenfor digitale ferdigheter og realfag (lærerspesialister)
 • Innkjøp av flere digitale tavler
 • Deltar i utarbeiding av leseplan for Hustadvika kommune
 • Ny PPT-kontakt ved skolen fra desember
 • Helsesykepleierressursen økt med en halv skoledag fra august
 • Medarbeiderundersøkelsen er gjennomført og oppfølging startet
 • To lærere er i gang med videreutdanning i engelsk (30stp) og matematikk (30stp)

Forbedringer:

 • På det ene arbeidsrommet for personalet har det ikke vært tilkoblet varme på radiatorene. Dette er nå ordnet
 • Nye digitale tavler er til stor nytte
 • Det er utarbeidet ny plan for det spesialpedagogiske arbeidet ved skolen
 • Opparbeidet nytt uteområde ovenfor skolen med treningsapparatur og amfi

Utfordringer:

 • Den største utfordringen for skolen i 2020 var coronanedstengingen. Undervisningen ble digitalisert, men vi hadde likevel et tilbud på skolen for særlig sårbare elever.
 • Oppfølging av vedtaket om å bli en dysleksivennlig skole
 • Skaterampen måtte rives pga. råte

Fræna ungdomsskole

Fræna ungdomsskule har dette skoleåret 234 elever fordelt på 10 klasser og 3 trinn. 9.trinnet vårt er delt i 4 klasser. Det er 128 jenter og 106 gutter.

Det er 35 ansatte; 1 kontormedarbeider, 28 lærere og 6 assistenter. Skolen ønsker en mest mulig lik fordeling mellom kvinnelige og mannlige ansatte, men pr.dato er det 25 kvinner og 10 menn. Vi har 30 årsverk totalt.

I løpet av året har vi mange praksisstudenter innom fra lærer – og vernepleierutdanningen. Dette året har vi også en lærer fra Tyrkia innom noen timer i uken. Dette er via Enhet for integrering og han jobber for å få språktrening og erfaring. Fræna ungdomsskole og Enhet for integrering har et godt og utvidet samarbeid på flere områder og tilbyr også leksehjelp til minoritetsspråklige hver dag på skolen.

Skolen har fokus på gode relasjoner til elevene og et godt samarbeid mellom hjem og skole. Satsingsområdene til skolen har i flere år vært å kunne tilby alternative læringsarenaer som båtgrupper, trivselsgrupper, «mekke – grupper», kantinegrupper, elevbedrifter, arbeidslivsfag og det å ha et godt kantinetilbud til elevene. Vi legger også til rette for at elevene våre skal få nok kunnskap til å kunne ta begrunnede valg for videregående utdanning.

Leverte tjenester:

Skolen gir opplæring i tråd med Opplæringslova og dens forskrifter. Vi jobber hele tiden systemrettet og har fått på plass mange gode rutiner for det arbeidet vi driver med. Vi har etablert et eget ressursteam og innsatsteam på skolen, og samarbeider godt med PPT, BUP, barnevern, skolehelsetjenesten, mestringsenheten og andre samarbeidspartnere om et best mulig tilbud til alle våre elever. Nå har vi også fått på plass rådgiver fra PP - tjenesten og PP - rådgiveren er på skolen ukentlig.

På Fræna ungdomsskole er vi opptatt av trivsel for alle og økt læringsutbytte for elevene våre. Elevråd, administrasjon og lærere jobber kontinuerlig med dette for å opprettholde og forbedre resultatene. FAU og SMU er også involverte i arbeidet mot mobbing og det å skape trivsel. I samarbeid med skolen arrangeres hvert år en TRIVSELSKVELD for alle elever, foresatte og ansatte. I 2020 måtte den dessverre utgå pga. Korona – situasjonen.

MOT er også en viktig del av det skolen jobber med. Skolen har 5 utdannede MOT-coacher. I tillegg er helsesykepleier også MOT-coach og en del av skolens MOT-team.

