• Forside
  • Møter i kommunestyret, råd og utvalg

Møter i kommunestyret, råd og utvalg

Møter og saker i kommunestyret og utvalgene

Møter og saker i kommunestyret og utvalgene

Utvalg Antall møter/saker 2022 2021 2020
Kommunestyret Antall møter 9 9 9
Antall saker 106 104 125
Politske saker 97 98 117
Referatsaker 9 6 8
Formannskap Antall møter 9 8 11
Antall saker 63 47 82
Politske saker 62 47 67
Referatsaker 1 0 15
Hovedutvalg helse, sosial og omsorg Antall møter 3 5 7
Antall saker 29 36 30
Politske saker 28 22 24
Referatsaker 1 14 6
Hovedutvalg oppvekst, kultur og kunnskap Antall møter 6 5 5
Antall saker 26 20 29
Politske saker 25 20 27
Referatsaker 1 0 2
Hovedutvalg teknisk, miljø og næring Antall møter 6 6 7
Antall saker 37 37 31
Politske saker 35 36 30
Referatsaker 2 1 1
Valgnemda Antall møter 0 0 8
Antall saker 0 0 38
Politske saker 0 0 38
Referatsaker 0 0 0
Administrasjonsutvalget Antall møter 2 2 1
Antall saker 13 3 2
Politske saker 13 3 2
Referatsaker 0 0 0
Arbeidsmiljøutvalget Antall møter 4 4 3
Antall saker 29 23 19
Politske saker 28 23 19
Referatsaker 1 0 0
Ungdomsrådet Antall møter 5 6 5
Antall saker 28 36 26
Politske saker 27 36 21
Referatsaker 1 0 5
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Antall møter 7 5 6
Antall saker 37 44 31
Politske saker 32 35 28
Referatsaker 5 9 3
Elderrådet Antall møter 10 6 7
Antall saker 28 20 23
Politske saker 27 20 21
Referatsaker 1 0 2
Viltutvalget Antall møter 1 1 1
Antall saker 9 10 8
Politske saker 9 10 8
Referatsaker 0 0 0
Valgstyret Antall møter 1 4 0
Antall saker 2 15 0
Politske saker 2 14 0
Referatsaker 0 1 0
Klagenemda Antall møter 0 2 0
Antall saker 0 5 0
Politske saker 0 5 0
Referatsaker 0 0 0
Sakkyndig nemd eiendomsskattesaker Antall møter 9 3 1
Antall saker 75 5 6
Politske saker 75 5 6
Referatsaker 0 0
Klagenemd eiendomsskattesaker Antall møter 6 1 1
Antall saker 35 3 1
Politske saker 35 3 1
Referatsaker 0 0 0
Sum alle politiske utvalg Antall møter 78 67 72
Antall saker 517 408 451
Politske saker 495 376 409
Referatsaker 22 31 42
Tall fra Elements - kommunens elektronisk arkiv og saksbehandlingssystem

Oversikt over politiske saker

Her finner du oversikt over de sakene som har vært oppe i 2022 og hvem som sitter i de forskjellige råd og utvalg.

Hustadvika kommune politisk råd og utvalg

Hustadvika eldreråd

Eldrerådet er et rådgivende organ, som skal behandle alle saker som gjelder levekårene for eldre. Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd § 1, fastslår at det skal være et eldreråd i hver kommune. Eldrerådet velges av kommunestyret. Flertallet av medlemmene skal være alderspensjonister i kommunen.

Sammensetting

Eldrerådet har 7 medlemmer.

Møter og saker

Hustadvika eldreråd har i 2022 hatt 9 møter i 2022 pluss befaring til Bøtunet med orientering av leder og demenskoordinator. Eldrerådet har vært aktivt med i fremdriften og avslutningen av arbeidet med helse og velferdsplanen. Derfor har rådet hatt flere møter enn det er vanlig.

Eldrerådet har kommet med 6 høringsinnspill og fått 10 orienteringer.

Representanter i 2020

Representanter i 2020

Rolle Fast medlem Personlig vara
Leder Gudrun Refstrup Kirsten Lyngstad
Nestleder Jon Skarvøy Brit Grell
Selma Solheim Per Magne Sæterøy
Sigmund Julshamn Ivar Lindseth
Sigrid Kristengård
Ola Kallmyr
Jan Arve Dyrnes

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Alle kommuner og fylkeskommuner skal etter kommuneloven § 5-12 opprette råd for personer med funksjonsnedsettelse.

