Samfunnsutvikling

Rammeområde samfunnsutvikling består av kommunalsjef, kommuneplanlegger og rådgiver folkehelse. Kulturenheten hører også til i rammeområdet. I tillegg rapporterer to prosjektrådgivere til kommunalsjefen.

Kommunalsjef for Samfunnsutvikling og bærekraft har ansvar for flere økonomiske rammeområder som hører til utvalg for teknisk, miljø og næring. Dette gjelder:

 • Kommunalteknikk
 • Bygg og eiendom
 • Plan og byggesak
 • Brann og beredskap
 • Landbruk og miljø

Når det gjelder næring, hører dette til rammeområdet til kommunedirektøren.

Kommuneplanleggeren jobber med å få et helhetlig plansystem som fremmer bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner. Hustadvika kommune skal ha et plansystem som ivaretar kommunen som samfunn og organisasjon. Hustadvika kommune skal følge opp kommunal planstrategi som sikrer prioritering av hvilke planer som er viktige å gjøre når, og hvordan.

Rådgiver folkehelse skal sørge for at kommunen driver et systematisk, langsiktig og kunnskapsbasert folkehelsearbeid der krav til kommunen i henhold til folkehelseloven er ivaretatt. Gjennom utarbeidelse av oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer, legges det til rette for at politikere og administrasjon enes om en felles retning for en bærekraftig og helsefremmende samfunnsutvikling for Hustadvika kommune og i samarbeid sørge for at det settes av midler slik at prioriterte tiltak styrkes og har ressurser til å gjennomføres.

Bærekraft

Hustadvika kommune er med i program for et bærekraftig fylke sammen med de andre kommunene i Møre og Romsdal.

Gjennom 2020 har vi vært med på en U4SSC-kartlegging, der vi har levert inn datasett på mer enn 90 indikatorer. Dette er indikatorer innen de tre bærekraftsdimensjonene, der vi skal se miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng.

Neste trinn er at vi får en rapport som skal godkjennes av kommunen, før den skal til endelig godkjenning i FN. Dette er pionerarbeid også i FN-sammenheng, og det blir spennende å se hva vi konkret kan bruke dette kunnskapsgrunnlaget til.

Målet er at FNs indikatorsett skal brukes som en del av vårt lokale indikatorsett, med de tilpasninger vi ser nødvendige.

Folkehelsearbeid

I 2020 inngikk Hustadvika kommune en ny samarbeidsavtale med fylkeskommunen om folkehelsearbeid som går over fire år. Avtalen gir et årlig et tilskudd på 150 000 kr. Store deler av samarbeidsavtalen tar for seg områder som er lovfestet etter folkehelseloven, som for eksempel at kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen, at denne skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunen sine planer, samt at vi skal sette i verk nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer. Samarbeidsavtalen forplikter også når det gjelder forankring av folkehelsearbeidet både på politisk og administrativt nivå i kommunen. Kommunen skal legge til rette for samarbeid og innflytelse fra innbyggere, frivillige, råd og utvalg i kommunen, samt legge til rette for helsefremmende og forebyggende arbeid på tvers av sektorer

I april 2020 startet arbeidet med å lage «Oversikt over helsetilstanden i Hustadvika kommune 2020». Kommunedirektøren utnevnte en tverrfaglig sammensatt arbeidsgruppe. Det ble informert om arbeidet underveis i alle hovedutvalgene, samt eldreråd, ungdomsråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. De kommunale rådene, samt idrettsrådet, kom med gode innspill og bidrag til oversikten. Rapporten ble tatt til etterretning av kommunestyret i september 2020.

