Helse og velferd

Kommuneområdet Helse og velferd

Rammeområdet helse og velferd består av kommunalsjef, rådgiver, organisasjonsutvikler (Helseplattformen) og forvaltningskontoret. Enhet for integrering er også en del av dette rammeområdet, samt utgifter til Aspekt Hustadvika AS.

Kommunalsjef for helse og velferd har ansvar for flere økonomiske rammeområder, de er:

 • Helse og mestring
 • Hjemmebaserte tjenester
 • Institusjoner og omsorgsleiligheter
 • Bo- og habilitering
 • NAV Hustadvika

Viktige hendelser i 2022:

 • Vi fullførte arbeidet med kompetanseplan for helse og velferd, samt helse- og velferdsplanen.
 • Vi har ansatt nye ledere i henholdsvis kjøkkentjenesten, forvaltningskontoret, Auretunet/Lundhaugen og Fræna sjukeheim og omsorgssenter.
 • Kommunalsjef og rådgiver hadde to vernepleierstudenter i praksis, noe som resulterte i en god rapport.
 • Vi har satt i gang et samarbeid med Ørsta og Indre Fosen om kartlegging av styringsdata innen helse- og velferdssektoren.
 • Kommunalsjef og rådgiver gjennomførte internkontroll med alle enhetene i helse og velferd.
 • Vi startet arbeidet med å utarbeide stillingsbeskrivelser, men dette ble ikke ferdig i 2022 på grunn av sykdom.

Forbedringer og utfordringer i 2022:

 • Vi startet arbeidet med mål og tiltak i kompetanseplan for helse og velferd, samt helse- og velferdsplanen.
 • På grunn av sykdom i staben, ble arbeidskapasiteten redusert fra og med siste kvartal i 2022.
 • Kommunalsjefens stab deltok i et læringsnettverk, og temaet var hvordan vi skal kvalitetssikre arbeidsprosesser og prosjektarbeid innen vårt område.
 • Vi har deltatt i kommunalsjefnettverket for helse og velferd i Romsdal, og opplever at det er en utbredt delingskultur kommunene imellom.
 • Kvalitetsutvalget for helse og velferd har i 2022 arbeidet kontinuerlig med rutiner og avvikshåndtering i Compilo.
 • Vi har gjennomført opplæring/oppfriskning for enhetsledere og andre i bruk av de ulike digitale systemene våre.

Helse og velferd felles

Forvaltningskontoret

Rammeområdet helse og velferd består av kommunalsjef, rådgiver, organisasjonsutvikler (Helseplattformen) og forvaltningskontoret. Enhet for integrering er også en del av dette rammeområdet, samt utgifter til Aspekt Hustadvika AS.

Forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester består per 31.12.22 av et tverrfaglig sammensatt team med 4 ansatte bestående av leder (jurist) og tre saksbehandlere. Disse er sykepleiere (2) og en vernepleier. Det er ansatt to saksbehandlere til som startet 01.03.23.

Leverte tjenester:

Forvaltningskontoret er kommunens koordinerende enhet og har det overordnede ansvar for habilitering og rehabilitering, individuell plan og oppnevning av koordinator. Enheten har delegert ansvar og myndighet for saksbehandling av søknader om kommunale helse- og omsorgstjenester, kommunale boliger og tildeling av egnet bolig. Saksbehandlere vurderer og behandler søknader og henvendelser om kommunale helse- og omsorgstjenester og kommunale boliger fortløpende. Ansatte gir informasjon, råd og veiledning. Brukermedvirkning bidrar til økt treffsikkerhet til utformingen og gjennomføringen av både generelle og individuelle tilbud.

Viktige hendelser:

Flere utskiftinger på forvaltningskontoret. Ny leder ansatt 01.08.22.

