Regnskapsoversikter

Tall i hele tusen

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift

Regnskap 2022 Rev. Budsjett 2022 Oppr. Budsjett 2022 Regnskap 2021
Driftsinntekter:
1 Rammetilskudd 505 416 485 816 473 310 506 451
2 Inntekts- og formuesskatt 420 431 402 000 385 825 389 168
3 Eiendomsskatt 63 230 63 017 57 017 58 915
4 Andre skatteinntekter 0 0 0 0
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten 109 414 81 103 73 093 83 240
6 Overføringer og tilskudd fra andre 110 650 75 222 76 953 112 272
7 Brukerbetalinger 48 425 44 754 44 744 46 402
8 Salgs- og leieinntekter 103 893 106 858 106 858 99 502
9 Sum driftsinntekter 1 361 459 1 258 770 1 217 800 1 295 950
Driftsutgifter:
10 Lønnsutgifter 679 837 639 379 622 096 659 484
11 Sosiale utgifter 164 631 172 877 171 278 156 935
12 Kjøp av varer og tjenester 331 024 310 429 289 475 302 991
13 Overføringer og tilskudd til andre 69 087 54 813 52 664 64 804
14 Avskrivninger 62 888 62 000 62 000 56 875
15 Sum driftsutgifter 1 307 467 1 239 498 1 197 513 1 241 089
16 Brutto driftsresultat 53 992 19 272 20 287 54 861
Finansinntekter:
17 Renteinntekter 7 381 2 000 2 000 3 561
18 Utbytter 0 0 0 114
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler -3 145 0 4 500 9 274
20 Renteutgifter 32 189 34 053 34 053 16 059
21 Avdrag på lån 52 955 52 170 54 170 53 195
22 Netto finansutgifter -80 908 -84 223 -81 723 -56 304
23 Motpost avskrivninger 62 888 62 000 62 000 56 875
24 Netto driftsresultat 35 972 -2 951 564 55 432
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:
25 Overføring til investering 9 0 0 778
26 Avsetninger til bundne driftsfond 7 948 678 678 6 404
27 Bruk av bundne driftsfond -5 136 -3 628 -3 150 -13 174
28 Avsetninger til av disposisjonsfond 33 151 0 3 036 61 424
29 Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0
30 Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0
31 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 35 972 -2 950 564 55 432
32 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0 0 0
Tall i hele tusen.

Bevilgning - drift

Bevilgning - drift

Regnskap 2022 Rev. Budsjett 2022 Oppr. Budsjett 2022 Regnskap 2021
1 Rammetilskudd 505 416 485 816 473 310 506 451
2 Inntekts- og formueskatt 420 431 402 000 385 825 389 168
3 Eiendomsskatt 63 230 63 017 57 017 58 915
4 Andre generelle driftsinntekter 53 072 53 246 45 546 41 018
5 Sum generelle driftsinntekter 1 042 149 1 004 079 961 698 995 552
6 Sum bevilgninger drift, netto 925 268 922 806 879 411 883 815
7 Avskrivninger 62 888 62 000 62 000 56 875
8 Sum netto driftsutgifter 988 156 984 806 941 411 940 690
9 Brutto driftsresultat 53 993 19 273 20 287 54 862
0
10 Renteinntekter 7 381 2 000 2 000 3 561
11 Utbytter 0 0 0 114
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler -3 145 0 4 500 9 274
13 Renteutgifter 32 189 34 053 34 053 16 059
14 Avdrag på lån 52 955 52 170 54 170 53 195
15 Netto finansutgifter -80 908 -84 223 -81 723 -56 305
16 Motpost avskrivninger 62 888 62 000 62 000 56 875
17 Netto driftsresultat 35 973 -2 950 564 55 432
Disponering eller dekning av netto driftsresultat
18 Overføring til investering 9 0 0 778
19 Avsetninger til bundne driftsfond 7 948 678 678 6 404
20 Bruk av bundne driftsfond -5 136 -3 628 -3 150 -13 174
21 Avsetning til disposisjonsfond 33 152 0 3 036 61 424
22 Bruk av disposisjonsfond 0 0 0
23 Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0
24 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 35 973 -2 950 564 55 432
23 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0 0 0
Tall i hele tusen.

