Ordførerens kommentar 2020

2020 var det første driftsåret for Hustadvika kommune. To budsjett skulle settes sammen til ett og det var stor usikkerhet i forhold hvordan vi skulle treffe med budsjettet. Derfor er det både overraskende og gledelig at vi har truffet så bra som vi har gjort. Det viser at vi har god oversikt.

Årsrapporten for Hustadvika viser at vi kom ut med et regnskap med et netto driftsresultat på 3,4 mill. I tillegg har vi dekket underskuddet fra tidligere Eide. Dette resultatet er takket være at vi har bygd oss opp et disposisjonsfond. Dette fondet er nå betydelig redusert, og derfor kan vi ikke fortsette å budsjettere med bruk av disposisjonsfond fremover.

Vi var forberedt på at året ville by på økonomiske utfordringer og kalte 2020 for omstillingsåret. Det er derfor tatt betydelige grep for å få ned merforbruket for de neste årene i økonomiplanperioden. Jeg har stor forståelse for at en del av tiltakene har skapt frustrasjon blant innbyggerne, men det er behov for omstilling, og vi er nødt til å få ned driftsutgiftene slik at vi gir oss handlingsrom for å møte framtiden.

2020 ble også et spesielt år på grunn av pandemien. De statlige overføringene i forbindelse med pandemien har heldigvis så langt dekket inn økte utgifter og tapte inntekter for kommunen.

Til tross for den krevende perioden vi har vært inne i, så har samtlige enheter jobbet hardt for å levere gode tjenester til innbyggerne innenfor sine rammer. Det berømmer jeg de ansatte for. Men vi har fortsatt et merforbruk på enhetene på 8,4 millioner, og det er viktig at vi har fokus på at driftsnivået må ned. Vi må også være forberedt på at dette fører til en endring i tjenestenivået.

Vi har likevel fått gjennomført flere gode prosjekter i 2020. Ikke minst for næringslivet har det vært viktig at kommunen har realisert en del av de planlagte investeringene. Det nye påbygget på Sylte skole er snart ferdig, og nå på nyåret starter byggingen av nye Haukås skole. Tettstedsutviklingsprogrammet fortsetter i samarbeid med næringslivet både i Elnesvågen og Eide sentrum. Sammen må vi finne den riktige balansen mellom vedlikehold og nyutvikling og mellom lovpålagte tjenester og tjenester som fremmer bolyst og god helse.

I 2020 hadde vi nok en gang folketallsvekst. Det er få kommuner i Møre og Romsdal som kan skilte med en såpass stor vekst som oss. Derfor må vi også fortsette det gode arbeidet med å legge til rette for attraktive boligområder og gode oppvekstmiljø for barn og unge. På grunn av endringen i demografi blir det spesielt viktig å legge til rette for eldreboliger og omsorgsleiligheter, samt satse på forebyggende arbeid. Hverdagsrehabilitering har vist seg å være en god investering.

Tove Henøen

ordfører