Helse og velferd felles

Helse og velferd sitt rammeområdet består av kommunalsjef, rådgiver, forvaltningskontor og utgifter til Aspekt. I tillegg hører mestringsenheten og enhet for integrering til i rammeområdet.

Kommunalsjef for helse og velferd har ansvar for flere økonomiske rammeområder som hører til utvalg for helse, sosial og omsorg. Dette gjelder:

 • Forebygging, helse og rehabilitering
 • Hjemmebaserte tjenester
 • Institusjoner og omsorgsleiligheter
 • Bofelleskap
 • NAV Hustadvika

Hustadvika kommune har ansvar for forsvarlige helse- sosial- og omsorgstjenester til alle innbyggere som trenger det, uavhengig av alder og diagnose. Samfunnet står overfor store demografiske og epidemiologiske utfordringer i årene framover, kanskje spesielt innenfor området helse- sosial og omsorg. Stadig flere komplekse helse- og omsorgstjenester skal ytes i kommunene. Strategiene er å forebygge mer, behandle tidligere og samhandle bedre.

Brukernes behov skal settes i sentrum for utvikling og endring av tjenestene, og Hustadvika kommune må legge til rette for å beholde, rekruttere og utvikle dyktige og kompetente medarbeidere. Hustadvika kommune må likevel ta innover seg at det vil bli en betydelig utfordring å skaffe nok arbeidskraft i årene framover. Struktur, innovasjon og velferdsteknologi må derfor få en sentral plass i utviklingen av tjenestetilbudet i kommunen.

Kommunen vil legge regjeringens kvalitetsreform "Leve hele livet" til grunn. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. "Leve hele livet" handler om de grunnleggende tingene i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

Det blir derfor viktig å utvikle tjenester som er helsefremmende, og som tar utgangspunkt i brukerens perspektiv. Erfaringer viser at aktiv deltakelse i utforming av egne mål, øker motivasjon og styrker egenmestring.

Forvaltningskontoret

Fakta om enheten

Forvaltningskontoret består av leder, 4 saksbehandlere samt 1 merkantil/saksbehandler.

Forvaltningskontoret er kommunens kontaktpunkt overfor sykehus og er kommunes koordinerende enhet. Enheten har delegert ansvar og myndighet til å saksbehandle søknader om helse- og omsorgstjenester og leie av kommunal bolig. Merkantil/saksbehandler er ansvarlig for saksbehandling av ordningene TT- kort og HC – parkeringsbevis

Leverte tjenester:

Saksbehandlere vurderer og behandler søknader og henvendelser om kommunale helse- og omsorgstjenester og kommunale boliger fortløpende.

Det legges vekt på at brukere og pasienter skal få koordinerte og helhetlige tjenester på rett nivå til rett tid på rett sted, basert på den enkelte sitt behov og individuell vurdering. Det er økt fokus forebyggende tjenester, og at hverdagsmestring gir økt livskvalitet. Det arbeides kontinuerlig med at teknologiske løsninger skal være en naturlig del av kommunes tjenestetilbud.

Viktige hendelser i 2020:

 • 01.01.2020 ble vi Hustadvika kommune. Flere brukere og pasienter i form av vi ble flere innbyggere og en større kommune.
 • Forvaltningskontoret er organisert i staben til kommunalsjef helse og velferd
 • Koronapandemien satte fart på innovative løsninger i form av at vi måtte ta i bruk nye arbeidsmetoder og teknologiske løsninger.