Bevilgninger drift - Rammeområdene

Bevilgninger drift - Rammeområdene

Rammeområde Regnskap 2022 Rev. Budsjett 2022 Oppr. Budsjett 2022 Regnskap 2021
Politisk styring 6 429 7 181 6 196 5 920
Kommunedirektør 53 699 52 394 52 094 48 428
Samfunnsutvikling 18 801 18 654 17 704 20 147
Familiens hus 107 334 102 288 91 825 91 546
Oppvekst felles 103 268 112 955 112 305 110 537
Kommunale barnehager 59 123 56 231 54 741 57 179
Skoler 183 279 178 690 171 180 180 525
Helse og velferd - felles 2 825 15 267 15 182 22 370
Helse og mestring 46 007 44 183 37 731 33 343
Hjemmebaserte tjenester 59 833 56 548 53 738 51 378
Institusjoner og omsorgsleiligheter 115 462 111 874 109 564 115 531
Bo og habilitering 111 201 109 762 108 832 104 053
NAV 17 212 15 404 15 319 15 382
Kommunalteknikk -1 125 -2 723 -4 293 -3 101
Bygg og eiendom 45 724 42 741 37 813 42 683
Plan og byggesak 8 437 3 922 3 602 4 707
Brann og beredskap 14 231 12 038 10 975 12 404
Landbruk og miljø 2 353 2 947 2 931 2 567
Fellesutgifter pensjon -26 035 -20 500 -20 500 -29 711
Avstemming (Finans på rammeområdene) -2 790 2 950 2 472 -2 073
Sum rammeområdene 925 268 922 806 879 411 883 815
Tall i hele tusen

Avstemming (Finans på rammeområdet)

Avstemming (Finans på rammeområdet)

Regnskap 2022 Rev. Budsjett 2022 Oppr. Budsjett 2022 Regnskap 2021
15500 - Avsetning bundne driftsfond 1 963 62 62 745
19500 - Bruk av bundne driftsfond -1 041 -1 127 -550 -751
Kommunedirektør 922 -1 065 -488 -6
15500 - Avsetning bundne driftsfond 170 0 0 620
19500 - Bruk av bundne driftsfond -448 -138 -138 -300
Samfunnsutvikling -278 -138 -138 320
15500 - Avsetning bundne driftsfond 1 317 0 0 7
19500 - Bruk av bundne driftsfond -644 -7 -7 -22
Familiens hus 673 -7 -7 -15
15500 - Avsetning bundne driftsfond 450 0 0 0
19500 - Bruk av bundne driftsfond 0 0 0 0
Oppvekst felles 450 0 0 0
15500 - Avsetning bundne driftsfond 0 10 10 19
19500 - Bruk av bundne driftsfond 0 0 0 0
Kommunale barnehager 0 10 10 19
0 0 0
15500 - Avsetning bundne driftsfond 147 292 292 535
19500 - Bruk av bundne driftsfond -269 -20 -20 -536
Skoler -122 272 272 -1
0 0 0
15500 - Avsetning bundne driftsfond 1 426 0 0 748
19500 - Bruk av bundne driftsfond -351 0 0 -186
Helse og velferd - felles 1 075 0 0 562
0 0 0
15500 - Avsetning bundne driftsfond 368 0 0 356
19500 - Bruk av bundne driftsfond -839 -755 -42 -15
Helse og mestring -471 -755 -42 341
0 0 0
15500 - Avsetning bundne driftsfond 21 0 0 1
19500 - Bruk av bundne driftsfond -23 0 0 -41
Hjemmebaserte tjenester -2 0 0 -40
0 0 0
15500 - Avsetning bundne driftsfond 88 0 0 935
19500 - Bruk av bundne driftsfond -89 0 0 -326
Institusjoner og omsorgsleiligheter -1 0 0 609
0 0 0
15500 - Avsetning bundne driftsfond 0 0 0 0
19500 - Bruk av bundne driftsfond -13 0 0 -24
Bo og habilitering -13 0 0 -24
15500 - Avsetning bundne driftsfond 0 0 0 0
19500 - Bruk av bundne driftsfond -66 -719 -1 531 -801
NAV -66 -719 -1 531 -801
15500 - Avsetning bundne driftsfond 1 342 181 181 1 673
19500 - Bruk av bundne driftsfond -192 -862 -862 -287
Kommunalteknikk 1 150 -681 -681 1 386
15500 - Avsetning bundne driftsfond 0 0 0 1 673
19500 - Bruk av bundne driftsfond -699 0 0 -287
Bygg og eiendom -699 0 0 1 386
15500 - Avsetning bundne driftsfond 0 0 0 373
19500 - Bruk av bundne driftsfond -373 0 0 -411
Plan og byggesak -373 0 0 -38
15500 - Avsetning bundne driftsfond 549 0 0 387
Brann og beredskap 549 0 0 387
0 0 0
15500 - Avsetning bundne driftsfond 84 133 133 6
19500 - Bruk av bundne driftsfond -89 0 0 -630
Landbruk og miljø -5 133 133 -624
Sum finans på rammeområdene 2 789 -2 950 -2 472 2 075
Tall i hele tusen.

