Befolkningsutvikling

Folketallsutvikling

Befolkningen i Hustadvika kommune har økt med med 54 personer i løpet av 2022, fra 13 287 til 13 341 innbyggere. Dette er en økning på 0,4 prosent. Hustadvika kommune har hatt positiv vekst de fleste år, men etter 2015 har veksten vært svakere.

Antall innbyggere ved utgangen av året

Befolkningsutviklingen i Hustadvika kommune de siste 30 årene

Kommunen har fødselsoverskudd når flere barn blir født enn folk dør. SSB har tall fra 1950 og frem til i dag, og tallene for 2022 viser for første gang flere døde enn fødte i kommunen vår. 117 barn ble født, og 124 døde i løpet av 2022, noe som gir fødselsunderskudd på 7 personer.

I årene fra 2000 til 2022 er det gjennomsnittlig født 147 barn hvert år i Hustadvika. I 2016 opplevde Hustadvika en «fødselsboom» med 156 nye innbyggere. Så fulgte tre år med litt lavere fødselstall, før vi i 2021 fikk 146 nye innbyggere. I 2022 ble det født 117 barn i Hustadvika kommune.

I samme periode dør det gjennomsnittlig 106 personer hvert år. I 2018 og 2019 døde mindre enn 100 personer, mens det i 2021 og 2022 døde henholdsvis 125 og 124 personer.

I 2022 er det nettoinnflytting på 63 personer i Hustadvika kommune, det betyr at det er flere som flytter til Hustadvika kommune enn som flytter ut. Det gjelder både fra utlandet og fra andre steder i landet. Den innenlandske tilflyttingen er på 465, mens 447 flytter ut. Innvandringen i 2022 er på 102, mens 57 utvandret.

Tall fra SSB, tall for de siste 10 årene

Befolkningsutvikling per 1. januar

Befolkningsutvikling per 1. januar

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Folketallet per 1. januar 12 926 13 090 13 191 13 250 13 184 13 195 13 215 13 233 13 279 13 317 13 287
Levendefødte 150 134 149 149 156 137 143 116 122 146 117
Døde 83 90 116 120 98 112 98 92 104 125 124
Fødselsoverskudd 67 44 33 29 58 25 45 24 18 21 -7
Innflyttinger 660 635 620 567 560 592 540 528 500 544 565
Utflyttinger 563 578 599 663 606 597 567 505 479 602 503
Nettoinnflytting 97 57 21 -96 -46 -5 -27 23 21 -58 62
Folketilvekst 164 101 59 -66 11 20 18 46 38 -30 54
Folketallet - utgangen av året 13 090 13 191 13 250 13 184 13 195 13 215 13 233 13 279 13 317 13 287 13 341

Framskriving av befolkningstallet

Når vi ser fremover, kan det tyde på at befolkningsveksten flater mer ut. Ifølge SSB sine framskrivinger etter hovedalternativet (MMMM) vil befolkningen i Hustadvika kommune i år 2050 ligge på omtrent samme nivå som i dag.

Sammensettingen i befolkningen vil derimot endre seg. Forholdet mellom andelen av befolkningen som er i aldersgruppen 20 til 66 år vil synke vesentlig i forhold til andelen av befolkningen som er 67 og eldre. Denne utfordringen vil kreve oppmerksomhet og prioritet i Hustadvika kommune.

Flere lever lenger med god helse, og forventet levealder for Hustadvika kommune er tilnærmet likt fylkes- og landsgjennomsnittet for begge kjønn. I 2022 var andelen innbyggere som er 80 år eller eldre omtrent 4 prosent, mens det ifølge befolkningsframskrivingene vil være omtrent en andel på 10 prosent i 2040.

Boligbygging og befolkningsvekst henger sammen. I tillegg påvirker faktorer som arbeidsplasser, fødselstall og levealder folketallet. Det er derfor ikke noe entydig svar på hva som påvirker befolkningsvekst og boligproduksjon.

I kommuneplanen samfunnsdel er det vedtatt at Hustadvika kommune skal være et fremtidsrettet samfunn som ivaretar naturgitte fortrinn og kulturell identitet, og som har levende lokalmiljøer. Kommunen har høy bosteds-, arbeids- og besøksattraktivitet. Kommunen legger til rette for bo- og blilyst!

Aldersgruppen 0-19 år har i flere år vært stabil på omtrent 3500 innbyggere, men har fra 2015 sunket litt. Framskrivingen fra SSB viser at denne trenden vil fortsette. Når det gjelder aldersgruppen 65 år og eldre har denne vært stabil på omtrent 1700 innbyggere frem til 2009. Etter 2009 har denne aldersgruppen økt hvert år, og framskrivingen fra SSB viser at denne trenden vil fortsette fremover. I år 2027 krysser linjene for disse aldersgruppene seg, da er de to aldersgruppene like store.