Familiens hus

Familiens hus innbefatter tiltak funksjonshemmede, helsestasjon, skolehelsetjeneste, jordmortjeneste, barneverntjeneste og pedagogisk-psykologisk tjeneste, og leverer tjenester etter det gjeldende lovverk for de ulike tjenesteområdene.

Familiens hus som enhet har levert følgende tjenester:

Helsestasjon:

 • Svangerskapskonsultasjoner og hjemmebesøk til nyfødte
 • Helsestasjon for spe og småbarn
 • Familiestøttene helsestasjon
 • Skolehelsetjeneste i grunnskole og videregående skole
 • Helsestasjon for ungdom
 • Reisevaksinering og smittevernsarbeid.
 • Flyktningehelsetjeneste
 • Koordinatoransvar
 • Hopp

Tiltak funksjonshemmede

 • Avlastende tiltak til famille
 • Støttekontakt
 • Brukerstyrt personlig assistanse
 • Helsehjelp i hjemmet
 • Heldøgns omsorg
 • Koordinatoransvar

Barnevernstjeneste

 • Hjelpe og omsorgstiltak
 • Oppfølging og tilsyn i fosterhjem
 • Kjør for livet
 • Kjør for livet – hest
 • Akuttberedskap

PPT

 • Utreding av barn, unge og voksne som har behov for sakkyndige vurderinger
  • barnehage
  • grunnskole
  • voksne
 • Hjelpe barnehager og skoler med kompetanse og organisasjonsutvikling for å legge barnehagetilbudet og opplæringstilbudet bedre til rette for barn og elever med særskilte behov
 • Alle avdelinger deltar i ulike samarbeidsfora og møter knyttet til brukere.

Viktige hendelser i 2020:

Familiens Hus ble etablert 1.1.2020. Avdelingene ble fortløpende samlokalisert. I løpet av 2020 var alle avdelingsledere på plass. Renovering og ombygging av Familiens Hus startet høsten 2020. Prosess med å etablere ulike samarbeidsfora på tvers av avdelinger og enheter.

Forbedringer i 2020:

 • Oppstart Tjenestestøtteprogrammet i Barnevernstjenesten
 • Oppstart av Familiestøttende helsestasjon, et forsterket tilbud til sårbare familier med sammensatte utfordringer.
 • PPT har ansatte kvalifiserte rådgivere i alle stillinger.

Utfordringer i 2020:

Fagmiljøet er spred på ulike lokasjoner på grunne av ombygging. Herunder også manglende mottak på huset. Utfordringer knyttet til støy og luft på grunn av utbygging. Covid-19 har preget året. Økende saksmengde på alle avdelinger. Bemanningsutfordringer

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat
Familiens hus

Samle alle tjenester slik at innbyggere opplever å få hjelp til ulike problemstillinger på et sted (ei dør inn)

Alle tjenesteområdene samlokaliseres i Familiens hus lokalisert på Eide. I tillegg vil det bli utført helsestasjons- og jordmortjenester i Elnesvågen Familiens Hus er under ombygging 2020/21. Planlagt innflytting i Familiens Hus desember 2021

Samordne tjenester slik at vi oppnår større tverrfaglighet i tjenestetilbudet

Skape og prioritere deltakelse i faste samhandlingsarenaer internt i Familiens hus og også sammen med andre samarbeidspartnere Familiens Hus er i en positiv prosess med å etablere ulike samarbeidsarenaer for tjenester som er lokalisert i Familiens Hus. Covid 19 har i deler av året 2020 preget mulighetene til fysiske møtepunkt og samhandling mellom tjenestene
Ta i bruk BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats) som en modell for tverrfaglig samhandling Ikke iverksatt
Tiltak funksjonshemmede

Levere nødvendige og individuelt tilrettelagte tjenester av god kvalitet til barn og voksne med funksjonshemminger og / eller nedsatt funksjonsevne, og samordne tjenester som er lagt til avdelinga

Øke kompetansen i håndtering av utagerende atferd og tvang og makt Avdelingen har en ansatt som er under utdanning innen habilitering og miljøarbeid. Det har vært gjennomført interne og eksterne fagdager med tema utagerende atferd og tvang og makt. Det har vært gjennomført tilsyn fra Statsforvalteren på temaet
Øke kompetansen i bruk av individuell plan og fagsystemet ACOS IP Forvaltningskontoret gjennomførte opplæring i de aktuelle fagsystemer for alle koordinatorer
Helsestasjonen

Tilbudet ved helsestasjon, skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom og jordmortjeneste blir gitt ift de aktuelle Nasjonalfaglige retningslinjer for tjenestens ulike områder

Ingen avvik ved oppfølging av gravide, barn og unge jfr. retningslinjer Avdelingen har i stor grad levert tjenester i tråd med nasjonalfaglige retningslinjer
Implementering av HOPP i helsestasjon, barnehager, skole og SFO i alle Hustadvikas barnehager og skoler Det har vært jobbet godt med implementeringen i kommunen, spesielt i skoler og barnehager som ikke har vært med i HOPP tidligere

Styrke tilbud om familieveiledning

Omprioritere stillinger / ressurser slik at man får 100 % familieterapeut Dette er ikke oppstartet. Ved utgangen av 2020 ble det vedtatt å øke familieterapeutstillingen fra 30 % til 80 % med virkning fra august 2021
Barnevernstjenesten

Barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig og rett hjelp til rett tid

Følge opp vedtak som er fattet etter Lov om barneverntjenester Ingen fristbrudd, ingen avvik
Ingen fristbrudd i saksbehandlinga Ingen fristbrudd, ingen avvik
Kontinuerlig evaluere ordning vedrørende barnevernvakt Jevnlig, siste evalueringen internt i tjenesten ble gjennomført i november 2020. Det endelige organiseringen av barnevernsvakta er ikke politisk behandlet
PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste)

Levere gode tjenester i tråd med Opplæringslova og Barnehagelova

Alle stillinger besatt av kvalifisert personale Målet er nådd. Tjenesten har rekruttert godt kvalifiserte rådgivere i 2020
Byttet fagsystem Ikke gjennomført. Tjenesten skal fortsatt benytte HK
Følge opp tilmeldte saker innen akseptabel tid Tjenesten har i 2020 hatt stort etterslep på saker på grunn av tidligere vakanser. Vi har ikke kommet helt i mål med å følge opp tilmeldte saker innen akseptabel tid, men vi er på rett vei
Avsette tid og ressurser til hjelp til barnehager og skoler i arbeid med kompetanse- og organisasjonsutvikling Alle skoler og barnehager har pp-rådgiver som har regelmessige møtedager ute i enhetene. I PPT deltar i ressursteam på de skolene som har etablert dette

Helsestasjonen

Avdelingen har i stor grad levert tjenester i tråd med nasjonalfaglige retningslinjer. Dette til tross for Covid-19 og høyt sykefravær. Det har vært ei utfordring å rekruttere jordmorvikar i den ene av to stillinger. Vi lyktes med dette i september 2020.

Avdelingen har hatt avvik som gjelder hjemmebesøk av jordmor. Oppfølgingen har imidlertid vært gitt av helsesykepleier.

Det har også vært avvik på 18 mnd konsultasjon på helsestasjon på grunn av utfordringer knyttet til kapasitet. Konsultasjonene har vært gjennomført på indikasjon og/eller etter foreldrenes ønske.