Vi er også veldig stolte over å ha en flott kantine med salg av Tine-produkter til frokost og varm-mat til lunsj hver dag. Kantina er i sin helhet drevet av assistenter, arbeidslivsfag og elever.

Skolen har ikke eget skolebibliotek, men kjøper denne tjenesten hos Fræna Folkebibliotek da dette er i nabobygget, og både elever og lærere foretrekker å bruke denne muligheten. Biblioteket har i samarbeid med skolen et fast opplegg i de oppsatte timene, der elevene får presentert nyere ungdomslitteratur. Lærere og elever kan også be om hjelp til aktuell litteratur i forbindelse med faglige opplegg. I tillegg kan de selvsagt bruke Folkebiblioteket i tillegg til disse timene, men da gjerne etter avtale.

Viktige hendelser i 2020

 • Skolen var stengt i perioden 12.mars – 12.mai pga. Korona- situasjonen.

Forbedringer gjennomført i 2020

 • Fræna ungdomsskole ble sertifisert som dysleksivennlig skole høsten 2019, og har i 2020 investert i nye SMART – skjermer på alle klasserom. Flere av klassene våre er nå heldigitale, dvs. at både lærere og elever benytter kun digitale læremidler
 • Det er stor utvikling når det gjelder digitale hjelpemidler og alle, både elever og lærere, benytter TEAMS som en mulighet til å møtes, også etter at skolen åpnet igjen etter den første Korona - perioden. Dette åpner nye for muligheter for samarbeid
 • Mange digitale kurs og webinar åpner for muligheten til utvikling individuelt og felles på en helt annen måte enn før Korona. Skolen har benyttet seg av denne muligheten flere ganger
 • Vi har etablert skolebasert kompetanseutvikling som en metode å drive utviklingsarbeid på. Dette er også metoden som blir brukt og videreutviklet i arbeidet med innføring av ny læreplan for 8. og 9.trinn høsten 2020
 • Skolen har fokus på systemrettet arbeid, som sikrer at vi ivaretar elevene og lovverket. Samtidig er dette med på å skape forutsigbarhet og trygghet for alle
 • Helsesykepleiertjenesten er styrka. Vi har helsesykepleier på skolen hver dag hele uka
 • FAU fikk inn sponsormidler og laget flotte «chillebenker» ute på skoleområdet!

Utfordringer:

Det har vært et utfordrende år med tanke på Korona – situasjonen. I forbindelse med dette har det vært mer krevende å gjennomføre undervisning, møter og samarbeide slik vi gjør til vanlig. Både skriftlig og muntlig eksamen ble avlyst i 2020.

Bud barne- og ungdomsskole

Bud barne- og ungdomsskule:

Skolen har 155 elever, henholdsvis 75 gutter og 80 jenter. disse er fordelt med 62 elever på ungdomstrinnet og 93 på barnetrinnet er. På SFO har vi hatt påmeldt: 41 barn vår 2020 og 37 barn høst 2020.

Det er 30 ansatte ved skolen, hvorav 21 er lærere (tilsvarende 18 årsverk) og 9 er andre ansatte (tilsvarende 5,5 årsverk).

Viktige hendelser:

I mars/april 2020 flyttet Bud barnehage inn her på skolen. Barnehagen skulle bygges ut og renoveres. Til tross for at det ble noe «trangbodd» i denne perioden for oss alle, så har «samboerskapet» gått veldig bra.

Skolebygningen har relativt god standard med noen unntak: Garderobene i tilknytning til gymsalen trenger totalrenovering. Dette er noe som også kommer fram i elevundersøkelsen år etter år. Det er også et gjentagende punkt i elevrådsmøtene. Den periodiske renoveringen har stått stille over noen år nå, slik at flere rom trenger bl.a. et strøk med maling. Under nedstengingen i vår ble to klasserom malt av to av våre flinke assistenter.

Fagfornyelsen ble innført 1. august 2020. Pedagogene på skolen jobber i en kontinuerlig prosess med Udirs kompetansepakker. Vi er godt i gang. Lærerne er ivrige og engasjerte.

