Samfunnsutvikling

Kommuneområdet Samfunnsutvikling

Samfunnsutvikling sitt rammeområde består kommunalsjef samfunnsutvikling og kulturenheten. Prosjektkontoret var inntil mai 2022 også dekket av dette rammeområdet, men ble fra da av flyttet over til enhet for Bygg og Eiendom.

Kommunalsjef for samfunnsutvikling har ansvar for flere økonomiske rammeområder, dette gjelder:

 • Kommunalteknikk
 • Bygg og eiendom
 • Plan og byggesak
 • Brann og beredskap
 • Landbruk og miljø

Samfunnsutvikling - felles

I tillegg til å ha et overordnet ansvar for nevnte rammeområder/selvkostområder, er kommunalsjef samfunnsutvikling direkte involvert i det meste av overordnet planarbeid i kommunen.

Leverte tjenester i 2022:

Kommunalsjefen har vært direkte involvert i arbeidet med kommuneplanens arealdel, interkommunal sjøarealplan for Hustadvika og Aukra kommuner, ny sentrumsplan i Elnesvågen, Klima, energi og miljøplanen for Hustadvika kommune samt boligplanen i 2022. I kommunalsjefens portefølje ligger også de fleste investeringsprosjektene.

Viktige hendelser i 2022:

Åpning av Haukås skole, åpning av Gnisten, nye biblioteklokaler på Eide, ferdigstilling av høydebasseng på Skarset, bygd ny adkomstveg til Indre Harøy, salg av to nedlagte skolebygg Aureosen og Malme.

Forbedringer og utfordringer i 2022:

Det har vært jobbet med forbedringsarbeid innenfor selvkostområdene. Det har vært utfordrende å få til planlagt inndekning på disse områdene i 2022. Det jobbes nå med både omorganisering av tjenestene, digitalisering og arbeidsrutiner. Bl.a. skal det levere en rapport med tiltaksplan for selvkostområdene til kommunestyret ila våren 2023. Også innenfor Bygg og Eiendom har det vært jobbet med forbedringsarbeid og rolleavklaringer som man begynner å se effekten av.

Måloppnåelse

Se i HØP

Kultur

Kulturområdet i Hustadvika kommune innbefatter idrett- og friluftsliv, frivilligsentralen, frivillighet i lag og organisasjoner, folkebibliotek og Hustad fengselsbibliotek, ungdomsarbeid/UKM, kunst og kulturliv for profesjonelle og amatører, kirker, museum og kulturarv, kulturformidling og reiseliv. Kulturenheten består av 6,15 årsverk.

Enhet for kultur leverer tjenester, råd og veiledning innen ungdomsarbeid, tilrettelegging for idrett, rekreasjon og friluftsliv, samt utvikler og jobber med frivillighet på ulike plan. Vi ivaretar og formidler kulturarv og kulturhistorien, både skriftlig og muntlig. Vi er saksbehandler for spillemidler og veileder lag og foreninger i deres spillemiddelsøknader, samt søker og følger opp kommunens egne spillemiddelprosjekt.

Kultur organiserer den Kulturelle Spaserstokken for eldre og Den kulturelle skolesekken for grunnskolen. Kultur jobber også med utsmykning i offentlige bygg i byggeprosesser og jobber med å få bedre oversikt over kommunens kunst. Enheten drifter Folkebibliotek og fengselsbibliotek, Frivilligsentral, BUA Utstyrssentral, Aktiv på Dagtid, Utescenå Tretind på Eide, utleie i idrettshallene i Eide og Elnesvågen, ungdomsklubbene og ungdomsarrangementer som UKM og konserter, m.m..

Enhet for kultur drifter følgende tjenestesteder:

 • Bibliotek, beliggende i Eide sentrum og Elnesvågen, samt Hustad Fengselsbibliotek
 • Hustadvika Frivilligsentral
 • BUA Utstyrssentral
 • Ungdomsklubbene Pluggen på Eide og Hub`N i Elnesvågen

Leverte tjenester i 2022:

Enheten har arrangerte både UKM lokalmønstring i Aulaen, UKM Workshops og UKM Fylkesfestival i Eidehallen. Dette var begge flotte arrangementer med spennende aktiviteter som samler ungdom fra hele kommunen og fra hele Fylket.