UTFORDRINGER

 • Flere utskiftinger på kontoret, høyt sykefravær og mange søknader om helse- og omsorgstjenester, har resultert i store restanser. Det er og har vært utfordringer med at sykehus og andre tjenesteområder «lover» pårørende og brukere tjenester/omsorgsnivå. når de vet at det er forvaltningskontoret som har vedtaksmyndighet. Dette skaper urealistiske forventinger, og forvaltningskontoret må bruke unødig tid til å rette opp dette.
 • Mangelfull journalføring skaper utfordring for rettssikkerheten til bruker og skaper ekstraarbeid. Forvaltningskontoret har brukt mye tid på å “misjonere” rundt viktigheten og nødvendigheten av at man skal journalføre. Dette er viktig for rettssikkerheten til pasienten, både for etterprøvbarhet, men også for at forvaltningskontoret skal kunne treffe vedtak om rette tjenester, rett mengde og på rett omsorgsnivå.
 • Pasientflyten har forbedringspotensial, og vi har startet et arbeid med å forbedre den. Vi ser en økning i antall brukere med demens.

FORBEDRINGER

 • Lage rutiner på arbeidsoppgaver, slik at forvaltningskontoret er mindre sårbart ved nyansettelser og sykdom
 • Jobbe kontinuerlig med pasientflyt, rettssikkerhet for pasienter og journalføring.

Enhet for integrering

Enheten har ansvaret for bosetting og kvalifisering av flyktninger i henhold til anmodning fra IMDi.

Leverte tjenester i 2022:

 • Tilbud om introduksjonsprogram etter Integreringsloven der alle mellom 18 og 55, med unntak av de med midlertidig kollektiv beskyttelse.
 • Bosatte med midlertidig kollektiv beskyttelse har rett, men ikke plikt til deltakelse i introduksjonsprogrammet, de fleste velger å delta.
 • I tillegg har vi tilbudt de mellom 55 og 67 på kollektiv beskyttelse introduksjonsprogram på inntil 6 mnd. med hovedsak på norskopplæring. Til sammen hadde vi 59 deltakere i introduksjonsordningen ved utgangen av 2022.
 • Bosatte 139 (4 selvbosatte) flyktninger 112 på midlertidig kollektiv beskyttelse og 27 overføringsflyktninger
 • Fremskaffet 45 boliger i hovedsak i det private markedet
 • Det er stadig etterspørsel fra www.mittintro.no og i dag er det 55 andre kommuner som bruker det i sin opplæring. Det er vi stolte av.

Viktige hendelser:

Det ble i kommunestyret 16. februar vedtatt å bosette 20 flyktninger, og inntil 25 om situasjonen skulle endre seg. En uke etter ble Ukraina invadert, og formannskap gjorde et hastevedtak på å bosette inntil 100 fra Ukraina. Endelig vedtak ble etter ny anmodning bosetting av totalt 135 flyktninger.

Forbedringer og utfordringer i 2022:

Utfordringer i hele 2022 var endring og innføring av unntaksregler i forbindelse med den store tilstrømningen fra Ukraina. Som veiledere måtte vi sette oss inn i regler for førerkort, bilimport, kjæledyr mm

I tillegg ble det endringer/gjort unntak i Integreringsloven med hensyn til rett og plikt og lengden på programmet.

Det var en større andel eldre som ankom enn det vi tidligere har bosatt i tillegg til flere personer med store og varige funksjonsnedsettelser Dette er har vært utfordrende, mest på grunn av mangel på kvalifiserte tolker.

Det er også utfordrende at det mangler barnehageplasser når de bosettes etter ordinært opptak.

Vi har forbedret våre rutiner for å utnytte våre ressurser på best mulig måte.

Måloppnåelse:

Vi bosatte det antall som ble vedtatt i kommunestyret.

Resultater av de som har avsluttet introduksjonsprogrammet i 2022:

 • 32 % avsluttet og gikk over i arbeid
 • 2 % avsluttet og gikk til høyere utdanning
 • 29 % avsluttet og gikk til Videregående opplæring
 • 37 % gikk over til arbeidsavklaring eller grunnskole

Det er 7% under vårt eget mål på 70% til skole arbeid.

