Oppvekst

Kommuneområdet Oppvekst

Rammeområdet for oppvekst består av enhetene Hustadvika opplæringssenter, Hustadvika kulturskole og Bjørnsund leirskole. Kommunalsjef for oppvekst, skolefaglig rådgiver og barnehageansvarlig rådgiver, kostnader til private barnehager, skolesamarbeid med Aukra kommune, Tøndergård og inntekter og utgifter for barn i samarbeid med andre kommuner dekkes også av dette rammeområdet.

Kommunalsjef for oppvekst har ansvar for tre andre økonomiske rammeområder i Hustadvika kommune:

 • Familiens Hus
 • Kommunale barnehager
 • Grunnskoler

Oppvekst felles

Bjørnsund leirskole, opplæringssenteret og kulturskolen hører til dette rammeområdet.

Rammeområdet for oppvekst består også av kommunalsjef, skolefaglig rådgiver og barnehageansvarlig rådgiver, kostnader til private barnehager, skolesamarbeid med Aukra kommune, Tøndergård og inntekter og utgifter for barn i samarbeid med andre kommuner.

Bjørnsund leirskole

Bjørnsund leirskole har 100 sengeplasser, og tar imot elever fra Møre og Romsdal, og landet for øvrig.

Det er fortsatt høye besøkstall ved Bjørnsund leirskole, og i 2022 var det over 1700 besøkende på leirskolen (mot tidligere normalt rundt 1500). Leirskolen hadde i 2022 besøk fra Lillehammer, Østerdalen, Gudbrandsalene, Gauldalen i tillegg til godt belegg fra Møre og Romsdal.

Viktige hendelser i 2022: Økning i besøkstall

Forbedringer og utfordringer i 2022: Oppussing fortsetter med ny maling på det meste av bryggene og skole/ internatbygg. Vi har også hatt flere oppgraderinger av det elektriske anlegget både generelt og med tanke på brannsikkerhet.

Måloppnåelse: Vi har solgt servicebåten vår i 2022 for å redusere kostnader med båtdrift. Vi er nå i dialog for å få til samarbeid med renovasjon for å redusere aktiviteten med transport av søppelkontainere på passasjerbåten. Når det gjelder besøkstallene klarte vi ikke helt å holde målene i budsjettplanen da noen av våre faste skoler har valgt annet leirskoletilbud (men lyspunktet er at vi også har fått noen nye besøkskoler og flere forespørsler om plass). Vi la ny 5 årsplan for booking i 2022. Denne går fra 2023-2027. Generelt godt belegg, men noe nedgang et par år frem grunnet lavere fødselstall for de fremtidige kullene. Vi har fått en kompetansemessig styrking i 2022 ved at en nyansatt lærer som er utdannet marinbiolog, og som har bakgrunn fra Statsforvalterens miljøavdeling og er museumsdirektør på Søre Bjørnsund Museum.

Rektor har fullført studie «Endringsledelse» ved Høyskolen i Vestlandet (LUE) sammen med 4 andre rektorer fra kommunen.

Hustadvika opplæringssenter

Hustadvika Opplæringssenter skal sikre spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn etter barnehageloven §31 og voksne etter Opplæringsloven § 4A-2, § 4A-1 og § 5-1. Det ytes logopedhjelp til alle som har behov for det, og opplæring for de som får utdelt diverse hjelpemidler som kommunikasjonsutstyr og hukommelseshjelpemidler.

Vi skal sørger for at fremmedspråklige som bosetter seg i kommunen får norskopplæring og tilbud om grunnskoleopplæring. Voksenopplæringen er en av våre viktigste integreringsarenaer. Språk og kvalifisering er avgjørende for at mennesker som kommer til landet kan bidra til samfunnet og leve meningsfulle liv.

Voksenopplæringen gir voksne mulighet til å tilegne seg nødvendige kunnskaper og ferdigheter for videre utdanning, for deltakelse i arbeidslivet og personlig utvikling.

Rektor har fullført studie «Endringsledelse» ved Høyskolen i Vestlandet (LUE) sammen med 4 andre rektorer fra kommunen.

Viktige hendelser i 2022: 2022 ble et svært spesielt år for opplæringssenteret. Vi har tatt imot mange flere flykninger enn de foregående årene og Opplæringssenteret har aldri i historien hatt flere deltakere i norskopplæring og introprogram. Logopedtjenesten ble omlagt og vi gir et bedre og mer tilrettelagt tilbud enn tidligere.

Forbedringer og utfordringer i 2022: Enheten har satset på økt kompetanse innen tegnspråk og sendt en lærer på utdanning, for å imøtekomme behov som er i kommunen både blant førskolebarn, skoleelever og voksne.

Hustadvika opplæringssenter har forenklet prosedyrene for logopedtjenester, uten at tilbudet til barn og voksne har blitt svekket. Vi har opprettet et lavterskeltilbud der man kan få noen timer med logopedhjelp uten at man må ha sakkyndig vurdering først. Dette tilbudet har blitt tatt vel imot og mange har benyttet seg av det. De fleste som mottar logopedhjelp får dette gjennom sakkyndig vurdering og vedtak.

Vi har utarbeidet nye gode rutiner ved inntak av deltakere til norskopplæringen.

En utfordring i år har vært meget økt deltakerantall og mange nytilsettinger. Dette har bidratt til store klasser og lite undervisningsrom dette skoleåret. Lokalene våre er lite tilrettelagt for deltakere med store helseutfordringer og læringsmiljøet blir dårligere når verken deltakere eller lærere har rom til å bevege seg på.

Det er også fortsatt høy andel førskolebarn som har behov for spesialpedagogiskhjelp. Det er et ønske fra enheten å bidra til kontinuitet i tiltak rundt barn i samarbeid med barnehagene.

Måloppnåelse:

 • Det har blitt gjennomført nasjonal brukerundersøkelse for nyankomne innvandrere i opplæring i 2022, de to første målene er knyttet til denne. Det siste målet er knyttet til kompetanseplanen.
 • På opplæringssenteret skal vi møte alle deltakere med respekt. Resultat: 4,8 av 5. Sammenlignet med nasjonale resultater er dette 0,1 dårligere enn landsgjennomsnittet.
 • Alle deltakerne på norskopplæringen skal bli kompetansekartlagt og motta nyttig veiledning. 76% svarer at de har fått kartlagt sin kompetanse og mottatt nyttig veiledning. Sammenlignet med nasjonale resultater er dette 24,7% bedre enn landsgjennomsnittet.
 • Ansatte utvikler egen kunnskap og deler med kolleger gjennom aktiv bruk av og diskusjon om innholdet i faglige begrep. De ansatte på Hustadvika opplæringssenter bruker «Lesson Study» som metode for å utvikle opplæringen og undervisningen. Metoden legger vekt på at alle ansatte er aktive, leser ny forskning, diskuterer og observerer praksis. Hva de lærer oppsummeres og deles med alle ansatte på enheten. Det ble gjennomført ett slikt utviklingsarbeid i 2022.

Hustadvika kulturskole

Hustadvika kulturskole har rundt 375 elevplasser fordelt på fagene musikk, dans og visuelle kunstfag.

Leverte tjenester i 2022:

Undervisning individuelt og i gruppe i fagene dans, musikk og visuell kunst.

Viktige hendelser i 2022:

 • Gjennomført en uke sommerskole «samskap» sammen med enhet for integrering hvor barn i alder 10-18 fikk møtes på tvers med ulik kulturbakgrunn, språk og ferdigheter for å skape noe sammen. Hovedvekt på musikkproduksjon, film, og sosial samskaping. Dette skapte også sommerjobb for noen ungdommer i kommunen.
 • Deltagelse på Klangfestivalen 2022 (sang og fiolin) sammen med tidligere elev Jorun Marie Kvernberg
 • Nytt samarbeid med FUSK for gjennomføring av musikkundervisning for 9.trinn. Prosjektet gjennomført i 2022 med stor suksess. Samarbeidet fortsetter også skoleåret 2023
 • Etter år med pandemi fikk vi endelig gjennomført flere fysiske forestillinger med fulle hus.

Forbedringer i 2022:

Beholdt elevtallet på 375 elevplasser, og etablerte nytt gruppetilbud med dans for voksne.

Utfordringer i 2022:

Kapasiteten på tilgjengelige rom, samt geografisk spredte undervisningslokaler gjør at vi har færre samarbeidsprosjekt og fleksibilitet i undervisningen enn vi ønsker for våre elever og lærere.

Mål fra kommuneplanens samfunnsdel som er oppnådd i 2022 er:

 • Mulighet for å søke plass i kulturskolen gjennom kontaktkassa
 • Gratis sommerskole
 • Gratis samspill til flere elever som betaler for ordinær 1-1 undervisning

Familiens hus

Familiens Hus består av enhetsleder, barnevernstjeneste, helsestasjon, PPT og tiltak for funksjonshemmede.

Leverte tjenester i 2022:

Barnevernstjenesten:

Barnevernstjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse og at alle barn og unge får gode og trygge oppvekstsvilkår. Barnevernstjenesten er egen vedtaksmyndighet og Hustadvika kommune har egen akuttberedskap som evalueres i 2023. Tjenesten består av 12, 97 årsverk med mer enn 200 oppdragstakere som besøkshjem, fosterforeldre, 2 base-system, støttekontakter, fritidskontakter og tilsynsførere.

Helsestasjon (inkludert skolehelsetjeneste, jordmortjeneste og helsestasjon for ungdom):

Helsestasjonen har ansvar for helsestasjonsprogrammet i kommunen, skolehelsetjenesten og jordmortilbudet. Formålet er å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling, forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt samt gi nødvendig oppfølging og henvises videre ved behov. Tjenesten består av 15 ansatte, herunder helsesykepleiere, jordmor og merkantil. Familiens Hus leverte også i 2022 jordmortjenester til Gjemnes kommune.

