Disposisjonsfond

Det er helt nødvendig å bygge opp et fond for å sikre kommunens økonomiske handlingsfrihet. Dette er en nødvendig buffer for å kunne møte endringer i rammevilkår, renter og uforutsette utgifter. Størrelsen på disposisjonsfondet er et uttrykk for hvor stor økonomisk buffer kommunen har for sin løpende drift. Hustadvika kommune har et disposisjonsfond som kan fungere som buffer mot uforutsette utgifter, svikt i finansinntektene og andre endringer i rammebetingelsene. Hustadvika kommune har som mål å ha 5% av driftsinntektene på disposisjonsfond.

Hustadvika kommune hadde ved oppstarten av den nye kommunen 58,3 mill. kroner i disposisjonsfond, men saldoen ble redusert til 38,9 mill. kroner i 2020. Etter å ha satt av 61,4 millioner i løpet av 2021 hadde Hustadvika kommune 1.1.2022 et fond på 100,4 mill. kroner. I 2022 er det tilført fondet 33,1 mill. kroner. Samlet utgjør nå fondet 133,5 mill. kroner per 31.12.2022. I prosent utgjør dette 9,8 %. Dette er nesten dobbelt så mye som kommunestyrets mål om 5 % disposisjonsfond regnet av sum driftsinntekter.

Tall i hele kroner

Utvikling disposisjonsfond