Helse og mestring

Avdeling Mestring har tjenester til alle brukergrupper fra lette og moderate utfordringer, til store og vedvarende behov for tjenester innen psykisk helse og/eller rus. Tjenestene gjelder fra ungdomsskolealder og oppover.

Legetjenesten består av Fræna og Eide legekontor. Legetjenesten server også de kommunale tjenestene på helsestasjon, institusjon og Hustad Fengsel. I tillegg kommer legevakt, som er interkommunalt samarbeid med Molde som vertskommune.

Fengselshelsetjenesten yter helsetjenester til innsatte ved Hustad Fengsel. I tillegg til to fast ansatte sykepleiere er det fast fysioterapi og legetjenester ukentlig. Andre tjenester supportere etter behov.

Avdeling helse og rehabilitering består av Fysio- og ergoterapitjenesten, Fræna fysikalske institutt og Eide fysioterapi, Hverdagsrehabiliteringsteamet, Frisklivssentralen og Hjelpemiddelforvaltningen

Leverte tjenester i 2022:

Mestring: RPH har videreutviklet og startet nye kurs og en har benyttet mer bruk av e-læring for å gi flest mulig et behandlings tilbud. Ambulerende og ungdomsteamet har hatt en stor pågang med søkere, men har greid å fordele søknadene uten ventelister. Gnisten har gitt et aktivitetstilbud til brukere samtidig med at det har vært jobbet mye med planlegging og flytting til nye lokaler.

Legetjenesten: Leverer fastlegetjenester, legevakt, lege ved helsestasjon og institusjonene og Hustad fengsel og Kommuneoverlege med smittevern.

Fengselshelsetjenesten: Leverer helsetjenester til innsatte i Hustad fengsel

Fysio- og ergoterapitjenesten utøver ulike tjenester til innbyggere i alle aldre og på ulike arenaer ut fra behov. Fysioterapitjenesten har et bredt spekter av gruppetreningstilbud til hjemmeboende.

Fræna fysikalske institutt og Eide fysioterapi har til sammen 5 fysioterapeuter med kommunale driftsavtaler, fordelt med 3 i Elnesvågen og 2 på Eide. De tilbyr rehabilitering og behandling, inkludert gruppetilbud, hovedsakelig til innbyggere over 16 år.

Hverdagsrehabiliteringsteamet (HVR) tilbyr tverrfaglig kartlegging og intensiv oppfølging i hjemmet, hovedsakelig til innbyggere over 18 år.

Frisklivssentralen tilbyr hjelp til å komme i gang med endring av vaner innen fysisk aktivitet, kosthold, søvn og tobakk. Tilbudet er også for de som ønsker hjelp til å mestre helseutfordringer og inspirasjon til hvordan få en bedre hverdag. Det tilbys individuelle helsesamtaler, gruppetreninger, samt lærings- og mestringskurs som Hverdagsglede, kostholdskurs, diabeteskurs og kurset «Hvordan leve bedre med langvarige smerter?»

Hjelpemiddelforvaltningen har ansvar for inn- og utlevering av hjelpemidler både fra kommunalt lager og fra NAV, reparasjoner, vedlikehold og vask. De har også ansvar for drift og vedlikehold av trygghetsalarmer.

Viktige hendelser i 2022:

Mestring: Gnisten flyttet inn i nye flotte lokaler i underetasjen på Bøtunet på slutten av 2022, det vil gi gode muligheter for utvikling i 2023. Driften av rask psykisk helsehjelp ble dreid mer fra individuell oppfølging til kurs og e-læring, for å håndtere en stor økning i pågang.

Helse og Mestring er sterkt involvert sammen med Familiens Hus i flere prosesser sammen med de andre kommunene i Møre og Romsdal og helseforetaket med tanke på å etablere barn og unges helsetjeneste etter modell fra Helse Fonna. Samtidig er Flerfaglig team rundt barn og unge etablert i samarbeid med samarbeidene tjenester og rusgruppa. I tillegg ser vi nå behov for å etablere psykisk helseteam for barn og unge. Dette teamet vil da erstatte flerfaglig team. Mestring ble egen avdeling med egen avdelingsleder.