Det arbeides kontinuerlig med elevenes læringsmiljø. Bruk av IKT i undervisningen er tatt i bruk i stor grad, PC og Ipad brukes systematisk i lese – og skriveopplæringen. Vi har 1 til 1 dekning på 5.-10. tr., på 1.-4. tr. har vi 1 til 2 dekning. Alle elever på 1. trinn har Ipad.

Utfordringer:

Vi har hatt en del sykefravær og det har vært en utfordring. Covid-19 har skapt utfordringer i fht smittevern og at ansatte har måtte vært hjemme der de til vanlig ville ha møtt opp på skolen. Fraværet har vært størst i forhold til barns sykdom. Dette har medført at gjenværende bemanning, spesielt lærere, har tatt på seg ekstra arbeidsoppgaver. Under tiden barnehagen var her så ble romsituasjonen vanskelig når vi måtte dele de største klassene i to grupper pga pålagte smitteverntiltak.

Hustad barne- og ungdomsskole

Skolen har 173 elever fordelt på 99 gutter og 74 jenter.

28 fast ansatte, der profesjonsfellesskapet består av rektor, inspektør, merkantil, vernepleier, fagarbeidere, lærere og vikarer.

Inspektør har undervisning i ungdomstrinnet, har en del vikartimer og deltar i vaktsystem. Rektor har noe undervisning skoleåret 2020/2021, er i vaktsystem, er bundet opp i funksjoner rundt SIM team.

Rektor begynner siste år i masterutdanning i skoleledelse ved NTNU, og tok våren 2020 ledelse av læreplanarbeid ved UiO. Dette er en del av Udir sin satsning opp mot Fagfornyelsen.

Ved SFO var det ved årsskiftet 2020/2021 35 elever fordelt på de ulike tilbudene.

Bildet. Rektor og enhetsleder Anne Kristine Løseth

Viktige hendelser i 2020

 • Deltar i utarbeidelsen av Leseplan for Hustadvika kommune.
 • Skolen har fra høsten 2020 fått ny og fast PPT kontakt.
 • Svømmehall var klar for bruk etter høstferien.
 • Brynhall var klar for bruk etter høstferien.
 • Startet skolebasert kompetanseutvikling i forb med LK 2020, med kursing og oppstart av tverrfaglig arbeid.
 • Redusert tilstedeværelse for helsesykepleier
 • Digitalisert undervisningen i forb med hjemmeskole
 • Vedtekstendringer og utvidet åpningstid for SFO

Forbedringer gjennomført i 2020

 • Renovering av garderobeanlegg i tilknytning til svømmehall. Utvendig isolering av vegger samt drenering. Utskifting av varmtvannsanlegg. Renovering av elektrisk anlegg i byggetrinn 1 i lpet av 2019/2020.
 • Skolen leier hall med Bryn IL. Denne ble totalrenovert i 2019/2020. Åpnet for bruk for elevene fra oktober 2020

Utfordringer

Skolens utfordringer for 2020 har i hovedsak vært relatert til C19. Skolen var helt stengt for elever kun 13/3. Utover det var skolen åpen for SFO og sårbare elever fra alle klassetrinn i tillegg til digital hjemmeskole. Skolen avga noe ressurs til andre enheter. Ikke alle elevene hadde tilgang til egen pc/i pad, og de yngste elevene var heller ikke datakyndige nok til en digital hjemmeskole. Skolen åpnet igjen etter gjeldende retningslinjer. Totalsituasjonen med omstillinger, smittevernhensyn, endrede retningslinjer, sykefravær og elevenes læringssituasjon har vært krevende. Skolen har i denne perioden likevel både lykkes med rekruttering av ansatte, og elever har lærere i alle timer. For SFO har det vært ekstra krevende med tanke på hensyn til kohorter og matservering. Det oppleves også utfordrende å ikke få gjennomført foreldremøter.