Tiltak for funksjonshemmede:

Tjenesten skal gi koordinert hjelp til barn, unge og deres familier. Det er et mål at barn unge og deres familier opplever tjenestetilbudet som helhetlig og sammenhengende. Tjenesten bestod i 2022 av om lag 50 ansatte i turnus, 16 avlastere og 85 støttekontakter. I tillegg til støttekontakter, BPA-tjenester og private avlastere, ga Tiltak for funksjonshemmede avlastningstjenester i institusjon samt tjenester i en rekke barneboliger.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT):

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) skal bistå barnehager og skoler i arbeidet med å tilrettelegge det pedagogiske tilbudet til barn, elever og voksne med særlig behov og utarbeide sakkyndig vurdering der loven krever det. Hensikten er at barn, elever og voksne får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. PPT Hustadvika hadde i 2022 7,5 fagstillinger og 0,5 merkantil stilling. Familiens Hus leverte også i 2022 tjenester til Gjemnes kommune.

Viktige hendelser i 2022:

I 2022 fikk vi tatt i bruk første etasje som hadde vært under ombygging. Det vil vi at ekspedisjon og helsestasjon ble ferdigstilt, og det var først nå at ansatte med kontorsted i Familiens Hus ble samla. I tillegg ufører ansatte under Tiltak for funksjonshemmede tjenester i avlastning, i private hjem, barneboliger etc.

Prosjektering av ombygging og restaurering av resten av bygget ble igangsatt utover høsten.

I Tiltak for funksjonshemmede ble det ansatt konsulent som skal følge opp støttekontakter, BPAer og avlastere. I tillegg er koordinator i ansvarsgrupper en stor del av konsulentens arbeidsoppgaver. Dette er viktige tjenester som man tidligere ikke har hatt god nok kapasitet til å utføre på en tilfredsstillende måte.

Ungdomskoordinator starta opp ungdomsklubben Hub’n i Elnesvågen, og starta planlegging av utvida tilbud ved ungdomsklubbene.

Representanter fra Familiens Hus har vært involvert i mye av det planarbeidet som har foregått. Dette gjelder både helse- og velferdsplana, oppvekstplana og de to kompetanseplanene som er utarbeidd / er under utarbeidelse.

Forbedringer og utfordringer i 2022:

Barnevernreformen, også kalt oppvekstreformen, har hatt fokus i 2022, og vi ser at Hustadvika har en rekke tilbud og tjenester som er i tråd med intensjonen til denne reformen. Med stadig bedre samarbeidsformer innad i Familiens Hus og ellers i kommunen, får en del innbyggere hjelp uten at det utvikler seg til en barnevernssak. Samarbeidet med familieveileder i Nav, som nå har fast kontordag i Familiens Hus, har eksempel på dette. Barneverntjenesten leverte et godt økonomisk resultat i 2022. Årsakene til dette er komplekse, men vi ser at tverrfaglig innsats på tidlig tidspunkt lønner seg i en rekke saker.

Våren 2022 fikk som nevnt alle avdelingene kontor i Familiens Hus, og med dette legges det til rette for at man kan bedre utnytte kompetansen og ressursene som finnes. Dette hadde fokus blant annet under arbeidet med handlings- og økonomiplan for 2023-2026. Det er også bedre samhandling mellom Familiens Hus og Mestring, dette er svært viktig.

Det ble søkt om midler fra Bufdir til å utvikle en samhandlingsmodell for tidlig å kunne identifisere og følge opp risikoutsatte og sårbare barn, unge og deres familier. Dette fikk vi innvilga, og rekrutteringsprosess i dette arbeidet starta mot slutten av 2022.

Det er til tider vanskelig å rekruttere ønsket kompetanse til enkelte av avdelingene, da dette er kompetanse som det tradisjonelt sett ikke er mange som innehar i vårt distrikt, og vi har hatt fokus på å beholde de som er og har blitt ansatt. Særlig utfordrende er det å ansette i vikariat.

Det er stort behov for våre tjenester, noe som gjør at ansatte ofte opplever et høyt arbeidspress. Psykisk helse utfordrer alle avdelingene, og etter en kartlegging sammen med andre tjenester for barn og unge, ser vi et klart behov for å styrke kommunens tilbud til denne målgruppa fremover.

Økonomisk sett har det vært et svært krevende år for Tiltak for funksjonshemmede.

Måloppnåelse

Det er viktig å knytte teksten opp mot de mål enheten/rammeområdet satt seg for 2022 og for budsjettplanperioden 2022-2025.

Vi avdekte behov for kompetanse på veiledning av foreldre, og søkte om tilskuddsmidler for dette. Dette ble innvilga, og sammen med Opplæringssenteret har vi fått sertifisert flere ansatte både på barneverntjenesten og helsestasjonen.

Alle utfordringer med psykisk helse, rus, utenforskap og ensomhet etc. fordrer et godt tverrfaglig samarbeid i kommunen. Det er derfor positivt at vi ila 2022 har fått en bedre bruk av skolenes ressursteam. I tillegg har vi fått starta opp Flerfaglig Råd, etter enighet i kommunens rusgruppe. Samarbeidet mellom politiet og Familiens Hus er også evaluert, og det er konkludert med å fortsette dette.

Familieveileder ned Nav har nå fast kontordag i Familiens Hus. Det er meldt om ei dreining fra at saker tidligere kom fra barnevernet til familieveileder, til at innbyggere nå får hjelp hos familieveileder før det evt. blir en barnevernssak. Dette er svært positivt.

Det gjøres mye godt arbeid, men vi ser behovet for en systematisk modell både for innbyggere og ansatte. Det var derfor svært gledelig at vi som nevnt fikk tilskudd fra Bufdir til å ansette prosjektleder for å starte opp arbeidet BTI / BTS (Bedre Tverrfaglig Innsats / Bedre Tverrfaglig Samhandling). En helhetlig samhandlingsmodell skal bidra til sammenheng på tvers av organisasjonsnivåer i kommunen, sammenheng mellom sektorer og tjenester og økt fokus på evaluering av tilbud, dokumentasjon og brukermedvirkning.

Skoler

Skoleområdet i Hustadvika kommune har et særlig ansvar for at barn og unge har den kompetansen som skal styrke dem i møte med fremtidens utfordringer. Lesing, skriving og muntlige ferdigheter er sammen med regning og digitale ferdigheter en del av den faglige kompetansen, og nødvendige redskaper i læring og utvikling av faglig forståelse.

Driftssituasjon

Driftssituasjonen for skoleområdet er krevende, og en må ha fokus på utvikling av praksis og samhandling for å redusere behovene for ekstra oppfølging. Flere av skolene har forholdsvis mange elever med store, varige og sammensatte behov. Pandemien har også preget elever og tilsatte. Kvaliteten i opplæringstilbudet har i perioder blitt påvirket av smitteverntiltakene og det har vært et unormalt stort fravær bland elever og ansatte i skolen i forbindelse med pandemien. Dette har fått konsekvenser både for elevenes læring og skolenes daglige drift.

Ny budsjettfordelingsmodell for resursfordeling mellom skolene er under utforming med et mål om å lande på en ressursfordelingsmodell som oppleves som omforent og rettferdig. Skolene opplever at de nødvendige innstrammingene i den økonomiske planperioden vil gi et dårligere tilbud til elevene i tiden fremover. Samtidig vet vi at det ikke nødvendigvis er en direkte sammenheng mellom økonomi og resultat, da det er sammenliknbare kommuner som både drifter billigere enn oss og leverer gode resultat på målbare indikatorer.

Prognosene for befolkningsutvikling og elevtall tyder på at Hustadvika vil få en reduksjon i elevtall de neste ti årene på 200 elever. Dette tilsvarer en reduksjon i rammetilskudd fra staten på omtrent 25 millioner kroner. Skolene har ulike forutsetninger for å kunne drifte effektivt, men vi ser at elevtallet er en svært viktig faktor i denne sammenhengen. Skolestørrelse er det som har størst innvirkning på hvor mye en kommune bruker av ressurser på grunnskole. En skolestruktur med mange enheter er mer kostnadskrevende enn en struktur med færre og større enheter. Politiske føringer tilsier at det ikke skal gjøres noen endringer på antall skoler i kommunen i tiden fremover. Dette innebærer at skolene må foreta prioriteringer som vil få konsekvenser for skolenes drift i tiden som kommer. Et overordnet mål i årene som kommer vil derfor være å redusere kostnadene til den spesialpedagogiske undervisningen, og å integrere denne i større grad i den ordinære opplæringen, samtidig som man skal styrke det ordinære opplæringstilbudet.

Oppfølgingsordningen

Hustadvika kommune er valgt ut av Utdanningsdirektoratet, i dialog med Statsforvalter, til å delta i Oppfølgingsordningen i en periode på tre år. Det er en oppsummering av alle skolenes læringsresultat og elevenes trivsel over tid som er grunnlag for utvelgelsen. Utdanningsdirektoratet gjør beregninger av risikopoeng for alle kommuner, basert på nasjonale prøver, elevundersøkelsen og grunnskolepoeng. Hustadvikas resultater er ikke under kritisk nivå, men de ligger i randsonen med resultater som er lavere enn nasjonalt snitt når det gjelder disse kvalitetsindikatorene. Det er viktig å presisere at dette ikke betyr at skolene i Hustadvika gjør en dårlig jobb. For det er svært mye kvalitativt godt arbeid som blir gjort i skolene våre på mange områder både av elevene, lærerne, lederne og de øvrige ansatte. Skolene har også flere utviklingsprosjekter som de er i prosess på, og som vil gi resultat på sikt, som for eksempel språkplanarbeidet. Deltakelsen i oppfølgingsordningen er en mulighet til å få støtte og til å bli utfordret på områder som vi ønsker å bli bedre på. Deltakelsen i ordningen skal vi bruke til å videreutvikle Hustadvikaskolen, og det overordnede målet er at alle elever i Hustadvika i større grad skal få utnytte sitt læringspotensial.

Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020- LK 20

Høsten 2020 ble nye læreplaner iverksatt. Læreplanen peker på behovet for en felles/kollektiv praksis ved skolene. Alle ansatte i skolen skal ta aktivt del i det profesjonelle læringsfellesskapet for å videreutvikle skolen. Det innebærer at fellesskapet reflekterer over verdivalg og utviklingsbehov, og bruker forskning, erfaringsbasert kunnskap og etiske vurderinger som grunnlag for målrettede tiltak. Å iverksette bruk av ny læreplan er et langsiktig arbeid der forberedelsene starter lenge før læreplanene faktisk blir tatt i bruk. Ny læreplan er en videreutvikling av foregående læreplan, men innebærer noen endringer. På bakgrunn av et ønske om en mest mulig lik praksis, startet skolene i 2021 et arbeid for å vurdere ulike læremidler slik at man får en omforent strategi ved valg av læreverk og felles innkjøp av nye læremidler. Dette må ses i sammenheng med digitaliseringen av grunnskolen og behovet for digitale læremidler. Hustadvikaskolen ønsker en kombinasjon av digitale læremidler og læreverk i bokform. Gjennom tilskudd fra Utdannings-direktoratet har skolene hatt anledning til å prøve ut ulike læremidler og vi har fått komplettert klassesett med læremidler vi har blitt enige om skal benyttes på ulike trinn i ulike fag. Språkplanarbeidet har blant annet kommet med anbefaling om valg av læreverk for norskfaget på ulike trinn. Språkplanarbeidet er forskningsbasert og bygger på erfaringsbasert kompetanseutvikling i skolene i Hustadvika. Språkplana ble politisk vedtatt våren 2022 og har som hovedmål å kvalitetssikre opplæringen gjennom å øke lærernes kompetanse innenfor språk, lesing og skriving. Dette ble gjort for å sikre at alle elever i Hustadvika får like muligheter til kunnskapsutvikling, ferdighetsutvikling, danning og livslang læring. Språkplanen skal bidra til tidlig innsats i språkopplæringen og styrke den ordinære opplæringen i Hustadvikaskolen.

Eide ungdomsskole

Eide ungdomsskole har opplæring for elever på 8. – 10. trinn. Det er 151 elever fordelt på 6 klasser.

Viktige hendelser i 2022

 • Skolen fortsetter innføringen av Fagfornyelsen.
 • En klasse ved skolen har deltatt som jury i kåring av årets ungdomsbok. I tillegg deltok noen elever i en nasjonal jury. Hele klassen var i Lillehammer i anledning dette.
 • Fast samarbeid med forfatter Endre Ruset.
 • Felles aktivitetsdager for alle elevene
 • Vår og høstkonsert ble arrangert av elever med valgfaget sal og scene
 • Forbedringer og utfordringer i 2022
 • Gode resultat for 9.trinn på nasjonale prøver
 • Gode resultat på elevundersøkelsen.
 • Lyd/støy problematikk – støynivået fra tekniske innretninger er for høyt – avvik
 • Problem med nettilgang på noen klasserom
 • Klasserom er slitte og preget av 50 års bruk

Måloppnåelse

 • Innenfor måltallet for sykefravær på 6,5%.
 • Eide ungdomsskoles sykefravær i 2022 var 4,86%.
 • Enheten oppfyller kravet om minstenorm for lærertetthet.
 • 22 av 23 lærere oppfyller kompetansekravet for tilsetting etter opplæringslovens §10-1.

Fræna ungdomsskole

Fræna ungdomsskule har dette skoleåret 202 elever fordelt på 9 klasser og 3 trinn.

Skolen har fokus på gode relasjoner til elevene og et godt samarbeid mellom hjem og skole. Satsingsområdene til skolen har i flere år vært å kunne tilby alternative læringsarenaer som båtgrupper, trivselsgrupper, «mekke – grupper», kantinegrupper, elevbedrifter og det å ha et godt kantinetilbud til elevene. Vi prøver også å få arbeidslivsfaget mest mulig praktisk og gjerne utplassert i bedrift i perioder.

Skolen gir opplæring i tråd med Opplæringslova og dens forskrifter. Vi jobber hele tiden systemrettet og har fått på plass mange gode rutiner for det arbeidet vi driver med. Vi har et godt etablert ressursteam og innsatsteam på skolen, og samarbeider godt med BUP, barnevern, skolehelsetjenesten, mestringsenheten og andre samarbeidspartnere om et best mulig tilbud til alle våre elever.

På Fræna ungdomsskole er vi opptatt av trivsel for alle og økt læringsutbytte for elevene våre. Elevråd, administrasjon og lærere jobber kontinuerlig med dette for å opprettholde og forbedre resultatene. FAU og SMU er også involverte i arbeidet mot mobbing og det å skape trivsel. Vi har flere trivselsarrangement i løpet av året; Elevkvelder, temakvelder for foresatte og elever, klassearrangement mm.

MOT er også en viktig del av det skolen jobber med. Skolen har flere utdannede MOT – coacher. MOT sin satsing «Skolen som Samfunnsbygger» er inne i sitt sjette år- alle ansatte inkluderes i dette arbeidet. Skolen som samfunnsbygger forsterker skolens rolle som samfunnsbygger.

Vi er også veldig stolte over å ha en flott kantine med salg av frokost og varm-mat til lunsj alle skoledager. TINE – produkter selges i tillegg hver dag. Kantina er i sin helhet drevet av assistenter, arbeidslivsfag og elevbedrifter.

Skolen har ikke eget skolebibliotek, men kjøper denne tjenesten hos Fræna Folkebibliotek da dette er i nabobygget, og både elever og lærere foretrekker å bruke denne muligheten. Biblioteket har i samarbeid med skolen et fast opplegg i de oppsatte timene, der elevene får presentert nyere ungdomslitteratur. Lærere og elever kan også be om hjelp til aktuell litteratur i forbindelse med faglige opplegg. I tillegg kan de selvsagt bruke Folkebiblioteket i tillegg til disse timene, men da gjerne etter avtale.

Vi er også opptatt av å rekruttere nye lærere, så vi forsøker å legge til rette for dette på best mulig måte. Vi har også dette året flere lærerstudenter i praksisveiledning. Vi har en lærer som er utdannet veileder, som har hovedansvaret for studentene i den tiden de er her. De eksterne vikarene vi har benyttet, er lærerstudenter som er født og oppvokst i Hustadvika, og som vi håper vil komme tilbake etter endt utdanning.

Viktige hendelser i 2022

 • Rusgruppa i kommunen oppleves som et viktig og godt tiltak. Dette tverrfaglige arbeidet har blant annet resultert i et mer systemrettet arbeid med rus og et konkret tiltak er et felles foreldremøte for 7.trinn her på ungdomsskolen i april 2023 om dette temaet.
 • Ungdomsskoordinator har starta ungdomsklubber her i skolen sine lokaler, noe som er positivt tiltak for at ungdommene våre skal ha en møteplass her i Elnesvågen.

Forbedringer og utfordringer i 2022

 • Teknisk rom i svømmehallen er bortimot totalrenovert, og i den forbindelse ble det også lagt kantstein og grus i skråning på østsida av skolen.
 • Ellers har vi fremdeles de samme utfordringene med uteområdene våre som er beskrevet tidligere år (parkeringsplass, skråning på vestsida, baksida på skolen, mye asfalt) så her håper vi på en forbedring i 2023.
 • Elevtallet på 8. trinn har gått betydelig ned. Dette ser vi kan skape utfordringer på flere områder. Vi har opprettholdt tre klasser dette skoleåret, men må vurdere å redusere til to klasser på noen av trinna allerede fra høsten 2023.

Bud barne- og ungdomsskole

Skulen har 158 elavar fordelt på 10 klassar. Det er 59 elevar på småskuletrinnet, 41 elevar på mellomtrinnet og 58 elevar på ungdomsskuletrinnet. 8 ulike nasjonalitetar er representert. Skulen har 37 tilsette dette skuleåret. Dette inkluderar faste tilsette, tilkallingsvikarar, språk-assistentar og norsklærarar for flyktningane. Det er 37 elever i SFO.

Rektor har fullført studie «Endringsledelse» ved Høyskolen i Vestlandet (LUE) sammen med 4 andre rektorer fra kommunen.

Skulen har kantinedrift der elevane på mellom- og ungdomsskuletrinnet kan kjøpe ulike meieriprodukter og drikke. I tillegg har arbeidslivsfag sal av ulike rettar 2-3 gonger pr. veke.

Viktige hendelser i 2022

 • Skulen fekk, både våren 2022 og hausten 2022 mange ukrainske elevar i samband med krigen i Ukraina. I tillegg hadde vi elevar både frå Afghanistan og Kongo.
 • Skulen har tatt i bruk Skolestudio. Vi fekk tildelt ekstra midlar til kjøp av analoge læremidlar. Vi prioriterte matematikk og norsk på ungdomsskulesteget. På mellomsteget supplerte vi kunnskapsfaga.