Tre fastleger sa opp sine hjemler av ulike årsaker og i tillegg gikk vår institusjonslege av med pensjon. Det ble derfor gjort betydelige tiltak for å rekruttere og beholde legene. Alle hjemlene ble kjøpt av kommunen og leger ble rekruttert i kommunale stillinger. I tillegg ble Eide legekontor fusjonert inn i kommunen med virkning fra 1. august. Det vil si at kommunen nå drifter alle legekontorene i kommunen. Utfordringer med rekruttering av fastleger er et nasjonalt problem og det er nedsatt gruppe av regjeringa for å se på hvordan dette kan løses og rapport kommer i løpet av 2023. Det ble jobbet med en legeplan som ble vedtatt i januar 2023. Institusjonslege i Elnesvågen er løst med å leie inn på grunn av utfordringer med rekruttering.

Fengselshelsetjenesten hadde bemanningsproblemer en periode på grunn av fravær. Dette ble løst med hjelp i fra Mestring og helsepersonell på legekontoret.

Hverdagsrehabiliteringsteamet (HVR): Det ble satt ned en arbeidsgruppe november 2022 for å se på hvordan teamet kan utvide sin funksjon til også å kunne fungere som et Innsatsteam der bl.a. tidlig innsats er fokus (ikke ferdigstilt ved utgangen av året.)

Tilskuddsmidler til Frisklivssentralen har bidratt til bl.a. kompetanseheving innen psykisk helse. Bl.a. har både frisklivsveiledere og helsesykepleiere utdannet seg som kursledere i «Tankevirus». Kurset «Hvordan leve bedre med langvarige smerter» har blitt utviklet og arrangert to ganger i løpet av året.

Forbedringer og utfordringer i 2022:

Mestring: Tilbudet mot barn og unge ble styrket med psykolog på slutten av 2021. Utforingen nå er at vi ikke lyktes med å få ansatt ny psykolog før 1. desember. Mer systematikk i oppfølgingen av brukere både i ambulerende team og ungdomsteamet. Utnytte ressursene vi har på best mulig måte. Det er ønskelig å gå mer fra individuell oppfølging til gruppetilbud.

Det er utfordringer rundt å beholde og ny rekruttere fastleger og institusjonslege. Det er gjort betydelig forbedringer i forhold til økonomiske vilkår og tilrettelegging av lengde på pasientlistene til de nye legene som er allmennleger under spesialisering (ALIS). Det vil være krevende å balansere vilkårene til legene i et begrenset lokalt marked. Det er også en ny utfordring i forhold til at det er behov for flere hjemler og antall legekontor, da pasientlistene til hver enkelt lege går ned. Det er i dag ikke nok plass i de eksisterende lokalene. Vakanser (permisjoner og andre fravær) og høyt arbeidspress på fastlegene, gjør det til tider krevende å gjennomføre alle kommunale oppgaver.

Fengselshelsetjenesten er en sårbar tjeneste på grunn av lav grunnbemanning, så det jobbes med stabile vikarer.

Frisklivssentralen har opprettet et mer systematisk samarbeid med NAV. Det er stor oppslutning rundt tilbudene i Frisklivssentralen, men det er fortsatt utfordrende å markedsføre godt nok med tanke på å nå aktuelle innbyggere. Klinisk ernæringsfysiolog har ferdigstilt prosedyre for forebygging og behandling av underernæring, samt initiert samarbeid med botjenesten og institusjoner for å skape økt kvalitet på ernæringsarbeid. Det er fortsatt behov for økt fokus på ernæring, også for å sikre like god kvalitet på arbeidet uavhengig av tjeneste/ avdeling/ enhet.

Samhandlingsverktøy for å sikre gode overganger mellom tjenester i kommunen (for eksempel mellom korttids-/rehabiliteringsavdeling og hjemmetjenesten/ HVR) er ferdig utarbeidet og tatt i bruk. Det er fortsatt behov for økt fokus på god samhandling og flyt i overgangene.