Biblioteket i Hustadvika har mange spennende forfatter- og kunstnerbesøk på våre bibliotek i løpet av året. Samt at de også arrangerer veldig mange skolebesøk i året og noen forfatterturneer rundt om til skolene i kommunen.

Kultur organiserer og drifter to ungdomsklubber i kommunen, samt støtter andre ungdomsklubbtilbud i regi av andre.

Organiserer Stikk-UT både vinter og sommer i samarbeid med frivillige og Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal. Det er mange frivillige som er med på å skape de gode opplevelsene i StikkUT, og de skal ha all honnør for arbeidet de legger ned

Kultur bidrar til utvikling av gode friluftsområder, som Lauvåsen elvasti, Vevang Kultursti, Vikan Tursti, Langvatnet friluftsområde. Nå også ny offentlig badeplass i Eide. Samt bidrar til viktig drift og vedlikehold av alle eksisterende anlegg. Trollkirka turparkering fikk virkelig kommet til sin rett i 2022. Det jobbes videre med å ferdigstille toalettbygget i 2023

Frivilligsentralen støtter og utvikler frivillighet i Hustadvika, og skaper sosiale møteplasser for ulike interessefelt. Besøksvenner, Natteravner, Digihjelp for eldre, strikkecafeer og lavterskelturer er noen av tilbudene som skapes her. En viktig møteplass som er åpen for alle.

BUA Hustadvika – Utstyrssentralen er et viktig bidrag til å motvirke sosial ulikhet i kommunen. BUA Hustadvika låner ut friluftslivsutstyr i alle varianter til alle som ønsker å låne. Det kommer mange av våre barn og unge til gode, samt en god del voksne også. Skolene er flinke til å informere om BUA til elever og foresatte når de har sine aktivitetsdager, overnattingsturer og ski/akedager.

Viktige hendelser i 2022:

Åpning av ny ungdomsklubb i Elnesvågen. Hub`N ungdomsklubb er allerede blitt godt mottatt og besøkt av ungdommer. Det ble mange fine klubbkvelder høsten 2022

Åpning av nytt bibliotek i Eide sentrum. Kultur nå flyttet Eide bibliotek ned på gateplan i Eide sentrum. Biblioteksleder Anne Husøy og kulturkonsulent Emelie Holden som betjener denne avdelingen, merker stor økning i besøkende etter flyttingen. Spesielt mange ungdommer finner vegen til det nye biblioteket. Dette er et svært positivt tiltak som gjør biblioteket mer tilgjengelig for alle aldersgrupper og skaper liv i Eide sentrum. Biblioteket er slik et viktig element i Eide sentrumsutvikling.

Kunstnerisk utsmykning av Haukås skole var et spennende prosjekt som gav den nye skolen noen flotte kunstneriske uttrykk. Det var 3 kunstnere som fikk levere kunst til skolen, i tillegg til ordførerens kunstgave og en kulturhistorisk gave/fotografi fra kultur.

Anne Brit Krag leverte hovedkunstverket med glasskunst i de store vinduene i hjerterommet på Haukås skole, mens Ingunn Eidsæter og Kari Selnes leverte henholdsvis trekunst/maleri og tekstilkunst.

Kultur delte ut de første Kulturprisene i Hustadvika kommune i 2022 og feiret samtidig Frivillighetens år med lag, organisasjoner og frivillige. Forfatter Øystein Hauge fikk Kulturprisen 2022, Aina Irene Nautnes fra Bryn IL fikk Frivilligprisen, og Oliwier Deuter fikk utdelt Kulturstipend for ungdom.

Forbedringer i 2022:

 • Fordele arbeidsoppgaver til riktig fagkompetanse i personalet og gjøre vurderinger i ressursbruk på våre områder. Det må vi gjøre i forhold til kapasitet og tilgjengelige personalressurser.
 • Kultur trenger både økte ressurser, utvikling og kompetanseheving i staben.
  • Spesielt merker vi økte behov i begge våre bibliotek
  • og i fagfeltet kulturhistorie – bevaring og formidling (Bygdebok og GFFE).
 • Sikre stabilitet i personalet og i driften av Frivilligsentralen.
 • Vurdere driftsform av Bygdebokarbeidet for de neste utgivelser og fremtidig ressursbruk. Behov for større ressurser i personalet for å kunne ivareta dette og annet kulturhistorisk arbeid videre i fremtiden. Det gjelder også utgivelsen av vår kulturhistoriske bok “Gammalt frå Fræna og Eide”, som per nå står uten redaktør.
 • Vurdere å flytte ramme/stilling Ungdomskoordinator til enhet for kultur, for mer naturlig samarbeid med annet ungdomsarbeid i kultur?