Forbedringer i 2020:

 • Behandling av søknader, tildeling og kriterier for leie av kommunal bolig ble godkjent og vedtatt av Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg 25.11.2020.
 • Pasient og bruker som i enkeltvedtak fikk tildelt opphold i institusjon mot slutten av 2020, fikk beskrevet de helse – og omsorgstjenestene som gis under oppholdet, (jf.§ 9 annet ledd) fra og med desember 2020.
 • Jurist ble ansatt i ledig 100% stilling med tiltredelse i 1.august 2020. Den ansatte har gitt andre saksbehandlere nødvendig trygghet og kompetanse og bidratt til å styrke saksbehandlingen. Målrettet arbeid har gitt resultat i form av mindre saksrestanse og effektivisering av arbeidsprosesser.
 • Digitalisering av arbeidsoppgaver i form av digital utsending av enkeltvedtak, PostUt

Utfordringer i 2020:

 • Det oppleves å være en generell økende forventning fra innbyggere og samarbeidspartnere om rett og krav på kommunale helse- og omsorgstjenester.
 • Flere personer med tyngende omsorgsarbeid bor i eget hjem. Dette gir kommunen ett større ansvar til å vurdere særlig tyngende omsorg, og tilby pårørendestøtte i form av opplæring og veiledning, avlastningstiltak og omsorgsstønad
 • Vakant stilling våren- 20 og sykefravær har gitt stor arbeidsmengde og saksrestanser.
 • Saksbehandler som tidligere hadde ansvaret for saksbehandling av søknader på leie kommunale boliger ble fra og med 01.04.20 overført til Bygg/eiendom uten at enheten ble tilført nye ressurser.
Organisering av helseomsorgen for å imøtekomme framtidens utfordringer utfordrer oss, i form av å frigjøre seg fra en etablert pleie og omsorgskultur til å tenke nye måter å løse morgendagens oppgaver på. Saksbehandlere som beslutningstakere må ofte ta vanskelige beslutninger som handler om å prioritere mellom ulike tjenesteområder, for å sikre bruker og pasienter sine rettigheter og ivareta kommunens plikter. Forebyggende tjenester, hverdagsmestring og ta i bruk teknologiske løsninger som ett naturlig tjenestetilbud utfordrer etablerte kulturer og holdninger til både ansatte og innbyggere.
Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Vurdert og tildelt bruk av velferdsteknologiske løsninger for å gi pasienter og brukere økt mestring, trygghet og kontroll over egen helse

Medisineringsstøtte, digitalt tilsyn og e-lås Kommunen har i løpet av 2020 tildelt velferdstekologiske løsninger i form av utdeling av medisinen dispensere, fallsensor og døralarm tilknyttet trygghetsalarm og GPS til hjemmeboende brukere og pasienter. En er ikke i mål med å e-lås eller digitalt tilsyn. Saksbehandlere vurderer fortløpende velferds - teknologiske løsninger som ett naturlig tjenestetilbud fra kommunen.

Har nødvendig oversikt og kompetanse rundt tildeling av kommunale boliger

Reduksjon venteliste på kommunal bolig Enheten har etablert system for å få nødvendig oversikt og kompetanse rundt tildeling av kommunale boliger. Det er få på venteliste til kommunal bolig uten bemanning. Flere venter på bolig med heldøgns bemanning og dette må ses i sammenheng med avvikling av Farstad omsorgssenter

Utarbeidet handlingsplan for koordinerende enhet, IP og koordinator

1.kvartal 2020 Handlingsplan for koordinerende enhet, IP og koordinator inngår som innsatsområde i vedtatt samhandlingsstrategi (Helse Møre og Romsdal HF,2016). Målgruppa for handlingsplanen er ledere og fagpersoner i helse- og omsorgstjenesten og andre aktuelle tjenesteområder og helseforetaket i Møre og Romsdal. Handlingsplanen gjelder for perioden 2017 – 2019 og er planlagt revidert 2021. Leder for forvaltningskontoret i Hustadvika kommune er deltager i arbeidsgruppen som representant for Romsdalskommunene

Implementert rutiner for internkontroll

1.kvartal 2020 Arbeidet med å implementere rutiner i Compilo arbeides det fortløpende med

Fattet enkeltvedtak om utmåling av helse- og omsorgstjenester som blir gitt ved langtidsopphold i institusjon

I løpet av 2020 Fra og med desember 2020 ble det fattet enkeltvedtak om utmåling av de helse og omsorgstjenester som blir gitt ved langtidsopphold i institusjon

Tatt imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus

100% Kommunen har i 2020 tatt imot alle utskrivningsklare pasienter fra sykehus

Mestringsenheten

Leverte tjenester: Mestringsenheten har ansvar for å yte tjenester i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven og helsepersonelloven i kommunen til innbyggere som har utfordringer innen psykiskhelse og/eller rus.

