Disposisjonsfond, bundne fond og ubundne investeringsfond.

Disposisjonsfond

Kommunestyrets målsetting om et disposisjonsfond på 5% er nådd. Fondet utgjør per 31.12.2022 9,8% av driftsinntektene

Hustadvika kommune hadde 58,3 mill. kroner i disposisjonsfond per 31.12.2019 da den sammenslåtte kommunen ble dannet. Ved starten av 2022 var fondet økt til 100 mill. kroner. Det er helt nødvendig å bygge opp et fond for å sikre kommunens økonomiske handlingsfrihet. Dette er en nødvendig buffer for å kunne møte endringer i rammevilkår, renter og uforutsette utgifter. Størrelsen på disposisjonsfondet er et uttrykk for hvor stor økonomisk buffer kommunen har for sin løpende drift. Hustadvika kommune har et disposisjonsfond som kan fungere som buffer mot uforutsette utgifter, svikt i finansinntektene og andre endringer i rammebetingelsene.

Disposisjonsfondet per 31.12.2022 utgjør nå 133 mill. kroner. Avsetning til fond utgjør 33 mill. kroner i 2022. I prosent av driftsinntektene utgjør dette 9,8%.

I økonomiplanen for 2023 - 2026 vedtok kommunestyret å bruke 83,7 mill. kroner av disposisjonsfondet. Fondet vil derfor ved utgangen av 2026 være på 50 mill. kroner. Dette tilsier ca. 3,6% av driftsinntektene (2022 tall).

Omlag 12,3 mill. kroner av tilførsel fondet i 2022 gjelder Integreringsenheten og tilskudd fra staten ved mottak flyktninger. Utgiftene vil komme senere år, men regnskapsreglene tilsier at bokføring skjer i år. Tilskuddet gis etter visse regler og det tas ikke hensyn til om flyktningene kom i januar eller desember. Fra før var det 9,1 mill. kroner som var opparbeidet av flyktninger, totalt 21,4 mill. kroner.Utvikling av disposisjonsfondet I prosent av brutto driftsinntekter

Tallene over er hentet fra SSB og gjelder kommunekonsern. Det vil si at alle kommunens eierinteresser er hensyntatt. De vil derfor avvike noe fra være egne tall.

Andre fond

Bundne driftsfond utgjør 24,1 mill. kroner per 31.12.2022. Dette er en økning på 2,8 mill. kroner fra 1.1.2022. Bundne driftsfond er fond der midlene er bundet i henhold til lov, forskrift, statlig direktiv og avtaler.

Bundne investeringsfond utgjør 12,1 mill. kroner per 31.12.2022. Det er en reduksjon på 1,8 mill. kroner fra 1.1.2022. Mesteparten av bundne investeringsfond er knyttet til formidlingslån fra Husbanken.

Ubundne investeringsfond utgjør 99,4 mill. kroner ved årets slutt. Dette er en reduksjon på 2,7 mill. kroner i 2022. Reduksjonen skyldes hovedsakelig utgifter til egenkapitalinnskudd i KLP i 2022.

Selvkostfondene har samlet blitt økt med 1,3 mill. kroner i 2022. Samlet utgjør disse fondene 6,9 mill. kroner per 31.12.2022. Vi henviser til note 14 i regnskapet for mer informasjon.