Utfordringer i 2022:

 • Utfordrende å skape stabilitet i personalet, spesielt på Frivilligsentralen
 • Utfordrende å få fullført Bygdebokarbeidet med dagens ressurser i vedtatt ramme
 • Utfordrende å få gjennomført diverse planarbeid i enheten, pga manglende ressurser
 • Utfordrende å skaffe nok ressurser til utvikling i prosjekter og nok personale til å gjennomføre ønskede og vedtatte prosjekter
 • Kommunens kulturtilskudd burde hatt en større forutsigbar årlig ramme
 • Kapasitetsutfordringer innen tilgang på idrettsanlegg; utfordrende å skaffe nok tid i kommunens lokaler (haller og gymsaler) til idrett og annen ønsket aktivitet
 • Har ikke fått reetablert en god løsning på Turistinformasjon i kommunen
 • Utfordringer med å få bygd toalettbygget på Trollkirka. Manglet oppmåling, tinglysing av skjøte og byggetillatelse i 2022
 • Utfordringer med å gjennomføre vedtak om ny badeplass på Eide, da det manglet en helhetlig regulering av området. Delvis gjennomført noen enkle tiltak

Måloppnåelse:

 • Delt ut Kulturpriser i Hustadvika kommune og innført nye retningslinjer for ordningen
 • Flyttet og åpnet nytt bibliotek på Eide
 • Gjennomført både UKM lokalfestival og UKM Fylkesfestival
 • Iverksatt vedtak om å åpne ungdomsklubben Hub`N i Elnesvågen og har et utstrakt samarbeid med nye Ungdomskoordinator
 • Rekonsolidering av Nordmøre Museum. Gjennomført vedtak om at Hustadvika kommune nå går inn i Nordmørsmusea AS som eierkommune
 • Gjennomført vedtaket om å sikre Maleremmen Museum, ved delfinansiering til Romsdalsmuseet kjøp av eiendommen
 • Bidratt til gjennomføring av Atlanterhavsspelet

Kommunalteknikk

Under kommunalteknikk ligger følgende tjenester :

 • Leveranse av kommunalt drikkevann og brannvann
 • Avløpstjenester i kommunen
 • Renovasjonstjenester i kommunen
 • Drift og vedlikehold av kommunale veger/gang og sykkelveger og kommunale bruer
 • Tilsyn etter forurensingsloven Kap. 12

Leverte tjenester i 2022:

Veg

Vi har brukt 16 mill. Kroner i 2022 på forarbeid til reasfaltering og reasfaltering av kommunale veger

Det er også bygd ny adkomstveg over til Skjæret / indre Harøy over Vestavika

Forlenget veg ned 70 meter på Varhol Industriområde for i frigjøre adkomst til 4 nye tomter

Viktige hendelser i 2022:

Vi har i 2022 under oppføring 2 nye høydebasseng for drikkevann til en verdi av 30 mill. NOK.

Høydebassenget på Skarset ble ferdigstilt i desember 2022

Høydebasseng på Freneidet skal være ferdig i september 2023

Nytt avløpsanlegg i Vikan

Prosjekt det er oppstart av prosjektering i 2022

 • Prosjektering VA Holamyra i forbindelse med rundkjøring
 • Prosjektering VVA Dalemyra bransjesenter
 • Prosjektering Nedre Elnesvåg veg med omlegging av VA sør for fylkesveg.
 • Prosjektering av vannledning Skotten – Farstad

Prosjekt med oppstart i 2022

 • Høydebasseng Skarset. Kommunal overtakelse november 2022
 • Høydebasseng Freneidet, ferdig høsten 2023
 • Kommunalt vann og avløpsanlegg i Vikan, ferdig sommer 2023
 • Kommunal veg over Vestavika, ferdig november 2022
 • Fylling av regulert industriområde Vestavika, ferdig 2023 – 2025
 • Avløpsanlegg Trollkirka tur parkering, ferdig 2023
 • Utskifting av avløpsanlegg Slettatunet Eide, ferdig september 2022

Bygg og eiendom

Enheten består av 10 byggdriftere og 36 renholdere fordelt på 29,4 årsverk, 6 administrativt ansatte samt enhetsleder.

