Oppvekst felles

Bjørnsund leirskole, opplæringssenteret og kulturskolen hører til dette rammeområdet.

Rammeområdet for oppvekst består også av kommunalsjef, skolefaglig rådgiver og barnehageansvarlig rådgiver, kostnader til private barnehager, skolesamarbeid med Aukra kommune, Tøndergård og inntekter og utgifter for barn i samarbeid med andre kommuner.

Bjørnsund leirskole

Leirskolen gjennomfører normalt leirskole for over 1500 elever årlig (fra Trondheim i nord til Lillehammer i sør). Bjørnsund Leirskole er selvfinansierende og leverer overskudd til Hustadvika kommune.

Leirskolen har følgende stillinger: Rektor/ skipper 100%, 2 lærere 90%,vaktmester/lærer 90%, kjøkkensjef/kokk 80% og kjøkkenassistent 76,67%. Høsten 2020 har vi også hatt en 100% midlertidig ansatt renholder for å oppfylle vår korona smittevern beredskapsplan.

Leverte tjenester: Leirskole, konferanser, ulike arrangement, pensjonat og sommercafé .

Viktige hendelser i 2020: Leirskolen ble stengt av som følge av koronapandemiene og mistet derfor det meste av vårsesongen. Deler av enheten ble avgitt som støtte til andre enheter. Vedlikeholdsetterslep på Bjørnsund ble redusert.

Forbedringer i 2020: Ingen store endringer dette driftsåret. Men vi klarte å ta igjen noen av våre tapte inntekter etter stengningsperioden på våren ved å flytte 5 uker av arbeidstiden til november/desember.

Utfordringer i 2020: Vi mistet det meste av konferanser, arrangement og reiselivsdriften i 2020. Vi drev deler av 2020 uten sekretær, noe vi er avhengig av om vi skal fortsette å utvikle oss (øke leirskolebookingen, samt videreutvikle drift av konferanse og reiseliv.

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Tilby leirskoleopphold til 1500 elever hvert år

100%

Gi elevene kunnskaper og ferdigheter innen områdene kystkultur, dyreliv og natur. Videre gi elevene varige positive opplevelser for livet

Høy grad av tilfredshet på våre evalueringsskjema fra besøkende elever og lærere

Videreutvikle leirskolens potensiale som konferansesenter og reiselivsdestinasjon. Øke aktiviteten i sommerhalvåret og forsøke å utvikle ny aktivitet også vinterstid for å utnytte det flotte anlegget bedre

Utvikle egen nettside for konferanse/ utleiedelen

Utvikle nye produkt i forbindelse med drift av passasjerbåten, som opplevelsesturer, havfisketurer mm.

Etablere samarbeid med andre aktører om bruk og utnytting av passasjerbåten

Bjørnsund leirskole får svært gode tilbakemeldinger og av tilfredse besøkende skoler. Våre evalueringsskjema viser også positive resultat og stor grad av tilfredshet. Reiselivssatsing og konferansedriften er under utvikling (selv om 2020 ble et litt statisk år pga. pandemien) og vil bli evaluert etter hvert når pandeminen ev. begynner å slippe taket og vi igjen får mer normale driftsvilkår.

Hustadvika opplæringssenter

Hustadvika Opplæringssenter skal sikre spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn etter barnehageloven §19a og voksne etter Opplæringsloven § 4A-2, logopedhjelp til alle som har rett på det og opplæring for de som får utdelt diverse hjelpemidler som kommunikasjonsutstyr og hukommelseshjelpemidler.

Vi skal sørger for at fremmedspråklige som bosetter seg i kommunen får norskopplæring og tilbud om grunnskoleopplæring. Voksenopplæringen er en av våre viktigste integreringsarenaer. Språk og kvalifisering er avgjørende for at mennesker som kommer til landet kan bidra til samfunnet og leve meningsfulle liv.

Voksenopplæringen gir voksne mulighet til å tilegne seg nødvendige kunnskaper og ferdigheter for videre utdanning, for deltakelse i arbeidslivet og personlig utvikling.

Av viktige hendelser i 2020: Det viktigste som skjedde i 2020 var sammenslåingen av Fræna og Eide til en kommune. Hustadvika kommune har gjort opplæringssenteret mer robust og enda bedre i stand til å gi opplæring av god kvalitet.

Forbedringer i 2020: Alle medarbeiderne på Hustadvika opplæringssenter har fått økt digital kompetanse.

Utfordringer i 2020: Det har vært utfordrende å legge til rette for best mulig opplæring for alle under koronarestriksjoner.