Hjelpemiddelforvaltningen har utviklet og tatt i bruk et mer digitalt system for å holde best mulig oversikt over utstyr og arbeidsoppgaver, bedre samhandling med andre tjenester og øke kvaliteten og effektiviteten på arbeidet.

Tjenestene er under press kapasitetsmessig. Det vil være sentralt i tiden som kommer å dimensjonere ressursene i det helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende arbeidet for å kunne ha fokus i den nederste delen av mestringstrappen og dermed utsette eller unngå behov for dyrere tjenester øverst i trappen.

Måloppnåelse

Generelt har enheten mange tjenester med høy kvalitet. Etter beste evne jobbes det daglig med å utnytte rammene best mulig for å gi et tilfredsstillende tilbud til innbyggerne.

Har videreutviklet samarbeidet innad helse og mestring, særlig mellom RPH og friskliv. Flytting av Gnisten dagtilbud. Ansettelse av psykolog har vært en viktig ressurs i arbeidet mot barn og unge.

DELMÅL – SLIK VIL VI HA DET SLIK GJØR VI DET Status

Hustadvika kommune preges av folkehelsearbeid i alle enheter

Forebygging av sykdom og fremme helse, inkludering og mestring i alle aldersgrupper

Enheten har ett bredt spekter av forebyggende og helsefremmende tjenester med vekt på egenmestring. Vi har bidratt inn i arbeid med handlingsplan mot selvdrap, vold i nære relasjoner, rusgruppa, Verdensdagen for psykisk helse.

Hustadvika kommune planlegger og gjennomfører helse-, sosial og omsorgstjenestene etter brukerens behov

Tilrettelegge for aktiv brukermedvirkning

Gjennomføre brukerinvolvering med råd og brukerrepresentasjon

«Hva er viktig for deg» er førende for brukermedvirkningen

Sikre det beste effektive omsorgsnivået (BEON-prinsippet), slik at den enkelte tjenestemottaker mestrer eget liv mest mulig selvstendig – både fysisk, kognitivt og sosialt, i samspill med kommunale tjenester

Vi sikrer riktig dimensjonerte tjenester gjennom god faglig kompetanse. Vi følger med på faglige anbefalinger og tilegner oss nødvendig kunnskap. Enheten bidrar spesielt nede i omsorgstrappa for å fremme livskvalitet og egen mestring. Det er likevel nødvendig innen noen tjenester å se på rutiner for å redusere omfanget av tjenester og heller gi tilbud om ulike gruppetilbud eller dag tilbud. Det jobbes også inn mot helsefellesskapet for å håndtere brukere som kan være til en fare for seg selv eller andre.

Hustadvika kommune styrker innbyggernes mestring i alle livsfaser

Ta i bruk hverdagsmestring som tankesett i tjenestene, enhetene og befolkningen ellers

Helse og Mestring har mange tjenester og tilbud som systematisk jobber med styrke innbyggernes mestring i alle livsfaser, samt innen psykisk helse og rus. Tilbudet strekker seg fra ulike lærings og mestringskurs, ulike former for trening og rehabilitering, hverdagsmestring teamet til rask psykisk helsehjelp og dagtilbud innen psykisk helse og rus.

Hjemmetjenester

Rammeområdet har ansvaret for hjemmesykepleie, hjemmehjelp og ulike tiltak i hjemmet

Leverte tjenester i 2022:

Hjemmetjenester (hjemmesykepleie og praktisk bistand).

Viktige hendelser i 2022:

 • Det ble rekruttert mange sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter, men det var også flere som sluttet. Vi hadde fokus på å beholde bemanningen og dette ble gjort gjennom gode arbeidsvilkår, hjelpemiddel i hjemmet og kompetanseheving.
 • Vi etablerte faste møter med hverdagsrehabiliteringsteamet, velferdsteknologikoordinator, ergoterapeut, demenskoordinator og teamledere.
 • Vi har etablert rutine for debrief hver annenhver uke
 • Demenskoordinator ble ansatt i 2022.
 • Det utføres mye avansert pasientbehandling i hjemmene.
 • Vi har lagt til rette for mange hjemmedødsfall
 • Vi har økt kapasiteten for kreftkoordinatorer fra 1 årsverk til 1,2 årsverk
 • Vi var med i et prosjekt om digitalt tilsyn sammen med Orkidèkommunene. Har fått testet ut to digitale tilsyn med gode resultat. Har testet ut GPS, dette også med godt resultat.
 • Elektronisk medisindispenser er førstevalget når vi får nye brukere.