Det sluttet en medarbeider ved Bygg og eiendom i 2022, og vi har derfor vært en person mindre fra august og ut året. I prosessen med å rekruttere en ny ansatt, ble det besluttet å søke en person med annen kompetanse enn den som enheten allerede hadde. Det ble utlyst en stilling som teknisk forvalter, og stillingen ble besatt i november med tiltredelse 01.03.2023.

Bygg og eiendom leverer tjenester innfor:

 • Nybygg
 • Eiendomsutvikling
 • Drift og forvaltning
 • Renhold
 • Ut- og innleie
 • Kjøp og salg av eiendom
 • Grensejusteringer, arealoverføringer og annet

Leverte tjenester i 2022:

Av saker enheten har jobbet med kan nevnes :

Nybygg

 • Nye Haukås skole
 • Tidligfase arbeider knyttet til ny barneskole på Eide
 • Tidligfase arbeider vedrørende Kulturskole

Eiendomsutvikling

 • Involvering i
  • Sentrumsplan
  • Boligplan
  • Planlegging av helse- og rehabiliteringssenter
 • Utredning av mulighet for omsorgsboliger ved tidligere Farstad aldershjem
 • Utredning av alternativer for oppgradering og utbygging av brannstasjon i Elnesvågen
 • Tilrettelegging av nytt bibliotek i Elnesvågen
 • Renovering av bibliotek på Eide
 • Ved Fræna ungdomsskole er teknisk rom knyttet til svømmebasseng renovert og tilhørende teknisk utstyr skiftet ut/modernisert

Drift og forvaltning

 • Det er utført vesentlige oppgraderinger på uteområdene ved barnehagene på Tornes og Eide
 • Jendem skole har fått nytt kunstgressdekke på fotballbanen og tilhørende inngjerding
 • Det er utført omfattende utbedringsarbeider på flere utleieboliger
 • Eidehallen har fått ny taktekking
 • Utskifting av gammel belysning til LED-belysning i flere bygg
 • Utvidelse av gravplass på Tornes
 • Generell løpende drift og vedlikehold av bygningsmasse ivaretas i det daglige av enhetens 10 byggdriftere

Renhold

 • Etter at avdelingen i 2022 overtok renholdet fra Fræna sykehjem og omsorgssenter, Bøtunet, Eide sykehjem og Eide legekontor, er 36 faste renholdere fordelt på 29,4 årsverk samt 10 tilkallingsvikarer tilknyttet avdelingen.
 • Det jobbes kontinuerlig med opplæring av medarbeidere og kvalitetssikring av leveranser. Det siste året har 2 renholdere avlagt fagprøve og fått fagbrev, mens flere skal opp til fagprøve det kommende året. Pr i dag har 13 medarbeidere fagbrev i renholdsoperatørfaget.

Ut- og innleie

 • Kommunen leier inn et stort antall kvm til diverse formål, der leieforhold og kontrakter følges opp av Bygg og eiendom
 • Det leies ut ca 200 boenheter til enhver tid, der både leieavtaler og vedlikehold håndteres av Bygg og eiendom

Kjøp og salg

 • I løpet av året har kommunen solgt Malme skole, Aureosen skole og Vevang skole
 • Det jobbes parallelt med en rekke grunnerverv til ulike formål

Grensejusteringer, arealoverføringer og annet

 • Enheten har håndtert et større antall saker vedrørende grensejusteringer og arealoverføringer i løpet av året
 • Vi mottar og behandler henvendelser til kommunen om rydding av skog på og ved kommunale eiendommer, samt andre henvendelser vedrørende kommunale grunneiendommer

Viktige hendelser i 2022:

Nye Haukås skole stod klar til skolestart i august 2022, og det gamle skolebygget ble revet. Den nye skolen er på 5 300 kvm og er dimensjonert for 300 elever. Prosjektet, til en kostnad på ca 240 millioner kroner, har hatt stort fokus på miljøvennlige løsninger. Kommunen satte som klimamål en 40 % reduksjon av utslipp fra byggematerialer sammenlignet med referansebygg. Av konkrete tiltak i prosjektet Haukås skole kan nevnes bruk av lavkarbonbetong, utstrakt bruk av massivtre og ellers valg av kortreiste materialer der dette har vært mulig. Resultatet er et vellykket prosjekt med god funksjonalitet, som i tillegg har bidratt til et løft i Elnesvågen sentrum.

