• Forside
  • Kommunedirektørens kommentarer 2020

Kommunedirektørens kommentarer 2020

2020 var det første året for Hustadvika kommune. Etter å ha gjennomført en vellykket sammenslåing av Eide og Fræna kommuner, startet arbeidet med for alvor med å utvikle den nye kommunen.

I den perioden hvor det arbeides aktivt med å slå sammen to organisasjoner, får dette stor oppmerksomhet. Mange står i et krysspress i forhold til forventninger om å levere tjenester som vanlig, og samtidig bidra aktivt til utvikling av den nye organisasjonens strukturer og tjenester.

På mange måter starter det virkelige arbeidet når den nye organisasjonen er etablert, og det skal leveres på de strategier og mål som er satt. I løpet av 2020. som på veldig mange måter har vært et omstillingsår, synes jeg at ledere, medarbeidere og tillitsvalgte har stått på og lagt ned en kjempeinnsats.

Resultatet har blitt at vi har levert på den bestillingen kommunestyret har gitt, med riktig kvalitet og til riktig tid. Men selv om det økonomiske resultatet ble omtrent som forventet, står vi fortsatt foran en betydelig utfordring med å bringe kostnadsnivået ned slik at det samsvarer med våre inntektsforutsetninger.

I arbeidet med å tilpasse vår virksomhet til de økonomiske forutsetninger, er det også viktig å ha oppmerksomheten på det vil leverer av tjenester. Det er min vurdering at dyktige ansvarsbevisste medarbeidere sikrer at Hustadvika kommune i sitt første driftsår har levert svært gode tjenester. Resultatene fra gjennomførte brukerundersøkelser i 2020 bekrefter dette. Videre bearbeidelse og oppfølging av disse blir et viktig arbeid i året som kommer.

Året har også krevende på mange måter. Arbeidet med bekjempelse av en pandemi har vært lærerikt og utfordrende, men det har belastet store deler av kommuneorganisasjonen med ekstra arbeid. Dette har kommet på toppen av en ellers hektisk hverdag. Svært mange ansatte i kommune har lagt ned en formidabel innsats, og vist endringsvilje og kreativitet i forhold til de utfordringer som til enhver tid har oppstått. Jeg er svært imponert og stolt over den innsatsen de ansatte har stått for. Kommunenes innbyggere, organisasjons- og næringsliv har også fulgt opp ulike anbefalinger og påbud på en lojalt og god måte, selv om det for mange har vært til dels inngripende tiltak som tidvis har vært iverksatt.

I løpet av 2020 har vi satt i verk store og viktige prosjekter som vil bidra til å ta oss flere steg videre når de er gjennomført. Jeg ser frem til at vi i årene som kommer sammen skal utvikle Hustadvika som kommune og lokalsamfunn.

Takk til ledere, medarbeidere, tillitsvalgte, vernetjeneste og politikere for en formidabel innsats i året som har gått!

Per Sverre Ersvik
Kommunedirektør