• Forside
  • Hovedtall - økonomisk utvikling og situasjon

Hovedtall - økonomisk utvikling og situasjon

Kostnadskontroll
Ramme Budsjett Regnskap
Disposisjonsfond
Hustadvika kommune skal ha 5% av driftsinntektene på disposisjonsfond 5% 9,8%
Netto driftsresultat
Hustadvika kommune skal ha 1,75% av driftsinntektene i positivt netto drifstresultat 1,75% 2,6%
Gjeldgrad
Gjeldsgraden skal ikke overstige 100% av brutto driftsinntekt justert for ubrukte lånemidler og gjeld på selvkost. 100% 82,4%

Sykefravær

Nærvær/trivsel
Målbeskrivelse Mål Resultat
Sykefravær
6,5% 9,33%
Kostnadskontroll
Ramme Budsjett Regnskap
Politisk styring
100% 90%
Kommunedirektør
100% 102%
Samfunnsutvikling
100% 101%
Familiens hus
100% 105%
Oppvekst felles
100% 91%
Kommunale barnehager
100% 105%
Skoler
100% 103%
Helse og velferd - felles
100% 19%
Forebygging, helse og rehabilitering
100% 104%
Hjemmebaserte tjenester
100% 106%
Institusjoner og omsorgsleiligheter
100% 103%
Bofelleskap
100% 101%
NAV
100% 112%
Kommunalteknikk
Forventet inntekt på 100% av budsjett 100% 41%
Bygg og eiendom
100% 107%
Plan og byggesak
100% 215%
Brann og beredskap
100% 118%
Landbruk og miljø
100% 80%