Forbedringer og utfordringer i 2022:

Bygg og eiendom har jobbet med utvikling av arbeidsmetoder og bruk av digitale system for å få en mer effektiv og sikker forvaltning og drift av kommunens eiendommer, sett både i et teknisk og økonomisk perspektiv.

Ett eksempel på dette er å få på plass tilstandsrapporter på bygg og tekniske anlegg. Det vil gi mulighet til å endre fokus fra “akutt vedlikehold” til planmessig og verdibevarende vedlikehold ut fra vedlikeholdsplaner tuftet på tilstandsrapporter. Dette gjør det mulig å budsjettere mer treffsikkert i kommende år, noe som bør gi mer økonomisk drift og vedlikehold i et lengre perspektiv.

Et annet eksempel er systematisering og digitalisering av kontraktsoppfølging på inn- og utleie. Dette arbeidet er påbegynt ved å legge til rette for bruk av en ny modul i forvaltningssystemet LAFT, som Bygg og eiendom allerede benytter til teknisk drift og forvaltning. Digitalisering på dette området anses svært viktig, da det gjør oppfølging av leieavtaler (utløp, reforhandling, fakturering osv) person-uavhengig. Uten slik systematisk oppfølging av leieavtaler, kan man risikere økonomiske tap som følge av manglende fakturering, betaling av feilaktige inngående fakturaer, miste mulighet for forlengelse av leieavtaler eller mulighet til å avslutte avtaler der det måtte være ønskelig.

Ressursknapphet og faglig sammensetning av eksisterende stab gjør det utfordrende å finne kapasitet til å gjennomføre endringsarbeid. Det gjør at eksemplene ovenfor vil ta tid å få gjennomført fullt ut.

Plan og byggesak

Plan: Saksbehandling av private og kommunale reguleringsplaner, samt lager nye kommunale reguleringsplaner. Planavdelingen utfører også alle mindre reguleringsendringer på både kommunale og private reguleringsplaner.

Byggesak: Saksbehandling av byggesaker og fradelingsaker. Tilsyn og ulovlighetsoppfølging iht. plan og bygningslov.

Oppmåling: Gjennomfører kart og oppmålingsforretninger, seksjoneringer, oppdaterer det digitale kartgrunnlaget med eiendomsinformasjon, samt legge inn en rekke ulike typer av temainformasjon (eks. ledningsnett, plansituasjon, verneområder, tiltaksanalyse). Ajourfører matrikkelen som inneholder opplysninger om bygninger, eiendommers eierforhold og adresser.

Fellesoppgaver: Plan oppdaterer planbasen og tekstdelen i planregisteret og svarer ut meglerpakkene sammen med oppmåling og byggesak.

Leverte tjenester i 2022:

Byggesak:

Ligget på ca. 550- 650 vedtak. Det kom inn ca. 570 søknader. Nye saker tas i hovedsak fortløpende. Tilsyn og oppfølging av ulovlighetssaker, har det dessverre vært begrenset kapasitet til.

Planavdelingen:

Har hatt 20 pågående plansaker som skal behandles etter ordinær prosess (nye reguleringsplanforslag).

I tillegg har vi hatt 10 mindre reguleringsendringer som behandles omgående, dvs når vi ikke har behandlet nye reguleringsplanforslag som har tidsfrist og skal til politisk behandling.

Det har vært innleid ekstern saksbehandlerkapasitet. Dette har gjort at vi har vært ajour med å behandle planforslag som skal behandles etter ordinær prosess. Dette betyr at planer ikke har blitt liggende unødig lenge pga manglende tilbakemelding/behandling (ingen etterslep).

 • Antall reguleringsplaner som er egengodkjent iht. ordinær prosess: 4 stk
 • Antall godkjente mindre reguleringsendringer: 2 stk

Oppmåling:

I 2022 har det kommet inn 144 nye saker.