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Bestått statsborgerprøven

100% 100%

Logopedtilbud lokalisert på opplæringssenteret for å sikre effektivitet og oppfølging via hjemmet

70% 70%

Alle barnehager og skoler i Hustadvika kommune skal få tilbud om å delta på "rolltalk"-nettverk

100% 18,75%. Koronasituasjonen gjorde det svært vanskelig å gjennomføre

Hustadvika opplæringssenter skal ha respekt for likeverdighetsprinsippet og dermed gi et likt tilbud i hele kommunen.

Hustadvika kulturskole

Leverte tjenester: Undervisning på 350 elevplasser individuelt og i gruppe.

Viktige hendelser i 2020:

 • Politisk vedtak om nye kulturskolelokaler i Elnesvågen. Prosjektledelse er på plass og arbeidet er godt i gang. Mål om ferdigstilling høsten 2023
 • Nytt samarbeid høsten 2021 hvor vi selger tjenester til Jendem skole for musikkundervisning til to klasser
 • Rask endring i undervisningsmetode grunnet COVID19 fra fysisk oppmøte til digital undervisning. Her har alle lærere og elever vært svært fleksible og tilpasningsdyktige
 • Flere digitale konserter som både er streamet på facebook og sendt ut til elever og foresatt
 • Gjennomført to ukers sommerskole «samskap» sammen med enhet for integrering hvor barn i alder 10-18 fikk møtes på tvers med ulik kulturbakgrunn, språk og ferdigheter for å skape noe sammen. Hovedvekt på musikkproduksjon og sosial samskaping
 • Deltagelse på Klangfestivalen 2020
 • Finale i UMM og deltagelse i internasjonal konkurranse for to av våre elever

Bilde fra mulighetsstudiet - ny kulturskole

Forbedringer i 2020:

 • Ny samarbeidsavtale om «Dans i Romsdal» sammen med Molde (hovedarbeidsgiver), Aukra og Vestnes. Dette gjør at vi har mer fagansvar enn tidligere samarbeid med Operaen i Kristiansund. Lærerne har mer fellesskap og samarbeid, som igjen vil bidra til stabilitet og utvikling i dansefaget.
 • Flere ansatte etter sammenslåing beriker kollegiet faglig og sosialt. Det bidrar til flere og større samarbeidsarena.

Utfordringer i 2020:

 • Lekkasje i «gulhuset» gjorde at vi raskt måtte flytte ut å finne nye lokaler. Det resulterte i to nye undervisningsplasser som betyr at kun i Elnesvågen underviser kulturskolen nå på fire forskjellige lokasjoner.
 • COVID19 var selvsagt en utfordring fordi vi måtte totalt endre undervisningsmetode. Dette funket godt for individuell undervisning, men mindre godt for våre grupper og der hvor vi selger dirigenttjenester. Dette resulterte i en god del refusjoner, som igjen svekket vår økonomi noe.
 • Lite eller nesten ingen sosiale møteplasser
 • Begrenset mulighet til publikum på våre forestillinger
 • Kun digital danseforestilling
Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat
Breddetilbud

Legge til rette for flere breddetilbud basert på lek- og rytmebasert opplæring, gjerne i større grupper

Øke aktiviteten og elevtallet Ikke gjennomført grunnet COVID19
Samarbeide med grunnskolene, SFO, barnehagene og andre tjenesteområder for å skape gode arenaer og fellesopplevelser med Samarbeid om musikkundervisning med en av grunnskolene. Samarbeid med enhet for integrering om sommerskole
Kjernetilbud

Utøve 1-1 og gruppeundervisning til 370 elevplasser innen dans, kunst og musikk.

Øke elevtallet med 10% innenfor eksisterende ressurser gjennom å utøve mer samspill i undervisningen Ikke økt elevtall (under arbeid) per 2020
Øke elevtallet med 10% innenfor eksisterende ressurser gjennom å utøve mer samspill i undervisningen Ikke flere dans/kunst-grupper per 2020

Utøve dirigenttjenester for det frivillige musikkliv

Stabilt Økt med salg av dirigenttjenester til Bud skolemusikkorps
Fordypningstilbud

Legge til rette for de elever som viser særlig evner og interesse i faget

Gi workshop og flere formidlingsmuligheter til eksisterende fordypningselever Økt formidling, men ikke workshops grunnet COVID19
Utvikle fordypningstilbud for dans- og kunstfagene
Undervisningslokaler

Legge til rette for gode og forskriftsmessig tilrettelagte arbeidsplasser/undervisningslokaler for våre lærere og elever

Nye tilrettelagte kulturskolelokaler i sentrum av Hustadvika Politisk vedtak om nye kulturskolelokaler i Elnesvågen. Arbeidet er påbegynt