Forbedringer og utfordringer i 2022

 • Skulen har som tidlegare omskrive fått mange flyktningar. Det har gått greitt sjølv om det har vore krevjande. Utfordringa ligg på det å ha nok rom, nok lærarressursar og språkassistentar. Få av dei kan engelsk men ved hjelp av google translate har vi greidd å kommunisere med både elevar og føresette.
 • Skulen hadde høgt sjukefravær, og det har vore krevjande med bemanning både under og etter pandemien.

Måloppnåelse

 • Skulen hadde eit overforbruk i 2022 på kr. 230 000,-
 • Skulen hadde gode resultat på elevundersøkelsen på mellomtrinnet, men noko svakare enn ønska på ungdomstrinnet.

Hustad barne- og ungdomsskole

Hustad barne- og ungdomsskole har 181 elever og 36 ansatte, og 17 ulike nasjonaliteter er representert.

Profesjonsfellesskapet består av rektor, inspektør, merkantil, lærere, vernepleier og fagarbeidere. Skolen har ikke faste tilkallingsavtaler. Inspektør har undervisning og tar en god del vikartimer. Hun har også ansvar for SFO og deltar i skolens vaktsystem.

Rektor har 25% undervisning dette skoleåret.

Rektor har fullført Masterutdanning i skoleledelse ved NTNU, og har også fullført studiet «Endringsledelse» ved Høyskolen i Vestlandet (LUE) sammen med 4 andre rektorer fra kommunen.

5 lærere ved skolen deltar i ulike utdanningsprogram.

Ved SFO var det ved årsskiftet 2022/23 44 elever fordelt på de ulike tilbudene. SFO er åpen fra 0700-1645.

Skolen driver et tilrettelagt tilbud for elever med varige og sammensatte behov både i SFO- og skoletid.

Viktige hendelser i 2022:

Skolen har tatt i bruk Skolestudio og ulike nye digitale læreverk.

Forbedringer og utfordringer i 2022:

 • Skolen har utbedret internettdekningen, men den er fortsatt ikke tilfredsstillende.
 • Ellers har skolen fått et tilbygg/garasje til to el-sykler til elever med varige og sammensatte behov.
 • Det har også vært en teknisk oppgradering av svømmebassenget.
 • Det foreligger ikke noen serviceavtale på skolens ventilasjonsanlegg, og dette bidrar til et dårlig inneklima.
 • Skolen har igjen fått ny PPT kontakt, og opplever at hyppige bytter er utfordrende.
 • Det har vært ikke vært gjennomført MOT etter oppsatt plan.
 • Skolen har et høyt sykefravær, og det har vært krevende med bemanning både under og etter pandemien.
 • Skolen har gjennom kunnskapsnett Romsdal og Høgskulen i Volda sin modulopplæring fått kompetanseheving i programmering.
 • Nemko- tilsyn er gjennomført.

Måloppnåelse:

 • Skolen hadde et overforbruk i 2022 på 1,5 mill.
 • Skolen har gode resultater på elevundersøkelsen i 7. og 10. trinn
 • Skolen ligger i 2022 under kommunen sin måloppnåelse i enkelte nasjonale prøver og på grunnskolepoeng

Eide barneskole

Eide barneskole er en skole med 1.-7.trinn. Det er 221 elever fordelt på 14 klasser, og det er 86 elever som benytter seg av tilbudet om SFO.

Leverte tjenester i 2022:

 • Skole
 • SFO, inkludert ferie-SFO
 • Leksehjelp

Viktige hendelser i 2022:

Vedtak i kommunestyre om at vi skal bygge ny skole.

I 2022 gjennomførte skolens ansatte forfasen med å utarbeide rom og funksjonsprogram, og utbyggingen er i rute i henhold til oppsatt framdrift.

Forbedringer og utfordringer i 2022:

Den største utfordringen har vært å ta hverdagen tilbake etter pandemien.

Vi jobber fortsatt med implementering av fagfornyelsen.

Språkplanarbeidet er godt iverksatt i skolen.

Måloppnåelse:

Ikke oppnådd måltallet for sykefravær på 6,5%.

 • Enheten fikk ett samlet sykefravær på 6,55% i 2022.
 • Enheten oppfyller kravet om minstenorm for lærertetthet.

Alle lærere oppfyller kompetansekravet for tilsetting etter opplæringslovens §10-1.

Haukås skole

Haukås skole har 50 ansatte. De har 19 barneveiledere med til sammen 5,91 årsverk, herav er 3 vernepleiere og 1 barnevernspedagog. Det er ansatt 29 pedagoger, med til sammen 25,73 årsverk og det er to årsverk i ledelsen.

Leverte tjenester i 2022:

 • Undervisning og veiledning til barn i undervisningssituasjoner.
 • TL- aktiviteter i langfriminuttet.
 • HOPP- aktiviteter i undervisningssammenheng.
 • ART- grupper og klasseART.
 • SIM (skolens innsatsteam mot mobbing) er etablert. Består av skolens ledergruppe, ART- koordinator og 2 lærere.
 • Ressursteam er etablert. Består av rektor, spesialpedagogisk koordinator, helsesykepleier og spes.ped.lærere. PPT er med ved mulighet.
 • SFO for knappe 120 barn.
 • Daglig helsesykepleiertjeneste tilgjengelig bortimot 3 dager i uken

Viktige hendelser i 2022

En viktig hendelse i 2022 var innflytting inn i nytt skolebygg til skolestart i august. De ansatte har jobbet mye med prosjektering av nytt skolebygg. Pedagogikk og fysisk utforming av lokalitetene harmonerer.

Ellers var markering av Verdensdagen en viktig hendelse, og det ble arrangert en felles fagdag med tema «Se eleven innenfra» i august for oppvekstsektoren

Forbedringer og utfordringer i 2022

Skolen er kommet godt i gang med arbeidet med inkluderende praksis, og er i gang med implementering av språkplana. Ellers er skolen i gang med oppfølgingsordningen sammen med de andre skolene.

Vi har hatt utfordrende inne- og utemiljø i byggeprosessen, men etter at vi flyttet inn i nytt skolebygg og uteområdet var ferdig, har vi fått det mye bedre.

Ellers har det vært utfordrende å holde den økonomiske rammen, og det har vært høyt sykefravær samt at man har hatt rekrutteringsutfordringer midt i året.

Måloppnåelse

Hadde gode resultat på nasjonale prøver.

Lyngstad og Vevang skole

Lyngstad og Vevang skole har 82 elever fordelt på 7 klasser. SFO har 26 elever, og det er 19 tilsatte ved skolen.

Viktige hendelser i 2022

Innkjøp av nye analoge læreverk i fagene matematikk, norsk og engelsk på mellomtrinnet.

Forbedringer og utfordringer i 2022

 • Det har vært jobbet med programmering som tema for de ansatte og videre ut mot elevene.
 • Det har jobbet godt med tidlig innsats og språkplanarbeidet.
 • Ressursteam ved skolen har systematisert sitt arbeid og virker etter intensjon.
 • Vi startet med et utviklingsarbeid med faget matematikk.

Måloppnåelse

Ikke oppnådd måltallet for sykefravær på 6,5%.

 • Enheten fikk ett samlet sykefravær på 8,15% i 2022.
 • Enheten oppfyller kravet om minstenorm for lærertetthet.

Alle lærere oppfyller kompetansekravet for tilsetting etter opplæringslovens §10-1.

Jendem skole

Skolen har 131 elever og 22 ansatte. Skolens administrasjon består av rektor 100% og inspektør/avd leder 50%. Inspektør underviser i resterende stilling (50%) Vi har en sfo leder i 100% som har ca 12 % admin. Rektor har det pedagogiske ansvar for SFO.

50 elever benytter seg av de ulike SFO tilbudene. SFO er åpen fra 07:00-16:30.

Rektor har fullført studie «Endringsledelse» ved Høyskolen i Vestlandet (LUE) sammen med 4 andre rektorer fra kommunen.

Viktige hendelser i 2022

Foresatte har stått på og jobbet hardt for at uteområdet skulle bli best mulig for elevene våre, og vi kunne endelig åpne skolen offisielt i september, vel 2,5 år forsinket – både pga covid stenging og uferdig uteområde.

Skolen startet deltakelse på et toårig læringsmiljøsprosjekt sammen med Jendem og Lyngen barnehage. Overordnet mål for prosjektet er å fremme et trygt og godt barnehage- og skolemiljø uten mistrivsel og krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Barnehager, skoler og kommuner som er med i prosjektet får veiledning av et team bestående av personer fra et fagmiljø og erfarne personer fra barnehage- og skole. Veiledningen tar utgangspunkt i lokale behov og utfordringer. Å skape sammenheng med andre kompetanseutviklingstiltak er sentralt. Deltakerne samles til faglig påfyll og erfaringsdeling på nasjonale og lokale fagdager hvert semester. Fagdagene følges opp med veiledning og mellomarbeid i hver barnehage og skole.

Skolen deltar også på en «dekomp» - desentralisert kompetanseheving i Programmering via Høgskolen i Volda. Her følger vi et opplegg som høgskolen har lagd som består av 8 moduler. Denne kompetansehevingen går rett inn i klasserommet til elevene, der elevene får lære programmering. Lærerne har jobbet godt med dette, og levert inn det første prosjektet de skulle gjennomføre.

Vi har fått kjøpt inn nytt norskverk til hele skolen. (Salto). Skolen jobber både med analoge og digitale læremidler.

Alle eleven i 3.-7. trinn har egen elev PC. 1.-2. trinn bruker IPader i opplæringen.

Forbedringer og utfordringer i 2022

 • Vi har hatt et strev med ventilasjon, og luften på nybygget har vært dårlig. Det viste seg da at det var en del i tekniske installasjoner som det var feil på.
 • Vi skulle ønske at uteområdet ble utbedret i fht å drenere på øversida av gamlebygget og få på matjord og så gress i skråningene rundt skolen. Nå er det mest gjørme og stein.
 • Ingen lærere fikk videreutdanning, selv om det var en som ønsket det.

