• Forside
  • Hovedtall - økonomisk utvikling og situasjon

Hovedtall - økonomisk utvikling og situasjon

Midler til tjenesteproduksjon – fordeling på fagområder

Kommentarer

Oversikten viser hvor mye av midlene i Hustadvika kommune som brukes på de ulike sektorene. Dette kakediagrammet gir en god indikasjon på fordeling av midler til de ulike tiltakene men viser fordelingen slik kommunens organisering er bygd opp. Hvis en ønsker å vite hvor mye som brukes på de ulike tjenester er det KOSTRA tallene som gir de beste verdiene. KOSTRA tallene kan også sammenlignes mot andre kommuner. Kostra tall vises til slutt i dette kapitlet.

Tall i hele tusen.

Premieavvik 31.12 - Hustadvika kommune

Kommentar

Premieavviket utgjør 44,8 mill. kroner per 31.12.2020. Fra innføring av ordningen og fram til 2018, økte premieavviket hvert år. De siste par årene har posten beveget seg lite. Premieavviket oppstår fordi kommunen utgiftsfører premiekostnaden og ikke premieutgiften i regnskapet. Da oppstår en saldo i regnskapet som vil belaste regnskapet i årene som kommer. Hvert års premieavvik blir utgiftsført over 10/7 år med like beløp. Dette er hensyntatt i kommunens økonomiplan. Det som nå skjer, innebærer en tilstramning av kommunens økonomi. I 2020 utgjorde amortisering av premieavvik tidligere år et betydelig beløp. Premieavviket per 31.12.2020 påvirker kommunens likviditet negativt tilsvarende saldoen på posten.Premieavviket utgjør 44,8 mill. kroner per 31.12.2020. Premieavviket oppstår fordi kommunen utgiftsfører premiekostnaden og ikke premieutgiften i regnskapet. Da oppstår en saldo i regnskapet som vil belaste regnskapet i årene som kommer. Hvert års premieavvik blir utgiftsført over 10/7 år med like beløp. Dette er hensyntatt i kommunens økonomiplan. Denne posten belaster kommunens likviditet tilsvarende saldo ved årsskiftet.

Utgående faktura 2020

Utgående faktura 2020
Faktureringsmetoder Antall fakturaer 2020
AvtaleGiro 14 862
eFaktura - privat 19 689
Blankett via epost 327
Blankett 235
Internfaktura direkte belastet 11
Internfaktura til fakturabehandling 0
Digital Postkasse Innbygger 1 330
Vipps 0
Visma Printtjeneste 6 811
EHF-faktura 2 419
SUM 45 695
Oversikten viser at antall papirfakturaer utgjør omlag 6800. Dette utgjør 15 % av totalen. Hele 85 % av fakturering skjer derfor elektronisk. Utviklingen her har vært eksplosiv i forhold til tidligere år, men flater nå ut..
Antall faktura - inngående - 91,6 % er elektroniske

Antall fakturaer - inngående

Regnskapskontoret har lagt ned mye arbeid de siste årene for å redusere antall papirfakturaer. Andelen elektroniske faktura er nå 91,6 % av totalt antall faktura. Dette er en liten nedgang fra 2019. Dette må nok overgangen til ny kommune ta deler av skylden for. En del fakturaer ble i oppstartsfasen sendt til Eide kommune og Fræna kommune. Arbeidet med å øke andelen elektroniske faktura fortsetter. Vi ser at overgangen til Hustadvika kommune medfører at vi må begynne på nytt ovenfor mange leverandører, men dette vil rette seg etterhvert. Totalt mottok kommunen 21 681 fakturaer i 2020. Av disse var 19 875 EHF-fakturaer, mens 1806 var papirfaktura eller faktura mottatt på e-post.