Mestringsenheten består av et Ambulerende team, Gnisten dagsenter, ungdomstilbud og rask psykisk helsehjelp. Tjenestilbudet dekker behovet til alle brukergrupper i kommunen, fra lett til moderate lidelser til brukere med alvorlige rus og/eller psykiske lidelser.

Mestringsenheten skal gi helhetlige tjenester basert på individuell vurdering med fokus på: Forebygging, brukermedvirkning, koordinering, egen mestring og sikring av et verdig liv. I tillegg skal psykisk helse og rus sees i sammenheng, der dette er aktuelt. Mestringsenheten skal videre utvikle tjenesten gjennom økt mestringsfokus, kompetanse og tverrfaglig samarbeid.

Viktige hendelser i 2020: Rask psykisk helsehjelp og ungdomstilbudet ble videreført inn i vanlig drift. Kommunepsykolog ble bestemt organisert under Mestringsenheten. På bakgrunn i korona pandemien har det blitt brukt mer bruk av digitale verktøy og telefon i oppfølgingen av brukerne både internt i kommunen og mot spesialisthelsetjenesten. Gnisten dagsenter var stengt en periode på ca 2 mnd, på grunn av pandemien, men brukerne ble fulgt opp individuelt. Vi ser en større økning av pågang, spesielt på rask psykisk helsehjelp som sannsynligvis skyldes pandemien. I tillegg positivt for brukergruppen at Mental helse Hustadvika ble etablert.

Forbedringer i 2020: Systematikken rundt brukerne i forhold til egen mestring er utviklet videre. Bedre på smittevern. Bedre bruk av digitale verktøy. Enheten har kommet nærmere hverandre på bakgrunn av hyppigere teams møter.

Utfordringer i 2020: Få prosjektfinansierte tiltak over i ordinær drift. Tilpasse drifta i forhold til stor pågang på tjenestene. Spesielt gjelder dette tiltaket rask psykisk helsehjelp. Dårlige lokaler ved Gnisten dagsenter.

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Bidra til mestring av eget liv

Tydelig på forventninger ovenfor brukerne i forhold til måloppnåelse, som skal evalueres jevnlig
Alle brukere der det er behov og ønskelig er det etablert en mestringsplan

Mestringsenheten skal ha brukermedvirkning i behandlingen og legge til rette for tverrfaglig samarbeid

Implementert tilbakemeldingsverktøyet FIT til flere brukere
Tatt i bruk ACT (en retning i kognitiv terapi) til flere brukere
Etablert flere ansvarsgrupper til brukere med sammensatte behov
Hverdagsmestring

Ansatte har et rehabiliterende tankesett i sin utøvelse av tjenesten. Unngå hjelperollen og jobbe med "hendene på ryggen". Ansatte har fokus på mestring.

I løpet av 2020
Internkontroll og rutiner

Tatt i bruk internkontrollsystemet

I løpet av 2020
IPLOS/ADL

IPLOS/ADL er til enhver tid oppdatert

Kvartalsvis eller oftere ved endring i bistandsbehovet
e-læringskurs

Alle nyansatte har gjennomført e-læringskurs.