Råd for personer med funksjonsnedsettelse er rådgivende medvirkningsorganer i kommuner og fylkeskommuner. Hver kommune og hver fylkeskommune skal ha råd for personer med funksjonsnedsettelse, og dette kravet følger av kommuneloven § 5-12. Alle saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse, skal forelegges for rådet for personer med funksjonsnedsettelse. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ. Formålet med rådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse. Det er kommunestyret i kommunene og fylkestinget i fylkeskommunene som selv velger rådet. Organisasjoner som representerer personer med funksjonsnedsettelse, har rett til å fremme forslag om medlemmer til det rådet som representerer deres interesser.

Sammensetting

Rådet har 6 medlemmer og varamedlemmer. Medlemmene skal være representanter fra mennesker med nedsatt funksjonsevne sine organisasjoner, og blir valgt fra følgende hovedgrupper: synshemmede, bevegelseshemmede, hørselshemmede, psykisk helsevern, skjulte funksjonshemminger og utviklingshemmede. Alle medlemmene i rådet har som oppgave å arbeide for alle grupper med nedsatt funksjonsevne i kommunen.

Møter og saker

Rådet har hatt 7 møter i 2022. Rådet har hatt 13 politiske saker oppe til behandling, har hatt 10 referatsaker, tatt opp 13 saker under eventuelt og har hatt 12 orienteringer.

Representanter i 2020

Representanter i 2020

Rolle Fast medlem Personlig vara
Leder Anne Jorunn Vågen Kari Nergård
Nestleder Heidi Anita Tornes Audny Langnes
Ingrid Naas Rødseth Tove Lovise Kroknes
Ole Helge Nerland Anton Vågen
Ronny Svenøy Ola Kallmyr
Kai Corneliussen Ole Arne Sætervik

Ungdomsrådet i Hustadvika kommune

Alle kommuner og fylkeskommuner skal opprette ungdomsråd. Ungdomsrådet er et rådgivende medvirkningsorgan i kommuner og fylkeskommuner. Hver kommune og hver fylkeskommune skal opprette et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom, dette kravet følger av kommuneloven § 5-12. Alle saker som gjelder ungdom skal forelegges ungdomsrådet. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ. Formålet med ungdomsrådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder ungdom.

Sammensetting

Rådet har 9 medlemmer og 4 varamedlemmer. Rådet er valgt etter skolevalg rundt på skolene, hvor det var førende at alle skolene skulle bli representert. Første møte valgte representantene selv leder og nestleder.

Møter og saker

Rådet har hatt 5 møter i 2022. Rådet har hatt 32 politiske saker oppe til behandling, har gitt 5 høringer og har hatt minst 7 orienteringer.

Representanter i 2022

Representanter i 2022

Navn Skole Styret
Markus Aas Aure Hustadvika VGS Leder
Karla Zerlina Rødseth Bud barne- og ungdomsskule Fast medlem
Jørgen Vatne Hustad barne- og ungdomsskole Fast medlem
Emil Krakeli Herskedal Eide ungdomsskole Fast medlem
Jonatan Huanca Husveg Eide ungdomsskole Fast medlem
Michael Bringslid Julsundet ungdomsskole Fast medlem
Guro Flatmo Fræna ungdomsskole Fast medlem
Tora Angelica Olsen Eidem Fræna ungdomsskole Fast medlem
Nelly Bjerkeseth Gjendem Romsdal VGS Fast medlem
Edith Ø. Risvik Politisk representant
Emelie M. Langnes Holden Møtesekretær
Julie Gedde-Dahl Eide Ungdomsskole Vara
Vincente Alonso Guerrero Lizma Fræna Ungdomsskole Vara
Bjørgmundur Steinar Vignisson Hustad barne- og ungdomsskole Vara
Anne Marte Røshol Julsundet ungdomsskole Vara

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret, og har som oppgave å forestå løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen. Målet er å gi innbyggerne tillit til at den offentlige forvaltningen fungerer best mulig. Det vil blant annet si å følge opp at kommunen følger regelverk og har effektiv ressursutnyttelse, samt at politiske vedtak blir fulgt opp av administrasjonen.

Kontrollutvalgets møter er åpne for publikum

Medlemmer i kontrollutvalget

Kontrollutvalget i Hustadvika kommune består av fem medlemmer som er valgt av kommunestyret. Leder Sigrid Karin Gjendem Fjørtoft (H), Karen Anne Bolli Halås (Sp), Jarle Ugelstad Klavenes (Ap), Jon Ivar Bøe (MDG) og Arnfinn Magne Ugelstad (Sv).

Møter i 2022

Kontrollutvalget har vanligvis 6 møter i løpet av et år. Flere av sakene som utvalget behandler går videre til endelig behandling i kommunestyret.

Kontrollutvalget har hatt 6 ordinære møter i 2022 oversikt over saker og medlemmer finner du her:

Hjemmeside kontrollutvalget Hustadvika kommune