Budsjettavvik og disponeringer - drift

Budsjettavvik og disponeringer - drift

Regnskap 2022
1. Netto driftsresultat -35 972
2. Avsetninger til bundne driftsfond 7 948
3. Bruk av bundne driftsfond -5 136
4. Overføring til investering i henhold til årsbudsjettet og fullmakter 9
5. Avsetning til disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter 0
6. Bruk av disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter 0
7. Budsjettert dekning av tidligere års merforbruk 0
8. Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger) -33 151
9. Strykning av overføring til investering 0
10. Strykning av avsetninger til disposisjonsfond 0
11. Strykning av dekning av tidligere års merforbruk 0
12. Strykning av bruk av disposisjonsfond 0
13. Mer- eller mindreforbruk etter strykninger -33 151
14. Bruk av disposisjonsfond for reduksjon av årets merforbruk etter strykninger 0
15. Bruk av disposisjonsfond for inndekning av tidligere års merforbruk 0
16. Bruk av mindreforbruk etter strykninger for dekning av tidligere års merforbruk 0
17. Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond 33 151
18. Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0
Tall i hele tusen.

Bevilgning - Investering

Bevilgning - Investering

Regnskap 2022 Revidert budsjett 2022 Oppr. Budsjett 2022 Regnskap 2021
1 Investeringer i varige driftsmidler 216 533 293 644 333 900 255231
2 Tilskudd til andres investeringer 434 434 0 546
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 2 707 2 700 3 000 2436
4 Utlån av egne midler 0 0 0 0
5 Avdrag på lån 0 0 0 0
6 Sum investeringsutgifter 219 674 296 778 336 900 258 213
7 Kompensasjon for merverdiavgift 33 468 39 008 43 090 48018
8 Tilskudd fra andre -626 1 725 10 725 10707
9 Salg av varige driftsmidler 5 933 5 000 8 000 5957
10 Salg av finansielle anleggsmidler 18 0 0 279
11 Utdeling fra selskaper 0 0 0 0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler 0 0 0 0
13 Bruk av lån 178 175 248 345 272 085 189856
14 Sum investeringsinntekter 216 968 294 078 333 900 254 817
15 Videreutlån 20 522 30 000 20 000 11684
16 Bruk av lån til videreutlån 20 522 20 000 20 000 11684
17 Avdrag på lån til videreutlån 5 624 5 000 5 000 5505
18 Mottatte avdrag på videreutlån 3 817 5 000 5 000 5377
19 Netto utgifter videreutlån 1 807 10 000 0 128
20 Overføring fra drift -9 0 0 -778
21 Avsetninger til bundne investeringsfond 9 0 0 920
22 Bruk av bundne investeringsfond -1 807 -10 000 0 -1 508
23 Avsetninger til ubundet investeringsfond 0 0 0 278
24 Bruk av ubundet investeringsfond -2 707 -2 700 -3 000 -2 436
25 Dekning av tidligere års udekket beløp 0 0 0 0
26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger -4 514 -12 700 -3 000 -3 524
27 Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp) 0 0 0 0
Tall i hele tusen.

