• Forside
  • Kommunedirektørens kommentarer

Kommunedirektørens kommentarer

En kommune er i konstant endring og utvikling, og det legges ned mye arbeid i å tilpasse våre tjenester til endrede behov og slik møte fremtiden på best mulig måte.

Gjennom året at nye viktige styringsdokumenter kommet på plass. Vi har vedtatt planer for helse og velferd og oppvekst, og innarbeidet de første tiltak fra disse planene i handlingsprogram og økonomiplan. Det grønne skiftet har fått større fokus og er nå i større grad enn før viet oppmerksomhet i daglig drift. Det arbeides aktivt med sentrumsutvikling, og tilrettelegging for bolig- og næringsutvikling.

Kommunen er i gang med utarbeiding av kommuneplanens arealdel, felles sjøarealplan sammen med Aukra kommune og klima, energi og miljøplan. En tydelig rød tråd og gode sammenhenger fra våre mest overordnede strategidokumenter og ned til den enkelte aktivitetsplan blir avgjørende for en god virksomhetsstyring i fremtiden.

Det økonomiske resultatet for kommunen ble bra. Netto driftsresultat ble positivt med 36 mill. kroner, og det gjorde at vi kunne sette av 33 mill. kroner til disposisjonsfondet. Disposisjonsfondet vårt utgjør 133 mill. kroner ved årsskiftet, og dette gir kommunen muligheter til å møte uforutsette engangsutgifter, øke egenfinansieringsgraden i våre investeringer og legge til rette for videre positiv samfunnsutvikling. Det gode resultatet kommer dessverre ikke uten et merforbruk i våre rammeområder på 8 mill. kroner. Arbeidet med å tilpasse vår virksomhet til de økonomiske forutsetninger må fortsette, og den største utfordringen ligger i å dreie ressursbruken til helse og velferd fra de andre tjenesteområdene i samsvar med den demografiske utviklingen.

I 2022 er det gjort investeringer på samlet 217 millioner kroner. Blant flere viktige prosjekter finner vi ferdigstillelse av Haukås barneskole, nytt bibliotek på Eide, en betydelig utvikling av viktig infrastruktur innenfor vei, vann og avløp og en betydelig satsing på tilrettelegging av nytt næringsareal.

Vi opplever utfordringer knyttet til rekruttering av ulike fagkompetanse, og det blir viktig å intensivere arbeidet med kompetanseutvikling og annen tilrettelegging for å sikre tilgang på kvalifisert arbeidskraft i årene som kommer.

Avslutningsvis vil jeg trekke frem vår satsing på sommerjobb for ungdom. I 2022 hadde 29 ungdommer mellom 15 og 18 år to uker hver med sommerjobb i ulike avdelinger i kommunen. Dette er et virkelig flott tiltak, hvor både ungdommene og vi lærer av hverandre sammen.


Gjennom året at nye viktige styringsdokumenter kommet på plass. Vi har vedtatt planer for helse og velferd og oppvekst, og innarbeidet de første tiltak fra disse planene i handlingsprogram og økonomiplan. Det grønne skiftet har fått større fokus og er nå i større grad enn før viet oppmerksomhet i daglig drift. Det arbeides aktivt med sentrumsutvikling, og tilrettelegging for bolig- og næringsutvikling.

Takk til ledere, medarbeidere, tillitsvalgte, vernetjeneste og politikere for utmerket innsats i året som har gått!

Per Sverre Ersvik
Kommunedirektør