NAV Hustadvika

NAV Hustadvika ivaretar kommunens oppgaver etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. De kommunale tjenestene som inngår i enheten er: råd og veiledning, økonomisk veiledning og gjeldsrådgivning, økonomisk stønad, midlertidig botilbud i en nødssituasjon, kvalifiseringsprogram, individuell plan, samt generelt forebyggende virksomhet.

NAV-kontoret driftes i partnerskap mellom kommunen og stat og leverer både kommunale og statlige tjenester.

Leverte tjenester:

NAVs visjon trekkes fram, og vi arbeider ut fra 3 punkt:

  • Mulighet for arbeid
  • Mulighet for meningsfull aktivitet
  • Mulighet for inntektssikring i henhold til lovfestede rettigheter

Viktige hendelser i 2020:

Tilskudd fra Statsforvalteren for å starte opp familieveileder som bistår de mest sårbare innbyggerne i kommunen. Ungkoordinator ble også tilsatt, men starter ikke før 2021.

Forbedringer i 2020:

En brå økning i digitale møter på grunn av covid-19, som er med på å effektivisere måten vi arbeider på. Hele kontoret har fått et løftet i digitale ferdigheter.

Utfordringer i 2020:

Høy arbeidsbelastning, flere langtidssykmeldinger og lite ressurser igjen å dele arbeidsoppgaver på. Tiltak for dette i 2021.

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat
Brukere

Hindre utenforskap

Økt inkludering av utsatte grupper på arbeidsmarkedet Covid-19 har gjort det utfordrende for de som tidligere stod lengst unna arbeid

Målrettet samhandling og kompetansebygging for å tilby bedre tjenester til arbeidsgivere

Styrke relasjonen og videreutvikle arbeidsgiverkontakten Det er satt av 20 % markedskoordinator for å styrke kompetanse og samhandling av NAVs sine arbeidsgivertjenester lokalt
Bidra til økt rekruttering til ledige stillinger Det er ivaretatt av markedskoordinator

Bidra til bedre brukeropplevelser

Utvikle og gjennomføre god offentlig service Til tross for høy arbeidsbelastning har tjeneste som ligger til NAV Hustadvika blitt i varetatt på en forsvarlig måte ovenfor innbyggerne i kommunen
Brukerne møtes på riktig arena. Ta i bruk og videreutvikle digitale tjenester Viser til punkt forberedninger i 2020.
Medarbeidere

Medarbeidernes kompetanse blir sett, utviklet og brukt.

Det er arenaer for læring og kunnskapsdeling Via ulike webinar har de ansatte fått kompetanseheving digitalt i 2020
Kompetanseheving innen områdene arbeidsmarked, inkludering og veiledning Nytt fagsystem, Salesforce er iverksatt blant alle ansatte for en lettere registrering/oversikt over arbeidsgiverkontakt og oppfølging