Investering i varige driftsmidler (investeringsprosjektene)

Investering i varige driftsmidler (investeringsprosjektene)

Regnskap 2022 Rev. budsjett 2022 Oppr. budsjett 2022 Regnskap 2021
311002 Nytt regionsenter Hustadvika kommune 1 372 2 806 3 000 1 208
313001 Datautstyr 650 3 000 3 000 2 854
313002 Trollkirka turmål og turknutepunkt 424 0 0 95
313003 Utvikling av turstier/friluftsområder i Hustadvika kommune. 287 1 100 500 489
313005 Tak på Eidehallen 3 613 3 333 0 2 668
313008 Utvidelse av gravplass Tornes 7 974 7 328 2 500 294
313011 Automater til bibliotek 0 400 200 0
313012 Fullføring gravsted Hestaholen 351 600 0 0
313013 Nytt bygg til bibliotek Eide 2 508 2 313 0 1 187
313014 Utstyr til utescena Tretind 1 564 2 100 2 100 0
313015 Renovering Frænahallen 1 982 3 000 6 250 0
313016 Badeplass Eide 79 2 800 0 0
313017 Inventar til bibliotek Eide og Elnesvågen 1 047 3 100 0 0
314001 Familiens hus - Eide 2 174 6 612 6 900 14 970
320001 KULTURSKOLE - Hustadvika 733 1 170 33 000 612
321002 Uteområder barnehager 736 700 700 0
322003 Utbedring Tornes skole 8 401 15 000 4 000 962
322004 Haukås skole 79 371 97 303 82 800 129 697
322007 Uteområdet og trafikksikringstiltak ved skolene og Eidehallen 588 636 0 46
322018 Digitale hjelpemidler skole 844 1 000 1 000 0
322019 Uteområder skoler 1 531 950 750 0
322020 Eide barneskole oppgradering uteområdet 159 2 000 2 000 0
322021 Ny Eide barneskole 5 057 2 500 2 500 0
322023 Renovering teknisk rom svømmehall FUSK 2 706 4 000 0 0
331003 Varslingsanlegg mv. 1 759 5 568 6 000 3 933
331006 Helseplattformen 1 001 2 000 2 000 0
331007 Utstyr Helse og velferd 833 1 000 1 000 0
331008 Omsorgsleiligheter Farstad 10 10 000 10 000 0
331010 Inventar Eide legesenter 600 600 0 0
333003 Digital hjemmeoppfølging 0 1 000 0 0
333004 Ombygging avlastning Bøtunet 1 609 1 100 300 0
333005 Oppussing Slettatunet 527 700 0 0
341002 Asfaltering og vei 15 871 16 000 16 000 4 562
341003 Vei - Høstmarkeiendommen - boligfelt/utbygging sør for hovedveien. 1 087 2 595 0 343
341007 Justering mva Lauvåsen 138 138 0 138
341008 Kjøp gravemaskin 1 958 2 000 2 000 0
341009 Gatelys 818 1 500 1 500 0
341010 Drenering ved Gaustad kapell 0 350 350 0
341015 Oppgradering til LED belysning 2 571 2 126 2 500 2 375
342004 Parkeringsplass Svenøyhuset 0 0 0 3 126
342007 Rundkjøring i Malmefjorden 543 1 000 5 000 312
344001 Ny brannstasjon 979 1 000 28 000 1 341
344007 Bil - Framskutt enhet 1 065 1 600 1 000 0
344008 Røykdykkerutstyr og bekledning 709 800 800 0
344009 Motorsprøyter og lenser 235 250 250 0
90001 Renovering 2 953 7 000 7 000 7 930
90002 Industritomter 14 329 20 000 20 000 5 186
90003 Vatn 29 554 30 000 50 000 4 847
90004 Avløp 7 183 15 000 22 000 2 142
90005 Boligtomter 6 486 7 000 7 000 1 182
390002 Kjøp av aksjer og andeler 2 707 2 700 3 000 2 436
Sum investeringsutgifter 219 674 296 778 336 900
Tall i hele tusen