Forbedringer og utfordringer i 2022:

 • E-læring: må få bedre struktur på dette
 • Teams blir mye brukt til å dele dokument, møter og informasjon
 • Compilo: alle har fått opplæring i avvikshåndtering. Er i gang med å få lagt inn flere rutiner og prosedyrer
 • Covid-19 bød på store utforinger også i 2022, spesielt i første halvdel av året. Dette spesielt rundt logistikk i forhold til personell og smittevernsrutiner

Måloppnåelse

 • Sykefraværet har gått ned
 • Økt antall elektroniske medisindispensere ute blant brukerne. Flere ansatte er tryggere i håndteringen av dispenseren
 • Høyere svarprosent på medarbeiderundersøkelsen i 2022
 • Alle ansatte fikk tilbud om medarbeidersamtale
 • Ansatte jobber ut ifra vedtak og gir faglig forsvarlige tjenester i hjemmet
 • God fagkompetanse som viser seg ved at det utføres mye avansert pasientbehandling i hjemmet

Institusjoner og omsorgssenter

Rammeområdet består av:

 • Lundhaugen omsorgssenter
 • Auretunet omsorgssenter
 • Bøtunet omsorgssenter
 • Eide sykehjem
 • Fræna sjukeheim og omsorgssenter
 • Kjøkkentjenesten
 • Aktivitetssenter

Leverte tjenester i 2022:

 • Institusjonsopphold (langtids-, korttids- og rehabiliteringsopphold)
 • Opphold i omsorgssenter
 • Matproduksjon til institusjoner, omsorgssenter og hjemmeboende
 • Aktivitetstilbud hjemmeboende

Viktige hendelser i 2022:

 • Flere antall personer med demens har krevd ekstra ressurser også i form av forsterka enheter. Noe som også er en følge av samhandlingsreformen og kortere liggetid i spesialisthelsetjenesten
 • Færre plasser i heldøgns omsorg har medført at terskelen for å få plass i institusjon er høyere
 • Samhandlingsreformen har medført at vi utfører mer avansert pasientbehandling i kommunen
 • Velferdsteknologi er tatt mer i bruk

Forbedringer og utfordringer i 2022:

Forbedringer

 • Det er et økt fokus på aktivitet i omsorgssenter og institusjoner. Det kom gjennom et læringsnettverk som rammeområdet deltok i.
 • Det har vært gjennomført en ombygging på Lundhaugen som følge av en testamentarisk gave, og har gitt et nytt kjøkken, vaktrom og kontor.

Utfordringer

 • Utfordringer er et økende antall personer med demens med behov for tjenester. Samtidig opplever kommunen at samarbeid med spesialisthelsetjenesten samsvarer lite med tilgjengelige ressurser/muligheter kommunen har.
 • Covid-19 har bydd på store utfordringer også i 2022. Mye ekstra arbeid med smittevernsrutiner/sykefravær
 • Rekruttering av kvalifisert personale har vært og vil bli en stor utfordring fremover

Måloppnåelse

Vi er godt i gang med bruk av velferdsteknologi og Lundhaugen har som den siste enheten startet med montering av nytt og moderne pasientvarslingsanlegg.

Det er fortsatt høyt sykefravær.

Bo og habilitering

Rammeområdet består av 6 enheter:

 • Knausvegen og Aktivitetshuset
 • Eidem
 • Haukås
 • Holalia, Hestehovvegen 14 og Setbakken
 • Hestehovvegen 38 og Dalelia
 • Mikalmarka

Leverte tjenester i 2022:

Tjenester etter vedtak fra forvaltningskontoret; helsetjenester, praktisk bistand og/eller opplæring til personer med nedsatt funksjonsevne, utviklingshemming og psykiske lidelser.