Måloppnåelse

 • Skolen hadde et merforbruk på 600 000kr. Skyldes høye vikarutgifter og bortfall av forventede inntekter.
 • Sykefraværet har gått ned mye fra juni til desember (fra 21,03% til 9,53% ) I august, september og oktober lå vi under 6,5%.
 • Elevundersøkelse 7. trinn:
 • Trivsel: 4,4.
 • Mobbing på skolen: 0,0
 • Nasjonale prøver 5.trinn :
 • Lesing: 49
 • Regning:50
 • Engelsk: 49

Sylte skule

Sylte skule er ein skule for 1.-7.trinn. Med 129 elever. Skolen har 21 ansatte, derav 10 pedagoger. Barneveilederne jobber både i skolen og på SFO. I år er det 61 elever som har tilbud om SFO. Leksehjelp blir gitt til årstrinnene 4. – 7.trinn. Vi har helsesykepleier 2 dager i uka.

Viktige hendelser i 2022:

Vi er kommet godt i gang med å være èn skole etter å ha slått sammen to skoler/kulturer. Elevene trives sammen og vi har jevnlig aktivitet-dager på tvers av trinnene som vi kaller «Vennedager».

Vi har en godt fungerende Uteskole. Hvor flere av trinnene i småskolen har sine faste dager med aktiviteter ute, hvor vi bruker både området rundt skolen og området i Lauvåsen.

I høst hadde vi besøk av ei gruppe lærer fra Slovenia som skulle se på hvordan vi drev uteskole.

Forbedringer og utfordringer i 2022:

Stort sykefravær høsten-22 har vært en stor utfordring. Dette har dessverre godt på bekostning av ansatte og tilbudet til elevene. Det har vært minimal tilgang på vikarer. Her bør kommunen sette inn tiltak for å hjelp enhetene. Vi ønsket også å ta imot flytninger fra Ukraina på en bedre måte. Her ble det for lite ressurser til å gi eleven en god start i skolen.

Måloppnåelse

 • Vi har godt kvalifiserte lærere, flere med videreutdanning.
 • Mobbing: Elevundersøkelsen viser at vi har lite mobbing. Elevene sier de trives på skolen, men at motivasjon er dårlig.
 • Nasjonale prøver: I år kom vi dårligere ut enn ønsket. Noen fag var under landsgjennomsnittet.
 • Tidlig innsats: Vi tok imot 20 nye 1.klassinger. Her er pedagogtettheten 2 lærere i tillegg til 1 barneveileder.
 • Vi har et godt system for å avdekke lese- og skrivevansker, samt språkvansker.
 • Vi har klart å holde vår økonomisk ramme.

Tornes skule

Tornes skule har 106 elevar fordelt på 7.klassar. Det er 61 elevar på småtrinnet og 45 elevar på mellomtrinnet.

Skulen har 17 tilsette. 16 kvinner og 1 mann. Skulen har 15.33 årsverk fordelt på undervisning og barneveiledere. Alle barneveiledere arbeider og i SFO-ordninga ved skulen. SFO har tilbod til 43 barn.

Tornes skule jobbar målretta for å gje alle elevane ei oppleving av å høyre til. Eit inkluderande læringsmiljø er målet for alt arbeid. Vi har fokus på gode relasjonar på alle nivå. Skulen satsar på alternative opplæringsarenaer. Vi driv systematisk ute-skule på småtrinnet. Skulen legg vekt på tidleg innsats, temabasert undervisning og aldersblanding. Skulen bruker både analoge og digitale læringsressursar.

Viktige hendelser i 2022

Skulen er tilbake til «normal» drift etter år med korona. Vi har igjen søkelys på aldersblanding. Ressursteamet ved skulen er godt etablert, og vi ser styrken i å ha etablert eit slik forum for å drøfte saker internt på skolen. Vi opplever etablering av ressursteam som eit løft for å skape ein inkluderande skule for alle elevar. Personalet har systematisk jobba med Udir si kompetansepakke «Trygd og godt skulemiljø». Tilsette på SFO har gjennomført deler av kompetansepakke om ny rammeplan for SFO gjennom Udir. Skulen har hatt besøk av ei gruppe lærarar frå Slovenia som ønska kunnskap om korleis vi driv uteskule ved skulen vår.

Forbedringer og utfordringer i 2022

Vi set fokus på å stadig bli betre på tilpassa undervisning til den enkelte elev. Ressursteamet støtter opp under dette arbeidet. Vi ønsker å bli betre på inkluderande praksis.

Skulen har dei siste åra tatt i bruk fleire digitale ressursar, men ser og at analoge læremiddel må få ein viktig plass i opplæringa.

Vi har fått på plass oppdaterte læreverk i norsk og matematikk dette året.

Skulen er i ferd med å bli ferdigstilt når det gjeld utbygging. Parkeringstilhøva ved skulen har blitt sterkt forbetra.

Måloppnåelse

 • Tornes skule hadde i 2022 ingen tilsette utan godkjend utdanning.
 • Resultatet på Elevundersøkinga hausten 2022 er ukjent for oss når det gjeld mobbing. Ny visning frå Udir gir oss prikka resultat. Resultatet er anonymisert pga lave tal.
 • Hustadvika kommune har som mål at alle elevar skal svare 4 eller betre på ein skala frå 1-5 der 1 er lavest. Elevane på Tornes hadde eit resultat på 4,2.
 • På dei nasjonale prøvene var det nasjonale snittet på 50 i alle fag. På Tornes ver resultata slik:
 • Lesing 49
 • Regning 53
 • Engelsk 46

Oppfølging av kommuneplanen

DELMÅL – SLIK VIL VI HA DET SLIK GJØR VI DET Status

I Hustadvika kommune opplever barn og unge trygghet, mestring, utvikling og læring

Hustadvika-skolen skal ha kvalifiserte lærere, og all undervisning skal bli gitt av en kvalifisert lærer

Vi har de siste årene hatt fokus på å ha kvalifiserte lærere i skolene våre, og vi ser at antall lærere som ikke oppfyller kompetansekravene for tilsetting har gått ned. Skoleåret 2022/2023 hadde Hustadvika kommune 20 lærere på videreutdanning, og de fleste deltok på stipendordning dra Utdanningsdirektoratet

0-tolleranse mot mobbing

Skolene i Hustadvika har nulltoleranse mot mobbing og jobber systematisk og kontinuerlig med elevenes psykososiale miljø for å forebygge mobbing. Skolenes innsatsteam mot mobbing har bidratt til kompetanseheving og god praksis i skolene i forhold til å forstå, avdekke og løse mobbesaker. Målet med arbeidet er at mobbesaker skal avdekkes tidlig og dermed ikke få utvikle seg til store og komplekse saker

Alle skolene i Hustadvika kommune skal være dysleksivennlige skoler innen 2023

Arbeid pågår

Språkplan

Språkplanen har som hovedmål å kvalitetssikre opplæringen gjennom å øke lærerens kompetanse innenfor språk, lesing og skriving, slik at alle elever får like muligheter for kunnskapsutvikling, ferdighetsutvikling, danning og livslang læring. Tidlig innsats og fokus på kvalitetsheving gjennom hele opplæringsløpet skal bidra til sosial utjevning.

Språkplanen skal i tillegg bidra til å styrke den ordinære opplæringen, øke lærerens kompetanse til å tidlig identifisere samt legge til rette for elever med ulike forutsetninger. Planen skal være forpliktende for alle skoler i kommunen, og ble implementert i skolene fra høsten 2021.

Arbeidet med barn og unge i Hustadvika kommune bidrar til utjevning av sosiale helseforskjeller, redusere konsekvenser av økonomiske forskjeller og stabile boforhold blant barnefamilier

Tverrfaglig samarbeid i kommunen

Ressursteam på alle skoler i Hustadvika. Ressursteamet skal jobbe både systemrettet og individrettet.

Tverrfaglig rusgruppe som jobber tverrfaglig med rusforebygging, bla ved etablering av faste foreldremøter for 7.trinn med Korus og politiet.

Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading.

Handlingsplan for «Vold i nære relasjoner»

Hustadvika kommune fremmer god livskvalitet

Vi arbeider for inkludering i trygge og gode miljø, forebyggende med psykisk og fysisk helse, en helsefremmende oppvekst

Vi stimulerer og legger til rette for fysisk utfoldelse, aktivitet og kreativitet

Hustadvika kommune ønsker å gi alle barn og unge det beste grunnlaget for å lykkes og ha det bra i sine liv. Derfor har kommunene satset på HOPP- helsefremmende oppvekt. Gjennom HOPP skal vi gjøre skolehverdagen mer variert og sikre bedre grunnlaget for læring gjennom mer fysisk aktivitet i undervisningen og riktigere kosthold.

Ungdomstrinnene i Hustadvika er med i MOT-programmet. Mot er et holdningsskapende program som skal styrke den enkelte ungdoms robusthet og bevissthet, og skal fremme robuste og byggende relasjoner- trygge klassemiljø, inkluderende skolekultur og bærekraftige lokalsamfunn. Elevene får opplæring i hvordan de kan ta gode valg for seg selv og andre mennesker.

