Andre økonomiske tall

Midler til tjenesteproduksjon – fordeling på fagområder

Kommentarer

Oversikten viser hvor mye av midlene i Hustadvika kommune som brukes på de ulike sektorene. Det er regnskapstallene som er brukt. Dette gir en god indikasjon på fordeling av midler til de ulike tiltakene men viser fordelingen slik kommunens organisering er bygd opp. Hvis en ønsker å vite hvor mye som brukes på de ulike tjenester er det KOSTRA tallene som gir de beste verdiene. KOSTRA tallene kan også sammenlignes mot andre kommuner. KOSTRA tall vises til slutt i dette kapitlet.

Premieavvik - Hustadvika kommune

Kommentar

Premieavviket utgjør 104,8 mill. kroner i balansen per 31.12.2022. Inntektsført premieavvik for 2022 utgjør 28,5 mill. kroner. Premieavviket oppstår fordi kommunen utgiftsfører premiekostnaden og ikke premieutgiften i regnskapet. Da oppstår en saldo i regnskapet som vil belaste regnskapet i årene som kommer. Hvert års premieavvik blir utgiftsført over 10/7 år med like beløp. Dette er hensyntatt i kommunens økonomiplan. I 2022 utgjorde amortisering av premieavvik tidligere år 15,3 (11,7) millioner kroner.


Utgående faktura

Utgående faktura

Faktureringsmetoder Antall fakturaer 2020 Antall fakturer 2021 Antall fakturer 2022
AvtaleGiro 14 862 15 971 18 159
eFaktura - privat 19 689 20 994 23 583
Blankett via epost 327 336 405
Blankett 235 73 157
Internfaktura direkte belastet 11 116 328
Internfaktura til fakturabehandling 0 0
Digital Postkasse Innbygger 1 330 847 716
Vipps 0 101 11
Visma Printtjeneste 6 811 4 749 4 064
EHF-faktura 2 419 2 240 2 142
SUM 45 695 45 427 49 565
Oversikten viser at antall papirfakturaer utgjør omlag 4000. Dette utgjør 8,2 % av totalen. Hele 91,8% av fakturering skjer derfor elektronisk. For 2020 var det 85% av fakturaene som ble sendt elektronisk.
Antall faktura - inngående - 95,9% er elektroniske. For 2021 var 95,1% elektronisk. For 2020 var tallet 91,6%

Antall fakturaer - inngående

Regnskapskontoret har lagt ned mye arbeid de siste årene for å redusere antall papirfakturaer. Andelen elektroniske faktura er nå 95,9 % av totalt antall faktura. Dette er en oppgang 5,3 prosentpoeng fra 2020. Totalt mottok kommunen 22 976 fakturaer i 2022. Av disse var 22 031 EHF-fakturaer, mens 927 var papirfaktura eller faktura mottatt på e-post.