Eide barneskole

Leverte tjenester: Barneskole med 221 elever fordelt på 13 klasser. 71 elever som benytter tilbudet på SFO.

Viktige hendelser i 2020: Nedstenging av skolen med bakgrunn i Covid-19, og gjenåpning med restriksjoner.

Forbedringer i 2020: ny læreplan

Utfordringer i 2020: Drifte skolen med hjemmeundervisning og holde skolen åpen for de mest sårbare elevene, samt en gjenåpning med tydelige restriksjoner. Å gjennomføre og organisere en «normal» skoledag og ha et SFO tilbud har vært spesielt krevende.

Haukås skole

Antall ansatte: ulikt antall ansatte gjennom året, men avsluttet med 49 + lærling

 • Pedagogisk personale: 31 (4 menn/ 27 kvinner) inkludert rektor og inspektør.
 • Av dette er det 24 i 100%- stillinger. Resten jobber i stillinger mellom 10- 92%.
 • 3,5 stillinger er besatt av lærere uten godkjent utdanning.
 • Barne- og ungdomsarbeider/ assistenter: 14 (13 kvinner/ 1 mann)
 • Vernepleier: 1 i 100% stilling
 • SFO: Leder i 100% stilling, 13 ansatte i stillinger fra 16- 43%.
 • Merkantil: 46%- stilling
 • Lærling: 2. årslærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget

Leverte tjenester:

 • Undervisning og veiledning til barn i undervisningssituasjoner.
 • Daglig helsesykepleiertjeneste tilgjengelig bortimot hver dag.
 • HOPP- aktiviteter i undervisningssammenheng.
 • TL- aktiviteter i langfriminuttet.
 • ART- grupper og klasseART.
 • SIM (skolens innsatsteam mot mobbing) er etablert. Består av skolens ledergruppe, ART- koordinator og 2 lærere.
 • Ressursteam er etablert. Består av rektor, spesialpedagogisk koordinator, helsesykepleier og spes.ped.lærere. PPT er med ved muighet.
 • SFO med rundt 100 barn.

Viktige hendelser i 2020:

2020 ble et år med få aktiviteter utenom vanlig klasseromsundervisnig pga koronapandemien som førte til stengt skole i mars- mai, samt strenge restriksjoner mtp smittevernshensyn. Skolen har likevel gjort noe, men mye klassevis.

 • Markering av Verdensdagen for psykisk helse klassevis
 • Ansatte har jobbet mye med prosjektering av nytt skolebygg. Både pedagogisk og fysisk utforming
 • Fagfornyelsen tredde i kraft august 2020

Forbedringer i 2020:

 • Har fått etablert et bedre spes.ped. team rundt elever med spesielle behov

Utfordringer i 2020:

 • Merkbart større utfordringer i skolehverdagen for sårbare barn. Mye pga koronapandemien.
 • Å holde den økonomiske rammen
 • Lite uteaktiviteter for elevene
 • Innemiljø
 • Universell utforming
 • Få rom, spesielt grupperom og mangel på spesialrom

Lyngstad og Vevang barneskole

Leverte tjenester:

 • Grunnskole 1-7 og SFO
 • Klassedelt skole med totalt 89 elever
 • SFO med totalt 18 barn
 • Det er i det daglige 10 lærere og 11 barneveiledere tilknyttet skolen.

Viktige hendelser i 2020:

Skolen var stengt og det ble tilbydd hjemmeundervisning i perioden 13.mars til og med 24. april for småskolen, mens mellomtrinnet hadde hjemmeundervisning til og med 11.mai.

Innføring av ny fagplan for skolen har også vært en viktig hendelse i dette skoleåret.

Forbedringer i 2020:

 • Arbeid med fagfornyelsen. Utvikling av en skole hvor elevene møter morgendagens krav
 • Ansatt to nye pedagoger. En spesialpedagog og en kontaktlærer
 • Opprettelse av hjemmeskolen. Stor forbedring innenfor det digitale og plattformer for samhandling med elevene
 • Større bruk av digitale læremiddel i det daglige.