«Livet og sånn» - et gratis opplærings-materiell for folkehelse og livsmestring

Barnehager

Barnehagene i Hustadvika har et viktig ansvar med tanke på å skape et tilgjengelig og likeverdig tilbud for alle barnehagebarn i kommunen, og sørge for at barn gis mulighet til å delta, medvirke og utvikle seg som medmenneske i samfunnet allerede fra tidlig alder av. I Hustadvika har vi 15 barnehager, hvorav 8 er kommunale og 7 er private. Barnehagene samarbeider godt på tvers og har jevnlig felles styrernettverk. I samarbeid er det utarbeidet en kompetanseplan gjeldene frem til 2025 hvor området livsmestring og psykososialt barnehagemiljø står sentralt. Dette har også vært et felles satsningsområde i perioden høsten 2021 og ut kalenderåret 2022 i samarbeid med de øvrige kommunene i Romsdal og Høgskulen i Volda (Regional kompetanseutvikling). For perioden 2023 og frem til sommeren 2024 vil satsningsområdet for den regionale kompetanseutviklingen (rekomp) være Kunst, Kultur og Kreativitet.

Ved utgangen av 2022 var det 694 barn i barnehagene i Hustadvika. Dette er en liten nedgang fra 2021, da det var 709 barn ved utgangen av året.

Covid-19, øvrig sykefravær og mangel på vikarer har gjort 2022 krevende for barnehagene med tanke på å til enhver tid oppfylle bemanningsnormen og opprettholde ordinære åpningstider. På grunn av sykefravær hos barna også, har det i all hovedsak berget likevel.

Hustad barnehage

Hustad barnehage har tre avdelinger. Årsverk i barnehagen er ca. 12. Barnehagen har 35 plasser over 3 år og 14 under 3 år. Årsverk for ekstra ressurser utløser ca. 1,5 stilinger.

Leverte tjenester i 2022:

 • Helsefremmende arbeid, psykisk helse og livsmestring
 • Samarbeid med foreldresamarbeid om en inkluderende praksis i barnehagen
 • Forebyggende, langsiktig arbeid for å fremme et godt barnehagemiljø
 • Fokusert på ergonomi, arbeidsmiljø og og en god dag på jobben
 • Overgang barnehage –skole
 • Skape og opprettholde gode rutiner rundt HMS

Viktige hendelser i 2022:

Etterlengta lekeapparat kom på plass

To barnehagelærere ferdig med utdannelse

Forbedringer og utfordringer i 2022:

Godt samarbeid i styrergruppa, som samhandler for en felles praksis og god kvalitet i Hustadvika barnehagene

Utfordringer:

 • sykefravær
 • mangel på vikarer
 • grunnbemanningen er for lav- mulighetene er mye større ved å øke denne

Måloppnåelse:

Vi jobber for å opprettholde god kvalitet i barnehagene. Vi må vise at inkludering, gode holdninger og rett kompetanse på våre medarbeidere er viktig. Gode arbeidsmiljø for barna og de ansatte er der trivsel og trygghet står i fokus. Vi må sørge for tidlig innsats for de som trenger ekstra hjelp og støtte. Dette handler også om miljøet rundt de som trenger å få støtte med sine utfordringer. De må få de hjelpen og støtten de trenger for å kunne gi de som trenger det en trygg, sunn og utviklende oppvekst.

Svanviken barnehage

Svanviken barnehage er en fire avdelings barnehage med 77 plasser. Har hatt en snitt på 19 årsverk med grunnbemanning og bemanning ut fra vedtak. Vedtakene i seg selv utgjør i overkant av 5 årsverk

Viktige hendelser i 2022

Ny enhetsleder fra august 2022. En del endring i personalet ellers med en ny pedagogisk leder samt to barnehagelærere. Endring av avdelingsstruktur fra blandet avdeling 2-5 år til 2 storbarns avdelinger og 2 småbarns avdelinger.

Forbedringer i 2022

Ny enhetsleder på plass siste halvår av 2022, arbeider for stabilitet i personalgruppen. Vi har lyktes med å få på plass møte struktur i barnehagen, arena for personalets medvirkning. Vi har jobbet med arbeidsmiljø i samarbeid med NAV arbeidslivssenter. VI har hatt fokus på hele personalgruppen skal være med å medvirke i barnehagens innhold. Vi har også fått på plass et større samarbeid på tvers av avdelingene.

Utfordringer i 2022

Første halvår bar preg av veldig høyt sykefravær samt mangel på styrer i barnehagen. Fra høsten gikk sykefraværet noe ned, men fortsatt mye fravær totalt sett i barnehagen. Fravær som både skylles sykdom men også 3 som tar videreutdanning og har en del fravær knyttet opp mot dette.

Jendem barnehage

Leverte tjenester:

I underkant av 40 barn har hatt barnehageplass hos oss i 2022.

Blant disse barna har vi noen barn med behov for ekstra hjelp og støtte (en til en), via ekstra assistenter og spesialpedagoger.

Vi har oppnådd gode resultater, og får skryt fra de ulike faginstansene som er knyttet opp mot disse barna.

Viktige hendelser i 2022:

2 pedagoger sa opp sine stillinger fra august 2022.

Vi var heldige med å få rekruttere utdannede pedagoger på nytt. De to pedagogene kjenner godt til barnehagen fra før i og med at de jobbet lenge som assistenter hos oss før de tok barnehagelærerutdanningen.

Forbedringer i 2022:

 • Småbarnsavdelingen har fått et større område å boltre seg på. I og med at uteområdet vårt er veldig stort, så har de hatt et innskrenket område som dessverre består mest av asfalt.
 • Vi fikk satt opp et skikkelig gjerde slik at de nå har både plen og en liten skog på sitt område.
 • De bruker så klart resten av området også innimellom.
 • De siste årene har vi hatt natur, miljø og teknologi som vårt satsingsområde ut ifra fagområdene i rammeplanen.
 • I oktober tok vi oss den friheten å leie inn bedriften som kaller seg for «Endring foredrag - opplevelser – kurs».
 • Vi fikk 50% i rabatt og det ble kostende kroner 10.000,-
 • Vi har en stor flott skog på lekeområdet vårt og fikk oppgradert den med 6 lekeapparater laget av tre og tau.
 • Dette ble gjort ved at 4 ansatte samt en knippe foreldre brukte en fredag ettermiddag/kveld til å jobbe med dette.
 • Dette ble en meget lærerik økt der vi fikk skape noe nyttig for barnehagen.
 • I tillegg ble det sosialt og kjekt for personal og foreldre.

Utfordringer i 2022:

Pedagogisk leder var en del borte på den ene avdelingen fra januar til august. Barnehagelærer på dispensasjon tok da ansvar for avdelingen, noe som krevde mye av en person som ikke er utdannet pedagog. I tillegg var dette en ekstra krevende barnegruppe i denne perioden.

Fra august til desember har vi hatt 2 assistenter som har vært langtidssykmeldt, så det drar opp gjennomsnittet på sykeprosenten hos oss.

Deler av gjerdet er fortsatt i dårlig forfatning, og stakittgjerdet ved parkeringsplassen er noe lavt og de eldste barna greier å klatre over.

Håper derfor at vi raskest mulig får det nye gjerdet som har blitt lovet oss. Hører nå at oppstart er like rundt hjørnet. (Skulle etter planen være på plass på våren 2021).

Merforbruk:

 • Det er litt vanskelig å beregne et godt nok budsjett for fastlønn og vikarlønn.
 • Vi endte opp med en del merforbruk, dette skal bli bedre i 2023.

Lyngstad og Vevang barnehager

Lyngstad og Vevang barnehager er to separate enheter med felles enhetsleder.

Leverte tjenester: Lyngstad og Vevang barnehager har to avdelinger i hver enhet. Det er 36 plasser i hver av dem, begge barnehagene avsluttet året med fulle avdelinger. Vi ser en stor økning av 1- åringer, noe vi ser er svært ressurskrevende. På Lyngstad startet vi opp høsten 22 med 12 barn under 3 år, noe som førte til behov for høyere bemanning.

Vi har som mål og ha et godt pedagogisk innhold som samsvarer med barnehageloven og rammeplanen for barnehagene, i tillegg settes faglig utvikling høyt. Vi har som mål og ha en stabil og forutsigbar personalgruppe noe som er svært viktig i forhold til jobben med barna.

Viktige hendelser i 2022:

 • Covid og sykdom er det som har påvirket oss mest gjennom hele 2022, da med tanke på et enormt fravær. I tillegg har det vært et stort sykefravær knyttet til andre typer sykdom. Dette har gjort dagene uforutsigbare for de ansatte så vel som for barn og foreldre. Vi har måttet etterspørre hjelp fra foreldre da vi har hatt dager vi ikke har kunnet driftet forsvarlig med fulle barnegrupper. Det er ikke bare voksne som har vært syke, det har også vært høye fraværstall på barna, noe som har reddet oss mange ganger med tanke på bemanningsnormen.
 • Lyngstad og Vevang barnehager ble slått sammen sommeren 22, dette ble en dårlig erfaring, som vi ikke ønsker å gjenta. Her ble sårbare barn ekstra sårbare, og dette uavhengig av alder. Det var mange barn som tok fri, fremfor å komme i barnehagen denne sommeren. På trass av sammen slåing, fikk vi store kostnader knyttet til ferievikar.

Forbedringer i 2022:

 • Vi har kommet godt i gang med Rekomp, fint med et felles kompetanseløft som det skal jobbes med gjennom året, mye nyttig og inspirerende påfyll.
 • Er i gang med å samkjøre pedagogiske verktøy for å få en likere praksis, da fra barnet møter de kommunale tjenestene, da fra helsestasjon til skole.
 • Rutineperm og beredskapsplan for barnehagesektoren er utarbeidet, og på plass rundt i de kommunale barnehagene.
 • Fått gjennomføre felles fagdager med de andre kommunale barnehagene, personalmøter, avdelingsmøter, foreldremøter, foreldresamtaler og eksterne webinar.
 • Fikk hatt gode overføringsmøter på barn som skulle over fra barnehage til skole våren 2022.