Budsjettavvik og disponeringer - Investering

Budsjettavvik og disponeringer - Investering

Regnskap 2022
1. Sum utgifter og inntekter eksklusiv bruk av lån 203 210
2. Avsetninger til bundne investeringsfond 9
3. Bruk av bundet investeringsfond -1 807
4. Budsjettert bruk av lån -268 345
5. Overføring fra drift i henhold til årsbudsjettet og fullmakter -9
6. Avsetninger til ubundet investeringsfond i henhold til årsbudjsettet og fullmakter 0
7. Bruk av ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter -2 707
8. Dekning av tidligere års udekket beløp 0
9. Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert beløp før strykninger) -69 649
10. Strykning av avsetninger til ubundet investeringsfond 0
11. Strykning av bruk av lån 69 649
12. Strykning av overføring fra drift 0
13. Strykning av bruk av ubundet investeringsfond 0
14. Udekket eller udisponert beløp etter strykninger 0
15. Avsetning av udisponert beløp etter strykninger til ubundet investeringsfond 0
16. Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp). 0

Balansen

Balansen

Regnskap 2022 Regnskap 2021
EIENDELER
Anleggsmidler:
1. Faste eiendommer og anlegg 1 738 210 1 638 429
2. Utstyr, maskiner og transportmidler 63 558 64 936
I. Sum varige driftsmidler 1 801 768 1 703 365
1. Aksjer og andeler 53 421 50 850
2. Obligasjoner 0 0
3. Utlån 74 372 57 536
II. Sum Finansielle anleggsmidler 127 793 108 386
III. Immaterielle eiendeler 0 0
IV. Pensjonsmidler 1 431 092 1 343 740
A. Anleggsmidler 3 360 653 3 155 491
Omløpsmidler:
I. Bankinnskudd og kontanter 236 998 230 327
1. Aksjer og andeler. 25 945 28 793
2. Obligasjoner. 79 385 79 674
3. Sertifikater 0 0
4. Derivater 0 0
II. Finansielle omløpsmidler 105 330 108 467
1. Kundefordringer 88 936 76 412
2. Andre kortsiktige fordringer 3 770 0
3. Premieavvik 107 179 92 902
III. Kortsiktige fordringer 199 885 169 314
B. Omløpsmidler 542 213 508 108
Sum eiendeler 3 902 866 3 663 599
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital:
1. Disposisjonsfond 133 546 100 395
2. Bundne driftsfond 24 134 21 321
3. Merforbruk i driftsregnskapet 0 0
4. Mindreforbruk i driftsregnskapet 0 0
I. Egenkapital drift 157 680 121 716
1. Ubundet investeringsfond 99 453 102 160
2. Bundne investeringsfond 12 438 14 236
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet 0 0
II. Egenkapital investering 111 891 116 396
1. Kapitalkonto 511 610 540 179
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift -2 763 -2 763
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering 0 0
III. Annen egenkapital 508 847 537 416
C. Egenkapital 778 418 775 528
Langsiktig gjeld:
1. Gjeld til kredittinstitusjoner 1 131 889 1 397 382
2. Obligasjonslån 394 000 0
3. Sertifikatlån 0 0
I. Lån 1 525 889 1 397 382
II. Pensjonsforpliktelse 1 425 219 1 331 605
D. Langsiktig gjeld 2 951 108 2 728 987
Kortisiktig gjeld:
1. Leverandørgjeld 0 0
2. Likviditetslån 0 0
3. Derivater 0 0
4. Annen kortsiktig gjeld 170 957 155 363
5. Premieavvik 2 384 3 720
E. Kortsiktig gjeld 173 341 159 083
Sum egenkapital og gjeld 3 902 867 3 663 598
Memoriakonto:
I. Ubrukte lånemidler -102 029 -113 641
II. Andre memoriakonti -2 828 -1 570
III. Motkonto for memoriakontiene 104 857 115 211
F. Memoriakonti 0 0