Utfordringer i 2020:

Pandemien og drift av skolen i en slik tid. Skolen måtte raskt omstille seg til økte krav til smittevern og ikke minst opprette hjemmeskole på svært kort tid. Fravær knyttet til smittevern har vært krevende, da det blir mindre ansatte på jobb. Det har totalt sett vært en krevende tid for alle ansatte.

Jendem skole

Skolen består av 134 elever og 24 ansatte.

6.januar 2020 flyttet Aureosen skole til Jendem. Etter mange års planlegging kunne skolen i Aureosen legges ned, og elever og ansatte kunne flytte inn i ett nytt bygg på Jendem. Det blitt en ny skolehverdag på Jendem. Men hverdagen traff oss brått og brutalt med nedstenging og minimalt bruk av fellesarealet i sammen, noe vi hadde gledd oss på. Alt fellesskapet vi håpet å bygget opp i en ny skolehverdag står på vent.

Elevundersøkelsen viser at elevene trives og har det bra, til tross for at vi har hatt et dårlig uteområde over lenger tid.

Det arbeides kontinuerlig med elevenes læringsmiljø, og å skape gode arenaer på det. Bruk av IKT i undervisningen er tatt i bruk i mye større grad, og i 1- 2 tr bruker de Ipader til lese – og skriveopplæringen. Dette er et populært hjelpemiddel som gir resultat, og har mange gode læringsapper. Vi har nå full oppdekning av PC til 3-7 tr og Ipader til 1-2 tr.

Vi har SFO på Jendem skole, og det er ca 40 elever som benytter seg av det tilbudet.

Fagfornyelsen ble innført 1. august 2020, og personalet på skolen jobber i en kontinuerlig prosess her, både flyttinga og nedstenginga av skolen grunnet covid-19 har ført til noe etterslep.

Vi har hatt en del sykefravær, og dette har vært en utfordring. Covid-19 og smittevern har medført at ansatte har måtte vært en del hjemme, og de øvrige ansatte har tatt på seg ekstra oppgaver.

Sylte og Malme skule

Leverte tjenester:

Vi er to barneskoler under samme leiing. Sylte med 1.-4. trinn. Til sammen 63 elever og Malme skule med 5.-7- trinn. Til sammen 53 elever.

Sylte skule gir tilbod om SFO,ferietilbod dersom gruppa blir 10 barn eller fleir.

Viktige hendelser i 2020:

Arbeidet med nytt tilbygg til Sylte skule blei satt i gang. I løpet av hausten 2020 ble bygget reist. Alt skal stå ferdig til hausten 2021, dermed kjem Sylte og Malme skule under samme tak.

Forbedringer i 2020:

Flere av utviklingsprosjekta våre ble vanskeleg å gjennomføre pga koronaen. Men gjennom heimeskulen fekk lærarar og elevar auka sin kompetanse innafor digitale verkty. Innsatsen til dei ansatte i den nedstengde perioden viste høg arbeidsinnsats og god digital utvikling, både for lærarar og elevar. Denne kompetansen dreg vi med oss vidare.

Skolen har opparbeida seg eit godt system og kompetanse på å tidleg avdekke lese- og skrivevansker og vi har eit godt samarbeid med PPT. Saman kan vi gje elevane våre ei god tilpassa undervisning.

Vi har 2 av våre ansatte med i Kompetanse for kvalitet, henholdsvis i norsk og matematikk.

Tala fra Nasjonale prøvar viser ein klar oppgang i alle faga, norsk, matematikk og engelsk

Utfordringer i 2020:

Dei fleste utfordringane var knytta til koronaen, både når det gjaldt digital undervisning og korleis gjere skulane koroan- venleg med tanke på smittevern. Utfordringane våre var allikevel mindre nettopp fordi vi var to små skular. Kvar skule kunne være ein kohort.