Gjennomføres før oppstart i kommunen

Bidra til å mestre eget liv

Alle ansatte i det ambulerende teamet og ved Gnisten er koordinatorer til sine brukere. De skal følge opp systematikken rundt brukerne, med tanke på å mestre eget liv best mulig ut ifra oppsatt mål, som evalueres. Dette er det samme tankesettet som brukes i hverdagsmestrings konseptet. Dette har kommet enda bedre på plass i 2020. Blant annet har alle med behov og som ønsker dette fått etablert en Mestringsplan. Det er etablert ansvarsgrupper der det er ønskelig og hensiktsmessig for bruker. De med lettere til moderate utfordringer får verktøy for å kunne mestre eget liv på en best mulig måte. Ungdomstilbudet og rask psykisk helse ble innarbeidet i rammen for enheten i 2021 og er viktig for å kunne gi et tilbud til alle brukergrupper, fra og med ungdomsskolealder.

Brukermedvirkning

Koordinator/kontaktperson har jevnlig dialog med brukerne om nytteverdien av oppfølgingen og det er gjennomført brukerundersøkelse, som nå er under oppfølging. Tilbakemeldingsverktøyet FIT er blitt avviklet, men blir nå erstattet med et verktøy som heter NORSE, som vi mener er enda bedre. Norse brukes også i deler av spesialisthelsetjenesten og vil også være nyttig i forhold til samhandlingen rundt felles brukere. Gode tilbakemeldingsverktøy er viktig i videreutvikling av tjenesten, til det beste for brukerne. Det er gjennomført informasjonsrunder om Mestringsenhetens tjenestetilbud for alle ansatte i hjemmesykepleien og på ledermøte i Familienshus. Koordinator bistår også der det er behov for brukeren i forhold til koordinering av tjenester innad i kommunen og mot spesialisthelsetjenesten.

Enhet for integrering

Leverte tjenester:

Enhet for integrering bosetter flyktninger etter anmodning fra Integrerings- og mangfolds direktoratet (IMDi). Vår viktigste oppgave er å sørge for at voksne deltar i kommunens introduksjonsprogram som har som formål å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet for å oppnå økonomisk selvstendighet.

Vi har tett samarbeid med skoler, barnehager, helsestasjon og NAV med fokus på integrering..

Vårt mål er at vi skal i størst mulig grad individ tilpasse vårt introduksjonsprogram slik at målet om økonomisk selvstendighet oppnås når de avslutter introduksjonsprogrammet, eller at de er i et utdanningsløp.

Viktige hendelser i 2020:

Enheten endret navn fra Flyktningtjeneste til Enhet for integrering. Det gir et bedre bilde av hva som er enhetens viktigste oppgave.

IMDi anmodet kommunen om å bosette 19 personer i 2020. I september hadde vi kun bosatt to personer og fikk da redusert anmodningen fra 19 til 12. Vi endte opp med å bosette 12 personer seks voksne og seks barn.

Forbedringer:

Vi har ferdigstilt et unikt undervisningsopplegg med en web side der vi har ca 150 presentasjoner som kan tilpasses den enkeltes behov for opplæring i livsmestring i nytt land. www.mittintro.no . Planen er å selge tilgang på dette materialet til alle landets kommuner.

Utfordringer i 2020:

Utfordringen for vår enhet er at med en reduksjon i bosettingen reduseres overføringene fra staten. Dette gjør det utfordrende i forhold til planlegging av aktiviteter og personale.

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Deltakere i introduksjonsprogrammet går over til arbeid eller videre utdanning

70% Da det var færre enn 5 som avsluttet i 2020 kan vi ikke oppgi antall da den enkelte kan gjenkjennes

Flyktningene trives i kommunen og blir boende.

100% Familier blir boende, men enslige flytter oftest på grunn av arbeid eller utdannelse

Integrert barn i aktiviteter etter skolen.

Alle barn har tilbud Alle barna har et tilbud og vi dekker utgifter på inntil 2000 pr barn der foreldrene er i introduksjonsprogrammet. Vi har fokus på dette da det er en viktig arena der familier blir innlemmet i lokalsamfunnet