Hjemmebaserte tjenester

Hjemmebaserte tjenester er i utgangspunktet alle tjenester som blitt ytt i hjemmet; alt fra bistand til personer med nedsatt funksjonsevne, personer med psykiske lidelser til hjemmesykepleie og praktisk bistand. Hjemmebaserte tjenester i form av hjemmesykepleie og praktisk bistand, blir gjerne benevnt som hjemmetjenesten. Tjenesten består av hjemmesykepleie, praktisk bistand (hjemmehjelp) og personlig assistanse/BPA.

Enheten skal gi helhetlige tjenester basert på individuell vurdering, med fokus på: Forebygging - Brukermedvirkning - Hverdagsmestring

Viktige hendelser i 2020:

  • En felles base for hjemmetjenesten
  • Kreftkoordinator ble lagt under hjemmetjenesten
  • Implementering av velferdsteknologi
  • Implementering av hverdagsmestring.

Forbedringer i 2020: Mer velferdsteknologi ute hos brukerne. Alltid sykepleiere på vakt- og større utnyttelse av ressurser på tvers i hjemmesykepleien. Mindre bruk av overtid. 2 elbiler i bilparken.

Utfordringer i 2020: Korona pandemien, mange langtidssykemeldinger og permisjoner. Store utfordringer knytt til å få bemanning til ulike tiltak i hjemmet.

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat
Implementere velferdsteknologi

Implementert og integrert velferdsteknologi som en naturlig del av helse og omsorgstjenesten.

I løpet av 2020 Ansatte har økt fokus på velferdsteknologi og hverdagsmestring
Hverdagsmestring

Ansatte har et rehabiliterende tankesett i sin utøvelse av tjenesten. Unngå hjelperollen og jobbe med "hendene på ryggen". Ansatte har fokus på mestring.

I løpet av 2020 Ansatte har økt fokus på velferdsteknologi og hverdagsmestring
Internkontroll og rutiner

Tatt i bruk internkontrollsystemet.

I løpet av 2020 Tatt i bruk
IPLOS/ADL

IPLOS/ADL er til enhver tid oppdatert.

Kvartalsvis eller oftere ved endring i bistandsbehovet
e-læringskurs

Alle nyansatte har gjennomført e-læringskurs.

Gjennomføres før oppstart i kommunen Nyansatte og faste ansatte gjennomfører e-læringskurs