Vi har undervisningspersonell som ikke er kvalifisert. Dette håpar vi kan endre seg til neste skuleår.

Det har til tider vore vanskeleg å drive pedagogisk utviklingsarbeid, men allikevel har vi fått gjennomført ein del via Teams.

Sjukefråværet har og vore ei utfordring pga smitte-hensyn. Tilgang på nok personalet til å drive undervisning har vore ei utfordring.

Målform har vore oppe til diskusjon. Tendensen viser at nynorsken er på veg tilbake. I 2020 har vi to klassetrinn som er reine bokmålsklassar.

Tornes skule

Skulen har 19 tilsette. 18 kvinner og 1 mann. Skulen har 18.32 årsverk fordelt på undervisning og læringsassistentar. Alle læringsassistentane arbeider og i SFO-ordninga ved skulen. SFO har tilbod til 48 barn.

Leverte tjenester:

Grunnskule: 1.-7.klasse

SFO-ordning: 1.-4.klasse (5.-7.klasse for elevar med særskilde behov)

Leksehjelp: 5.-7.klasse

Tornes skule jobbar målretta for å gje alle elevane ei oppleving av å høyre til. Eit inkluderande læringsmiljø er målet for alt arbeid. Vi har fokus på gode relasjonar til både elevar og til heimane. Våre satsingsområde er uteskule på småtrinnet og skulen sin kjøkkenhage. Begge desse læringsarenaene gir rom for varierte og alternative undervisningsformer. Skulen legg vekt på teambasert undervisning og aldersblanding.

Viktige hendelser i 2020:

Skulen gir opplæring i tråd med Opplæringslova og forskrifta til denne. Vi har i 2020 jobba systematisk med innføringa av Fagfornyinga. Vi har utarbeida nye årsplanar i tråd med det nye læreplanverket. Skulen har og revidert andre planar i tråd med dei nye nasjonale føringane. Skulen har etablert SIM-team som følger opp og rettleiar i læringsmiljøsaker. Skulen er sertifisert som Dysleksivennleg. Skulen samarbeider godt med skulehelsetenesta, PPT, barnevern og BUP.

Forbedringer i 2020:

Vi har utarbeida nye årsplanar i tråd med det nye læreplanverket.

Vi set fokus på å stadig bli betre på tilpassa undervisning til den enkelte elev.

Vi deltek i det kommunale arbeide med ny leseplan for Hustadvika kommune. Gjennom det arbeidet er kompetansen til den enkelte tilsett styrka.

Skulen har det siste året vald å prøve ut fleire nye digitale læringsressursar i staden for å kjøpe inn nye lærebøker. Heimeskulen våren 2020 gjorde at skulen tok i bruk mange nye og spennande læremiddel.

Vi har jobba systematisk med å styrke personalet sin relasjonskompetanse. Skulen bruker skolebasert kompetanseutvikling som metode i utviklingsarbeid.

Skulen har fått auka ressursen til helsesjukepleier. Ho er no på skulen to dagar i veka. Vi ser at dette har stor verdi for skulemiljøet vårt.

Utfordringer i 2020:

Vi har hatt utfordringar i drifta i forhold til korona-situasjonen. Vi har auka sjukefråvær, og det er har tidvis vore utfordrande å ha tilstrekkeleg bemanning. Det har gjort at leksehjelp-tilbodet har vore prioritert ned. Vi har ikkje hatt tilbod til 7.klasse. Heimskulen ga oss mange utfordringar, men personalet på skulen tok tak og gjorde ein enorm innsats for at elevane skulle få eit godt opplæringstilbod heime. Vi hadde tilbod på skulen for ei gruppe elevar. SFO har spesielt vore prega av korona-situasjonen. Drifta har vore lagt til klasserom for dei ulike kohortane. Ein mister på denne måten samspelet aldersblanding naturleg gir. Det same gjeld aldersblanding i skulen.

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat
Kvalifiserte lærere

I alle utlyste stillinger skal det tilsettes kvalifiserte søkere.