Arbeidsgruppens anbefalinger i rapporten er i tråd med samarbeidsavtalen med fylkeskommunen om:

 1. Å legge til rette for at eldre i kommunen beholder god helse, opplever god livskvalitet, mestrer egne liv og deltar i lokalsamfunnet etter egne forutsetninger og ønsker så lenge som mulig
 2. Å forebygge utenforskap ved å sørge for gode oppvekstvilkår for barn og unge der følelse av mestring, egenverd og livsglede styrkes 3. Å få til samhandling på tvers i kommunen for å styrke et systematisk og langsiktig folkehelsearbeid

Vi er nå i gang med oppfølgingsarbeidet etter folkehelseoversikten. På systemnivå er folkehelse forankret som et av seks gjennomgående hensyn i kommuneplanens samfunnsdel, sektorovergripende planer er i ferd med å startes opp og Familiens Hus er etablert med en målsetting om å styrke samarbeidet og koordinering i tjenestetilbudet til barn og unge. Av konkrete tiltak knyttet til utfordringsområdene kan det nevnes at Mestringsenheten er styrket med 3 nye stillinger, tilbudet om aktivitetsgrupper for eldre og trygdede gjennom «Aktiv på dagtid» og «Sterk og stødig» er utvidet, kommunen har gjennomført «AlleMed»- dugnad sammen med frivilligheten og styrket samarbeidet med frivilligheten, arbeidet med «Barn som pårørende» er delvis i gang og kommunen har opprettet samarbeid med idrettskretsen om «Kontantkassa» for å stryke barn og unges muligheter til deltakelse i fritidsaktiviteter. Arbeidet med oppfølging av samarbeidsavtale og folkehelserapport fortsetter i 2021.

Kommuneplanlegging

Kommunal planstrategi

Hustadvika kommunestyre vedtok den 2.april 2020 kommunal planstrategi (PS 20/2020). Kommunal planstrategi er et verktøy for kommunestyret til å drøfte og prioritere planoppgaver på overordna nivå i kommunestyreperioden (plan- og bygningsloven § 10-1).

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel ble enstemmig vedtatt i kommunestyremøtet den 17. september 2020 (PS 70/2020).

Kommuneplanens samfunnsdel for Hustadvika kommune 2020-2032 er kommunens felles, overordnede og helhetlige plan. Kommuneplanens samfunnsdel definerer de målsettinger Hustadvika kommune som tjenesteprodusent og samfunnsutvikler styrer etter. Planen er viktig for utvikling av kommunen de neste 12 årene. Her legges grunnlag for en positiv utvikling i Hustadvika kommune.

Kommuneplanen har seks gjennomgående hensyn: folkehelse, klima og miljø, areal, likeverd, innovasjon og beredskap. Dette er temaer som går på tvers av de enkelte tjeneste- og utviklingsområdene, og er sentrale for kommunens utvikling. De gjennomgående temaene påvirker og påvirkes av prioriteringer og må tas hensyn til i all planlegging. Kommuneplanen har 8 hovedmål, flere delmål og en rekke strategier. De er gruppert i følgende innsatsområder:

 1. Samfunnsutvikling
 2. Arbeid og næring
 3. Kultur, frivillighet, idrett og friluftsliv
 4. Helse
 5. Oppvekst
 6. Samferdsel og infrastruktur
 7. Natur og miljø
 8. Kommuneorganisasjonen

Hvert av målene blir beskrevet innledningsvis, før de blir brutt ned til delmål – «slik vil vi ha det», og strategier – «slik gjør vi det».

Kommuneplanens arealdel

Etter vedtak av kommuneplanens samfunnsdel, begynte forarbeidet med kommuneplanens arealdel. I følge plan- og bygningsloven skal det utarbeides et planprogram, og her skal det gjøres rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.

Tettstedsutvikling

God stedsutvikling er viktig for trivsel og trygghet, bosetting, næringsutvikling og ivaretakelse av miljøhensyn. Et attraktivt og sterkt kommunesenter vil være med å styrke bo- og blilyst i hele kommunen. Kommuner som lykkes med å utvikle attraktive og levende byer og tettsteder kjennetegnes ved å være aktive samfunnsutviklere, har et helhetlig og langsiktig grep på arbeidet, og spiller på lag med innbyggere og lokalt næringsliv.