 • Ferdigstilte saker: 103 stk
 • Tillegg matrikkelføring av bygg: 401 stk
 • Fakturerte gebyrer: ca. 460 000 kr (56%)
 • Tapte gebyrer pga overskredet saksbeh. frister: ca. 355 000 kr (44%)

Viktige hendelser i 2022:

Reguleringsplaner for rundkjøring Holamyra, Hatlebakken-Nedregård boligfelt, Aureosen-Strandheim hyttefelt og Kleivehaugen hyttefelt ble vedtatt i 2022

Forbedringer og utfordringer i 2022:

Det har vært mye utskifting av mannskaper med tilhørende behov for opplæring. Det er satt i verk en tiltaksplan for å få til bedre inndekning på selvkosttjenestene. Kommunestyret har også bestilt en selvkostrapport med tiltaksplan som skal leveres ila våren 2023.

Byggesak:

Høyt sykefravær spesielt på byggesak og stor utskifting av mannskaper (3 av 4 faste er nye). Innleie av ekstern saksbehandlerressurs, samt god innsats fra nyansatte mannskaper, gjør at nye saker stort sett er blitt saksbehandlet fortløpende. Innleie av ekstern saksbehandlerkapasitet har bidratt til å kompensere for den manglende kapasiteten i 2022.

Har ikke hatt kapasitet til å følge opp ulovlighetssaker, tilsyn og eldre restanser.

Oppmåling:

Ved slutten av 2022 er det ca. 530 saker i restanse. Dette vil si at de ikke er satt som avsluttet i saksbehandlingssystemet. I praksis gir dette et feilaktig inntrykk av produksjonen, da mange saker som er ferdig eller nesten er ferdig, fortsatt står som under behandling i saksbehandlingssystemet. Her må utøvelsen av rutinene mot arkivtjenesten bli bedre (kun arkiv får avsluttet saker). Det må også et bedre fokus på å få sakene helt i mål. Dette betyr også å fakturere fortløpende.

Det har på oppmålingsavdelingen blitt brukt mye ressurser (50 – 60 % stilling) på matrikkelføring av bygninger, som egentlig skulle vært tillagt byggesaksavdelingen. Ut over året 2023 vil byggesaksbehandlerne ta matrikkelføringskurs og således ta disse oppgavene selv.

Bemanningen hos oppmålingsavdelingen ble i 2022 økt fra 2 – 3 personer. Betydelige ressurser er derfor også gått til opplæring i et ganske krevende fagområde. De betydelige restansene har medført mye tid til å håndtere purringer fra publikum. Dette har medført en vanskelig arbeidssituasjon, slik at en ikke har fått jobbet strukturert nok med saker helt til de er avsluttet i saksbehandlingssystemet.

Gebyrinntektene ( ca. 450 000 kr) er for lave i 2022. Det er flere grunner til de lave gebyrinntektene. Spesielt må nevnes oversittelse av saksbehandlingsfrister og manglende fakturering. Av det som blir fakturert har vi mistet 44 % av gebyrene pga oversittelse av behandlingsfristene. Gebyrene (oppmålingsforretning) for nabokommuner rundt Hustadvika kommune, ligger også alle på ca. det dobbelte av Hustadvika kommune.

For å kunne lykkes i fortsettelsen, må oppmålingsavdelingen fortrinnsvis jobbe med nye saker, mens innleid bistand tar største lasset av restansene. Det er forsøkt å leie inn ekstern privat oppmålingskompetanse. Vi lykkes dessverre dårlig med det første forsøket. Planen videre etter 2022, er å leie bistand fra andre kommuner (gir størst gevinst da de også kan matrikkelføre).

Plan:

Saksbehandler som tidligere har utført alle mindre reguleringsendringer, var sykemeldt i hele 2022. Opplæring av en ny ansatt har også vært ressurskrevende. Summen av dette har gjort at det har vært behov for å leie inn ekstern saksbehandlerressurs.

Måloppnåelse (HØP)

Selvkostinndekningen i 2022 var innenfor oppmåling kun på 12%. Gebyrinntektene var på 458 TNOK, mens samlet selvkost var på 3,73 MNOK. Når det gjelder Byggesak var inndekningen på 47% med gebyrinntekter på 1,67 MNOK og samlet selvkost på 3,56 MNOK. Dekningsgraden når det gjelder reguleringsplaner var på 30 %, der gebyrinntektene var på 697 TNOK og samlet selvkost var på 2,3 MNOK. Det er mange årsaker til den lave måloppnåelsen, men samlet kapasitet og stor utskifting av ansatte er hovedårsaken. Det er startet en prosess for snu dette i 2023, men utfordringene er så store innenfor disse selvkostområdet at vi også må regne med underdekning i 2023.