Skoleeier skal gjennom videreutdanning for lærere sikre faglig kvalitet i skolen, og frem mot 2025 skal minst 11 lærere delta i Kompetanse for kvalitet hvert år.

Det er en klar målsetting at elever som har behov for tilrettelagte tiltak, herunder spesialundervisning, får et pedagogisk og spesialpedagogisk tilbud av høy kvalitet og opplever inkludering i skolen. All hjelp skal settes i verk tidlig, og den skal være tilpasset den enkelte og i hovedsak foregå innenfor inkluderende fellesskap

Hustadvikaskolen skal ha kvalifiserte lærere, og all undervisning skal bli gitt av en kvalifisert lærer Skolene har ikke full oppdekning av kvalifiserte lærere. Målet er 100% kvalifiserte, men det oppstod behov utover skoleåret som sykmelding, oppsigelser ol. som førte til at noen enheter måtte ta i bruk ukvalifisert arbeidskraft
Mobbing

Det er nulltoleranse mot mobbing i Hustadvikaskolen

Andelen elever som opplever mobbing skal være 0. Elevens psykososiale miljø skal fremme helse, trivsel og læring. Alle som jobber i skolen skal sikre at alle elever har det bra i skolehverdagen. Skolen har aktivitetsplikt

0-toleranse mot mobbing Skolenes innsatsteam mot mobbing har hatt saker i 2020 og de skolene det gjelder har utført sin aktivitetsplikt i disse sakene. Målet er null mobbing, men elevundersøkelsen viser at det i 2020 var et fåtall av elevene som opplevde mobbing flere ganger i uken
Hustadvikaskolen skal være et godt sted å lære, og et godt sted å være

Alle elever skal uttrykke opplevd tilhørighet og trivsel, og ha gode relasjoner til alle barn og voksne. Elevene skal hver dag oppleve møter med kompetente og trygge voksne som gir støtte og legger til rette for mestring, danning og faglig utvikling.

På spørsmål om trivsel i elevundersøkelsen skal elevene i gjennomsnitt svare 4 eller bedre (skala 1-5 der 1 er lavest)

Svar på minst nivå 4 Elevundersøkelsene er totalt litt dårligere for 2020 enn i 2019. Det kan være mange forklaringer på dette, men undersøkelsene sier oss at skolene har en god læringskultur, samt at elevene opplever støtte både fra ansatte ved skolen og hjemme. Elevene kjenner godt til skolenes regler og de opplever både trivsel og mestring på skolen
Nasjonale prøver

Hustadvikaskolen har mål om å ligge på gjennomsnittet eller bedre på nasjonale prøver. Resultat fra kartleggingsprøver, nasjonale prøver og eksamens- og standpunktkarakterer skal evalueres og drøftes. Dette for å tilrettelegge for elevens læring, men også for å hele tiden videreutvikle det totale undervisningstilbudet.

Resultatet for Hustadvikaskolene skal være på gjennomsnitt eller bedre
Tidlig innsats

Alle skolene i Hustadvika kommune skal være dysleksivennlige skoler innen 2023.

Skolen skal ha gode system og kompetanse på å tidlig avdekke lese- og skrivevansker, samt andre språk og fagvansker. Elevenes leseferdigheter skal kartlegges og registreres systematisk, samt følges opp. Hensiktsmessige tiltak settes inn raskt.

I Hustadvika jobbes det strategisk for å kvalitetssikre lese- og skriveopplæringen gjennom å øke lærerens kompetanse på språk, lesing og skriving.

Utarbeide og implementere system Skolene jobber målbevisst med begynneropplæringen i lesing og skriving. Dette arbeidet har vi tillagt mer tyngde det siste året. Skolene har hatt få midler til å bruke på dette i 2020, men de ansatte har jobbet mye med tilpasninger til den enkelte elev i klassene. Arbeidet med å bli dysleksivennlig skole har ikke startet på alle skolene ennå