Utfordringer i 2022:

 • Budsjettrammen for 2022 var altfor lave, de holdt ikke til hverken å drifte eller fast lønn, og vi avsluttet året med et stort overforbruk. Begge barnehagene har ikke fått kjøpt inn leker eller utstyr i 2022 heller. Det vi har fått supplert inn av leker har blitt kjøpt inn av foreldrene som har opprettet spleis, eller husmorlag som har gitt oss gaver.
 • Utfordringene har stort sett tatt utgangspunkt i Covid og sykdom, vi har hatt veldig uforutsigbare dager. Vanskelig og få drive frem gode pedagogiske opplegg i perioder og til tider har vi måtte spørre foreldre om hjelp, for å kunne drive forsvarlig. Foreldregruppen har vist stort misnøye til dette, men vi har ikke har noe valg.
 • De høye sykdomstallene i kommunen har også resultert i stor vikarmangel, da alle enheter nytter seg av de samme vikarene. Slik har det vært gjennom hele året, vikarmangelen er hovedårsaken til at vi har måttet ta kontakt med foreldre for hjelp.
 • Første del av 2022 var styrer konstituert i en 20% stilling hos en tredje barnehage, dette gjorde det vanskelig å følge opp den enkelte barnehage, og arbeidsoppgavene ble for mange og store.
 • Det har også vært utfordrende og gitt barn med vedtak det de har krav på, fordi vi har knapt hatt grunnbemanningen.
 • Vi ser at ped.normen har ført til en lavere bemanningstetthet som igjen går utover barna. Etter ny norm er vi pr i dag, 3 voksne på 18 barn i alderen 3 – 6 år i 2t 40 min i en åpningstid på 9,5 timer. Totalt så er vi en voksen for lite i 12 timer i uka pr barnehage pga av plantid. Dette merker de som er igjen på avdeling.

Måloppnåelse:

I Hustadvika kommune opplever barn og unge trygghet, mestring, utvikling og læring

 • Mål om en sykefraværsprosent på 6 % har vært vanskelig og oppnå, men Vevang har nådd dette og ligger på rundt 3-5% sykefravær, med et unntak. Lyngstad har ligget gjennomsnittlig på 15%. Forutsigbare personalgrupper en viktig forutsetning for at barna skal føle trygghet. På trass av høye sykefraværstall på Lyngstad, ser det ut til at barna har håndtert dette da personalet er svært flinke til å samarbeide. Alle voksne kjenner alle barna, dermed er barnehagen en trygg base for de fleste.
 • Barnehagen har gjennom året jobbet strukturert med å øke kompetanse knyttet til språk og språkutvikling, dette har vi klart gjennom å ha tematikken inn på personalmøtene så vel som gjennom Rekomp prosjektet. Det er ikke et målbart arbeid, men bare det å ha fokus på det, gjør at man blir mer bevist på det. Dette temaet følger oss også inn i 2023.

Arbeidet med barn og unge i Hustadvika kommune bidrar til utjevning av sosiale helseforskjeller, redusere konsekvenser av økonomiske forskjeller og stabile boforhold blant barnefamilier

 • Dette har vel kanskje vist seg å bli enda viktigere i disse dager da alt blir dyrere. I barnehagen har vi valgt å ikke øke matkostnadene selv om prisene har blitt dyrere. I tillegg har vi hatt arrangement som ikke har kostet noe, men hvor det har vært frivillig å bidra inn med mat eller lignende, i tillegg har vi lagt til rette for klesbytte i barnehagen.
 • Har også hatt foreldremøter hvor alle har blitt orientert om hvilke tjenester som finnes i kommunen, slik at alle skal få innblikk i at vi er der om det er behov.

Hustadvika kommune fremmer god livskvalitet

 • Barnehagen har stort fokus på at vi skal fremme god livskvalitet, dette har vi gjort gjennom å ha stort fokus på voksenrollen, og vi har en kompetanseplan for å sikre at alle jobber målrettet med temaet trygghetssirkel/cos-p, livsmestring og psykisk helse, inkluderende barnehagemiljø, vold i nære relasjoner, helse og ernæring, språk, sosialkompetanse. Dette er alle tema som er med på å fremme god livskvalitet. Kompetanseplanen skal barnehagene i Hustadvika jobbe strukturert med frem til 2025. Her jobber vi målrettet både inn mot barna, men også i forhold til kompetanseheving blant de voksne. I tillegg er det prosjekter som er i gang nå i 2023 som vil også bidra i arbeidet med å fremme god livskvalitet.

Tornes barnehage

Leverte tjenester:

Tornes barnehage har vært en barnehage med fire avdelinger, og med til sammen 56 plasser. De senere årene har det vært en jevn nedgang i barnetallet på barn som blir født i skolekretsen. Høsten 2023 ble det derfor gjennomført en omorganisering til å drifte barnehagen med tre avdelinger på grunn av nedgang i barnetall. Antall årsverk er p.d.d.: 12,8 (inkludert enhetsleder).

Barnehagens arbeid forankres i de føringer som lover og retningslinjer for barnehagene gir, samt ser barnehagen som en del av det helhetlige opplæringsløpet.

Barnehagens formålsparagraf gir barnehagens oppdrag om, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek. Læring og danning skal fremmes som grunnlag for en allsidig utvikling. Barnehagen skal jobbe ut fra det grunnleggende hensynet om hva som er best for barnet. Barns rett til medvirkning skal også ivaretas.

Barnehagens årsplan gir retning for satsingsområdene våre som er livsmestring i barnehagen, inkluderende barnehagemiljø og HOPP. Dette er satsingsområder vi har jobbet med de senere år, og som knyttes til arbeid med holdninger, verdisyn, kompetanseheving m.m. Vi har også et fokusområde knyttet til språk og kommunikasjon, samt trygghetssirkelen.

Viktige hendelser i 2022:

De første månedene av 2022 var fortsatt preget av Covid- 19. Retningslinjer for smittevern påvirket hverdagen og driften av barnehagen. I løpet av våren og i tiden etter har vi kunne drifte uten ekstra retningslinjer for smittevern.

Barnehagen startet i 2021 utviklingsprosjekt knyttet til Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagene (ReKomp). Dette arbeidet fortsatte gjennom hele 2022, og det ble jobbet frem en god forståelse for å jobbe etter aksjonslæring- metoden blant de ansatte, noe som videre ga nytte for barnehagens arbeid utover arbeidet med tema og aksjonene.

Enhetsleder fullførte master i barnehageledelse til sommeren 2022.

En av de pedagogiske lederen begynte på videreutdanning i norsk 2: lese- og skriveopplæring. Dette er en utdanning som er relevant for barnehagens arbeid med språk.

Felles fagdag for oppvekstsektoren ble gjennomført i august 2022. Viktig steg for å bygge en felles plattform for oppvekstsektoren, og bidra til kvalitet og felles grunnlag i enhetenes arbeid med blant annet livsmestring gjennom både et helsefremmende og forebyggende perspektiv.

Forbedringer i 2022:

Jobbet med felles utforming av beredskapsplan og rutiner sammen med de andre barnehagene.

Barnehagen har implementert arbeid knyttet til Rekomp. Dette vurderer vi som en positiv og nyttig måte og jobbe med kompetanseutvikling, da det involverer alle ansatte, og alle er med i refleksjonene og utviklingen av arbeidet i avdelingene og i barnehagen.

Sykefraværet gikk ned i løpet av 2022, og lå i det store og hele under kommunens mål for sykefravær fra og med april 2022 og til november 2022.

Utfordringer i 2022:

 • De første månedene av 2022 ga retningslinjer for smittevern og sykefravær utfordringer med tanke på arbeid for å skape stabilitet og kontinuitet i det pedagogiske arbeidet med barnegruppene.
 • Det har gjennom hele året vært utfordrende å skaffe tilstrekkelig med vikarer for å innfri bemanningsnormen.
 • Første halvdel av 2022 var enhetsleder konstituert enhetsleder på deltid i annen barnehage i tillegg til Tornes barnehage. Dette ga utfordringer med å skulle jobbe systematisk og grundig med tema og fag, samt å være tilstedeværende i tilstrekkelig grad.
 • Barnehagen opplevde i løpet av 2022 en nedgang i antall barn i barnehagen. Dette er knyttet til et lavere fødselstall for barn i skolekretsen.
 • På grunn av retningslinjer knyttet til Covid – 19 var det utfordrende å gjennomføre overgang fra barnehage til skole etter planen. Barnehagen og skolen fant likevel noen alternative løsninger for å ivareta barnas behov for å bli kjent med skolen, og oppleve trygghet i overgangen.
 • Budsjettrammen var lav, dette bidro til at det er mangelfullt i forhold til inventar, leker og utstyr.

Måloppnåelse:

I Hustadvika kommune opplever barn og unge trygghet, mestring, utvikling og læring.

Tornes barnehage oppfylte i 2022 bemanningsnormen ved å ha tilstrekkelig kvalifisert og kompetent personale.

Pedagognormen var oppfylt ved å ha tilstrekkelig kvalifisert og kompetent personale. Det var gjennom året 1,3 årsverk barnehagelærerstilling med dispensasjon fra utdanningskravet knyttet til at en pedagogisk leder var i foreldrepermisjon/ ulønnet permisjon, og en pedagogisk leder hadde delvis permisjon fra sin stilling.

Arbeidet med barn og unge i Hustadvika kommune bidrar til utjevning av sosiale helseforskjeller, redusere konsekvenser av økonomiske forskjeller og stabile boforhold blant barnefamilier.