Viktige hendelser i 2022:

Vi har arbeidet med å kalibrere enhetene, slik at tjenesteleveransen skal bli mest mulig lik. Vi har deltatt i et læringsnettverk hvor fokus var å bedre overgangen fra barn/ungdom til voksen i våre tjenester. Vi har arbeidet med oppfølging av vedtak i budsjett og økonomiplan 2022-2025, hvor måltallet for innsparing i 2023 var 2,5 millioner kroner.

Ellers er det blitt arbeidet med kontinuitetsplaner, rutiner og prosedyrer i Compilo, tilsyn, BPA ut på anbud, helse- og velferdsplan og kompetanseplan.

Forbedringer og utfordringer i 2022:

FORBEDRINGER

 • Kalibreringsprosjektet har ført til mer lik drift
 • Dagtilbud på Aktivitetshuset med en ansvarlig koordinator for daglig drift
 • Det er etablert et tett samarbeid med Familiens Hus for erfaringsutveksling og mer smidige overganger inn i voksenlivet
 • Tettere samarbeid med Forvaltningskontoret i form av faste møter
 • I gang med kartlegging av den demografiske utviklingen i tjenesten og sammenslåing av enheter

UTFORDRINGER

 • Vedtak i kommunestyret på at rammeområdet bo- og habilitering skal redusere budsjettet med 2,5 millioner kroner per år fra og med 2023.
 • Rekrutteringsutfordringer – Fortsatt søkes det om dispensasjoner i forhold til utdanningskrav etter kapittel 9 i Helse- og omsorgstjenesteloven
 • For få samlokaliserte boliger for brukergruppen
 • Vikarutfordringer noe som resulterer i økt bruk av overtid
 • Brukere med omfattende behov og stort press på å redusere driften i rammeområdet

Covid-19 bød på store utfordringer i første halvdel av året med høyt sykefravær og utfordringer med for få vikarer

Måloppnåelse

 • Den økonomiske måloppnåelsen for rammeområdet var på 101%, som er et merforbruk på 1 439 000 kr
 • Jobbet med å få ned sjukefraværet i rammeområdet

NAV

NAVs samfunnsoppdrag er å bidra til sosial og økonomisk trygghet, og fremme overgang til arbeid og aktivitet. Målet er å skape et inkluderende samfunn, et inkluderende arbeidsliv og et velfungerende arbeidsmarked.

NAV er en viktig del av sikkerhetsnettet i velferdsstaten. Vi skal bidra til at flere kommer i arbeid og færre går på stønad, og samtidig sørge for at de som trenger det, er sikret inntekt og økonomisk trygghet gjennom rett pengestøtte til rett tid.

Leverte tjenester i 2022:

 1. Prosjekt «tidlig intervensjon» (starte oppfølgingen fra NAV når sykefraværet starter)
 2. Økt bemanning på markedsarbeid, og et tett samarbeid med arbeidsgivere for å sørge for god inkludering av utsatte grupper i arbeidsmarkedet
 3. Tilskudd «Familieveiler»
 4. Samarbeid med Statsforvalteren

Viktige hendelser i 2022:

Ny virksomhetsstrategi for NAV lanseres:

NAVs strategi tar utgangspunkt i vårt samfunnsoppdrag, og hvordan vi skal jobbe for løse dette i årene som kommer.

Vi har tre hovedambisjoner frem mot 2030:

 • Vi mobiliserer arbeidskraft i et arbeidsliv i omstilling.
 • Alle får pengene de har krav på – enkelt og forutsigbart.
 • Sammen finner vi løsninger med dem som trenger det mest.

Forbedringer og utfordringer i 2022:

 • Høyt sykefravær gjennom året, men med en nedgang mot slutten av året (lavt i 2023)
 • Øke bemanning for å kunne ivareta de Ukrainske flyktningene som kommer til kommunen som har behov for oppfølging fra NAV-kontoret