I 2020 ble det jobbet med disse prosjektene:

 • Ny barneskole i sentrum
 • Kulturskole sør for fylkesvegen
 • Sentrumsnær boligbebyggelse
 • Oppgradering og vedlikehold av grønne områder i sentrum
 • Regulering av gjennomgangstrafikken på torget
 • Fornyet markeringer for parkering av bil og passering for fotgjengere
 • Busskur ved ungdomsskolen
 • Knytte turstinettet til sentrum
 • Benker og bord plassert ut

Enhet for kultur

Kulturenheten arbeider innenfor fagfeltene idrett- og friluftsliv, Frivilligsentral, frivillighet innenfor alle våre fag- og interessefelt, lag og organisasjoner/frivillighet, folkebibliotek, kunst og kulturliv for profesjonelle og amatører, kirka, museum og kulturarv, kulturformidling og reiseliv.

Viktige hendelser i 2020:

 • Ferdigstillelse av Brynhallen. Et godt samarbeid mellom Bryn IL og Hustadvika kommune (innen kultur og skole)
 • Ferdigstillelse av parkeringsplass ved Trollkirka
 • Gjennomført Kulturminneuke med mange arrangementer og god deltakelse
 • Julegaveaksjonen er en positivt for innbyggerne våre. Julegaveaksjonen har stort engasjement og giverglede – og den kommer mange av våre innbyggere til gode
 • Siste året med SamLesLitt; litteraturformidling i bibliotekene våre. Et samarbeid med Bjørnsonfestivalen som har gitt oss litteraturformidling med profilerte og aktuelle forfattere både for voksne og barn
 • Gjennomført brukerundersøkelse i biblioteket. Resultatet kom seint pga korona
 • Nytt StikkUt-tilbud i årets vintersesong; “StikkUt vinter fottur”.
 • Stor oppslutning om StikkUt i 2020
 • BUA Utstyrsbibliotek har endelig funnet sin plass i Frivilligsentralen i sentrum av Elnesvågen.
 • Renovering av flere av våre kulturminner; Smia, Helsethsaga, bensinstasjonen i Elnesvågen, Notnaustet på Løseth og naustet i Brevika er alle kulturminner som planlegges restaurert, eller er ferdig restaurert. For de fleste av disse kulturminnene er det søkt på ulike tilskudd, og Hustadvika kommune har bidratt med økonomisk støtte til flere av tiltakene.
 • Som et resultat av samarbeid mellom Hustadvika kommune og frivilligheten, er finansiering av Bygdebokprosjektet på plass.

Forbedringer i 2020: Økt kulturtilskudd til frivillige lag og organisasjoner. Vi har fått et godt og engasjert ungdomsråd i Hustadvika kommune.

Utfordringer i 2020: Pandemien har gjort det krevende for alle deler av kulturlivet; både utøvere, frivillige og arrangører er berørt. Barn og unge er spesielt sårbare grupper, og det ble prioritert å få i gang aktiviteten mot disse gruppene når det var forsvarlig. Biblioteket var stengt for besøkende i 10 uker på grunn av korona, da hadde vi kun «bestill og hent»-tilbud. Besøk, utlån og arrangement har vært lavt hele året på grunn av pandemien.

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat
Kommuneplan

Hustadvika kommune har et helhetlig plansystem som fremmer bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner

Hustadvika kommune har et plansystem som ivaretar kommunen som samfunn og organisasjon Kommunestyret vedtok kommuneplanens samfunnsdel den 17. september 2020
Hustadvika kommune har en kommunal planstrategi som sikrer prioritering av hvilke planer som er viktige å gjøre når, og hvordan Kommunestyret vedtok kommunal planstrategi den 2. april 2020
Folkehelse

Det skal drives et systematisk, langsiktig og kunnskapsbasert folkehelsearbeid der krav til kommunen i henhold til folkehelseloven er ivaretatt

Utarbeide en ny oversikt over helsetilstanden for Hustadvika kommune Oversikt er utarbeidet og tatt til etterretning av kommunestyret 17.09.20

Ansvaret for en helsefremmende samfunnsutvikling skal forankres både i kommunens politiske og administrative ledelse

Saker som fremmes til politisk behandling skal inneholde en drøfting av konsekvenser for bærekraft, folkehelsehelse og livskvalitet for innbyggerne Dette jobbes det videre med

