Kommunens tredje driftsår - oppsummering av årets resultat

2022 er Hustadvika kommunes tredje driftsår. Kommunen oppnådde et netto driftsresultat på 36,0 (55,4) mill. kroner i 2022. Dette er mindre enn i 2021, men likevel et meget godt resultat. I prosent utgjør dette 2,64 % som er nesten 1 % over kommunestyrets mål for 2022. Nærmere om årsaken til resultatet er kommentert nedenfor.

Eide kommune og Fræna kommune gikk inn i den nye kommunen med et samlet merforbruk i 2019 på ca. 20 mill. kroner. Kommunen var klar over dette forholdet ved sammenslåingen og det ble satt i gang mange tiltak for å redusere driftsnivået i 2020. Dette arbeidet ble videreført inn i 2021 og 2022. Udekket underskudd fra tidligere år ble i løpet av regnskapsåret 2020 dekket inn.

Viktige momenter ved vurdering av årets resultat:

  • Rammeområdene viser samlet et merforbruk på 8,2 (23,1) mill. kroner for 2022. Forklaring av avvik går frem av avviksforklaringene på de enkelte rammeområdene. Per 30.04.2022 viste rammeområdene et forventet merforbruk (prognose) på 51 mill. kroner. Rammeområdene ble tilført 41,9 mill. kroner i sak om revidert budsjett I våren 2022. Per 31.08. rapporterte rammeområdene en prognose på 28,2 mill. kroner i merutgift. Per 31.12. viser rapporten en forbedring på 20 mill. kroner. De siste månedene har situasjonen endret seg betydelig bl.a. som følge av tilskudd fra Integreringsdirektoratet og betydelig reduserte utgifter på oppvekst felles. Fellesutgifter pensjon har også fått en betydelig merinntekt. Nå i årsavslutningen er det endelige resultatet som vist under på 8,2 mill. kroner. Hvis vi korrigerer for pensjon som ikke var kjent per 31.08. og det samme for rammeområdet Helse og velferd felles (integreringsenheten), blir avviket redusert til 2 mill. kroner i forhold til rapportering per 31.08. Selv om det er store avvik mellom rammeområdene viser dette at samlet var rapporteringen rimelig god. Tabellen under viser endelig avvik mellom regnskap og budsjett for rammeområdene i 2022. Kommunedirektøren har gitt kommentarer til det enkelte rammeområde senere i rapporten. Sum utgift på rammeområdene 954,1 (915,6) mill. kroner i 2022.
  • Pandemien har også i 2022 påvirket kommunens drift. Kommunen har hatt vaksinering og utfordringer i forhold til pandemien på alle felt. Sentrale myndigheter har bevilget midler og det er lagt til rette for å takle situasjonen på mange områder. Kommunen mottok i desember 2022 den siste bevilgningen dette året på Covid 19 midler. Beløpet utgjorde 18 mill. kroner. De statlige overføringene i forbindelse med pandemien har dekt inn økte utgifter og tapte inntekter for kommunen i 2022. Overføringene utgjør samlet om lag 20 mill. kroner.
  • Skatteutjevningsmidlene kommer via rammeoverføring fra staten og har en merinntekt på 7,2 mill. kroner i 2023.
  • Skatteinntektene har gitt kommunen en merinntekt på 18,4 (25,4) mill. kroner. Storparten av denne inntektsøkningen kom på slutten av året.
  • Renteutgiftene har vært noe lavere enn forventet og gir en mindreutgift på 1,9 mill. kroner. Rentenivået ble omtrent som budsjettert på slutten av året, men låneavtalene og våre renteswapper har gitt en forsinkelse i når høyere rentenivå slår inn.
  • Avkastning på plasserte midler har i 2022 gitt et bokført tap på 3,1 mill. kroner. Renteinntektene er hele 5,4 mill. kroner høyere enn enn budsjettert.
  • Pensjonsutgiftene ble 5,5 mill. kroner lavere enn forventet. Dette skyldes nye beregninger fra KLP og SPK mottatt i slutten av september 2022.

Kommunedirektøren mener at regnskapsåret 2022, slik som i 2020 og 2021, er betydelig påvirket av pandemien og store endringer i ytre forhold. Det er derfor vanskelig å bruke dette året som en god indikator på situasjonen i kommunen, det gjelder både tjenesteleveransen og økonomien. Kommunen vil dra med seg merforbruket på rammeområdene videre inn i 2023, mens de store merinntektene på skatt og Covid 19 ikke kan forventes å bli videreført. Dette er i stor grad tatt hensyn til i kommunestyrets vedtatte budsjett for 2023.

Tall i hele tusen

Utvikling driftsutgifter

Kommunens totale utgifter har økt i 2022. Lønn og sosiale utgifter utgjør nå 62 (63) % av driftsinntektene. Sum driftsutgifter utgjør 96 (95,8) % av driftsinntektene.

Tall i hele tusen

Utvikling driftsinntekter

I 2022 var 68 % av kommunens driftsinntekter Rammetilskudd eller skatteinntekter. Tilsvarende tall for 2021 var 69 %. Eiendomsskatten utgjorde 4,6 (4,54) % av driftsinntektene i 2022.