Finans

Tall i hele tusen

Likviditet

Likviditet

1. januar 30. april 31. august 31. desember Endring 2022
Kontanter 230 327 296 802 251 769 236 033 5 706
Obligasjoner 79 674 79 244 78 466 79 385 -289
Aksjer 28 793 26 890 25 916 25 945 -2 848
Sum 338 794 402 936 356 151 341 363 2 569
Andel likviditet i prosent

Fordeling likviditet 31. desember

Tall i hele tusen

Plassering likviditet 2022

Plassering likviditet 2022

Beløp 1.1 Beløp 30.4 Beløp 31.8 Beløp 31.12
Sparbebank 1 Nordvest 125 067 191 118 145 502 130 569
DnB 1 718 1 662 1 740 721
Romsdalsbanken 2 372 2 620 2 845 1 757
Pareto 104 563 104 245 99 659 107 960
Odin 105 072 103 290 106 403 100 355
Sum 338 794 402 936 356 150 341 362

Plassering likviditet 31. desember 2022

Plassering kontanter 2022

Plassering kontanter 2022

Beløp 1.1 Beløp 30.4 Beløp 31.8 Beløp 31.12
Sparbebank 1 Nordvest 125 067 191 118 145 502 130 569
DnB 2 372 2 620 2 845 721
Romsdalsbanken 1 718 1 662 1 740 1 757
Pareto 50 620 50 667 50 759 51 481
Odin 50 549 50 734 50 923 50 923
Sum 230 327 296 802 251 769 235 451
Andel i prosent

Plassering kontanter 31.12.2022

Tall i hele tusen

Likviditetsgrad 1

Likviditetsgrad 1

Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Likviditetsgrad Målsetning
31.des 542 213 173 707 3,12 2
31.aug 489 775 144 644 3,39 2
30.apr 574 206 211 398 2,72 2
01.jan 508 107 203 976 2,49 2
Hustadvika kommune har ved utgangen av 2022 en likviditetsgrad 1 på 3,12 detter er over 50% høyere målsetning på 2,00. Kommunen har en trygg likviditet.
Tall i hele tusen

Likviditetsgrad 2

Likviditetsgrad 2

Likvide midler Kortsiktig gjeld Likviditetsgrad Målsetning
31.des 341 363 173 707 1,97 1
31.aug 356 151 144 644 2,46 1
30.apr 402 936 211 398 1,91 1
01.jan 338 794 203 976 1,66 1
Hustadvika kommune har ved utgangen av 2022 en likviditetsgrad 2 på 1,97. Kommunen har en trygg likviditet.

Oversikt lån

Oversikt lån

Beløp 31.12 Innfrielse Rente Type Avdrag Refinansieres i 2023
Investeringslån
Kommunalbanken 2001.0367 3 536 22.02.2027 3,95 % Flytende Ja, halvårlig Nei
Kommunalbanken 2008.0551 34 901 24.03.2049 2,41 % Fast Ja. halvårlig Nei
Kommunalbanken 2018.0369 211 000 20.09.2023 3,74 % Flytende Nei Ja
Kommunalbanken 2018.0098 - Innfridd Flytende Nei
Kommunalbanken 2019.0145 56 100 20.03.2024 3,63 % Flytende Nei Nei
Kommunalbanken 2021.0064 260 000 18.03.2026 3,46 % Flytende Nei Nei
Kommunalbanken 2022.0060 235 350 17.03.2027 3,73 % Flytende Nei Nei
Kommunalbanken 2022.0061 235 350 16.03.2029 2,85 % Fast Nei Nei
Danske Bank 2019.2022 - Innfridd Flytende Nei
Danske Bank NO0010877202 197 000 18.03.2025 1,87 % Fast Nei Nei
DnB NO0010877145 197 000 18.03.2025 3,93 % Flytende Nei Nei
Sum investeringslån 1 430 237 10.09.2026 3,27 %
Husbanken 14 623894 4 - Etabl. 205 01.06.2024 2,40 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 626260 5 - Etabl. 455 01.04.2025 2,40 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 628025 0 - Etabl. 260 01.06.2029 2,40 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 629000 2 - Etabl. 1 200 01.06.2030 2,40 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 629862 5 - Etabl. 2 380 01.06.2031 2,40 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 630732 7 - Etabl. 1 900 01.04.2032 2,40 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 632657 4 - Etabl. 2 500 01.07.2035 2,40 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 633287 9 - Etabl. 2 700 01.06.2036 2,40 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 633854 6 - Etabl. 3 000 01.08.2037 2,40 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 635308 2 - Etabl. 5 613 01.05.2039 2,40 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 634506 1 - Etabl. 2 913 01.05.2038 2,40 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 636252 0 - Etabl. 5 960 01.11.2040 2,40 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 637120 8 - Etabl. 5 406 01.05.2041 2,40 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 637782 5 - Etabl. 4 037 01.05.2042 2,40 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 638303 9 - Etabl. 820 01.05.2043 2,40 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 638691 7 - Etabl. 4 386 01.04.2044 2,40 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 623895 - Etabl. - 01.05.2022 2,40 % Flytende Ja ,halvårlig Allerede innfridd
Husbanken 14 629001 - Etabl. 991 01.05.2027 2,40 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 629863 - Etabl. 1 196 01.05.2028 2,40 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 631995 - Etabl. 1 738 01.05.2031 2,40 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 633286 1 - Etabl. 1 091 01.11.2033 2,40 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 634505 1 - Etabl. 3 665 01.04.2035 2,40 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 635246 1 - Etabl. 3 916 01.05.2036 2,40 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 638271 3 - Etabl. 817 01.04.2040 2,40 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 639288 1 - Etabl. 9 333 01.08.2050 2,40 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Hubanken 14 639445 1 - Etabl. 9 500 01.03.2051 2,40 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Husbanken 14 639701 1 - Etabl. 19 667 01.03.2052 2,40 % Flytende Ja ,halvårlig Nei
Sum formidlingslån 95 649 20.06.2042 2,40 %
Sum Gjeld 1 525 886 10.10.2027 3,23 %
Hustadvika kommune har ved utgangen av 2022 kroner 1 525 886 000,- i lån. Dette er en økning på kroner 128 713 215,- fra 1. januar. Kommunen har en gjennomsnittsrente på 3,23% hvis du ser bort fra kommunens renteswaper. Til sammenligning var 6 måneders NIBOR rente 2,52% 31.12.2022. Hustadvika kommune har 211 mill. i lån som må refinansieres i 2023.
Andel i prosent