Politikere og administrasjon skal enes om en felles retning for en bærekraftig og helsefremmende samfunnsutvikling for Hustadvika kommune og i samarbeid sørge for at det settes av midler slik at prioriterte tiltak styrkes og har ressurser til å gjennomføres

Skal ha overordnet fokus i kommuneplanens handlingsdel (økonomiplanen) Folkehelse har fokus i deler av planen

Kommune, lag, foreninger, råd og utvalg bør ha et godt og forpliktende samarbeid som fremmer innbyggernes helse og livskvalitet. Innbyggere skal høres i aktuelle saker

Kommunen må legge til rette for gode prosesser knyttet til medvirkning og involvering Oppnådd på mange områder, men her kan vi stadig bli enda bedre
Kultur

Hustadvika kommune skal ha en aktiv og planlagt kulturpolitikk. For å kunne skape et godt lokalt kulturliv må kommunen ha en aktivt utformet kulturpolitikk gjennom regional og lokal kulturplanlegging

Utarbeide planer for kulturområdet, jf. Kommunal planstrategi Kulturenheten startet opp arbeidet med kulturplan, inklusive kulturminneplan i 2020

Styrke kapasiteten i kulturenheten

Ta i bruk innovative og tekniske løsninger der det er naturlig Det ble gjort et politisk vedtak i 2020 om å tilsette en ungdomsarbeider i 50% stilling. I tillegg skal det tilsettes en diakon i 100% stilling

For å skape gode rammer for profesjonelt og frivillig kulturliv, idrett og friluftsliv må kommunen ta ansvar for å legge til rette for gode rammevilkår. Rammevilkår skapes gjennom tilskuddsordninger til lokale lag og organisasjoner, foreninger, lokale kunstprosjekter, kunstnere, festivaler og kunst- og kulturinstitusjoner.

Økte tilskudd til kultur, idrett og friluftsliv for å skape gode rammevilkår Kulturtilskuddet ble økt i 2020. I tillegg har kulturenheten fått budsjett som skal benyttes til diverse egenandeler ved søknad av eksterne tilskudd; et såkalt «utløsende tilskudd». Dette er meget positivt. Kulturenheten har fått større økonomiske muskler, slik at vi er i stand til å styrke kulturlivet i Hustadvika kommune

Hustadvika kommune skal skape, stimulere og tilrettelegge for et mangfoldig og variert tilbud i lokalsamfunnet innenfor kultur, idrett, friluftsliv og reiseliv.

Hustadvika kommune skal bedre rammevilkårene for aktører innen kultur, idrett, friluftsliv og reiseliv Koronaen har satt en stopper for utviklingsoppgavene i Hustadvika kommune

Barn og unge skal ha et godt, variert og tilgjengelig kunst- og kulturtilbud. For å skape et godt kulturliv må alle barn og unge få muligheten til å delta i og oppleve et mangfold av kunst- og kulturaktiviteter i nærmiljøet. Mangfoldet skapes gjennom et samspill mellom fritidsklubben, kulturskolen, frivillige lag og foreninger, DKS, UKM, kulturhus, bibliotek, profesjonelle kunst- og kulturaktører og ikke minst gjennom selvorganiserte kulturaktiviteter.

Sikre UKM og utvikle møteplasser for ungdom i løpet av planperioden. Utviklingen skal gjøres i samspill med barn og unge i Hustadvika kommune I 2020 ble det gjort et positivt vedtak i kommunestyret i Hustadvika kommune, om å bygge en ny kulturskole i sentrum av Elnesvågen

For å skape et godt lokalt kulturliv, idrett- og friluftsliv, trengs det gode hus for kultur, og kommunen må ta ansvar, og tilrettelegge for at det profesjonelle og frivillige kulturlivet har egnede lokaler for kunstnerisk virke, både til fremføring og øving

Jobbe for gode og tilrettelagte lokaler for alle deler av kulturlivet Utarbeidelse av kulturplan og kulturminneplan for Hustadvika kommune er sentral i dette arbeidet