Barnehagen har hatt regelmessig samarbeidsmøter med barneverntjenesten og helsesykepleier (et møte per halvår), organisert gjennom ressursteam. Det samarbeides for øvrig tett med PPT, spesialpedagog, samt logoped knyttet til oppfølging av enkeltbarn.

Kommunen har en kompetanseplan for barnehagesektoren hvor vi gjennom å jobbe med tema knyttet til trygghetssirkelen, sosial kompetanse, livsmestring og psykisk helse, inkluderende barnehagemiljø, vold i nære relasjoner, helse og ernæring og språk skal bidra til å redusere sosiale ulikheter m.m., og gi en relativt lik standard for drift og kompetanseheving blant ansatte.

Barnehagens ansatte er reflekterte over hva som er barns behov, og bevisste i sin vurdering knyttet til hvordan faktorer i barnets omgivelser kan virke inn på barnets utvikling.

Hustadvika kommune fremmer god livskvalitet.

Barnehagen jobber for inkludering i trygge og gode miljø, jobber forebyggende med psykisk og fysisk helse, og for en helsefremmende oppvekst. Barnehagen har satsingsområde knyttet til livsmestring og inkluderende barnehagemiljø. I sammenheng med disse satsingsområdene jobbes det for kompetanseheving og refleksjon knyttet til fag og praksis. Viktigheten av de ansattes rolle, holdninger og verdier, og relasjoners betydning, er tilbakevendende tema i faglige refleksjoner og utviklingsarbeid, samt i det daglige arbeidet med barna. Ansatte vurderer kontinuerlig hva som er enkeltbarn og barnegruppers behov, samt observerer og reflekterer over hvordan de kan støtte barn i samspill og lek for allsidig utvikling og for barns beste.

Barnehagen stimulerer og legger til rette for fysisk utfoldelse, aktivitet og kreativitet ved at ansatte blant annet planlegger og tilrettelegger for aktiviteter knyttet til aktiviteter som øver fysikken, med fin- og grovmotoriske øvelser. Barnehagen har satsingsområde knyttet til helsefremmende oppvekst (HOPP). Og barnehagen har regelmessige aktiviteter knyttet til HOPP, og barna er ute i barnehagen med både organiserte aktiviteter og barns utfoldelse i frilek. Barnegruppene er på tur i nærmiljøet minimum en gang per uke. Barn får medvirke ved at ansatte blant annet anerkjenner barns uttrykk og lar barna få virke inn på utvikling i prosjekt, tema som jobbes med o.l. Barns initiativ til lek og aktiviteter møtes og tilrettelegges for av oppmerksomme og tilgjengelige ansatte.

Bud barnehage

Bud barnehage er barnehage med tre avdelinger, og har i snitt 53 plasser. Antall årsverk har variert i løpet av året, men har et snitt rundt 12-13 (inkludert enhetsleder), samt 2 stillinger til ekstraressurser. Antall barn i barnehagen har vært stabilt.

Viktige hendelser i 2022:

Bud barnehage fikk flytte inn i et nyrenovert bygg i 2021, og vi har kommet godt på plass i bygget. I tillegg er ny styrer ansatt i full stilling.

Også i 2022 gjennomførte barnehagen Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse. Barnehagen scorer bra på foreldretilfredshet og vi ser en positiv utvikling fra året før.

Forbedringer i 2022:

Barnehagen er i gang med utviklingsprosjekt knyttet til ReKomp. Dette vurderer vi som en positiv måte å jobbe med kompetanseutvikling på, da det involverer alle ansatte, og alle er med i refleksjonene og utviklingen av arbeidet i avdelingene og i barnehagen.

Barnehagen hadde utfordringer med sykefravær, og i samarbeide med NAV har vi fått ned sykefraværet betraktelig. Dette er med til å skape stabilitet og forutsigbarhet, noe som gagner både barn og voksen.

Utfordringer i 2022:

 • Barnehagen jobber med å få på plass rutiner i nytt bygg.
 • Ettervirkninger av COVID19 ga mye sykefravær i første halvdel av året.
 • Å få på plass vikarer har vært utfordrende, selv med et godt samarbeide med NAV.

Oppfølging av kommuneplanen

DELMÅL – SLIK VIL VI HA DET SLIK GJØR VI DET Status

I Hustadvika kommune opplever barn og unge trygghet, mestring, utvikling og læring

Barnehagene i Hustadvika skal ha kvalifisert og kompetent personale gjennom å oppfylle bemanningsnormen

Kommunen oppfylte i 2022 bemanningsnormen ved å ha tilstrekkelig personale ute i barnehagene. Det har samtidig i 2022 vært store utfordringer med høyt sykefravær og lite tilgjengelige vikarer.

Barn per ansatt i Hustadvika var 5,8, mens det nasjonale snittet var på 5,7.

Barnehagene i Hustadvika skal ha kvalifisert og kompetent personale gjennom å oppfylle pedagognormen

Kommunen har hatt noe lavere pedagogtetthet samlet sett i 2022 enn forventet, og ut fra det ikke oppfylt pedagognormen til enhver tid. Årsaken til dette er lave søkertall og generelt lav rekruttering av pedagoger til kommunen og derav flere ansatte på dispensasjon fra utdanningskravet. Dette gjelder både de private og kommunale barnehagene. Dette ligger det an til at blir en utfordring for barnehageåret 23/24 også. 35% av de ansatte har barnehagelærer-utdanning, mot et nasjonalt snitt på 42%.

Arbeidet med barn og unge i Hustadvika kommune bidrar til utjevning av sosiale helseforskjeller, redusere konsekvenser av økonomiske forskjeller og stabile boforhold blant barnefamilier

Barnehagene skal bidra i det tverrfaglig samarbeidet i kommunen

Det ble i 2020 ble det utarbeidet en veileder knyttet til tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats. Dette arbeidet har fortsatt og vil fortsette også de neste årene, da det er et sentralt område i kommunens oppvekstplan, den nye oppvekstreformen som trådte i kraft 01.01.2022, samt kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis som skal etableres innen 2025.

Barnehagene har planfestet regelmessig samarbeidsmøter med barneverntjenesten og helsesykepleier (et møte per halvår). Det ble i 2021 jobbet frem en veileder for innføring av ressursteam i alle barnehagene og dette arbeidet har etablert seg gjennom 2022.

Samarbeidet mellom barnehage, foreldre og ulike instanser er arbeid det jobbes mye med for å fremme barnas oppvekst og levevilkår i det daglige, men også fremover i tid.

Arbeidet med en kompetanseplan for oppvekstområdet ble påstartet i 2022.

Barnehagene har også en egen kompetanseplan hvor vi gjennom å jobbe med tema knyttet til trygghetssirkelen, sosial kompetanse, livsmestring og psykisk helse, inkluderende barnehagemiljø, vold i nære relasjoner, helse og ernæring og språk skal bidra til å redusere sosiale ulikheter og gi en relativt lik standard for drift og kompetanseheving blant ansatte. Denne gjelder frem til 2025.

Hustadvika kommune fremmer god livskvalitet

Vi arbeider for inkludering i trygge og gode miljø, forebyggende med psykisk og fysisk helse, en helsefremmende oppvekst

Barnehagene har jobbet med satsingsområdet livsmestring og inkluderende barnehagemiljø i 2022. Dette er en del av kompetansehevingstiltak gjennom regional ordning for komptanseutvikling i barnehagen (Rekomp) i samarbeid med de øvrige Romsdalskommunene og Høgskulen i Volda. Som nevnt over er det også utarbeidet en egen kompetanseplan for å kunne jobbe målrettet med temaer som er med på å fremme god livskvalitet. Kompetanseplanen skal barnehagene i Hustadvika jobbe strukturert med frem til 2025.

Vi stimulerer og legger til rette for fysisk utfoldelse, aktivitet og kreativitet

I det den praktiske hverdagen planlegger, stimulerer og legger barnehagene til rette for varierte aktiviteter gjennom ulike typer lek, fysisk utfoldelse, turer og HOPP-aktiviteter. Med tanke på leke- og oppholdsareal per barn er kommunen litt over det nasjonale gjennomsnitt, med 6,0 kmv per barn, mot det nasjonale snittet på 5,9 kvm per barn.

Kommentar til status på måloppnåelse:

Barnehagene har over tid jobbet strukturert med arbeidet knyttet til det psykososiale miljøet i barnehagen og med nulltoleranse mot mobbing. Fokuset på dette arbeidet fikk seg et løft da lovendringen kom i barnehageloven 01.01.2021, hvor aktivitetsplikten ble innført – og alle ansatte fikk et skjerpet ansvar i forhold til å følge med, melde fra, undersøke og sette inn egnede tiltak. I saker det tiltak er nødvendig, skal det utarbeides en skriftlig plan. Dette sett i sammenheng med kompetanseplanen som er utarbeidet og skal gjelde frem til 2025, samt arbeidet gjennom Rekomp, har dette samlet bidratt til å løfte kvaliteten på dette arbeidet ute i barnehagene.

Samtidig har høyt sykefravær gjennom hele året, og langt over målsetningen, gjort det ekstra utfordrende å følge opp det pedagogiske arbeidet til tider. Mangel på tilgjengelige vikarer har også vært en del av dette utfordringsbildet.

Barnehagen har hatt stort fokus på at vi skal fremme god livskvalitet, dette har de gjort gjennom å ha stort fokus på voksenrollen, foreldresamarbeid og barna psykososiale miljø i barnehagen. Kompetanseplanens temaer er trygghetssirkel/cos-p, livsmestring og psykisk helse, inkluderende barnehagemiljø, vold i nære relasjoner, helse og ernæring, språksosialkompetanse. Dette er alle tema som er med på å fremme god livskvalitet. Kompetanseplanen skal barnehagene i Hustadvika jobbe strukturert med frem til 2025.