Det er fortsatt kapasitetsproblemer og arbeidet med å redusere restansene forutsetter ekstern bistand for å ta etter etterslepet/restanser. Det jobbes målrettet med å komme ajour når det gjelder uløste byggesaker. Hustadvika kommune bør også innenfor noen av selvkostområdene opp på et høyere gebyrnivå, der vi ligger lavt ift sammenlignbare kommuner. Det er viktig med nødvendig kompetanse og kapasitet for å ta unna saker. I arbeidet med å bli mer tilgjengelig for publikum, har vi i første omgang innført telefonvakt hos byggesak, og det er innført et elektronisk bookingsystem, der publikum kan avtale fysiske møter, telefonmøter eller Teams-møter med saksbehandler ved å booke et møte på kommunens hjemmesider. Vi jobber også videre med å innføre elektroniske systemer som gjør det mulig for publikum å se hvor lang sin sak er kommet i saksbehandlingen (e-byggesak og e-byggesøknad).

Det vil videre framover i økonomiplanperioden bli jobbet med ferdigstilling av en rekke reguleringsplaner. Hvilke reguleringsplaner som blir prioritert bestemmes bl.a. av investeringsbudsjettet.

Brann og beredskap

Brann og beredskap er delt inn i to arbeidsområder; brannforebyggende arbeid og brann- og redningsarbeid.

Brannforebyggende sitt arbeid bidrar til å redusere sannsynligheten for brann og samtidig begrense konsekvensen for liv, helse, miljø og materielle verdier om brann oppstår. Brannforebyggende består av 1 branninspektør, 3 brannforebyggere som utfører tjenester som tilsyn og feiing av fyringsanlegg, tilsyn med objekt med særskilt høy risiko for tap av liv, helse, miljø eller materielle verdier, veiledning og høringsuttalelse i enkeltsaker og mye mer.

Brann og beredskap sin viktigste oppgave er å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann, ulykker og andre uønskede hendelser. De tre stasjonene er lokalisert i Bud, Elnesvågen og Eide. Det er ingen ved stasjonene i Hustadvika som er stasjonerte. Dette vil si at alle brannkonstablene har det som en tilleggsjobb til sitt daglige virke. Ved Bud og Eide stasjon er det boplikt maksimalt 5 minutter unna brannstasjonen, mens i Elnesvågen er det både bo- og arbeidsplikt maksimalt 5 minutter unna brannstasjonen.

Leverte tjenester i 2022:

Brannforebyggende avdeling gjennomførte i 2022 hele 2546 feiing av bolig og fritidsboliger, 24 tilsyn med bolig og fritidsboliger samt 35 tilsyn med objekter med særskilt høy risiko. Det ble i tillegg gjennomført over 20 øvelser for eksterne aktører, samt informasjonskampanjer om brannsikkerhet både digitalt og ved oppmøte fra våre brannforebyggere.

Brannberedskapen gjennomførte i 2022 gjennomsnittlig 6,1 aksjoner hver uke fordelt på våre tre brannstasjoner. Som diagrammet under viser, er de fleste aksjonene knyttet til falske automatiske brannalarmer (ABA).

Viktige hendelser i 2022:

Brannforebyggende avdeling jobber nå i nytt fagsystem for feiing og tilsyn av private boliger og fritidsboliger. Fagsystemet ble tatt i bruk 1. januar 2022, og innebærer en effektivisering av varsling ved feiing/tilsyn, samt risikovurdering av hver enkelt bolig i kommunen. Risikovurderingen er benyttet til å fastsette hyppigheten for feiing og/eller tilsyn ved hver enkelt bolig. Det gjenstår fortsatt en del datainnhenting, ved at brannforebyggerne registrere dataverdier når de er ute og utfører sitt arbeid. Men noe av dataene er allerede nå nyttet til å prioritere tilsynene.

Brannberedskapen i Bud fikk et lite løft ved anskaffelse av en ny «fremskutt enhet». Dette kjøretøyet er rigget opp med slokkeanlegg, som kan håndtere mindre branntilløp og/eller å være en førsteinnsats inntil ytterligere ressurser kommer til.