Fordeling av rentetyper

Andel i prosent

Rentetyper korrigert for renteswapper

Andel lån i prosent

Lånekilder

Tall i hele tusen kroner

Lånekilder

Lånekilder

Beløp
Kommunalbanken 1 036 237
Danske Bank 197 000
DnB 197 000
Husbanken 95 649
Sum 1 525 886

Avkastning

Avkastning

31.12.2021 30.04.2022 31.08.2022 31.12.2022
Odin 52 405 727 49 873 337 48 736 189 48 884 740
Avkastning i år (kr) -2 532 390 -3 669 538 -3 520 987
Avkastning i år i % -4,83 % -7,00 % -6,72 %
Endring fra forrige måned -445 090 -736 312 218 111
Pareto 56 219 720 56 281 388 55 723 982 56 595 147
Avkastning i år (kr) 61 668 -495 738 375 427
Avkastning i år i % 0,11 % -0,88 % 0,67 %
Endring fra forrige måned 277 554 -391 095 220 993
Sum 108 625 447 106 154 725 104 460 171 105 479 887
Total avkastning i år -2 470 722 -4 165 276 -3 145 560
Total avkastning i prosent -2,27 % -3,83 % -2,9%
Referanseindex OSEBX (Oslo børs) 3,20 % 3,93 % -1,03 %
Referanseindex MSCI World -8,14 % -7,45 % -8,54 %
Paretos referanseindex -0,46 % -0,15 % 0,10 %
Hustadvika kommune fikk en verdinedgang på 3,1 millioner i 2022. Dette gir en reduksjon på 2,9%.
Tall i hele kroner

Avkastning i løpet av 2022

Andel i prosent

Fordeling fondsforvalter

Fordeling aktiva

Tall i hele millioner

Stresstest

Stresstest

Balanse % Beløp Endrings-parameter Beregnet tap
Gjeld 1 526 2 % 30,52
Renteswap (fastrente) 10,2 % -155 2 % -3,10
Gjeld med Fast rente 30,6 % -467 2 % -9,35
Kapital i VAR 20,3 % -309 2 % -6,19
Rentekompensasjon Husbanken 3,2 % -49 2 % -0,98
Utlån husbankmidler/startlån 6,3 % -96 2 % -1,91
Samlet utlån, innskudd, renteswap og komp. 70,5 % -1076 -21,53
Netto renteeksponering 29,5 % 450 2 % 8,99
Bankinnskudd 69,1 % 236 2 % -4,72
Omløpsobligasjoner 23,3 % 79 2 % 1,59
Aksjer 7,6 % 26 30 % 7,78
Finansielle aktiva 100,0 % 341 4,65
Mulig tap vil utgjøre 13,64
Vi ser av stresstesten at en økning i rentenivå på 2% samtidig som en reduksjon i aksjemarkedet på 30% vil utgjøre 13,6 millioner i ekstra utgifter for Hustadvika kommune. Dette er et lavere beløp enn enn ved inngangen av 2022 (17,5 mill.) Dette skyldes at kommunen har større andel faste renter og mindre beløp i aksjer.
Tall i hele tusen

Avvik finansreglement - Akrivafordeling

Avvik finansreglement - Akrivafordeling

Normal Maks Beløp Andel i% Kontroll
Renter 75 % 100 % 79 535 75,40 % OK
Aksjer 25 % 30 % 25 945 24,60 % OK
Sum 105 480 100,00 %
Hustadvika kommune holder seg under maksgrensen på 30% av aktiv forvaltning i aksjer.

Avvik finansreglement - Renter

Avvik finansreglement - Renter

Normal Maks Faktisk Kontroll
Rentebinding 1 år 5 år 0,1 OK
Kredittdurasjon 7 år 0,5 OK
Hustadvika kommune har en gjennomsnittlig kortere renebinding enn hva som er tillatt i reglementet.
Tall i hele tusen

Avvik finansreglement - Kredittrisiko

Avvik finansreglement - Kredittrisiko

Maks Beløp % Kontroll
AAA til BBB- 100 % 69 376 65,30 % OK
BB-CCC 20 % 10 383 9,80 % OK
Sum 79 714
Hustadvika kommune har lavere risiko enn hva som er tillatt i finansreglementet.
Tall i hele tusen

Avvik finansreglement - Aktiv forvaltning i forhold til investeringsfond

Avvik finansreglement - Aktiv forvaltning i forhold til investeringsfond

Beløp
Beløp på aktiv forvaltning 105 480
Beløp på ubundne investeringsfond 102 160
Kontroll 3 320
Hustadvika kommune har mer penger plassert i aktiv forvaltning enn hva som er tillatt i finansreglementet. Det er ikke tillatt å plassere mer midler enn hva kommunen har i ubundne investeringsfond. Det er pr 31.12.2022 plassert ca. 3,3 millioner mer i aktiv forvaltning enn hva som er tillatt.