Elnesvågen brannstasjon ble ferdig planlagt og anbudskonkurranse ble sendt ut. Dessverre var kostnadsrammen for høy til at videre fremgang og konkurransen ble avlyst.

Forbedringer og utfordringer i 2022:

Det brannforebyggende arbeidet er under forbedring i forbindelse med nevnte fagsystem. Det som fortsatt er en mangel i det brannforebyggende arbeidet, er et tilsvarende system for særskilte brannobjekt. Vi har vært i diskusjoner med aktuelle tilbydere, men måtte stanse arbeidet, da dette ikke kunne gå parallelt med overgangen til ROR-IKT. Informasjonen vi har innhentet vil vi overbringe til ROR-IKT sin prosjektgruppe, når dette er etablert.

For brannberedskapen er arbeidsforholdene ved Elnesvågen og Bud stasjon ikke tilfredsstillende etter dagens krav. Utbedring av forholdene, da i første omgang ved Elnesvågen brannstasjon, er fortsatt i planleggingsfasen, noe som krever tålmodighet og forståelse fra brannmannskapet.

For øvrig øker stadig oppdragsmengden til brann- og redningsvesenet, noe som ikke er særegent for Hustadvika. Selv om antall unødige automatiske brannalarmer har blitt redusert, ser vi at oppdragsmengden øker. Det er fortsatt størst økning i antall helserelaterte oppdrag, hvor brann og redning blir nyttet i tillegg til ambulanse.

Landbruk og miljø

Enheten leverer tjenester, hovedsakelig i forbindelse med landbruksnæringa i kommunen. Den fremste oppgaven er behandling av søknader som gjelder tilskuddsordninger avtalt i jordbruksavtalen som er inngått mellom Staten og landbruksorganisasjonene.

Andre viktige oppgaver er viltforvaltning og registreringer i forbindelse med eiendomsoverdragelser.

Leverte tjenester i 2022:

 • 256 søknader om produksjonstilskudd for Hustadvika og Aukra
 • I tillegg ble det saksbehandlet ca 90 søknader for Averøy kommune.
 • 107 Søknader om regionalt produksjonstilskudd
 • 30 Søknader om dreneringstilskudd – Tilsammen Kr 1 396 510,-
 • 10 Søknader om tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket SMIL – Tilsammen Kr 840 000,-
 • 46 søknader om tilskudd til avløsning ved sykdom – Bevilget tilskudd kr 1 425 648,-
 • Behandling av søknader om konsesjon etter konsesjonslova og deling etter jordlova §§ 9 og 12.
 • I tillegg er det også på disse ordningene levert tjenester til Averøy kommune

Andre oppgaver:

 • Viltforvaltning inkl. adm. av ettersøksordning for trafikkskadd vilt
 • Administrering av veterinærvakta
 • Behandling av søknader til Innovasjon Norge

Viktige hendelser i 2022:

Landbruksenheten leverte også i 2022 tjenester, som et interkommunalt samarbeid, i forbindelse med langtidsfravær i Averøy kommune. Endelig avklaring av samarbeidet med Averøy kommune forventes avklart i 2023. I tillegg leverer kommune tjenester tilsvarende 0,5 årsverk på landbruk og viltforvaltning i Aukra kommune.

Utfordringer i 2022:

Vanskelige innhøstingsforhold sommeren 2022

2022 ble et klimamessig utfordrende år for landbruket i kommunen. Store nedbørsmengder i vekstsesongen sørget for at avlingene ble under gjennomsnittet. Værforholda skapte problemer for innhøsting, og for dyr på beite. Landbruksoppgjøret 2022 medførte resulterte i en samlet økning i inntektsmulighetene. Det ble i september foretatt en tilleggsutbetaling av tilskudd for å kompensere for prisveksten, men for mange bruk i vår kommune ble landbruksoppgjøret sett på som et nulloppgjør.

Det er registrert 294 hendelser for fallvilt i kommunen i 2022. Dette er omtrent på samme nivå som i 2021. For kommunen betyr dette ei betydelig økning i utgifter i forbindelse med ettersøk og avlivning.

De tre siste åra har det vært rekordhøye fellingstall for hjortevilt i kommunen. I 2022 ble det felt 740 hjort.